zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE

Przepisy przejściowe w nowej ustawie o VAT

Przepisy ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług wprowadzają nowe rozwiązania nieznane dotąd podatnikom VAT. Ponadto zmieniono obowiązujące zasady opodatkowania, zniesiono prawo do korzystania z preferencyjnych stawek VAT w przypadku niektórych towarów i usług. W ustawie zostały zawarte jednak przepisy przejściowe, które w niektórych przypadkach pozwalają na dalsze korzystanie z przysługujących praw, pod warunkiem spełnienia dodatkowych warunków. Zostały także określone zasady rozliczenia VAT w okresie przejściowym, tj. w maju, gdy wejdzie w życie nowa ustawa. Przesunięto też okres korzystania z preferencyjnych stawek VAT.
 
Udzielenie licencji i sublicencji
Od 1 maja 2004 r. opodatkowaniu będzie podlegać, co do zasady, każde przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej. Oznacza to poszerzenie zakresu opodatkowania, gdyż w ustawie z 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) opodatkowaniu podlegało tylko następujące przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych:
1) sprzedaż praw lub udzielenie licencji i sublicencji w rozumieniu przepisów prawa własności przemysłowej,
2) oddanie do używania wspólnego znaku towarowego albo wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego w rozumieniu prawa własności przemysłowej,
3) udzielenie licencji lub upoważnienia do korzystania z licencji oraz przeniesienia autorskiego prawa majątkowego w rozumieniu przepisów prawa autorskiego – w odniesieniu do programu komputerowego.
Artykuł 147 ustawy wprowadza jednak okres przejściowy i do grudnia 2005 r. zwalnia z VAT udzielanie licencji i sublicencji, innych niż wymienione wyżej w pkt 1 i 3. Warunkiem skorzystania z tego prawa jest, aby te licencje i sublicencje były udzielone na podstawie umów zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy, bez uwzględniania zmian tych umów dokonanych po tym dniu, oraz zostały zarejestrowane w urzędzie skarbowym przed 14 maja 2004 r.
 
Umowa leasingu samochodów
Nowa ustawa wprowadza ograniczenie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu użytkowania samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej ładowności mniejszej niż określona według wzoru (DŁ = 357 kg + n x 68 kg), na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze. W tym przypadku kwotę podatku naliczonego stanowi 50 proc. kwoty podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z zawartej umowy, udokumentowanych fakturą. Suma kwot w całym okresie użytkowania samochodu, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie może jednak przekroczyć 5000 zł.
Ograniczenia tego nie stosuje się do samochodów będących przedmiotem umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, w stosunku do których przysługiwało podatnikowi – zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, obowiązującymi przed 1 maja 2004 r. – prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z takiej umowy. Prawo to przysługuje:
  • w odniesieniu do umowy zawartej przed dniem wejścia w życie ustawy, bez uwzględniania zmian tej umowy po wejściu w życie ustawy, oraz
  • pod warunkiem że umowa została zarejestrowana we właściwym urzędzie skarbowym do 14 maja 2004 r.
Eksport towarów
Ustawa z 8 stycznia 1993 r. o VAT stanowiła, że także w przypadku eksportu towarów, gdy przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi pobrano co najmniej połowę ceny (przedpłata, zaliczka, zadatek, rata), obowiązek podatkowy powstawał z chwilą przyjęcia zapłaty, pod warunkiem że wywóz nastąpił w ciągu sześciu miesięcy od dnia otrzymania zaliczki. Warunek ten po 30 kwietnia 2004 r. uznaje się za spełniony, jeżeli nie później niż z upływem 6 miesięcy od dnia otrzymania zaliczki nastąpił:
l wywóz towaru w wykonaniu czynności określonych w art. 2 ust. 1 i 3 ustawy z 8 stycznia 1993 r. o VAT na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju, a podatnik posiada dokument potwierdzający przyjęcie przez nabywcę towaru na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju,
l eksport towarów, o którym mowa w art. 2 pkt 8 nowej ustawy, czyli wywóz towarów z kraju poza terytorium Wspólnoty.
Otrzymanie dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium kraju po 30 kwietnia 2004 r. upoważnia podatnika do korekty podatku należnego od dokonanej sprzedaży w rozliczeniu za miesiąc, w którym podatnik dokument ten otrzymał.
Także w przypadku sprzedaży, od której dokonano zwrotu podatku podróżnemu, otrzymanie po 30 kwietnia 2004 r. dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium kraju upoważnia podatnika do dokonania korekty podatku należnego od tej sprzedaży, nie później jednak niż przed upływem 6 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dokonano sprzedaży w rozumieniu art. 4 pkt 8 starej ustawy o VAT.
 
