zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE

Ewidencjonowanie i dokumentowanie przychodów w księdze

Ewidencjonowanie i dokumentowanie przychodów w księdze
Za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej uważa się kwo h podatkowych. Podatnik musi także zwrócić uwagę na tzw. moment powstania przychodu, który również zależy od rodzaju osiągniętego przychodu. Mówi o tym art. 14 ust. 1c–1f ustawy o pdof.
Podstawową zasadą jest memoriałowe ujmowanie przychodów osiąganych z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, czyli bez uzależniania ich powstania od daty zapłaty, ustawodawca używa bowiem określenia „należne”. Niektóre tylko rodzaje przychodów powstają w momencie ich faktycznego otrzymania, np. kary umowne, odsetki, odszkodowania. O kasowym momencie powstania przychodu świadczy przeważnie użycie przez ustawodawcę określeń: „otrzymane”, „zwrócone”.
MIEJSCE EWIDENCJONOWANIA PRZYCHODU
Zgodnie z objaśnieniami do podatkowej księgi przychodów i rozchodów wartość przychodów ze sprzedaży wyrobów, towarów handlowych i usług powinna być wpisywana w kolumnie nr 7 księgi.
Do wpisywania pozostałych przychodów, m.in. wymienionych w art. 14 ust. 2 ustawy o pdof (wszelkie inne rodzaje przychodów niezwiązane ze sprzedażą towarów/usług), służy kolumna nr 8 księgi.
Kolumna nr 9 zawiera łączną kwotę przychodów zaewidencjonowanych w kolumnach 7 i 8 danego wiersza księgi.
RODZAJE DOKUMENTÓW STOSOWANYCH DO EWIDENCJONOWANIA PRZYCHODÓW
Zapisy na koniec dnia
Co do zasady, przychód ze sprzedaży wyrobów, towarów handlowych i usług jest ujmowany w podatkowej księdze przychodów i rozchodów na podstawie wystawionych faktur, a w przypadku sprzedaży nieudokumentowanej fakturami – na podstawie wystawionego na koniec dnia dowodu wewnętrznego, w którym w jednej kwocie powinna zostać wykazana wartość sprzedaży za dany dzień. Taki sposób ewidencjonowania jest właściwy dla podatników, którzy nie są obowiązani do prowadzenia jednej z niżej wymienionych ewidencji:
– ewidencji sprzedaży na potrzeby podatku dochodowego, w odróżnieniu od ewidencji sprzedaży na potrzeby podatku od towarów i usług,
– ewidencji z zastosowaniem kas rejestrujących,
– ewidencji prowadzonej na potrzeby podatku od towarów i usług na podstawie art. 27 ust. 1 lub ust. 4 ustawy o VAT.
Zapisów na podstawie faktur i dowodów wewnętrznych należy dokonywać raz dziennie, nie później niż przed rozpoczęciem działalności w dniu następnym.
Faktura
Należy zwrócić uwagę na to, co ustawodawca każe rozumieć przez pojęcie „faktura dla celów ewidencyjnych”. Są to następujące dokumenty:
– faktura VAT,
– faktura VAT RR,
– faktura VAT KOMIS,
– faktura VAT – MP,
– dokument celny,
– rachunek,
– faktura korygująca,
– nota korygująca.
Wynika to z § 12 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. Nr 152, poz. 1475). Oczywiście dla celów rejestrowania przychodów interesują podatnika tylko te z wymienionych dokumentów, które potwierdzają dokonaną przez niego sprzedaż. Dla przypomnienia należy dodać, że podatnicy, którzy nie są jednocześnie podatnikami VAT i nie mają obowiązku wystawiania faktur VAT, są zobligowani – na żądanie kupującego lub usługobiorcy – do wystawienia rachunku. Dlatego w ww. zbiorze dokumentów znalazł się m.in. rachunek.
Dzienne zestawienie sprzedaży
Jeżeli podatnik w danym dniu wystawia wiele faktur (rachunków), nie musi wpisywać ich w odrębnych pozycjach księgi, ponieważ ma możliwość sporządzenia dziennego zestawienia sprzedaży. Na jego podstawie dokona jednego zbiorczego zapisu w księdze. Zestawienie takie powinno zawierać co najmniej:
– datę,
– kolejny numer zestawienia,
– numery od–do faktur objętych zestawieniem,
– sumę zbiorczą tych faktur,
– podpis podatnika lub osoby, która sporządziła to zestawienie.
Ustawodawca nie określił wzoru takiego dokumentu, ograniczył się tylko do wymienienia minimalnego zakresu informacji, jakie powinien on zawierać.
PRZYKŁAD DZIENNEGO ZESTAWIENIA SPRZEDAŻY

