zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE

Rozliczenie dochodu na podstawie różnicy remanentów

Rozliczenie dochodu na podstawie różnicy remanentów
Zamierzam sprzedać w lutym 2003 r. znaczną część towaru kupionego za 50 000 zł w roku 2002. Po sprzedaniu towaru za 55 000 zł będę musiał odprowadzić podatek dochodowy od całej kwoty (przy założeniu, że nie było innych przychodów i kosztów) za luty, choć zysk wyniesie tylko 5000 zł. Czy istnieje możliwość zrobienia remanentu w trakcie roku podatkowego i rozliczenia go jak na koniec roku, by zapłacić podatek dochodowy tylko od 5000 zł, czy też trzeba z tym rozliczeniem czekać do końca roku 2003? Czy trzeba powiadomić urząd skarbowy?
Zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych u podatników osiągających dochody z działalności gospodarczej i prowadzących księgi przychodów i rozchodów dochodem z tej działalności jest różnica między przychodem a kosztami jego uzyskania, powiększona o różnicę między wartością remanentu końcowego i początkowego towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, wyrobów gotowych, braków i odpadków – jeżeli wartość remanentu końcowego jest wyższa niż wartość remanentu początkowego, lub pomniejszona o różnicę między wartością remanentu początkowego i końcowego – jeżeli wartość remanentu początkowego jest wyższa. Co do zasady, dochodem z działalności gospodarczej stanowiącym podstawę obliczenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych u podatników prowadzących podatkowe księgi przychodów i rozchodów jest różnica między wynikającym z tych ksiąg przychodem i kosztami jego uzyskania. Jeżeli jednak podatnik na koniec miesiąca sporządza remanent towarów, surowców i materiałów pomocniczych lub urząd skarbowy zarządzi sporządzenie takiego remanentu, dochód ustala się według zasad określonych w art. 24 ust. 2 wspomnianej ustawy.
Według zasad sporządzenia spisu z natury (remanentu) podatnik jest obowiązany do sporządzenia i wpisania do podatkowej księgi przychodów i rozchodów spisu z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów na 1 stycznia, na koniec każdego roku podatkowego, na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego, a także w razie zmiany wspólnika, zmiany proporcji udziałów wspólników lub likwidacji działalności. Ponadto spis z natury podlega wpisaniu do księgi także wówczas, gdy osoby prowadzące działalność gospodarczą sporządzają go za okresy miesięczne oraz gdy – na podstawie odrębnych przepisów – jego sporządzenie zarządził urząd skarbowy.
Powyższe zasady nie przewidują ograniczenia w możliwości przeprowadzenia remanentu z inicjatywy podatnika, także w trakcie roku podatkowego. W sytuacji, w której podatnik sporządził taki remanent, jego dochód powinien zostać ustalony także według zasad określonych w art. 24 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem dla ustalenia wysokości zaliczki na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych zasadnicze znaczenie ma różnica remanentowa, która wynika z wartości spisu z natury sporządzanego na początek roku podatkowego i wartości spisu z natury sporządzanego w trakcie roku podatkowego. W odniesieniu do sytuacji przedstawionej w pytaniu, przyjmując założenie, że „nie było innych przychodów i kosztów”, dokonanie spisu z natury w trakcie roku podatkowego po sprzedaży towarów w lutym 2003 r. będzie miało znaczenie dla ustalenia wysokości wspomnianej zaliczki.
PRZYKŁAD
1) przychód 55 000 zł
2) wysokość kosztów uzyskania przychodów:
a) wartość spisu z natury sporządzonego na początek roku podatkowego 50 000 zł
b) wartość spisu z natury sporzą- dzonego na dzień 28 lutego 2003 r. 0 zł
3) ustalenie dochodu
a) przychód (pkt 1) 55 000 zł
b) minus koszty uzyskania przychodów (pkt 2) 50 000 zł
Dochód (a – b) 5 000 zł
Z powyższego wynika, iż po dokonaniu sprzedaży towarów wystąpi u podatnika różnica remanentowa, która pomniejszy uzyskany przychód. Jeżeli w następnych miesiącach podatnik nie będzie sporządzał remanentów, w celu ustalenia miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych będzie obowiązany doliczyć narastająco – do przychodów i kosztów obliczonych od początku roku do końca miesiąca, w którym sporządził ten remanent – uzyskiwane przychody i ponoszone wydatki w kolejnych miesiącach. Jego dochód będzie liczony narastająco, z uwzględnieniem różnicy remanentowej, a wynik remanentu znajdzie odzwierciedlenie w wyniku prowadzonej działalności do czasu sporządzenia nowego remanentu towarów, surowców i materiałów pomocniczych (wyrok NSA z 4 lutego 1998 r., SA/Sz 735/97).
Sporządzenie w trakcie roku podatkowego spisu z natury ma znaczenie dla ustalenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Jednak dla obliczenia dochodu rocznego z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej podatnik bierze pod uwagę różnicę między wartością spisu z natury, sporządzanego na początek roku podatkowego, a wartością spisu z natury, sporządzanego na koniec roku podatkowego, czyli nie musi uwzględniać remanentu sporządzonego w trakcie roku podatkowego.
Należy pamiętać, iż przed sporządzeniem remanentu podatnik powinien powiadomić urząd skarbowy. O zamiarze sporządzenia spisu z natury w innym terminie niż na dzień 1 stycznia, 31 grudnia oraz na dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej podatnik jest obowiązany zawiadomić w formie pisemnej właściwy urząd skarbowy w terminie co najmniej siedmiu dni przed datą sporządzenia tego spisu.
Jarosław Wowra
Autor jest pracownikiem izby skarbowej
PODSTAWA PRAWNA
art. 24 ust. 2 i art. 44 ust. 2 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) oraz § 27–29 rozporządzenia Ministra Finansów z 15 grudnia 2000 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. Nr 116, poz. 1222 ze zm.).

Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie opublikowania go w piśmie.
S2pXSLTransformator::missingFileError :: Plik z szablonem XSL /htdocs/e-podatnik.pl/epodatnik/xml/spisy_tresci_czasopism/doradca_podatnika/633.xml NIE ISTNIEJE !!!
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Polski Jubiler