zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE

Czynsz inicjalny

Postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Chodzieży z 30 lipca 2007 r. (PB415-8/07)

Czynsz inicjalny jest opłatą wstępną wnoszoną przy zawieraniu umowy bądź w momencie wydania przedmiotu leasingu. Podatnik powinien rozliczyć wydatek na czynsz inicjalny proporcjonalnie do długości okresu trwania umowy (okresu, którego dotyczy).

PYTANIE PODATNIKA

Czy czynsz inicjalny jest kosztem uzyskania przychodu w miesiącu wystawienia faktury, czy powinien być rozliczony w całym okresie obowiązywania umowy, tj. 36 miesięcy?

STAN FAKTYCZNY

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą i w jej ramach pełną rachunkowość. W oparciu o umowę leasingu operacyjnego zawartą w styczniu 2007 r. podatnik jest leasingobiorcą wózka widłowego.

Umowa spełnia warunki przewidziane dla umów leasingu operacyjnego, gdyż jej okres wynosi 36 miesięcy, a amortyzacja wózka kwalifikowanego w grupie 763 KŚT 14 proc. trwać będzie 7 lat (40 proc. normatywnego okresu amortyzacji wynosi 2,8 roku). Umowę zawarto na 3 lata. W ramach umowy podatnik płaci tzw. czynsz inicjalny w kwocie 3750 zł netto - płatny w chwili zawarcia umowy. Podatnik stoi na stanowisku, że czynsz inicjalny jest kosztem pośrednim (innym niż koszt bezpośredni związany z przychodami), zatem powinien być potrącony (naliczony) w całości w momencie poniesienia wydatku.

ODPOWIEDŹ URZĘDU

Zgodnie z definicją zawartą w art. 22 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Zaliczając do kosztów uzyskania przychodów czynsz inicjalny, należy kierować się ogólną zasadą wyrażoną w cytowanym przepisie, w powiązaniu z przepisami regulującymi opodatkowanie stron umowy leasingu. Zgodnie z art. 23b ust. 1 ustawy opłaty ustalone w umowie leasingu, ponoszone przez korzystającego w podstawowym okresie umowy z tytułu używania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, stanowią przychód finansującego i odpowiednio koszt uzyskania przychodów korzystającego, z zastrzeżeniem ust. 2, jeżeli umowa ta spełnia następujące warunki:
  • 1) została zawarta na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40 proc. normatywnego okresu amortyzacji, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome lub wartości niematerialne i prawne, albo została zawarta na okres co najmniej 10 lat, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym nieruchomości, oraz
  • 2) suma ustalonych w niej opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.
Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że umowa leasingu wózka widłowego zawarta przez podatnika spełnia powyższe warunki, a zatem opłaty ponoszone przez korzystającego, w tym także czynsz inicjalny, są jego kosztem uzyskania przychodu.

Moment zaliczenia tego wydatku do kosztów uzyskania przychodów regulują znowelizowane przepisy art. 22 ust. 5 i ust. 5c ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.), które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. Ustawodawca wprowadził w nich podział kosztów na bezpośrednio i pośrednio związane z przychodem. Zgodnie z nowo obowiązującym przepisem art. 22 ust. 5 ww. ustawy u podatników prowadzących księgi rachunkowe koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody, z zastrzeżeniem ust. 5a i 5b.

Natomiast w myśl art. 22 ust. 5c koszty uzyskania przychodów inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą. Czynsz inicjalny jest opłatą wstępną wnoszoną przy zawieraniu umowy bądź w momencie wydania przedmiotu leasingu.

Jest on ściśle związany z umową leasingu i odnosi się do pełnego okresu jej trwania. Nie ma przy tym bezpośredniego odzwierciedlenia w osiągniętych przychodach, jednak uiszczenie go warunkuje ich uzyskanie. Mając powyższe na uwadze, podatnik prawidłowo zakwalifikował ów koszt jako koszt pośredni, nieprawidłowe natomiast jest, w świetle cytowanych przepisów, stanowisko dotyczące rozliczenia tego wydatku w całości w momencie poniesienia.

Przedmiotowa umowa leasingu zawarta została na okres 3 lat, a zatem dotyczy okresu przekraczającego rok podatkowy. W związku z tym podatnik powinien rozliczyć wydatek na czynsz inicjalny proporcjonalnie do długości okresu trwania umowy (okresu, którego dotyczy).

Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie opublikowania go w piśmie.
S2pXSLTransformator::missingFileError :: Plik z szablonem XSL /htdocs/e-podatnik.pl/epodatnik/xml/spisy_tresci_czasopism/doradca_podatnika/633.xml NIE ISTNIEJE !!!
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Hotelarz