Koszalin, 05.08.2003 r.

 

Jan Kowalski „INTAK”

ul. Spokojna 1

01-100 Koszalin

 

Dzienne zestawienie sprzedaży nr 87/2003

 

05.08.2003 r. dokonano sprzedaży udokumentowanej rachunkami od nr 105/2003 do nr 124/2003 na łączną kwotę 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł).

Ewa Wiśniewska

samodzielna księgowa

Dla podatników, którzy ewidencjonują sprzedaż za pomocą kas rejestrujących, funkcję dziennego zestawienia sprzedaży pełni dobowy raport z kasy.
Dowód wewnętrzny
Jeżeli podatnik nie prowadzi takiej ewidencji i nie ma obowiązku udokumentowania sprzedaży fakturą czy rachunkiem, wówczas podstawą zapisu uzyskanego ze sprzedaży przychodu jest dowód wewnętrzny. Jest to dokument stanowiący zbiorcze zestawienie sprzedaży nieudokumentowanej z danego dnia. W praktyce dotyczy to sprzedaży na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Podobnie jak w przypadku poprzedniego zestawienia, również tu ustawodawca nie określił jego wzoru. Zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie p.k.p.i r. w takim dowodzie należy wykazać w jednej kwocie wartość przychodów ze sprzedaży nieudokumentowanej fakturami czy rachunkami za dany dzień.
PRZYKŁADOWY DOWÓD WEWNĘTRZNY – DZIENNE ZESTAWIENIE SPRZEDAŻY NIEUDOKUMENTOWANEJ

Koszalin, 05.08.2003 r.

 

Jan Kowalski „INTAK”

ul. Spokojna 1

01-100 Koszalin

 

Dowód wewnętrzny nr 210/2003

 

05.08.2003 r. dokonano sprzedaży nieudokumentowanej rachunkami (fakturami) na łączną kwotę 5000 zł (słownie: pięć tysięcy zł).

Anna Mańkowicz

samodzielna księgowa

Dokument celny
Podatnicy dokonujący sprzedaży na eksport na zasadach umowy komisu przychody z tego rodzaju sprzedaży księgują w księdze na podstawie Jednolitego Dokumentu Administracyjnego SAD i kopii faktury wystawionej przez komisanta na rzecz komitenta.
Zapisy na koniec miesiąca
Dużo mniej zapisów w księdze przychodów i rozchodów odnoszących się do przychodów ze sprzedaży mogą dokonywać podatnicy, którzy prowadzą ewidencję sprzedaży (na potrzeby podatku dochodowego lub podatku od towarów i usług) albo rejestrują obroty z zastosowaniem kas fiskalnych. W ich przypadku dopuszczalne jest bowiem posłużenie się zapisem zbiorczym na koniec każdego miesiąca.
Miesięczne zestawienie sprzedaży
Jeżeli podatnik prowadzi ewidencję sprzedaży na potrzeby podatku dochodowego, podstawą zapisu przychodów ze sprzedaży nieudokumentowanej fakturami/rachunkami są sumy wynikające z tej ewidencji. Podstawę do zaksięgowania przychodów ze sprzedaży udokumentowanej mogą stanowić dzienne zestawienia faktur. Jeżeli jednak podatnik prowadzi ewidencję sprzedaży na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług – sumy wynikające z tej ewidencji mogą być podstawą do sporządzenia miesięcznego zestawienia sprzedaży na potrzeby podatku dochodowego. Powinno ono zawierać:
– datę,
– kolejny numer zestawienia,
– sumę przychodów ze sprzedaży pomniejszoną o należny podatek od towarów i usług oraz o wartość towarów i usług, niestanowiącą przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym, i powiększoną o przychody nie objęte obowiązkiem ewidencjonowania dla celów podatku od towarów i usług.
PRZYKŁADOWE MIESIĘCZNE ZESTAWIENIE SPRZEDAŻY SPORZĄDZONE W OPARCIU O EWIDENCJĘ SPRZEDAŻY VAT