Podatek naliczony w deklaracji za maj lub drugi kwartał br.
Nowa ustawa zachowuje ciągłość między okresem rozliczenia pod rządami starej i nowej ustawy. Oznacza to, że podatnicy, co do zasady, nie tracą prawa do odliczenia podatku naliczonego w maju br., które nabyli przed 30 kwietnia 2004 r., i mogą z tego prawa skorzystać w deklaracji składanej po tej dacie.
W deklaracji podatkowej składanej za maj 2004 r. lub za drugi kwartał 2004 r. uwzględnia się kwotę podatku naliczonego nierozliczoną w poprzednich okresach w związku z niewykonaniem wtedy, kiedy przysługiwało prawo do odliczenia, czynności podlegających opodatkowaniu zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy z 8 stycznia 1993 r. o VAT.
Do nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, o której mowa w art. 21 ust. 1 starej ustawy, wynikającej z ostatniej deklaracji podatkowej złożonej za okres przed dniem wejścia w życie ustawy, stosuje się art. 87 nowej ustawy, co znaczy, że podatnik ma prawo do obniżenia o tę kwotę podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.
Ponadto podatnik, który w kwietniu 2004 r.:
1) otrzymał fakturę lub dokument celny albo
2) dokonał wpisu do rejestru – w przypadku stosowania w imporcie towarów procedury uproszczonej
– i miał prawo, zgodnie z ustawą z 8 stycznia 1993 r., do obniżenia kwoty podatku należnego w rozliczeniu za maj 2004 r. oraz nie obniżył kwoty podatku należnego w rozliczeniu za kwiecień 2004 r., może tego dokonać w rozliczeniu za maj 2004 r.
Jeśli w ostatnim przed 1 maja 2004 r. okresie rozliczeniowym u podatnika powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu usług i podatnik miał prawo – zgodnie z ustawą z 8 stycznia 1993 r. – do obniżenia kwoty podatku należnego w następnym okresie rozliczeniowym oraz nie dokonał tego wcześniej, może to zrobić w rozliczeniu za pierwszy okres rozliczeniowy następujący po 30 kwietnia 2004 r.
Ponieważ zakłady (oddziały) osoby prawnej od 1 maja br. nie mogą być odrębnym podatnikiem VAT, jeśli wybrały metodę kasową rozliczeń lub wybrały rozliczenia za okresy kwartalne, tracą prawo do rozliczania się tą metodą oraz do rozliczania się za okresy kwartalne, począwszy od rozliczenia za kwiecień 2004 r. Natomiast rozliczenia za kwiecień 2004 r. zakłady (oddziały) dokonują jeszcze w urzędzie skarbowym kierowanym przez naczelnika właściwego dla danego zakładu. Osoba prawna, której zakłady (oddziały) rozliczały się jako odrębni podatnicy, wstępuje od 1 maja 2004 r. we wszystkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki swojego zakładu (oddziału), który przestał być wyodrębnionym podatnikiem – w zakresie, w jakim dotyczą podatku od towarów i usług.
 
