zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKA



BAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE

Rozliczenie dochodu na podstawie różnicy remanentów

Rozliczenie dochodu na podstawie różnicy remanentów
Zamierzam sprzedać w lutym 2003 r. znaczną część towaru kupionego za 50 000 zł w roku 2002. Po sprzedaniu towaru za 55 000 zł będę musiał odprowadzić podatek dochodowy od całej kwoty (przy założeniu, że nie było innych przychodów i kosztów) za luty, choć zysk wyniesie tylko 5000 zł. Czy istnieje możliwość zrobienia remanentu w trakcie roku podatkowego i rozliczenia go jak na koniec roku, by zapłacić podatek dochodowy tylko od 5000 zł, czy też trzeba z tym rozliczeniem czekać do końca roku 2003? Czy trzeba powiadomić urząd skarbowy?
Zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych u podatników osiągających dochody z działalności gospodarczej i prowadzących księgi przychodów i rozchodów dochodem z tej działalności jest różnica między przychodem a kosztami jego uzyskania, powiększona o różnicę między wartością remanentu końcowego i początkowego towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, wyrobów gotowych, braków i odpadków – jeżeli wartość remanentu końcowego jest wyższa niż wartość remanentu początkowego, lub pomniejszona o różnicę między wartością remanentu początkowego i końcowego – jeżeli wartość remanentu początkowego jest wyższa. Co do zasady, dochodem z działalności gospodarczej stanowiącym podstawę obliczenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych u podatników prowadzących podatkowe księgi przychodów i rozchodów jest różnica między wynikającym z tych ksiąg przychodem i kosztami jego uzyskania. Jeżeli jednak podatnik na koniec miesiąca sporządza remanent towarów, surowców i materiałów pomocniczych lub urząd skarbowy zarządzi sporządzenie takiego remanentu, dochód ustala się według zasad określonych w art. 24 ust. 2 wspomnianej ustawy.
Według zasad sporządzenia spisu z natury (remanentu) podatnik jest obowiązany do sporządzenia i wpisania do podatkowej księgi przychodów i rozchodów spisu z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów na 1 stycznia, na koniec każdego roku podatkowego, na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego, a także w razie zmiany wspólnika, zmiany proporcji udziałów wspólników lub likwidacji działalności. Ponadto spis z natury podlega wpisaniu do księgi także wówczas, gdy osoby prowadzące działalność gospodarczą sporządzają go za okresy miesięczne oraz gdy – na podstawie odrębnych przepisów – jego sporządzenie zarządził urząd skarbowy.
Powyższe zasady nie przewidują ograniczenia w możliwości przeprowadzenia remanentu z inicjatywy podatnika, także w trakcie roku podatkowego. W sytuacji, w której podatnik sporządził taki remanent, jego dochód powinien zostać ustalony także według zasad określonych w art. 24 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem dla ustalenia wysokości zaliczki na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych zasadnicze znaczenie ma różnica remanentowa, która wynika z wartości spisu z natury sporządzanego na początek roku podatkowego i wartości spisu z natury sporządzanego w trakcie roku podatkowego. W odniesieniu do sytuacji przedstawionej w pytaniu, przyjmując założenie, że „nie było innych przychodów i kosztów”, dokonanie spisu z natury w trakcie roku podatkowego po sprzedaży towarów w lutym 2003 r. będzie miało znaczenie dla ustalenia wysokości wspomnianej zaliczki.
PRZYKŁAD
1) przychód 55 000 zł
2) wysokość kosztów uzyskania przychodów:
a) wartość spisu z natury sporządzonego na początek roku podatkowego 50 000 zł
b) wartość spisu z natury sporzą- dzonego na dzień 28 lutego 2003 r. 0 zł
3) ustalenie dochodu
a) przychód (pkt 1) 55 000 zł
b) minus koszty uzyskania przychodów (pkt 2) 50 000 zł
Dochód (a – b) 5 000 zł
Z powyższego wynika, iż po dokonaniu sprzedaży towarów wystąpi u podatnika różnica remanentowa, która pomniejszy uzyskany przychód. Jeżeli w następnych miesiącach podatnik nie będzie sporządzał remanentów, w celu ustalenia miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych będzie obowiązany doliczyć narastająco – do przychodów i kosztów obliczonych od początku roku do końca miesiąca, w którym sporządził ten remanent – uzyskiwane przychody i ponoszone wydatki w kolejnych miesiącach. Jego dochód będzie liczony narastająco, z uwzględnieniem różnicy remanentowej, a wynik remanentu znajdzie odzwierciedlenie w wyniku prowadzonej działalności do czasu sporządzenia nowego remanentu towarów, surowców i materiałów pomocniczych (wyrok NSA z 4 lutego 1998 r., SA/Sz 735/97).
Sporządzenie w trakcie roku podatkowego spisu z natury ma znaczenie dla ustalenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Jednak dla obliczenia dochodu rocznego z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej podatnik bierze pod uwagę różnicę między wartością spisu z natury, sporządzanego na początek roku podatkowego, a wartością spisu z natury, sporządzanego na koniec roku podatkowego, czyli nie musi uwzględniać remanentu sporządzonego w trakcie roku podatkowego.
Należy pamiętać, iż przed sporządzeniem remanentu podatnik powinien powiadomić urząd skarbowy. O zamiarze sporządzenia spisu z natury w innym terminie niż na dzień 1 stycznia, 31 grudnia oraz na dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej podatnik jest obowiązany zawiadomić w formie pisemnej właściwy urząd skarbowy w terminie co najmniej siedmiu dni przed datą sporządzenia tego spisu.
Jarosław Wowra
Autor jest pracownikiem izby skarbowej
PODSTAWA PRAWNA
art. 24 ust. 2 i art. 44 ust. 2 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) oraz § 27–29 rozporządzenia Ministra Finansów z 15 grudnia 2000 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. Nr 116, poz. 1222 ze zm.).

Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie opublikowania go w piśmie.
S2pXSLTransformator::missingFileError :: Plik z szablonem XSL /htdocs/e-podatnik.pl/epodatnik/xml/spisy_tresci_czasopism/doradca_podatnika/633.xml NIE ISTNIEJE !!!
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia



Zapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Restauracja