Sieraków, 31.08.2003 r.

 

Marek Nowak „NOWAX”

ul. Polna 12

01-200 Sieraków

 

Miesięczne zestawienie sprzedaży

nr 8/2003

1. Obrót wynikający z ewidencji prowadzonej dla celów podatku od towarów i usług,

pomniejszony o należny podatek od towarów i usług – 60 000 zł.

2. Wartość towarów i usług niestanowiąca przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych – 2000 zł.

3. Przychody nieobjęte obowiązkiem ewidencjonowania na potrzeby podatku od towarów i usług – 1000 zł.

Wartość podlegająca zaksięgowaniu

60 000 – 2000 + 1000 = 59 000 (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy zł).

Ewa Wiśniewska

samodzielna księgowa

Miesięczne zestawienie raportów dobowych
Podatnicy, którzy prowadzą ewidencję obrotu za pomocą kas rejestrujących, mogą wybrać jedną z dwóch metod dokonywania zapisów zbiorczych przychodów ze sprzedaży, a mianowicie:
– w oparciu o dane wynikające z dobowych raportów skorygowanych o zwroty towarów wynikające z odrębnych ewidencji,
– na podstawie miesięcznych zestawień raportów dobowych skorygowanych o zwroty towarów – na koniec każdego miesiąca.
Zestawienie miesięczne powinno zawierać następujące dane:
– numer kolejny wpisu,
– numer unikatowy pamięci kasy fiskalnej,
– numery i daty raportów dobowych,
– wynikającą z raportów łączną kwotę należności pomniejszoną o łączną kwotę podatku i skorygowaną o wartości dotyczące zwrotów towarów, wynikające z odrębnych ewidencji.
PRZYKŁADOWE MIESIĘCZNE ZESTAWIENIE RAPORTÓW DOBOWYCH

Zielona Góra, 31.08.2003 r.

 

Stefan Kurdykiewicz „Poltel”

ul. Ziemiańska 3

01-200 Zielona Góra

 

Miesięczne zestawienie raportów dobowych nr 8/2003

 

Nr wpisu

Nr unikatowy pamięci kasy

Data raportu dobowego

Nr raportu dobowego

Kwota należności pomniejszona o VAT

Wartość zwrotów towarów bez VAT

Kwota przychodów do zaksięgo­wania

(g = e – f)

a

b

c

d

e

f

g

1

12345

01.08.3003

1

3000,00

200,00

2800,00

2

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem

 

 

 

 

 

 

