zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE

Pełnomocnictwo do nabycia nieruchomości

Wyjeżdżam na tygodniowy urlop. W międzyczasie będzie kilka przetargów prowadzonych przez Agencję Nieruchomości Rolnych. Czy mogę upoważnić (ewentualnie w jakiej formie) córkę do nabycia na takim przetargu nieruchomości na moją rzecz? Jakie wymogi musi spełniać pełnomocnictwo, czy musi dotyczyć ściśle określonej nieruchomości czy też może odnosić się rodzajowo do wszelkich nieruchomości?

Normy kodeksowe przewidują trzy zasadnicze rodzaje pełnomocnictw, tj. ogólne, rodzajowe oraz do dokonywania poszczególnych czynności. Oprócz tego istnieje również tzw. prokura (pełnomocnictwo udzielane generalnie w spółkach).

RODZAJE PEŁNOMOCNICTW

Pełnomocnictwo ogólne obejmuje umocowanie do podejmowania ogółu czynności zwykłego zarządu. Zakres takiego umocowania obejmuje dokonywanie czynności prawnych potrzebnych do zarządzania sprawami majątkowymi mocodawcy w sposób odpowiadający zasadom prawidłowej gospodarki. Pełnomocnictwo ogólne nie określa w ogóle ani nie wyodrębnia czynności prawnych, do jakich pełnomocnik został umocowany.

Przepisy kodeksu cywilnego (dalej: k.c.) nie definiują pojęcia pełnomocnictwa rodzajowego. Przyjmuje się, że kryterium rozróżnienia między pełnomocnictwem ogólnym a rodzajowym jest zakres umocowania do działania w imieniu mocodawcy. Pełnomocnictwo rodzajowe powinno określać rodzaj czynności prawnej objętej umocowaniem oraz jej przedmiot. Pełnomocnictwo rodzajowe obejmuje umocowanie do podejmowania w imieniu reprezentowanego czynności prawnych określonego rodzaju.

Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu potrzebne jest właśnie pełnomocnictwo określające ich rodzaj, chyba że ustawa wymaga pełnomocnictwa do poszczególnych czynności.

OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI

Nabycie nieruchomości stanowi czynność przekraczającą zwykły zarząd, dlatego dla skutecznego umocowania danej osoby do nabycia nieruchomości będzie konieczne co najmniej pełnomocnictwo rodzajowe. Jeżeli rodzaj czynności prawnej nie jest w pełnomocnictwie określony w sposób wyraźny, dla ustalenia rzeczywistej woli reprezentowanego mają zastosowanie reguły interpretacyjne obowiązujące przy tłumaczeniu oświadczeń woli (art. 56 i 65 k.c.). W przypadku umocowania do nabycia nieruchomości pełnomocnictwo powinno określać przedmiot czynności, np. nieruchomości, oraz rodzaj czynności, np. nabycie, zamiana, zbycie itp.

WAŻNE
Do uznania, że pełnomocnictwo rodzajowe upoważniało do podjęcia konkretnej czynności prawnej nie jest wystarczające to, że udzielający pełnomocnictwa nie wykluczył dokonania przez pełnomocnika określonej czynności prawnej. Niezbędne jest ustalenie pozytywne, że do dokonania takiej czynności pełnomocnik został upoważniony.

W mojej ocenie zasadą będzie, iż do nabycia nieruchomości przez pełnomocnika nie będzie wymagane pełnomocnictwo do poszczególnej czynności, a wystarczy pełnomocnictwo rodzajowe. W praktyce oznacza to, iż wystarczy w pełnomocnictwie takim wskazać, iż pełnomocnik jest umocowany do nabycia w imieniu mocodawcy i na rzecz mocodawcy wszelkiego rodzaju nieruchomości na warunkach i po cenach ustalonych w pełnomocnictwie lub według uznania pełnomocnika.Nie będzie zatem konieczne ścisłe określanie, w ramach jakiej czynności, np. umowy sprzedaży, pełnomocnik może nabyć ściśle określoną nieruchomość. W praktyce utarło się jednak, iż pełnomocnictwo takie zawsze jednak określa, czy upoważnia do zbycia (nabycia) odpłatnego lub nieodpłatnego.

