zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE

Zmiany w formularzach ubezpieczeniowych oraz kodach wykorzystywanych przy ich wypełnianiu

Zmiany w formularzach ubezpieczeniowych oraz kodach wykorzystywanych przy ich wypełnianiu
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 6 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących oraz innych dokumentów (Dz.U. Nr 150, poz. 1457) wprowadza kilka ważnych dla płatników składek zmian, a zwłaszcza:
• zmianę wzorów formularzy ubezpieczeniowych,
• zmianę kodów wykorzystywanych przy wypełnianiu dokumentów ubezpieczeniowych.
ZMIANA WZORÓW FORMULARZY
Ustawa z 18 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 241, poz. 2074) ograniczyła od 1 stycznia 2003 r. zakres informacyjny formularzy ubezpieczeniowych. Zmiana rozporządzenia w sprawie druków jest konsekwencją wprowadzenia zmian w ustawie systemowej. W formularzach zaciemniono pola, których płatnicy – w wyniku ww. nowelizacji ustawy – nie mają już obowiązku wypełniać. Zaciemnienie pól jest jednoznaczne z ich niewypełnianiem przez płatników składek, ponieważ – zgodnie z przyjętymi zasadami – w dokumentach płatnicy wypełniają tylko jasne pola.
Nadto płatnicy składek nie muszą wykazywać w dokumentach ubezpieczeniowych wielu, niżej wymienionych, danych.
Formularze zgłoszeniowe płatnika składek
W druku ZUS ZPA płatnicy nie wypełniają pól dotyczących:
• daty rozpoczęcia wykonywania działalności (blok III pole 10),
• danych dotyczących posiadania statusu zakładu pracy chronionej lub aktywności zawodowej, w tym:
– informacji, czy płatnik posiada status zakładu pracy chronionej lub aktywności zawodowej (blok V pole 01),
– daty otrzymania statusu zakładu pracy chronionej lub aktywności zawodowej (blok V pole 02),
– daty utraty statusu zakładu pracy chronionej lub aktywności zawodowej (blok V pole 03),
• adresu poczty elektronicznej (blok VI pole 09 oraz blok VII pole 10).
W druku ZUS ZFA płatnicy nie wypełniają pól dotyczących:
• daty rozpoczęcia wykonywania działalności (blok IV pole 05),
• danych dotyczących posiadania statusu zakładu pracy chronionej lub aktywności zawodowej, w tym:
– informacji, czy posiadają status zakładu pracy chronionej lub aktywności zawodowej (blok VI pole 01),
– daty otrzymania statusu zakładu pracy chronionej lub aktywności zawodowej (blok VI pole 02),
– daty utraty statusu zakładu pracy chronionej lub aktywności zawodowej (blok VI pole 03),
• adresu poczty elektronicznej (blok VII pole 09, blok VIII pole 09 i blok IX pole 10).
Formularze zgłoszeniowe ubezpieczonego
W druku ZUS ZUA płatnicy nie wypełniają pól dotyczących:
• danych o karcie stałego lub czasowego pobytu, tj.:
– czy cudzoziemiec posiada kartę stałego pobytu (blok IV pole 05),
– czy cudzoziemiec posiada kartę czasowego pobytu wydaną w związku z udzieleniem mu statusu uchodźcy (blok IV pole 06),
• okresu, na jaki orzeczony został stopień niepełnosprawności (blok V pole 02),
• wymiaru czasu pracy (blok VI pole 01),
• kwoty pierwszej składki na ubezpieczenie zdrowotne (blok IX pole 02),
• danych o pokrewieństwie lub powinowactwie z pracodawcą, zleceniodawcą, osobą prowadzącą pozarolniczą działalność (blok X pole 01),
• danych o pozostawaniu we wspólnym gospodarstwie domowym z pracodawcą, zleceniodawcą, osobą prowadzącą pozarolniczą działalność (blok X pole 02),
• danych o stopniu niezdolności do pracy, tj.:
– kodu stopnia niezdolności do pracy (blok X pole 03),
– okresu, na jaki orzeczony został stopień niezdolności do pracy (blok X pole 04),
• danych o pracy górniczej, tj.:
– kodu stanowiska pracy górniczej (blok X pole 06),
– okresu pracy górniczej (blok X pole 07),
• kodu wykształcenia (blok X pole 08),
• kodu wykonywanego zawodu (blok X pole 05), z wyjątkiem obowiązku podawania kodu w przypadku ubezpieczonych wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, tzn. w sytuacji gdy wypełnione zostały pola 09 i 10 w bloku X,
• danych o kasie chorych/oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia, tj.:
– nazwy kasy chorych/oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia (blok XI pole 02),
– daty przystąpienia do kasy chorych/oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia (blok XI pole 03).