Jeżeli podatnicy wystawiają faktury dotyczące sprzedaży zarejestrowanej uprzednio w kasie fiskalnej, są obowiązani do połączenia w sposób trwały zwróconych oryginałów paragonów fiskalnych z kopiami wystawionych faktur. Dopełnienie tej powinności chroni podatnika przed ewentualnym zarzutem o pominięcie tej sprzedaży w ewidencji. Oczywiście faktury te nie podlegają już ewidencjonowaniu, ponieważ ich wartość została uwzględniona w raporcie dobowym z kasy.
OKREŚLENIE WARTOŚCI PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY
Przychód podlega rejestracji w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w kwocie netto, tzn. pomniejszonej o należny podatek od towarów i usług. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, gdy podatnik będący równocześnie podatnikiem od towarów i usług ma prawo do zastosowania tzw. proporcjonalnego podziału sprzedaży. Dzieje się tak wtedy, gdy podatnik świadczący usługi w zakresie handlu dokonuje sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej lub opodatkowanej różnymi stawkami, a jednocześnie nie jest obowiązany do prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej (np. z powodu zbyt niskich obrotów), mimo iż sprzedaż prowadzi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Wówczas ewidencja na potrzeby VAT jest na bieżąco prowadzona w kwotach brutto, a w celu określenia wysokości podatku należnego podatnik dokonuje podziału sprzedaży w danym miesiącu w proporcjach wynikających z udokumentowanych zakupów tego miesiąca, w którym dokonano tego zakupu. Do obliczenia tych proporcji przyjmuje się wyłącznie towary przeznaczone do dalszej sprzedaży według cen uwzględniających podatek.
Jeśli chodzi o konsekwencje tak prowadzonej ewidencji VAT w zakresie ewidencji prowadzonej dla celów podatku dochodowego, to z § 24 r.p.k.p.ir. wynika, że tacy podatnicy mogą ewidencjonować przychody w księdze oraz w ewidencji sprzedaży łącznie z podatkiem od towarów i usług (czyli w kwocie brutto), z tym że na koniec miesiąca są obowiązani do pomniejszenia wcześniej zaksięgowanej sprzedaży o należny podatek od towarów i usług (obliczony według opisanej już metody). Podatnik powinien na tę okoliczność sporządzić odpowiedni dowód księgowy, choć i w tym przypadku ustawodawca nie określił wzoru takiego dokumentu.
PRZYKŁADOWY DOWÓD KSIĘGOWY KORYGUJĄCY WARTOŚĆ SPRZEDAŻY O NALEŻNY VAT

Szczecin, 30.06.2003 r.

 

Stanisław Kawecki „Maro”

ul. Malwowa 3

02-300 Szczecin

 

Dowód wewnętrzny

nr 21/2003

Należny podatek od towarów i usług za sierpień 2003 r. obliczony według proporcjonalnego podziału sprzedaży i pomniejszający zaksięgowaną wcześniej sprzedaż wynosi 1500 zł (słownie: tysiąc pięćset zł).

 

