zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE

Program komputerowy stworzony przez pracowników

Jak należy ująć w ewidencji program komputerowy, który opracowali pracownicy naszej firmy? Program ten będzie wykorzystywany wyłącznie na potrzeby naszej jednostki.
Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 14 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.) przez wartości niematerialne i prawne rozumie się nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, a w szczególności:
a) autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje,
b) prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych,
c) know-how.
W przypadku wartości niematerialnych i prawnych oddanych do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze zalicza się je do aktywów trwałych jednej ze stron umowy, zgodnie z warunkami określonymi w ust. 4. Do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się również nabytą wartość firmy oraz koszty zakończonych prac rozwojowych.
Ponadto – zgodnie z art. 16b ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) – za wartości niematerialne i prawne uznaje się, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte, nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania programy komputerowe o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji).
Jeżeli nabyliby Państwo program komputerowy w celu wykorzystywania go w działalności gospodarczej, a przewidywany okres jego ekonomicznej użyteczności byłby dłuższy niż rok, należałoby ująć go w ewidencji bilansowej jako wartość niematerialną i prawną, a dokładnie jako autorskie prawo majątkowe.
Analizując sytuację przedstawioną w pytaniu, należy stwierdzić, że omawiane programy komputerowe nie mogą zostać zaliczone do wartości niematerialnych i prawnych, ponieważ nie spełniają warunku wymienionego w ustawie o rachunkowości i w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. nie zostały nabyte przez jednostkę, lecz wytworzone we własnym zakresie.
Programy, które nie są nabywane przez jednostkę, lecz są wytworzone w jednostce przez jej własnych pracowników, są traktowane odmiennie.
Generalną zasadą jest, że programy komputerowe są przedmiotem prawa autorskiego. Prawo to zostało uregulowane przepisami ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 ze zm.).
Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych prawa majątkowe do programu komputerowego, stworzonego przez pracowników w wyniku wykonywania obowiązków wynikających ze stosunku pracy, przysługują pracodawcy, jeżeli umowa nie stanowi inaczej.
Biorąc to pod uwagę, w przypadku gdy program komputerowy nie został nabyty, lecz został stworzony przez pracowników jednostki na jej użytek, a w umowach o pracę pracowników tej jednostki nie została zawarta klauzula wyłączająca z zakresu czynności tych pracowników tworzenie programów komputerowych, to powstały w wyniku ich pracy program komputerowy traktuje się jako wytworzony przez jednostkę we własnym zakresie. Tworzenie programu komputerowego z pewnością wiązało się z ponoszeniem różnego rodzaju kosztów. Kosztami są koszty wynagrodzeń pracowników, narzuty na wynagrodzenia obciążające jednostkę, wartość zużytych materiałów itp. Koszty te – zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości – będą podlegać zarachowaniu w księgach rachunkowych w ciężar bieżącej działalności operacyjnej, jak wszystkie inne koszty funkcjonowania jednostki. Dokonuje się tego zapisem: Wn konto „Koszty według rodzajów” / Ma konta „Różne” np. kasa, rachunek bankowy, konta zespołu 2, rozliczenie zakupu.
Podkreślenia wymaga również fakt, że użytkowanie programu komputerowego, który został wytworzony we własnym zakresie przez jednostkę, nie powoduje żadnych zapisów w jej księgach rachunkowych. Program ten również nie będzie podlegał amortyzacji.
Jakub Morawiec
 
                   PODSTAWA PRAWNA
art. 3 ust. 1 pkt 14 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.); art. 16b ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.); ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 ze zm.).

Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie opublikowania go w piśmie.
S2pXSLTransformator::missingFileError :: Plik z szablonem XSL /htdocs/e-podatnik.pl/epodatnik/xml/spisy_tresci_czasopism/doradca_podatnika/633.xml NIE ISTNIEJE !!!
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Hotelarz