Przedłużenie okresu stosowania preferencyjnych stawek
W związku z wynegocjowaniem przez Polskę okresów przejściowych na stosowanie preferencyjnych stawek, nadal będziemy stosować obniżone stawki, a mianowicie:
1) do 30 kwietnia 2008 r. – stawkę w wysokości 3 proc. w odniesieniu do czynności, o których mowa w art. 5 i których przedmiotem są towary i usługi wymienione w załączniku nr 6 do ustawy, tj. sprzedaż towarów rolniczych i usług z nimi związanych, z wyłączeniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i eksportu towarów;
2) do 31 grudnia 2007 r. – stawkę w wysokości 7 proc. w odniesieniu do:
a) robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą.
Przez infrastrukturę towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu rozumie się:
  • sieci rozprowadzające, wraz z urządzeniami, obiektami i przyłączami do budynków mieszkalnych,
  • urządzanie i zagospodarowanie terenu w związku z budownictwem mieszkaniowym, w szczególności – drogi, dojścia, dojazdy, zieleń i małą architekturę,
  • urządzenia i ujęcia wody, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, kotłownie oraz sieci wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, elektroenergetyczne, gazowe i telekomunikacyjne
– jeżeli są one związane z obiektami budownictwa mieszkaniowego,
b) obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych,
c) usług gastronomicznych, z wyłączeniem:
– sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2 proc. oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5 proc.,
– sprzedaży kawy i herbaty (wraz z dodatkami), napojów bezalkoholowych gazowanych, wód mineralnych, a także sprzedaży w stanie przetworzonym innych towarów opodatkowanych stawką 22 proc.;
3) do 31 grudnia 2007 r. – stawkę podatku
0 proc. stosuje się do:
a) dostaw w kraju i wewnątrzwspólnotowego nabycia:
– książek (PKWiU ex 22.11) – z wyłączeniem książek adresowych o zasięgu krajowym, regionalnym i lokalnym, książek telefonicznych, teleksów i telefaksów (PKWiU 22.11.20-60.10), nut, map i ulotek – oznaczonych stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN,
– czasopism specjalistycznych,
b) importu:
– drukowanych książek i broszur (ex PCN 4901), (ex CN 4901), oznaczonych stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN,
– czasopism specjalistycznych.
Przez czasopisma specjalistyczne, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. a) tiret drugie i pkt 3 lit. b) tiret drugie, należy rozumieć wydawnictwa periodyczne oznaczone symbolem ISSN, objęte kodem PKWiU 22.13, PCN 4902 i CN 4902, o tematyce szeroko pojętych zagadnień odnoszących się do działalności kulturalnej i twórczej, edukacyjnej, naukowej i popularnonaukowej, społecznej, zawodowej i metodycznej, regionalnej i lokalnej, a także przeznaczone dla niewidomych i niedowidzących, publikowane nie częściej niż raz w tygodniu w postaci odrębnych zeszytów (numerów) objętych wspólnym tytułem, których zakończenia nie przewiduje się, ukazujące się na ogół w regularnych odstępach czasu w nakładzie nie wyższym niż 15 000 egzemplarzy, z wyjątkiem:
– periodyków o treści ogólnej, stanowiących podstawowe źródło informacji bieżącej o aktualnych wydarzeniach krajowych i zagranicznych, przeznaczonych dla szerokiego kręgu czytelników;
– publikacji zawierających treści pornograficzne, publikacji nawołujących do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość lub znieważających z tych powodów grupę ludności lub poszczególne osoby oraz publikacji propagujących ustroje totalitarne;
– wydawnictw, w których co najmniej 33 proc. powierzchni jest przeznaczone nieodpłatnie lub odpłatnie na ogłoszenia handlowe, reklamy lub teksty reklamowe, zwłaszcza czasopism informacyjno-reklamowych, reklamowych, folderów i katalogów reklamowych;
– wydawnictw, które zawierają głównie kompletną powieść, opowiadanie lub inne dzieło w formie tekstu ilustrowanego lub nie albo w formie rysunków opatrzonych opisem lub nie;
– publikacji, w których więcej niż 20 proc. powierzchni jest przeznaczone na krzyżówki, kryptogramy, zagadki oraz inne gry słowne lub rysunkowe;
– publikacji zawierających informacje popularne, szczególnie porady, informacje o znanych i sławnych postaciach z życia publicznego;
– czasopism, na których nie zostanie uwidoczniona wysokość nakładu,
c) przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz przeniesienia na rzecz członka spółdzielni własności lokalu mieszkalnego lub własności domu jednorodzinnego.
oprac. Joanna Dmowska

Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie opublikowania go w piśmie.
S2pXSLTransformator::missingFileError :: Plik z szablonem XSL /htdocs/e-podatnik.pl/epodatnik/xml/spisy_tresci_czasopism/doradca_podatnika/633.xml NIE ISTNIEJE !!!
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Polski Jubiler