Anna Nowak

samodzielna księgowa

EWIDENCJONOWANIE TZW. POZOSTAŁYCH PRZYCHODÓW
Zapisów w księdze, które dotyczą tzw. pozostałych przychodów, dokonuje się na podstawie dowodów potwierdzających te przychody. Dla przykładu:
– w razie otrzymania kary umownej, odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą, odszkodowania – właściwym dokumentem, aby zaksięgować tego typu przychody, może być wyciąg bankowy, jeżeli oczywiście zapłata została dokonana w formie bezgotówkowej,
– w przypadku sprzedaży składnika majątkowego, gdy podatnik nie ma obowiązku udokumentowania jej fakturą czy rachunkiem (sprzedaż na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej) – dowodem do zaksięgowania takiej operacji gospodarczej może być umowa sprzedaży,
– w razie otrzymania nieodpłatnego świadczenia – podatnik, jeśli nie ma innych dokumentów potwierdzających ten fakt (np. umowy użyczenia), powinien sporządzić wewnętrzny dokument księgowy.
Oczywiście niewykluczona jest tutaj możliwość dokonania zapisu w p.k.p.ir. na podstawie faktury czy rachunku, jeśli właśnie takie dokumenty stanowią potwierdzenie dokonanej transakcji, np. sprzedaży składnika majątku na rzecz innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą bądź na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, która jednak zażądała wystawienia faktury (zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy o VAT).
PRZYKŁADOWE ZAPISY W P. K. P. I R. OPERACJI DOTYCZĄCYCH POZOSTAŁYCH PRZYCHODÓW
EWIDENCJA SPRZEDAŻY
Niektórzy podatnicy rozliczający się według zasad ogólnych i prowadzący w związku z tym podatkową księgę przychodów i rozchodów są obowiązani do założenia, oprócz tej księgi, ewidencji sprzedaży na dzień 1 stycznia roku podatkowego lub na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego. Dotyczy to podatników:
1) którzy powierzyli prowadzenie p.k.p.ir. biuru rachunkowemu. Zwolnieni z tego obowiązku są jedynie ci podatnicy, którzy ewidencjonują obroty dla celów VAT za pomocą kas rejestrujących;
2) prowadzących przedsiębiorstwa wielozakładowe, którzy nie chcą w każdym zakładzie prowadzić p.k.p.ir.;
3) którzy chcą dokonywać zapisów w księdze na takich samych zasadach jak podatnicy, którzy powierzyli jej prowadzenie biuru rachunkowemu (czyli w oparciu o zbiorcze dane, do 20. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni).
Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży nie dotyczy jednak tych podatników, którzy dokonują sprzedaży dokumentowanej wyłącznie fakturami, ponieważ, co do zasady, w ewidencji sprzedaży zapisuje się wartości dotyczące przychodu ze sprzedaży nieudokumentowanej fakturami lub rachunkami.
Podatnik prowadzący ewidencję sprzedaży powinien dokonywać w niej zapisów jeden raz dziennie po zakończeniu dnia, nie później niż przed rozpoczęciem działalności w dniu następnym. Jeśli chodzi o wymogi formalne, jakie powinna spełniać taka ewidencja, to należy zauważyć, że ustawodawca nie określił jej wzoru, ograniczył się jedynie do wskazania niezbędnych elementów, jakie powinna zawierać, a mianowicie:
– ewidencja powinna być zbroszurowana, a jej karty ponumerowane,
– musi posiadać następujące dane: numer kolejny wpisu, datę uzyskania przychodu nieudokumentowanego fakturami/rachunkami, kwotę przychodu.
Ewidencja sprzedaży powinna być prowadzona w miejscu wykonywania działalności przez podatnika. U podatników prowadzących działalność w zakresie handlu obnośnego i obwoźnego, którzy są obowiązani do prowadzenia ewidencji sprzedaży, w miejscu wykonywania działalności powinna znajdować się co najmniej ta ewidencja.
PRZYKŁADOWA EWIDENCJA SPRZEDAŻY

Lp.

Data

Kwota

Uwagi

 

uzyskania

przychodu

 

 

przychodu

 

 

1

01.03.2003

700,00

 

2

02.03.2003

450,00

 

3

03.03.2003

530,00

 

4

...

...

 

 

 

 

 

Razem

 

 

Podatnicy, którzy korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług i nie prowadzą tzw. ewidencji uproszczonej sprzedaży (w oparciu o art. 27 ust. 1 ustawy o VAT), mogą w ewidencji sprzedaży w odrębnej kolumnie wykazywać przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz łączną kwotę dziennej sprzedaży wynikającą z faktur, nie później jednak niż przed dokonaniem sprzedaży w dniu następnym.
Dotyczy to następujących grup podatników zwolnionych podmiotowo z VAT:
– u których wartość sprzedaży nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym łącznie 10 000 euro (w 2003 r. jest to równowartość 40 900 zł),
– opłacających podatek dochodowy w formie karty podatkowej i nie wyłączonych ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 14 ust. 1b ustawy o VAT,
– rozpoczynających działalność, u których przewidziana wartość sprzedaży nie przekroczy w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży kwoty 10 000 euro (w 2003 r. – 40 900 zł).
Z punktu widzenia podatku od towarów i usług w takiej sytuacji prowadzona przez podatnika zwolnionego (podmiotowo) od VAT ewidencja sprzedaży będzie stanowiła spełnienie warunku wykazania sprzedaży w formie uproszczonej dla celów VAT (art. 27 ust. 1 ustawy o VAT). Ustawodawca w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług nie określił bowiem ściśle, co powinna zawierać taka ewidencja, ograniczył się tylko do stwierdzenia, że podatnik zwolniony od VAT (na podstawie art. 14 ust. 1 i 6 ustawy o VAT) jest obowiązany do zaewidencjonowania sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem sprzedaży w dniu następnym. Zatem każda forma ewidencji realizująca ten wymóg będzie prawidłowa, w tym wspomniana ewidencja sprzedaży prowadzona dla celów podatku dochodowego, wzbogacona o dane dotyczące obrotów w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług.

