zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE

Towary w drodze oraz dostawy niefakturowane na przełomie okresu rozliczeniowego 2002/2003

Towary w drodze oraz dostawy niefakturowane na przełomie okresu rozliczeniowego 2002/2003
Od jednego z dostawców otrzymaliśmy 30 grudnia 2002 r. fakturę na zakup towarów. Towary wpłynęły dopiero 6 stycznia 2003 r. Natomiast od innego dostawcy otrzymaliśmy towary w grudniu 2002 r. Faktura za nie wpłynęła 9 stycznia 2003 r., z terminem zapłaty 12 stycznia 2003 r. Jak prawidłowo ująć w księgach rachunkowych 2002 i 2003 r. powyższe zdarzenia, związane z zakupem towarów handlowych?
Przychody i koszty należy ujmować w księgach rachunkowych zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie z 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694), tj. zgodnie z:
zasadą memoriału, określoną w art. 6 ust. 1, która mówi, że w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami, dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty,
zasadą współmierności, określoną w art. 6 ust. 2, która stanowi, że dla zapewnienia współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów do aktywów lub pasywów danego okresu sprawozdawczego zaliczać należy koszty lub przychody dotyczące przyszłych okresów oraz przypadające na ten okres sprawozdawczy, które jeszcze nie zostały poniesione.
Przyjęte do wyceny aktywów i pasywów oraz rozliczania kosztów i przychodów rozwiązania powinny zapewniać ostrożność ich wyceny, z uwzględnieniem zasady istotności określonej w art. 8 ust. 1 ustawy.
Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o rachunkowości do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić, w postaci zapisu, każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym. Podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej, tj. dowody źródłowe (np. faktury). Zgodnie z art. 20 ust. 4 jednostka ma możliwość sporządzania także zastępczych dowodów księgowych, wystawianych do czasu otrzymania zewnętrznego obcego dowodu źródłowego.
Księgi rachunkowe powinny być prowadzone rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i bieżąco. Księgi rachunkowe uznaje się za prowadzone bieżąco m.in. wtedy, gdy zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej są sporządzane przynajmniej za poszczególne okresy sprawozdawcze, nie rzadziej niż na koniec miesiąca, w terminie obowiązujących jednostkę sprawozdań finansowych i innych sprawozdań, w tym deklaracji podatkowych, a za rok obrotowy – nie później niż 85. dnia po dniu bilansowym.
Przykładowe operacje i ich ewidencja
1. Towary w drodze
Założenia
Spółka z o.o. zawarła z jednostką A umowę na dostawę towarów o wartości w cenie zakupu 40 000 zł. Faktura wpłynęła do spółki 30 grudnia 2002 r. z datą wystawienia 21 grudnia 2002 r. i zawierała następujące dane:
– wartość w cenie zakupu 40 000 zł
– VAT (według stawki 22 proc.) 8 800 zł
– wartość brutto 48 800 zł
Do końca roku spółka nie otrzymała dostawy towarów. Towary dostarczono i przyjęto do magazynu 6 stycznia 2003 r.
Operacje gospodarcze i ich ewidencja w księgach 2002 r.
1. Dane z faktury VAT dokumentującej zakup towarów:
a) łączna kwota zobowiązania 48 800 zł
w tym:
b) VAT naliczony według stawki 22 proc. 8 800 zł
Uwaga: stosownie do art. 19 ust. 3a ustawy z 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) obniżenie kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług nie może nastąpić wcześniej niż w miesiącu otrzymania przez nabywcę towaru.
Ponieważ spółka otrzymała towar 6 stycznia 2003 r., może dokonać obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony dopiero w deklaracji VAT-7 za styczeń 2003 r.
Saldo debetowe na koncie 30 „Rozliczenie zakupu” w kwocie 40 000 zł oznacza towary w drodze ustalone na dzień bilansowy. Ujmuje się je w aktywach bilansu jako „Zapasy”, w wierszu B.I.4 „Towary”.
Operacje gospodarcze i ich ewidencja w księgach 2003 r.
1. Przyjęcie towarów na podstawie dowodu Pz do magazynu wg cen zakupu 40 000 zł
2. Spłata zobowiązania wobec dostawcy 48 800 zł
2. Dostawy niefakturowane
Założenia
Spółka z o.o. otrzymała 9 stycznia 2003 r. fakturę za zakupione w grudniu 2002 r. towary:
– wartość w cenie zakupu 50 000 zł
– VAT (według stawki 22 proc.) 11 000 zł
– kwota brutto 61 000 zł
Termin zapłaty przypada na 12 stycznia 2003 r. Towary spółka otrzymała 31 grudnia 2003 r.
Operacje gospodarcze i ich ewidencja w księgach 2002 r.
1. Przyjęcie towarów do magazynu na podstawie dowodu Pz w cenie zakupu 50 000 zł.
Saldo kredytowe na koncie 30 „Rozliczenie zakupu” oznacza dostawy niefakturowane, które spółka powinna wykazać w pasywach bilansu za rok 2002 jako „Zobowiązania krótkoterminowe” odpowiednio:
– w wierszu B.III. 1a) – zobowiązania wobec jednostek powiązanych z tytułu dostaw i usług, lub
– w wierszu B.III. 2d) – zobowiązania wobec pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług.
Operacje gospodarcze i ich ewidencja w księgach 2003 r.
1. Faktura VAT otrzymana w styczniu 2003 r.
a) wartość wg cen zakupu 50 000 zł
b) VAT naliczony według stawki 22 proc. 11 000 zł
a) wartość brutto stanowiąca kwotę zobowiązania 61 000 zł
2. Spłata zobowiązania wobec dostawcy 61 000 zł
Uwaga: VAT naliczony można odliczyć od VAT należnego jedynie w terminach ustalonych w art. 19 ustawy o VAT, tj. nie wcześniej niż w rozliczeniu za miesiąc, w którym podatnik otrzymał fakturę, i nie później niż w rozliczeniu za miesiąc następny. W tym przypadku spółka otrzymała fakturę w styczniu 2003 r. Może więc odliczyć VAT naliczony w rozliczeniu za styczeń 2003 r. lub za miesiąc następny, czyli luty 2003 r.
Jan Michalski
PODSTAWA PRAWNA
ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694); art. 19 ustawy z 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50 ze zm.); art. 15 ust. 4 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.).

Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie opublikowania go w piśmie.
S2pXSLTransformator::missingFileError :: Plik z szablonem XSL /htdocs/e-podatnik.pl/epodatnik/xml/spisy_tresci_czasopism/doradca_podatnika/633.xml NIE ISTNIEJE !!!
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Rynek Turystyczny