W druku ZUS ZZA płatnicy nie wypełniają pól dotyczących:
• danych o karcie stałego lub czasowego pobytu, tj.:
– czy cudzoziemiec posiada kartę stałego pobytu (blok IV pole 05),
– czy cudzoziemiec posiada kartę czasowego pobytu wydaną w związku z udzieleniem statusu uchodźcy (blok IV pole 06),
• kwoty pierwszej składki na ubezpieczenie zdrowotne (blok VII pole 02),
• danych o kasie chorych/oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia, tj.:
– nazwy kasy chorych/oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia (blok VIII pole 02),
– daty przystąpienia do kasy chorych/oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia (blok VIII pole 03).
W druku ZUS ZWUA płatnicy nie wypełniają pól dotyczących:
• danych dotyczących wniosku o kontynuowanie ubezpieczeń (blok V pole 01 i 02).
Osoba, która zamierza kontynuować ubezpieczenia, powinna zgłosić się do ubezpieczeń, składając dokument ZUS ZUA.
W drukach ZUS ZCZA i ZUS ZCNA płatnicy nie wypełniają pól dotyczących:
• danych o pozostawaniu na wyłącznym utrzymaniu osoby ubezpieczonej (blok IV/IVA ... pole 11).
Formularze rozliczeniowe
W druku ZUS DRA płatnicy nie wypełniają pól dotyczących:
• danych w bloku X, który dotyczy dopłat składek z tytułu korekty (pola: 01, 02, 03, 04),
• liczby kartek raportu ZUS RNA (blok XII pole 02),
• liczby kartek raportu ZUS RGA (blok XII pole 05),
• identyfikatora deklaracji, do której dołączone były raporty (blok XII pole 07).
Wycofane formularze
Poza wymienionymi zmianami usunięte zostały dwa formularze: ZUS RNA i ZUS RGA, w których płatnicy przekazywali do ZUS m.in. informacje o składnikach wynagrodzenia, w zakresie niezbędnym do określenia wysokości zasiłków (druk ZUS RNA), oraz informacje niezbędne do uznania okresów pracy za okresy pracy górniczej (druk ZUS RGA), których to informacji płatnicy nie mają już obowiązku przekazywać. Płatnicy składek, którzy dotychczas sporządzali i przekazywali do ZUS dokumenty ZUS RNA lub ZUS RGA, będą sporządzać i przekazywać odpowiednio:
• ZUS RCA – Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach (zmiana nazwy formularza),
• ZUS RSA – Raport imienny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek.
W sytuacji gdy płatnicy będą korygować:
• dane przekazane w dokumencie o symbolu ZUS RNA – używać będą dokumentu o symbolu ZUS RCA,
• dane przekazane w dokumencie o symbolu ZUS RGA – używać będą dokumentu o symbolu ZUS RSA.
UWAGA
Płatnicy składek, którzy przekazują do ZUS dokumenty w formie papierowej, na formularzach, które są obecnie dostępne w jednostkach terenowych ZUS do wyczerpania zapasów, mogą przekazywać je nadal według dotychczasowych wzorów, pomijając przy wypełnianiu pola służące do wpisywania tych danych, których nie mają już obowiązku wykazywać. Należy jednak pamiętać, iż dokumenty w formie papierowej mogą przekazywać płatnicy rozliczający składki za nie więcej niż 5 osób lub płatnicy, którzy rozliczają składki za więcej niż 5 osób, ale uzyskali zgodę ZUS na tę formę przekazywania dokumentów.
ZMIANY W KODACH
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 6 sierpnia 2003 r. wprowadziło także zmiany do wykazu kodów używanych przy wypełnianiu dokumentów ubezpieczeniowych. Zmiany te polegają na tym, iż część kodów została uchylona, część zmieniła opisy, a część jest kodami nowymi.
