zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE

Deklaracja CIT-2

Deklaracja CIT-2
Na mocy rozporządzenia Ministra Finansów z 17 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, informacji oraz oświadczeń podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. Nr 229, poz. 1917) ogłoszono nowy wzór formularza CIT-2 oraz CIT-2/0.
Na mocy § 2 rozporządzenia wzory opublikowane w tym rozporządzeniu mają zastosowanie do dochodów (strat) uzyskanych przez osoby prawne od 1 stycznia 2003 r. Także podatnicy, których rok podatkowy rozpoczął się przed 1 stycznia 2003 r., a zakończy po tym dniu, muszą składać zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za ten rok podatkowy już na nowych formularzach.
OBOWIĄZEK PODATKOWY
Podatnicy, czyli osoby prawne oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek nie mających osobowości prawnej, oraz podatkowe grupy kapitałowe (na formularzu CIT-2A) mają obowiązek co miesiąc składać urzędom skarbowym deklaracje o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty). Obowiązek składania deklaracji CIT-2 dotyczy jedynie tych podmiotów, które nie skorzystały z możliwości rozliczania się z urzędem skarbowym w sposób uproszczony.
PODMIOTY ZOBOWIĄZANE
Wspomnianą deklarację muszą składać podatnicy, którzy mają siedzibę lub zarząd na terytorium Polski – wówczas podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, a także ci, którzy nie mają siedziby lub zarządu w naszym kraju. Ci ostatni wykazują jedynie te dochody, które osiągnęli na terytorium Polski. Zagraniczne osoby prawne nie muszą jednak składać deklaracji CIT-2 20. dnia każdego miesiąca, jeżeli osiągają przychody wyłącznie m.in. z odsetek, praw autorskich, praw do projektów wynalazczych (art. 21 ustawy), które są opodatkowane w sposób zryczałtowany.
Deklaracji nie muszą składać te jednostki, które uzyskują dochody wyłącznie z działalności rolniczej oraz gospodarki leśnej. Wspomnieć należy, że wyłączenia przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie stosuje się do tzw. działalności rolniczej, jeśli polega ona na prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej. Deklaracji tej nie składają także gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych oraz kościelne osoby prawne, gdy osiągają dochody z niegospodarczej działalności statutowej (w tym zakresie kościelne osoby prawne nie muszą prowadzić dokumentacji wymaganej przez Ordynację podatkową).
STRUKTURA FORMULARZA
Nowy formularz podatkowy CIT-2 podzielono na kilka bloków danych, począwszy od informacji identyfikujących podatnika, poprzez dane dające niezbędne do obliczenia podstawy opodatkowania i podatku należnego, ustalenia zobowiązania podatkowego, a kończąc na oświadczeniu i danych personalnych osoby odpowiedzialnej za podanie prawdziwych danych w deklaracji.
Część A i B
W części A identyfikujemy urząd skarbowy, do którego składana jest deklaracja. W części B podajemy dane podatnika z pełną nazwą jednostki, adresem jej siedziby oraz numerem identyfikacji podatkowej. Nowością jest pozycja B.3, w której podatnik ma obowiązek poinformować urząd skarbowy, czy wybrany przez niego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
Część C – Ustalenie dochodu/straty
Poprzednio w tej części podatnik informował o dołączonych do deklaracji załącznikach. Obecnie wykazuje on tutaj niezbędne dane, pozwalające określić dochód albo stratę, czyli przychody i koszty ich uzyskania. Najogólniej rzecz ujmując – w myśl art. 7 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – dochodem jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty przekraczają sumę przychodów – różnica jest stratą. Przy ustalaniu dochodu nie uwzględnia się przychodów i kosztów uzyskania przychodów ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, jeżeli dochody z tych źródeł nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym albo są wolne od podatku, a także przychodów wymienionych w art. 21 i 22 ustawy, a w razie przekształcenia formy prawnej, łączenia lub podziału przedsiębiorców – także straty przedsiębiorców przekształcanych, łączonych, przejmowanych lub dzielonych, z wyjątkiem przekształconych spółek kapitałowych w inne spółki kapitałowe.
Kosztami uzyskania przychodów są wszelkie koszty (wydatki) poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r, o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.).
W pozycjach 19–26 podatnik wykazuje wielkość przychodów osiągniętych w kraju, przychodów uzyskanych poza terytorium Rzeczypospolitej, kosztów uzyskania przychodów, dochodu albo straty.
Część D – Ustalenie podstawy opodatkowania
D.1 – Dochody wolne i odliczenia od dochodu
Pozycje 27–29 powstają na podstawie wartości wynikających z załącznika CIT-2/0.
Wykazane w pozycjach 7–21 CIT-2/O odliczenia od dochodu nie mogą przekroczyć kwoty z pozycji 25 CIT-2, a więc deklarowanej wielkości dochodu. W pozycji 27 powinny znaleźć się m.in. dochody podatników, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego – w części przeznaczonej na te cele.
