zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE

Środki pieniężne – ze szczególnym uwzględnieniem środków pieniężnych w drodze

Ewidencja Środków pieniĘŻnych w ksiĘgach rachunkowych
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne zalicza się do inwestycji krótkoterminowych. Są to aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz, np. gotówka w kasie, środki pieniężne na rachunkach bankowych, weksle obce płatne na żądanie, czeki obce z terminem wykupu do 3 miesięcy, środki pieniężne w drodze.
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne podlegają wykazaniu w aktywach bilansu w podziale na:
l środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych,
l inne środki pieniężne,
l inne aktywa pieniężne.
Aktywa pieniężne – w znaczeniu określonym w art. 3 ust. 1 pkt 25 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.) – są to aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz. Do aktywów pieniężnych zalicza się również inne aktywa finansowe, szczególnie naliczone odsetki od aktywów finansowych.
Środki pieniężne w kasie wykazuje się według wartości nominalnej, a ich stan wynikający z ksiąg rachunkowych powinien być potwierdzony inwentaryzacją przez spis z natury i zgodny z wykazanym w księgach na dzień bilansowy.
Środki pieniężne na rachunkach bankowych (bieżącym i innych rachunkach oraz wyodrębnionym rachunku środków pieniężnych ZFŚS) wykazuje się w wielkości potwierdzonej przez bank wyciągiem bankowym, z wyjątkiem lokat terminowych, które wykazuje się jako inne aktywa pieniężne.
Inne środki pieniężne to zwłaszcza:
l środki pieniężne w drodze, będące gotówką wpłaconą na rachunek bieżący jednostki w banku za pośrednictwem trezora bankowego, poczty i inkasentów, która to gotówka wynika z zadeklarowanych jej stanów w raportach obrotów placówek jednostki, a na dzień bilansowy nie wpłynęła na rachunek w banku; w bilansie wykazuje się je  w wartości nominalnej według stanu wynikającego z ksiąg rachunkowych na dzień bilansowy,
l pełniące funkcję płatniczą: weksle, czeki, przekazy i inne dokumenty płatne w walucie polskiej, wymagalne od dnia ich wystawienia w ciągu 3 miesięcy (oprócz nabytych w celach odsprzedaży); wycenia się je w kwotach, na jakie zostały wystawione.
Inne aktywa pieniężne obejmują środki pieniężne w banku na lokatach terminowych o okresie zapadalności do 12 miesięcy, jak również odsetki naliczone na dzień bilansowy od tych lokat i udzielonych pożyczek, które jeszcze nie stały się należnością.
 
                  PRZYKŁAD 1
Otrzymanie weksla obcego
Firma handlowa otrzymała od odbiorcy weksel jako zapłatę za kupiony towar. Treść operacji:
1. Otrzymanie od odbiorcy weksla na pokrycie należności:
a) suma wekslowa – 4000 zł,
b) dyskonto zawarte w sumie wekslowej – 100 zł.
2. Przekazanie weksla do dyskonta w banku:
a) suma wekslowa – 4000 zł,
b) dyskonto potrącane przy przyjmowaniu weksla – 50 zł
Na kontach księgowych operacje te przedstawiają się następująco:
                  PRZYKŁAD 2
Wydanie weksla własnego
Firma handlowa wydała dostawcy weksel własny jako zapłatę za dostarczony towar. Treść operacji:
1. Przekazanie weksla na pokrycie własnych zobowiązań:
 