Dotychczasowe kody (tj. określone w załączniku nr 20 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 4 grudnia 1998 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących oraz innych dokumentów – Dz.U. Nr 149, poz. 982 ze zm.) płatnicy składek obowiązani są stosować przy wypełnianiu dokumentów:
• przekazywanych do 30 września 2003 r. oraz
• przekazywanych po 30 września 2003 r., ale dotyczących okresu do 30 września 2003 r.
Nowe kody, tj. kody określone w załączniku nr 13 do rozporządzenia zmieniającego z 6 sierpnia 2003 r., płatnicy składek będą stosować do wypełniania dokumentów dotyczących okresu od 1 października 2003 r., z wyjątkiem:
• kodu tytułu ubezpieczenia „25 10 – emeryt lub rencista, którego składka na ubezpieczenie zdrowotne jest finansowana z budżetu państwa”, który należy stosować do wypełniania dokumentów dotyczących okresu od 1 października 2001 r.,
• kodów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia, które należy stosować do wypełniania dokumentów przekazywanych od 1 kwietnia 2003 r.
Wykreślone kody
Z wykazu wykreślone zostały kody, których płatnik nie ma już obowiązku przekazywania do ZUS. Dotyczy to m.in. kodów:
• stopnia niezdolności do pracy,
• wykształcenia,
• składników wynagrodzenia,
• okresów uznawanych za okresy pracy górniczej.
Ponadto z wykazu kodów dotyczących świadczenia/przerwy w opłacaniu składek wykreślone zostały m.in. kody:
130 – okres, za który pracownikowi przysługuje odszkodowanie w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia umowy o pracę,
140 – okres, za który nie są opłacane składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z powodu przekroczenia w trakcie roku kalendarzowego kwoty rocznej podstawy wymiaru składek,
220 – składniki wynagrodzenia przysługujące w okresie niezdolności do pracy, jeżeli nie zostały uwzględnione w postawie wymiaru wypłaconego za czas tej niezdolności wynagrodzenia lub zasiłku.
Uproszczone kody
Pokreślić należy, iż część kodów znacznie uproszczono. Dotychczasowe 18 kodów rodzaju uprawnienia zostało zastąpione 5 następującymi kodami:
11 – wpis do ewidencji, na listę lub do rejestru,
31 – koncesja,
32 – zezwolenie,
34 – decyzja,
40 – uprawnienie inne niż wymienione wyżej.
Kody przyczyny wyrejestrowania płatnika składek, których dotychczas było 30, zostały zastąpione 7 kodami:
111 – zaprzestanie prowadzenia działalności,
115 – postanowienie sądu o ukończeniu postępowania upadłościowego,
117 – zgon płatnika składek,
211 – wykreślenie z rejestru, ewidencji lub skreślenie z listy,
311 – decyzja właściwego organu o likwidacji płatnika składek będącego jednostką sektora finansów publicznych,
350 – wyrejestrowanie z ubezpieczeń ostatniej osoby, za którą płatnik miał obowiązek składania dokumentów ubezpieczeniowych,
600 – inna przyczyna wyrejestrowania.
Dotychczasowe 63 kody przyczyny wyrejestrowania ubezpieczonego zostały zastąpione 3 następującymi kodami:
100 – ustanie tytułu do ubezpieczeń/ubezpieczenia,
500 – zgon osoby ubezpieczonej,
600 – inna przyczyna wyrejestrowania.
