zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE

Wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowej

Zgodnie z art. 48 § 1 pkt 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) organ podatkowy – na wniosek podatnika – może w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę. Na mocy § 2 przepisy te stosuje się również do należności przypadających od płatników lub inkasentów.
 
Do udzielenia podatnikowi, płatnikowi lub inkasentowi ulgi w postaci rozłożenia zapłaty zaległości podatkowej na raty nie wystarczy jednak wykazanie, że zachodzi przypadek uzasadniony jego ważnym interesem lub interesem publicznym. Ordynacja podatkowa w art. 48 § 3 stanowi bowiem, że udzielanie takiej ulgi następuje również zgodnie z przepisami o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców.
 
Należy pamiętać, iż – zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz.U. Nr 141, poz. 1177 ze zm.) – jej przepisy stosuje się jedynie do udzielania pomocy, jeżeli wartość tej pomocy, łącznie z wartością pomocy udzielonej przedsiębiorcy w okresie kolejnych trzech lat poprzedzających dzień jej udzielenia, przekroczyła równowartość 100 000 euro.
Chociaż udzielanie pomocy nieprzekraczającej wartości 100 000 euro nie następuje na podstawie zasad określonych w ustawie z 27 lipca 2002 r., to jednak jej przepisy wykorzystywane są do nadzorowania tej pomocy. Dlatego też przedsiębiorca ubiegający się o pomoc, niezależnie od jej wartości, zobowiązany jest do przedstawienia informacji o pomocy udzielonej mu w okresie trzech kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku w tej sprawie. Informacje te powinny być podane na formularzu określonym rozporządzeniem Rady Ministrów z 12 listopada 2002 r. (Dz.U. Nr 196, poz. 1654).
 
Do czasu ich przekazania nie wszczyna się postępowania o udzielenie pomocy. Jeśli złożona informacja będzie niepełna, organ podatkowy zażądał jej uzupełnienia, a jeśli to nie nastąpi – wniosek pozostanie nierozpatrzony.
Wniosek o rozłożenie na raty musi spełniać jeszcze kilka innych wymogów, między innymi:
– musi być podpisany przez upoważnioną osobę lub osoby,
– musi być podany NIP podatnika,
– powinny być nalepione znaczki opłaty skarbowej, bowiem wnioski podlegają opłacie w wysokości 5 zł, a załączniki do nich – w wysokości 50 gr od każdego załącznika.
Stefan Jarząbek
 
„IM-EX-POL” Sp. z o.o.                                                                                                                                       Warszawa, 2004.01.05
ul. Handlowa 1
08-460 Warszawa
NIP 500-100-10-10
 
Naczelnik Urzędu Skarbowego
Warszawa Targówek
 
 
Wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowej
 
Na podstawie art. 48 § 1 pkt 2 ordynacji podatkowej zwracamy się o rozłożenie (poczynając od miesiąca marca) na 6 jednakowych rat zapłaty zaległości podatkowej z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za 2002 r. wraz z odsetkami za zwłokę.
Przeprowadzona pod koniec ubiegłego roku kontrola podatkowa zakwestionowała prawidłowość zaliczenia przez spółkę do kosztów uzyskania przychodów niektórych wydatków, co skutkowało wystąpieniem zaległości w podatku dochodowym od osób prawnych za 2002 r. w wysokości 30 000 zł.
W związku z trudną sytuacją finansową spółki, spowodowaną zaleganiem przez kilkunastu naszych odbiorców z zapłatą za dostarczone przez nas towary (na łączną kwotę ponad 45 000 zł), nie jesteśmy w stanie jednorazowo uregulować powyższej zaległości.
W wyniku zawartych porozumień trzej najwięksi nasi dłużnicy zobowiązali się do zwrotu zaległych kwot w ustalonych indywidualnie ratach. Zgromadzone w ten sposób środki pieniężne pozwoliłyby nam na spłatę całości naszego zadłużenia w okresie półrocznym, poczynając od marca tego roku.
Nieuwzględnienie naszego wniosku spowoduje zerwanie zawartych kontraktów, a w konsekwencji zagrozi egzystencji spółki i współpracujących z nami firm.
Jednocześnie informujemy, że w ostatnich trzech latach nie korzystaliśmy z żadnej pomocy publicznej i nie posiadamy żadnych innych zaległości podatkowych.
 
Prezes Jan Kowalski
 
Załączniki:
1) kopia porozumienia z dłużnikami
2) informacja o niekorzystaniu z pomocy

Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie opublikowania go w piśmie.
S2pXSLTransformator::missingFileError :: Plik z szablonem XSL /htdocs/e-podatnik.pl/epodatnik/xml/spisy_tresci_czasopism/doradca_podatnika/633.xml NIE ISTNIEJE !!!
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Rynek Turystyczny