Lp.

Data uzyskania przychodu

Kwota przychodu nieudokumen­towanego

Łączna kwota przychodu udokumen­towanego

Obrót w rozumieniu przepisów o VAT

Uwagi

1

01.03.2003

700,00

500,00

1200,00

 

2

02.03.2003

450,00

495,00

  945,00

 

3

03.03.2003

530,00

224,00

  754,00

 

4

...

...

...

...

 

Razem

 

 

 

 

 

PRZYKŁADOWA EWIDENCJA SPRZEDAŻY WRAZ Z EWIDENCJĄ DLA CELÓW PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG
Pozostali podatnicy (w tym podatnicy zwolnieni przedmiotowo od VAT na podstawie art. 7 ustawy o VAT) są obowiązani do prowadzenia ewidencji sprzedaży dla celów podatku dochodowego, jeśli zaliczają się do jednej z trzech wymienionych grup i nie prowadzą ewidencji sprzedaży za pomocą kas rejestrujących. Warto zauważyć, iż podatnik zwolniony od VAT (podmiotowo czy przedmiotowo) nie jest automatycznie zwolniony od obowiązku rejestracji obrotu za pomocą kasy rejestrującej, gdyż jest to uzależnione od wysokości obrotów oraz rodzaju prowadzonej działalności, a nie od faktu bycia podatnikiem VAT. Ponadto należy pamiętać także o tym, że ewidencja sprzedaży na potrzeby podatku dochodowego służy jedynie rejestracji sprzedaży nieudokumentowanej fakturami czy rachunkami.
Podatnicy, którzy powierzyli prowadzenie księgi biuru rachunkowemu, prowadzą przedsiębiorstwa wielozakładowe lub też dobrowolnie zdecydowali się na stosowanie tych samych zasad co wymienione podmioty, pod warunkiem prowadzenia ewidencji sprzedaży, mogą dokonywać zapisów w księdze na podstawie sum miesięcznych przychodów wynikających z tej ewidencji, nie później niż do 20. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.
PODSUMOWANIE
Określony status podatnika w zakresie podatku od towarów i usług nie ma w zasadzie znaczenia dla obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży dla celów podatku dochodowego. Jedynie prowadzenie innych urządzeń ewidencyjnych może wpływać na wyłączenie z tego obowiązku, np. kas rejestrujących, albo też niewystępowanie w ogóle sprzedaży nieudokumentowanej.
Obowiązujące przepisy umożliwiają podatnikom dokonanie wyboru między zapisami dziennymi a zbiorczymi, przy zachowaniu dodatkowych wymogów, np. prowadzenia ewidencji sprzedaży. W pierwszym przypadku niewątpliwą zaletą takiego sposobu rejestracji jest stały dostęp do aktualnych danych o rozmiarach prowadzonej działalności, w drugim – mniej formalności na co dzień i długi czas na uzupełnienie danych w p.k.p.ir. Wydaje się, że najmniej kłopotliwym i czasochłonnym sposobem ewidencjonowania przychodu jest ten, który polega na wykorzystaniu danych z kas rejestrujących. Podatnik może bowiem dokonać w tym wypadku jednego zapisu na koniec danego miesiąca i nie musi prowadzić dodatkowych ewidencji (oprócz zwrotów towarów).
W przypadku rejestrowania pozostałych przychodów wszystkich podatników obowiązują te same zasady i nie ma tutaj możliwości zbiorczego ich ewidencjonowania. Możliwość dokonania wyboru dotyczy jedynie terminu zapisów:
– na bieżąco,
– lub do 20. dnia następnego miesiąca.
Joanna Krawczyk
Autorka jest doradcą podatkowym

Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie opublikowania go w piśmie.
S2pXSLTransformator::missingFileError :: Plik z szablonem XSL /htdocs/e-podatnik.pl/epodatnik/xml/spisy_tresci_czasopism/doradca_podatnika/633.xml NIE ISTNIEJE !!!
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Hotelarz