Zmiany w kodach tytułu ubezpieczenia
Rozporządzenie z 6 sierpnia 2003 r. wprowadziło m.in. nowe kody tytułu ubezpieczenia:
05 43 x x – wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnicy spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej (dotychczas dla tej grupy ubezpieczonych używany był kod tytułu ubezpieczenia 05 10 x x),
11 34 x x – funkcjonariusz Służby Celnej (dotychczas dla tej grupy ubezpieczonych używany był kod tytułu ubezpieczenia 50 00 x x),
22 40 x x – członek rady nadzorczej, podlegający z tego tytułu ubezpieczeniu zdrowotnemu (dotychczas dla tej grupy ubezpieczonych używany był kod tytułu ubezpieczenia 50 00 x x),
30 00 x x – osoba, za którą należy rozliczyć i opłacić składki lub należne świadczenia w dokumentach rozliczeniowych składanych nie wcześniej niż za następny miesiąc po ustaniu tytułu ubezpieczeń (dotychczas w takich sytuacjach stosowany był kod tytułu ubezpieczenia 50 00 x x),
Ponadto wśród kodów tytułu ubezpieczenia wprowadzone zostały zmiany, które dotyczą m.in:
• pracowników młodocianych – obecnie, zamiast trzech kodów, pozostał jeden (01 20 x x – pracownik młodociany),
• osób wykonujących umowę agencyjną, umowę zlecenia lub umowę o świadczenie usług oraz osób z nimi współpracujących – część kodów usunięto, a tym, które pozostały, zmieniono opisy:
04 11 x x – osoba wykonująca umowę agencyjną, umowę zlecenia lub umowę o świadczenie usług i praca jest wykonywana w siedzibie lub w miejscu prowadzenia działalności zleceniodawcy,
04 12 x x – osoba wykonująca umowę agencyjną, umowę zlecenia lub umowę o świadczenie usług i praca nie jest wykonywana w siedzibie lub w miejscu prowadzenia działalności zleceniodawcy,
04 17 x x – osoba wykonująca umowę agencyjną, umowę zlecenia lub umowę o świadczenie usług i praca jest wykonywana w siedzibie lub w miejscu prowadzenia działalności zleceniodawcy, z mocy przepisów szczególnych niepodlegająca ubezpieczeniu zdrowotnemu,
04 18 x x – osoba wykonująca umowę agencyjną, umowę zlecenia lub umowę o świadczenie usług i praca nie jest wykonywana w siedzibie lub w miejscu prowadzenia działalności zleceniodawcy, z mocy przepisów szczególnych niepodlegająca ubezpieczeniu zdrowotnemu,
04 21 x x – osoba współpracująca z osobą wykonującą umowę agencyjną, umowę zlecenia lub umowę o świadczenie usług i praca jest wykonywana w siedzibie lub w miejscu prowadzenia działalności zleceniodawcy,
04 22 x x – osoba współpracująca z osobą wykonującą umowę agencyjną, umowę zlecenia lub umowę o świadczenie usług i praca nie jest wykonywana w siedzibie lub w miejscu prowadzenia działalności zleceniodawcy,
04 24 x x – osoba współpracująca z osobą wykonującą umowę agencyjną, umowę zlecenia lub umowę o świadczenie usług i praca jest wykonywana w siedzibie lub w miejscu prowadzenia działalności zleceniodawcy, z mocy przepisów szczególnych niepodlegająca ubezpieczeniu zdrowotnemu,
04 25 x x – osoba współpracująca z osobą wykonującą umowę agencyjną, umowę zlecenia lub umowę o świadczenie usług i praca nie jest wykonywana w siedzibie lub w miejscu prowadzenia działalności zleceniodawcy, z mocy przepisów szczególnych niepodlegająca ubezpieczeniu zdrowotnemu,
• osób przebywających na urlopach wychowawczych – pozostał tylko jeden kod (12 11 x x – osoba przebywająca na urlopie wychowawczym).
W przypadku osób ubezpieczonych niewyrejestrowanych z ubezpieczeń przed 1 października 2003 r., których kod tytułu ubezpieczenia uległ zmianie, należy złożyć dokument o symbolu ZUS ZWUA, podając jako datę wyrejestrowania z ubezpieczeń 1 października 2003 r. i dotychczasowy kod tytułu ubezpieczenia, oraz dokument o symbolu odpowiednio ZUS ZUA lub ZUS ZZA, podając jako datę powstania obowiązku ubezpieczeń dzień 1 października 2003 r. i nowy kod tytułu ubezpieczenia (wyjątek: kod 25 10 x x).
Dokumenty rozliczeniowe za wrzesień 2003 r. należy sporządzić, używając kodów tytułu ubezpieczenia obowiązujących do 30 września 2003 r., natomiast począwszy od dokumentów rozliczeniowych za październik 2003 r. – używając kodów obowiązujących od 1 października 2003 r.
