zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE

Odpisanie należności uznanej za nieściągalną

Odpisanie należności uznanej za nieściągalną
Udzieliliśmy naszemu kontrahentowi pożyczki. Zgodnie z umową rozłożyliśmy pożyczkę na raty i ustaliliśmy oprocentowanie. Kontrahent – po wpłaceniu kilku rat – zaprzestał spłacania długu. W marcu 2003 r. zwróciliśmy się do sądu z wnioskiem o wszczęcie postępowania upadłościowego dłużnika. W toku postępowania upadłościowego odzyskaliśmy 60 proc. należności. Pozostałą część długu uznano za nieściągalną. Jak zaksięgować odzyskanie należności w toku postępowania upadłościowego oraz odpisanie części należności uznanej za nieściągalną?
Zgodnie z art. 35b ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.) jednostka powinna dokonać odpisu aktualizującego wartość należności, z uwzględnieniem stopnia prawdopodobieństwa zapłaty, w odniesieniu do należności od dłużników postawionych w stan upadłości, jednak tylko do wysokości należności nieobjętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem, zgłoszonej sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym. W przedmiotowej sprawie, biorąc pod uwagę to, że należności dotyczą udzielonej pożyczki, odpisu należy dokonać w ciężar kosztów finansowych zapisem:
– Wn konto 75-1 „Koszty finansowe”,
– Ma konto 28 „Odpisy aktualizujące wartość należności”.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami podmiot może dochodzić swoich roszczeń i domagać się uregulowania z masy upadłościowej dłużnika, ale w stosunku do tej części należności, od której dokonano odpisu aktualizującego. Na mocy art. 150 § 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z 24 października 1934 r. – Prawo upadłościowe (j.t. Dz.U. z 1991 r.  Nr 118, poz. 512 ze zm.) każdy wierzyciel upadłego, który chce uczestniczyć w czynnościach postępowania upadłościowego, do udziału w których niezbędne jest ustalenie wierzytelności, powinien w oznaczonym terminie zgłosić sędziemu komisarzowi swoją wierzytelność, chociażby była zabezpieczona hipoteką, zastawem lub w inny sposób albo chociażby nadawała się do potrącenia1. Pamiętać jednak należy o unormowaniu art. 33 cytowanego rozporządzenia, na mocy którego odsetki od wierzytelności przypadających od upadłego nie biegną w stosunku do masy od daty ogłoszenia upadłości. Oznacza to, że wraz z dniem ogłoszenia upadłości bieg odsetek od wierzytelności, które przypadają od upadłego, zostaje przerwany. Nie dotyczy to odsetek od wierzytelności zabezpieczonych hipoteką, w rejestrze, zastawem lub prawem zatrzymania, jednak odsetki te mogą być zaspokojone tylko z przedmiotu zabezpieczenia.
Typowe księgowania operacji związanych z odzyskaniem należności od podmiotu w upadłości wyglądają następująco:
1. Jeżeli w momencie zgłoszenia wniosku o upadłość podmiot wpłacił zaliczkę do sądu związaną z kosztami postępowania sądowego albo poniósł inne koszty związane ze zgłoszeniem wniosku, dokonuje się zapisów: Wn konto „Pozostałe koszty operacyjne” / Ma konto „Rachunek bankowy” lub „Kasa” bądź „Pozostałe rozrachunki” (pamiętać należy, iż – zgodnie z art. 86 § 1 cytowanego rozporządzenia – wierzycielowi nie służy prawo do zwrotu kosztów czynności podjętych przez niego w postępowaniu upadłościowym. Gdy fundusze masy wystarczą, zostanie mu zwrócona zaliczka na koszty postępowania, którą złożył na żądanie sądu lub sędziego komisarza).
2. Gdy jednostka w toku postępowania upadłościowego odzyska całość lub część należności, wówczas: Wn konto „Rachunek bankowy” lub „Kasa” / Ma konto „Pozostałe rozrachunki” oraz Wn konto „Odpisy aktualizujące wartość należności” / Ma konto „Przychody finansowe” (do wysokości odzyskanej należności).
3. Jeżeli odzyskano tylko część należności, a pozostałą część uznano za nieściągalną bądź została umorzona przez wierzyciela, wówczas zmniejsza się dokonany wcześniej odpis aktualizujący jej wartość zapisem: Wn konto „Odpisy aktualizujące wartość należności” / Ma konto „Pozostałe rozrachunki”.
Księgowanie w sytuacji przedstawionej w pytaniu będzie wyglądało następująco:
1. Odpis aktualizujący wartość należności zgłoszonej sędziemu komisarzowi pod datą złożenia w sądzie wniosku o upadłość dłużnika: Wn konto „Koszty finansowe” / Ma konto „Odpisy aktualizujące wartość należności”
2. Zaliczka na koszty postępowania, na podstawie wyciągu bankowego: Wn konto „Pozostałe koszty operacyjne” / Ma konto „Rachunek bankowy”
3. Odzyskanie 60 proc. należności w toku postępowania upadłościowego:
– wpływ środków na rachunek bankowy: Wn konto „Rachunek bankowy” / Ma konto „Pozostałe rozrachunki”
– odpisanie dokonanego wcześniej odpisu aktualizującego wartość należności (do wysokości kwoty, która wpłynęła na rachunek bankowy): Wn konto „Odpisy aktualizujące wartość należności” / Ma konto „Przychody finansowe”
4. Odpisanie części należności uznanej za nieściągalną: Wn konto „Odpisy aktualizujące wartość należności” / Ma konto „Pozostałe rozrachunki”.
Joanna Jesionowska
PODSTAWA PRAWNA
art. 35b ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694); art. 33, 86 i 150 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z 24 października 1934 r. – Prawo upadłościowe (j.t. Dz.U. z 1991 r. Nr 118, poz. 512 ze zm.).
1 Od 1 października 2003 r. obowiązuje ustawa z 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. Nr 60, poz. 535), jednak na mocy przepisów przejściowych w sprawach, w których ogłoszono upadłość przed 1 października 2003 r., stosuje się przepisy powołanego w tekście rozporządzenia.

Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie opublikowania go w piśmie.
S2pXSLTransformator::missingFileError :: Plik z szablonem XSL /htdocs/e-podatnik.pl/epodatnik/xml/spisy_tresci_czasopism/doradca_podatnika/633.xml NIE ISTNIEJE !!!
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Rynek Turystyczny