a) suma wekslowa – 1000 zł,
b) dyskonto zawarte w sumie wekslowej – 30 zł.
2. Wykupienie weksla (wyciąg bankowy) – 1000 zł.
Na kontach księgowych operacje te przedstawiają się następująco:
Ewidencja Środków
pieniĘŻnych w drodze
w ksiĘgach rachunkowych
Aktywa pieniężne w drodze to takie, które ulegają przemieszczeniu na inne konta, np. z kasy na rachunek bankowy i odwrotnie, między różnymi rachunkami bankowymi lub rachunkami w innych instytucjach finansowych, przez okres od dnia wysłania z jednego konta do wpływu na konto docelowe.
W księgach rachunkowych jako środki pieniężne w drodze można ujmować m.in. przelewy między rachunkami bankowymi jednostki, czeki obce oddane do realizacji przez bank jednostki, pobranie gotówki przy użyciu karty bankomatowej, jak również zainkasowane utargi gotówkowe, np. za towary sprzedane w placówkach handlowych.
Ewidencję środków pieniężnych w drodze prowadzi się na koncie „Środki pieniężne w drodze”. Na dzień bilansowy ujmuje się je w aktywach bilansu w wierszu B.III.1c jako środki pieniężne i inne aktywa pieniężne.
Na stronie Wn konta „Środki pieniężne w drodze” ujmowane są w szczególności:
l czeki i weksle obce otrzymane na pokrycie należności w korespondencji z kontami rozrachunkowymi (należności),
l zakupione czeki podróżne w korespondencji z kontem „Kasa” lub „Rachunki bieżące”,
l wpłaty z kasy na rachunki bankowe i rachunki w innych instytucjach finansowych w korespondencji z kontem „Kasa”,
l nierozliczone przelewy z rachunku bankowego oraz z rachunku w innych instytucjach finansowych na inne rachunki w korespondencji z kontem „Rachunki bieżące” lub „Pozostałe rachunki”.
Typowe zapisy po stronie Ma konta „Środki pieniężne w drodze” to:
l realizacja czeków i weksli obcych w korespondencji z kontem „Kasa” lub „Rachunki bieżące”,
l wydanie czeków podróżnych do rozliczenia w korespondencji z kontem „Pozostałe rozrachunki z pracownikami”,
l rozliczenie wpływów (wpłat) aktywów pieniężnych na rachunki bankowe oraz na rachunki w innych instytucjach finansowych w korespondencji z kontem „Rachunki bieżące” bądź „Pozostałe rachunki,
l spłata zobowiązań wekslem obcym w korespondencji z kontami rozrachunkowymi (zobowiązania).
 
                  PRZYKŁAD 3
Ewidencja rozliczeń pieniężnych dokonywanych za pomocą czeków obcych
Firma otrzymała od odbiorców tytułem spłaty należności:
1) od odbiorcy „A” czek gotówkowy na kwotę 19 600 zł,
2) od odbiorcy „B” czek rozrachunkowy na kwotę 10 400 zł.
Treść operacji księgowych:
1. Przyjęcie czeku gotówkowego od odbiorcy „A”: Wn konto: „Kasa” (w analityce: czeki gotówkowe obce) / Ma konto: „Rozrachunki z odbiorcami” (w analityce: rozrachunki z odbiorcą „A”),
2. Oddanie czeku do realizacji przez bank jednostki: Wn konto: „Środki pieniężne w drodze” (w analityce: czeki gotówkowe obce) / Ma konto: „Kasa” (w analityce: czeki gotówkowe obce),
3. Wyciąg bankowy potwierdzający realizację czeku gotówkowego od odbiorcy „A”: Wn konto: „Rachunek bieżący” / Ma konto: „Środki pieniężne w drodze” (w analityce: czeki gotówkowe obce),
4. Przyjęcie czeku rozrachunkowego od odbiorcy „B”: Wn konto: „Krótkoterminowe aktywa finansowe” (w analityce: czeki rozrachunkowe obce) / Ma konto: „Rozrachunki z odbiorcami” (w analityce: rozrachunki z odbiorcą „B”),
5. Oddanie czeku do realizacji przez bank jednostki: Wn konto: „Środki pieniężne w drodze” (w analityce: czeki rozrachunkowe obce) / Ma konto: „Krótkoterminowe aktywa finansowe” (w analityce: czeki rozrachunkowe obce),
6. Wyciąg bankowy potwierdzający realizację czeku rozrachunkowego od odbiorcy „B”: Wn konto: „Rachunek bieżący” / Ma konto: „Środki pieniężne w drodze” (w analityce: czeki rozrachunkowe obce).
Na kontach księgowych powyższe operacje przedstawiają się następująco:
 
 
                  PRZYKŁAD 4
Wypłata gotówki z bankomatu przy użyciu karty bankomatowej
W kwietniu 2004 r. jednostka „X” pobrała z bankomatu do kasy gotówkę w wysokości 18 200 zł, prowizja za te operacje wyniosła łącznie 70 zł. Treść operacji jest następująca:
1. Przyjęcie do kasy gotówki pobranej z bankomatu: Wn konto: „Kasa” / Ma konto: „Środki pieniężne w drodze”,
2. Wyciąg bankowy potwierdzający pobranie gotówki: Wn konto: „Środki pieniężne w drodze” / Ma konto: „Rachunek bieżący”,
3. Wyciąg bankowy potwierdzający pobraną prowizję: Wn konto: „Koszty według rodzajów” (w analityce: usługi obce) / Ma konto: „Rachunek bieżący”.
Księgowania będą następujące:
         
Beata Piotrowska
 
                   PODSTAWA PRAWNA
art. 3 ust. 1 pkt 25 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.).
 
 
 

Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie opublikowania go w piśmie.
S2pXSLTransformator::missingFileError :: Plik z szablonem XSL /htdocs/e-podatnik.pl/epodatnik/xml/spisy_tresci_czasopism/doradca_podatnika/633.xml NIE ISTNIEJE !!!
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Rynek Turystyczny