PRZYKŁAD 1
Członek rady nadzorczej pobierający z tego tytułu świadczenie pieniężne podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu. Od 1 kwietnia 2003 r. został zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego na formularzu ZUS ZZA z kodem tytułu ubezpieczenia 50 00 0 0. Za każdy miesiąc, w którym podlega ubezpieczeniu, płatnik sporządza i przekazuje do ZUS imienny raport miesięczny ZUS RZA. Jeśli osoba ta będzie podlegała ubezpieczeniu zdrowotnemu z ww. tytułu także po 30 września 2003 r., płatnik składek obowiązany będzie dokonać:
• wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego na formularzu ZUS ZWUA z dniem 1 października 2003 r., z kodem tytułu ubezpieczenia 50 00 0 0 oraz kodem przyczyny wyrejestrowania 600,
• zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego na formularzu ZUS ZZA z dniem 1 października 2003 r. z kodem tytułu ubezpieczenia 22 40 0 0.
Sporządzając dokumenty rozliczeniowe za wrzesień 2003 r. za ww. ubezpieczonego, płatnik składek powinien sporządzić raport z kodem tytułu ubezpieczenia – 50 00 0 0, a począwszy od dokumentów za październik 2003 r. – z kodem tytułu ubezpieczenia – 22 40 0 0.
PRZYKŁAD 2
Pracownik młodociany zgłoszony był do ubezpieczeń na formularzu ZUS ZUA z kodem tytułu ubezpieczenia 01 21 0 0. Jeśli będzie podlegał ubezpieczeniom także po 30 września 2003 r., płatnik składek obowiązany będzie dokonać:
• wyrejestrowania z ubezpieczeń na formularzu ZUS ZWUA z dniem 1 października 2003 r. z kodem tytułu ubezpieczenia 01 21 0 0 oraz kodem przyczyny wyrejestrowania 600,
• zgłoszenia do ubezpieczeń na formularzu ZUS ZUA z dniem 1 października 2003 r. z kodem tytułu ubezpieczenia 01 20 0 0.
Sporządzając dokumenty rozliczeniowe za wrzesień 2003 r. za ww. ubezpieczonego, płatnik składek powinien sporządzić raport z kodem tytułu ubezpieczenia – 01 21 0 0, a począwszy od dokumentów za październik 2003 r. – z kodem tytułu ubezpieczenia 01 20 0 0.
Poza omówionymi zmianami w kodach tytułu ubezpieczenia wprowadzono zmianę dotyczącą stopnia niepełnosprawności, czyli szóstego znaku kodu tytułu ubezpieczenia. Zmiany polegają na tym, iż dla czterech dotychczasowych kodów wprowadzono nowe opisy oraz dodano piąty znak. Obecnie kody stopnia niepełnosprawności, wykazywane jako szósty znak kodu tytułu ubezpieczenia, są następujące:
0 – osoba nieposiadająca orzeczenia o niepełnosprawności lub osoba, która posiada orzeczenie i nie przedłożyła go płatnikowi składek,
1 – osoba, która przedłożyła płatnikowi składek orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności,
2 – osoba, która przedłożyła płatnikowi składek orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
3 – osoba, która przedłożyła płatnikowi składek orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
4 – osoba, która przedłożyła płatnikowi orzeczenie o niepełnosprawności wydawane osobom do 16. roku życia.
Zmiany w kodach świadczenia/przerwy
Rozporządzenie z 6 sierpnia 2003 r. wprowadziło także nowe kody wśród kodów świadczenia/przerwy:
155 – okres niezdolności do pracy bez prawa do wynagrodzenia z przyczyn określonych w art. 92 § 11 kodeksu pracy,
214 – zasiłek wyrównawczy z ubezpieczenia wypadkowego,
215 – wyrównanie zasiłku wyrównawczego z ubezpieczenia chorobowego,
216 – wyrównanie zasiłku wyrównawczego z ubezpieczenia wypadkowego,
315 – wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego,
316 – wyrównanie zasiłku opiekuńczego z ubezpieczenia chorobowego,
317 – wyrównanie zasiłku chorobowego z ubezpieczenia chorobowego,
318 – wyrównanie zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego,
323 – wyrównanie świadczenia rehabilitacyjnego z ubezpieczenia chorobowego,
324 – wyrównanie świadczenia rehabilitacyjnego z ubezpieczenia wypadkowego,
335 – wyrównanie wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy z powodu choroby, finansowane ze środków pracodawcy,
336 – wyrównanie wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy z powodu choroby, finansowane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
337 – wyrównanie wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową za okres do 31 grudnia 2002 r., finansowane ze środków pracodawcy,
338 – wyrównanie wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową za okres do 31 grudnia 2002 r., finansowane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
UWAGA
Kod 214 oraz kody wyrównań zasiłków i wynagrodzeń mogą być stosowane począwszy od wypłat za okres od 1 października 2003 r.