W kolejnej pozycji wykazuje się kwoty odliczone od dochodu z tytułu poniesionych w poprzednich latach strat z działalności, darowizn, których łączna kwota odliczeń nie może przekroczyć 15 proc. dochodu, wykazanego w poz. 25 deklaracji CIT-2, pomniejszonego o sumę dochodów wolnych i zwolnionych od podatku. Na pozycję 28 składają się ponadto odliczenia, które przysługują podatnikowi z tytułu zatrudniania osób pozbawionych wolności.
Kolejnym tytułem do odliczenia od dochodu są wydatki inwestycyjne. Przypomnijmy, że podatnicy, którzy przed 1 stycznia 2000 r. ponieśli wydatki inwestycyjne i nabyli prawo do odliczeń na podstawie art. 18a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2000 r., zachowują prawo do tych odliczeń po 31 grudnia 1999 r. w zakresie i na zasadach w niej określonych. Przepisy te stosuje się odpowiednio w zakresie utraty prawa do tych odliczeń.
D.2 – Kwoty zwiększające podstawę opodatkowania/zmniejszające stratę
W tej części deklaracji podatnik powinien wykazać kwotę odliczoną w poprzednich latach z tytułu wydatków inwestycyjnych, do której obecnie utracił to prawo, jak również dochód wolny od podatku w związku z utratą prawa do zwolnienia.
Dodatkowo dochód do opodatkowania może ulec zwiększeniu o wcześniej odliczone kwoty z tytułu utraty prawa do zwolnienia od podatku dochodu podatników działających w specjalnych strefach ekonomicznych, na podstawie przepisów wykonawczych do ustawy z 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. Nr 123, poz. 600 ze zm.).
D.3 – Podstawa opodatkowania/strata
Podstawę opodatkowania podaje się w pełnych złotych, pomijając grosze. Kwotę tę stanowi suma pozycji 25 i 33, pomniejszona o kwotę z poz. 30.
Część E – Obliczenie należnego podatku
Jeżeli podmiot posiada decyzję dotyczącą zaniechania poboru podatku, w załączniku CIT-2/O powinien podać numer decyzji i kwotę tegoż zaniechania. Podatek należny wpisuje się w pozycji 38. Kwota zwolnienia wynika z pozycji 38 załącznika CIT-2/0.
Część F – Ustalenie zobowiązania podatkowego
W tej części należy wpisać kwotę odprowadzonych do urzędu skarbowego zaliczek wpłacanych miesięcznie oraz sumę należnych zaliczek za poprzednie miesiące. Jeśli podatnik posiada decyzję właściwego urzędu skarbowego ograniczającą pobór zaliczek – wielkość tę podatnik powinien wpisać w pozycji 43. W pozycji 41 znależć się powinna kwota zaliczki wynikająca z bieżąco składanej deklaracji.
Część G – Inne zobowiązania podatkowe
W tej części wykazuje się dodatkowe kwoty dochodu i opodatkowuje według obowiązującej stawki podatku, np. odsetki naliczone od dnia zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie składników majątku do dnia, w którym okres ich używania przekroczy rok, lub do dnia zaliczenia ich do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, a także dochody wydatkowane w ostatnim miesiącu sprawozdawczym na cele inne niż te, które określone są w art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Część H – Informacja o załącznikach
Ustawodawca przeniósł tu – z części C poprzednio obowiązującej deklaracji – informacje o załącznikach: CIT-S (informacja o wysokości dochodu uzyskanego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej), CIT-2/0 (informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku), CIT-ST (informacja, którą składają podatnicy, jeżeli mają wyodrębnione organizacyjnie zakłady, oddziały położone na terenie innych gmin niż gmina, na której terenie podatnicy mają swoją siedzibę.
Uwaga! W 2003 r. nie obowiązuje deklaracja CIT-ST, jest to więc kolejne niedopatrzenie Ministerstwa Finansów.
Część I – Oświadczenie i dane personalne osoby odpowiedzialnej za podanie wymaganych danych oraz obliczenie podatku
PRZYKŁAD
Na następnej stronie zamieszczamy przykład wypełnienia deklaracji CIT-2. Oto jego założenia:
Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe „Budpol” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku za pierwszy kwartał uzyskało przychód księgowy 275 000 zł, w tym okresie koszty księgowe wyniosły 197 526 zł. Spółka naliczyła także odsetki z tytułu zwłoki z zapłatą za wykonane w styczniu roboty montażowe w wysokości 1200 zł, które podatkowo stanowią przychód dopiero w momencie otrzymania. W poprzednich latach spółka poniosła stratę, obecnie do rozliczenia zostało jej 4219 zł. Ze względu na zastój w pracach budowlanych w styczniu i lutym spółka – na prośbę miejscowego hospicjum – postanowiła nieodpłatnie pomóc w budowie nowego skrzydła jego siedziby. Po wykonaniu prac w marcu „Budpol” swe zaangażowanie (materiały i robociznę) wycenił na 8500 zł. Zaliczki za poprzednie miesiące wyniosły jedynie 293 zł.
Radosław Stępień

Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie opublikowania go w piśmie.
S2pXSLTransformator::missingFileError :: Plik z szablonem XSL /htdocs/e-podatnik.pl/epodatnik/xml/spisy_tresci_czasopism/doradca_podatnika/633.xml NIE ISTNIEJE !!!
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Rynek Turystyczny