WAŻNE
Art. 977 kodeksu postępowania cywilnego wskazuje, iż dla udziału w przetargu mającego za przedmiot nieruchomość (w postępowaniu egzekucyjnym) wymagane jest pełnomocnictwo do poszczególnych czynności, tj. pełnomocnictwo do udziału w konkretnym przetargu, a nie przetargach. W tym przypadku pełnomocnictwo, co od zasady, musi być również potwierdzone notarialnie.

Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia.

Oczywiście zasada ta będzie miała zastosowanie, gdy nie będzie ulegać wyłączeniu na mocy przepisów szczególnych.

FORMA PEŁNOMOCNICTWA

Co do samej formy pełnomocnictwa, to zasadniczo pełnomocnictwo do nabycia albo zbycia nieruchomości przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie w formie aktu notarialnego (wyjątek stanowi np. nabycie nieruchomości na przetargu w trybie postępowania egzekucyjnego - tu wystarczy, aby podpisy pod pełnomocnictwem były poświadczone przez notariusza). Pełnomocnictwo takie może być bezterminowe i może być odwołane w każdym czasie; wygasa wraz ze śmiercią mocodawcy lub pełnomocnika. Jeśli zostało sporządzone w języku obcym, to do czynności prawnych w Polsce musi być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego. Na poprzedniej stronie załączamy przykładowy wzór takiego pełnomocnictwa. n

Rafał R. Kasprzycki
Autor jest aplikantem radcowskim

Podstawa prawna
  • ustawa z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.)
  • ustawa z 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43, poz. 296 ze zm.)

WAŻNE
Uprzywilejowanie państwowych jednostek w postępowaniu egzekucyjnym niezgodne z konstytucją Trybunał Konstytucyjny, rozpatrując pytanie prawne dotyczące postępowania egzekucyjnego orzekł, że art. 831 § 1 pkt 4 kodeksu postępowania cywilnego jest niezgodny z art. 20, art. 32 ust. 1 i art. 64 ust. 2 konstytucji. Wyrok TK zapadł na gruncie stanu faktycznego, gdzie przeciwko dłużnikowi - Zakładowi Opieki Zdrowotnej, wierzyciel wszczął egzekucję na podstawie prawomocnego nakazu zapłaty z klauzulą wykonalności.

Komornik zajął przysługujące dłużnikowi wierzytelności z rachunków bankowych, na których znajdowały się wyłącznie zaliczki przekazywane przez NFZ, przeznaczone na realizację świadczeń zdrowotnych. ZOZ zaskarżył czynność komornika, powołując się na ograniczenie egzekucji z wierzytelności przypadających od państwowych jednostek organizacyjnych z tytułu dostaw, robót lub usług przed ich ukończeniem w wysokości nieprzekraczającej 75 proc. każdorazowej wypłaty, zawartego w art. 831 § 1 pkt 4 k.p.c. TK stwierdził, iż powyższy przepis jest niezgodny z zasadą społecznej gospodarki rynkowej.

Narusza bowiem swobodę działalności gospodarczej poprzez ograniczenie swobodnej konkurencji w ten sposób, że uprzywilejowuje wierzytelności przypadające dłużnikowi od państwowych jednostek organizacyjnych. Sporny przepis jest niezgodny też z zasadą równości wobec prawa.

W postępowaniu egzekucyjnym chroni państwowe jednostki spośród innych dłużników bez jakichkolwiek powodów, które by to uzasadniały. Zdaniem TK przepis ten różnicuje też ochronę praw majątkowych dłużników ze względu na ich status. Na etapie zaspokajania wierzyciela z majątku dłużnika trudno jest znaleźć jakiekolwiek uzasadnienie dla różnicowania sytuacji prawnej podmiotów obrotu cywilnoprawnego.

(Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 9 stycznia 2007 r., sygn. akt P 5/05)

Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie opublikowania go w piśmie.
S2pXSLTransformator::missingFileError :: Plik z szablonem XSL /htdocs/e-podatnik.pl/epodatnik/xml/spisy_tresci_czasopism/doradca_podatnika/633.xml NIE ISTNIEJE !!!
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Hotelarz