W przypadku wypłaty zasiłku wyrównawczego z ubezpieczenia wypadkowego nie później niż za okres do 30 września 2003 r. należy stosować kod 212.
W przypadku wypłaty wyrównania zasiłku/wynagrodzenia nie później niż za okres do 30 września 2003 r. zamiast kodu wyrównania zasiłku/wynagrodzenia należy stosować podstawowy kod zasiłku/wyrównania, zgodnie z zasadami obowiązującymi do 30 września 2003 r.
PRZYKŁAD 1
Zakładając, że w październiku 2003 r. płatnik składek wypłaci ubezpieczonemu wyrównanie zasiłku chorobowego z ubezpieczenia chorobowego za okres od 15 sierpnia 2003 r. do 20 września 2003 r., wyrównanie to powinno być wykazane w imiennym raporcie miesięcznym ZUS RSA za październik 2003 r. z kodem świadczenia/przerwy 313.
PRZYKŁAD 2
Załóżmy, że w październiku 2003 r. płatnik składek wypłaci ubezpieczonemu zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego (kod 313) za okres od 5 października 2003 r. do 25 października 2003 r. Natomiast w listopadzie płatnik wypłaci ubezpieczonemu za ten okres wyrównanie zasiłku. Wyrównanie to powinno być wykazane w imiennym raporcie miesięcznym ZUS RSA za listopad 2003 r. z kodem świadczenia/przerwy 317.
PRZYKŁAD 3
Zakładamy, że pracownik przedstawi zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA za okres choroby od 6 października 2003 r. do 10 października 2003 r. (5 dni). Na podstawie tego zaświadczenia w październiku 2003 r. płatnik wypłacił pracownikowi wynagrodzenie za 4 dni. W imiennym raporcie ZUS RSA za październik 2003 r. płatnik powinien wykazać dane dotyczące świadczenia/przerwy w następujący sposób:
• w jednym bloku raportu ZUS RSA – pierwszy dzień niezdolności do pracy z powodu choroby (kod świadczenia/przerwy – „155”, okres – „od 06.10 do 06.10”, liczba dni zasiłkowych/liczba wypłat – „1”, kwota – „0,00”),
• w następnym bloku raportu ZUS RSA – kolejny okres (kod świadczenia/przerwy – np.„331”, okres – „od 07.10 do 10.10”, liczba dni zasiłkowych/liczba wypłat – „4”, kwota – „kwota wynagrodzenia wypłaconego za wykazany okres – np. 400,00 zł”).
Inne zmiany
Poza wskazanymi zmianami do wykazu kodów zostały wprowadzone (wykorzystywane już przez płatników) kody dotyczące:
• terminu przesyłania dokumentów rozliczeniowych,
• informacji o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
• numerów identyfikatorów dokumentów rozliczeniowych.
Kod terminu przesyłania deklaracji i raportów (wykazywany w druku ZUS DRA w bloku I w polu 01):
1 – dla deklaracji składanych do 5. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni,
2 – dla deklaracji składanych do 10. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni,
3 – dla deklaracji składanych do 15. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni (kodu nie stosują płatnicy, dla których ma zastosowanie kod „4”),
4 – dla deklaracji składanych do 15. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni przez wspólników spółek (jednoosobowych z ograniczoną odpowiedzialnością, cywilnych, jawnych, komandytowych, partnerskich), którzy opłacają składki wyłącznie za siebie, natomiast spółka zatrudnia pracowników lub inne osoby, podlegające z tego tytułu ubezpieczeniom, oraz przez osoby podlegające dobrowolnie ubezpieczeniu zdrowotnemu,
5 – dla deklaracji składanych za sędziów i prokuratorów, za których jest obowiązek opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku służbowego.
Kod informacji o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (wykazywany na druku ZUS RCA w bloku IIIB/IVB. ... w polu 02 lub w druku ZUS DRA w bloku XI w polu 05):
1 – w przypadku gdy informację o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek przekazał ubezpieczony,
2 – w przypadku gdy informację o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek przekazał płatnik składek,
3 – w przypadku gdy informację o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek przekazał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Kody numerów identyfikatorów deklaracji rozliczeniowych i imiennego raportu miesięcznego (wykazywane na druku ZUS DRA w bloku I w polu 02 oraz na drukach ZUS RCA, ZUS RZA, ZUS RSA w bloku I w polu 01):
01 – dla deklaracji rozliczeniowej i imiennego raportu miesięcznego,
02–39 – dla deklaracji rozliczeniowej korygującej i imiennego raportu miesięcznego korygującego,
• w przypadku zakładów pracy chronionej lub zakładów aktywności zawodowej:
40 – dla deklaracji rozliczeniowej i imiennego raportu miesięcznego:
a) składanych za część miesiąca, w której płatnik nie posiadał statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej, w razie gdy uzyskanie tego statusu nastąpiło w trakcie miesiąca,
b) składanych za część miesiąca, w której płatnik posiadał status zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej, w razie gdy utrata tego statusu nastąpiła w trakcie miesiąca,
41–49 – dla deklaracji rozliczeniowej korygującej i imiennego raportu miesięcznego korygującego,
• w przypadku:
a) powiatowych urzędów pracy za bezrobotnych, absolwentów pobierających stypendium w okresie skierowania na szkolenie lub odbycie stażu, osoby pobierające świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny oraz osoby niepobierające zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego z przyczyn określonych w przepisach o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu,
b) wojskowych biur emerytalnych, zakładów emerytalnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz biur emerytalnych Służby Więziennej, za emerytów i rencistów,
c) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, za osoby pobierające zasiłek stały i gwarantowany zasiłek okresowy oraz inne osoby, za które opłacane są składki na mocy przepisów o pomocy społecznej,
d) banków rozliczających składki na ubezpieczenie zdrowotne w przypadku dokonywania wypłaty emerytury lub renty z zagranicy,
e) innych podmiotów rozliczających składki na ubezpieczenie zdrowotne w przypadku dokonywania wypłat emerytury lub renty z zagranicy,
51 – dla deklaracji rozliczeniowej i imiennego raportu miesięcznego,
52–69 – dla deklaracji rozliczeniowej korygującej i imiennego raportu miesięcznego korygującego,
• w przypadku ZUS za emerytów i rencistów:
51 – dla deklaracji rozliczeniowej i imiennego raportu miesięcznego,
52–89 – dla deklaracji rozliczeniowej korygującej i imiennego raportu miesięcznego korygującego,
• w przypadku sędziów i prokuratorów, za których powstał obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku służbowego:
70 – dla deklaracji rozliczeniowej i imiennego raportu miesięcznego,
71–79 – dla deklaracji rozliczeniowej korygującej i imiennego raportu miesięcznego korygującego,
• w przypadku deklaracji rozliczeniowej i imiennego raportu miesięcznego za dany miesiąc kalendarzowy, składanych przez syndyka upadłości za okres od dnia ogłoszenia upadłości:
80 – dla deklaracji rozliczeniowej i imiennego raportu miesięcznego,
81–89 – dla deklaracji rozliczeniowej korygującej i imiennego raportu miesięcznego korygującego,
• w przypadku płatników składek opłacających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia, składających za dany miesiąc więcej niż jedną deklarację rozliczeniową z rożnymi kodami tytułu ubezpieczenia:
01 – dla pierwszej deklaracji rozliczeniowej składanej za dany miesiąc,
02–39 – dla deklaracji rozliczeniowej korygującej składanej do deklaracji oznaczonej numerem 01,
40 – dla drugiej deklaracji rozliczeniowej składanej za dany miesiąc,
41–49 – dla deklaracji rozliczeniowej korygującej składanej do deklaracji oznaczonej numerem 40,
51 – dla trzeciej deklaracji rozliczeniowej składanej za dany miesiąc,
52–69 – dla deklaracji rozliczeniowej korygującej składanej do deklaracji oznaczonej numerem 51.
O CZYM PŁATNIK POWINIEN PAMIĘTAĆ
Od 1 stycznia 2003 r. dokumenty zgłoszeniowe: ZUS ZPA/ZUS ZFA (w trybie zgłoszenia) oraz ZUS ZIPA płatnicy składek obowiązani są przekazywać do ZUS w formie papierowej, tzn. według ustalonego wzoru lub w formie wydruku z aktualnego programu informatycznego udostępnianego przez Zakład. Do dokumentów tych płatnik obowiązany jest dołączyć kopie dokumentów potwierdzających nadanie identyfikatorów (NIP, REGON).
Ponadto, z początkiem bieżącego roku, uległ zmianie sposób zgłaszania zmian i korekt niektórych danych wykazanych w zgłoszeniu do ubezpieczeń. Dotyczy to zgłaszania zmiany lub korekty takich danych, jak: kod tytułu ubezpieczenia, rodzaje ubezpieczeń oraz data objęcia ubezpieczeniami.
W przypadku konieczności zgłoszenia zmiany lub korekty powyższych danych płatnik składek obowiązany jest złożyć wyrejestrowanie z ubezpieczeń, a następnie – ponowne zgłoszenie do ubezpieczeń.
Należy również pamiętać, iż począwszy od dokumentów rozliczeniowych składanych za kwiecień 2003 r. osoby prowadzące pozarolniczą działalność, opłacające składki za siebie i/lub osoby współpracujące, zwolnione są z obowiązku składania dokumentów rozliczeniowych za kolejne miesiące, w przypadku gdy nic się nie zmienia w stosunku do danych wykazanych w ostatnio złożonym dokumencie. Zwolnienie dotyczy także tych sytuacji, gdy następuje zmiana w stosunku do poprzednich dokumentów, ale jest to zmiana będąca wynikiem zmiany minimalnej podstawy wymiaru składek.
Osoba prowadząca pozarolniczą działalność, zwolniona z obowiązku składania dokumentów rozliczeniowych za dany miesiąc, w dokumencie polecenia przelewu/wpłaty gotówkowej, w polu „Deklaracja” wpisuje rok i miesiąc, którego wpłata dotyczy, zaś w polu „Nr deklaracji” wpisuje 01. Oznacza to, że płatnik, który jest zwolniony z obowiązku składania dokumentów, powyższe pola wypełnia w następujący sposób, np.:
• za kwiecień 2003 r.         2003 04 01
• za lipiec 2003 r.               2003 07 01
• za wrzesień 2003 r.         2003 09 01
Również od 1 kwietnia 2003 r. płatnicy składek rozliczający składki za więcej niż 5 osób obowiązani są do przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych przez teletransmisję danych w  formie dokumentu elektronicznego z aktualnego programu informatycznego udostępnionego przez ZUS (nie dotyczy to dokumentów ZUS ZPA i ZUS ZFA w trybie zgłoszenia oraz ZUS ZIPA).
W uzasadnionych przypadkach ZUS może upoważnić płatnika składek rozliczającego składki za więcej niż 5 osób do przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych w innej formie niż przez teletransmisję danych. Wniosek w tej sprawie płatnik powinien kierować do jednostki terenowej ZUS właściwej ze względu na siedzibę płatnika.
Trzeba także wspomnieć, iż w przypadku korekty imiennych raportów miesięcznych za część ubezpieczonych płatnik nie ma obowiązku przekazywania kompletu dokumentów, tj. zawierającego raporty za wszystkich ubezpieczonych (przepis zobowiązujący płatników do przekazywania kompletów dokumentów rozliczeniowych korygujących został uchylony). Oznacza to, że komplet dokumentów rozliczeniowych korygujących składa się z deklaracji rozliczeniowej korygującej oraz dołączonych do niej imiennych raportów miesięcznych korygujących, sporządzonych za osoby, za które błędnie zostały sporządzone i przekazane do ZUS raporty. Deklaracja rozliczeniowa korygująca musi zawierać łączne dane dotyczące wszystkich ubezpieczonych – zarówno tych, za których były sporządzone raporty poprawnie, jak i tych, za których raporty sporządzono korygujące. Jeśli jednak płatnik chce przekazać komplet składający się ze wszystkich raportów (zarówno tych, które musiał skorygować, jak i poprawnych), może to zrobić.
W przypadku gdy korekta dotyczy wyłącznie danych wykazywanych w deklaracji rozliczeniowej, imiennych raportów miesięcznych nie składa się.
Iwona Łuczak

Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie opublikowania go w piśmie.
S2pXSLTransformator::missingFileError :: Plik z szablonem XSL /htdocs/e-podatnik.pl/epodatnik/xml/spisy_tresci_czasopism/doradca_podatnika/633.xml NIE ISTNIEJE !!!
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Restauracja