zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE

Wręczamy upominki i wystawiamy PIT-8C

Obowiązek wystawiania informacji PIT-8C istnieje już od 2001 r., nadal jednak sprawia podatnikom wiele problemów. Kłopoty pojawiają się zwłaszcza podczas akcji promocyjnych, w trakcie których klientom wręczane są upominki. O obowiązku sporządzania informacji PIT-8C stanowi art. 42a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). Zgodnie z nim osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń zaliczanych do tzw. innych źródeł przychodów (art. 20 ust. 1 ustawy), od których nie ma jednak obowiązku poboru ani zaliczki na podatek, ani też podatku zryczałtowanego, są obowiązane – po zakończeniu roku podatkowego, do końca lutego następnego roku podatkowego – sporządzić informację według określonego wzoru i przekazać ją:
l podatnikowi oraz naczelnikowi urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika (w przypadku świadczeniobiorców mających miejsce zamieszkania w Polsce),
l podatnikowi oraz naczelnikowi urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych (w przypadku świadczeniobiorców niemających miejsca zamieszkania w Polsce).
Nie ma obowiązku przygotowywania informacji PIT-8C w przypadku świadczeń zwolnionych od podatku (na podstawie art. 21, 52 i 52a ustawy), a także w przypadku dochodów, od których zaniechano poboru podatku na podstawie przepisów ordynacji podatkowej.
Zdaniem Ministerstwa
Finansów
Artykuł 20 ust. 1 ustawy stanowi o przychodach z tzw. innych źródeł i wymienia przykładowo ich rodzaje, m.in. nagrody i inne nieodpłatne świadczenia, nienależące do przychodów określonych w art. 12–14 i 17 ustawy (takich jak np. stosunek pracy czy działalność gospodarcza). Świadczenia, z których przekazaniem wiąże się obowiązek informacyjny, wymienione zostały przykładowo w piśmie Ministerstwa Finansów z 8 lutego 2002 r. (nr PB5/MC-068-25-2-144/02). Zdaniem Ministerstwa w PIT-8C należy wykazać m.in.:
l wartość świadczeń z tytułu uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego i autobusowego wynikających z innych przepisów niż ustawy o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego,
l wartość usług świadczonych przez zakłady pracy na rzecz członków rodzin swoich pracowników,
l kwotę pożyczki umorzonej emerytowi lub renciście przez były zakład pracy,
l niezwiązane ze sprzedażą premiową nagrody rzeczowe, np. w postaci zagranicznej wycieczki lub sprzętu RTV,
l bilety na imprezy kulturalne, karnety uprawniające do korzystania z siłowni, basenu itp.
– jeśli dokonane świadczenia lub wypłaty adresowane są do konkretnej osoby i nie stanowią przychodów określonych w art. 12–14 i 17 ustawy.
Ministerstwo wskazało, iż w informacji PIT-8C wykazywana jest wartość tego świadczenia, które nie spełnia przesłanek umowy darowizny w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Zwolnienie drobnych
prezentów
W informacji PIT-8C nie należy ujmować upominków promocyjno-reklamowych, których wartość nie przekracza 100 zł. Wynika to wyraźnie z art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z nim wolna od podatku jest wartość nieodpłatnych świadczeń (stanowiących przychody z tzw. innych źródeł), otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą – jeżeli jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza kwoty 100 zł. Przy czym zwolnienia tego nie stosuje się, jeżeli świadczenie jest dokonywane na rzecz pracownika świadczeniodawcy lub osoby pozostającej ze świadczeniodawcą w stosunku cywilnoprawnym.
 
                   PRZYKŁAD
Firma odzieżowa wzięła udział w ogólnopolskich targach mody. W ramach promocji swojego stoiska rozdawała potencjalnym klientom koszulki, których jednorazowa wartość wynosi 50 zł. Z uwagi na art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wręczenie koszulki nie powoduje obowiązku wystawienia informacji PIT-8C.
Co z upominkami
reprezentacyjnymi
Artykuł 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mówi o świadczeniach związanych z promocją lub reklamą. Nie wspomina natomiast o reprezentacji firmy. Czy oznacza to, że upominki typowo reprezentacyjne są z tego zwolnienia wyłączone?
Zdaniem autora wniosek taki jest nieuzasadniony. Reprezentacja jest bowiem jedną z funkcji reklamy i – podobnie jak ona  – ma za zadanie promocję danej firmy. Celem działań reprezentacyjnych jest pośrednie nakłonienie do zakupu towarów poprzez stworzenie dobrego wizerunku firmy. W praktyce bardzo trudno rozróżnić świadczenia o charakterze reprezentacyjnym od świadczeń typowo reklamowych, szczególnie przy wręczaniu upominków potencjalnym klientom.
Niełatwe jest również odróżnienie reklamy i reprezentacji od promocji, gdyż pojęcia te nakładają się na siebie. Promocja obejmuje bowiem ogół akcji służących wywołaniu pozytywnych reakcji opinii publicznej, m.in. przez pełne poinformowanie o działalności firmy potencjalnych nabywców, a także mających na celu tworzenie i pobudzenie popytu na dostarczane towary. W ramach promocji odbywać się więc może także wręczanie upominków potencjalnym klientom.
Argumentem przeciwnym może być zastosowanie w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych rozróżnienia pojęcia reprezentacji i pojęcia reklamy (art. 23 ust. 1 pkt 23). Może to prowadzić do wniosku, że skoro ustawodawca w jednym miejscu wymienia reklamę i reprezentację, a w regulacji dotyczącej zwolnienia posługuje się tylko pojęciem reklamy, to nie ma ono zastosowania do świadczeń reprezentacyjnych. Podobny tok rozumowania przyjęto w wyjaśnieniach nr I-1/415/1/2003/JM, znajdujących się na stronach internetowych Izby Skarbowej w Łodzi, w których czytamy: „W przepisie tym (art. 21 ust. 1 pkt 68a – przyp. autora) nie wymieniono świadczeń podmiotu gospodarczego związanych z jego reprezentacją. W związku z powyższym należy uznać, iż nieodpłatne świadczenia dotyczące ściśle pojętej reprezentacji, jako że nie zostały wymienione w katalogu zwolnień przedmiotowych oraz nie są objęte przepisem art. 21 ust. 1 pkt 68a, stanowią w całości przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Zatem na podstawie art. 42a, dokonując nieodpłatnych świadczeń, należy sporządzić dla ich odbiorcy stosowną informację PIT-8C. Konieczne jest jednak prawidłowe wyodrębnienie działań, jakie wchodzą w zakres reklamy, a jakie reprezentacji”. 
Trzeba przyporzĄdkowaĆ Świadczenie 
Jak stwierdzono w przytaczanym już piśmie Ministerstwa Finansów z 8 lutego 2002 r., świadczenia wykazywane w PIT-8C adresowane są do konkretnej osoby.
Nie sposób wymagać od podatnika sporządzania informacji PIT-8C, gdy nie jest on w stanie przyporządkować wartości świadczenia do określonej osoby. A nie zawsze jest to możliwe. Jak czytamy w wyjaśnieniach z 21 lipca 2003 r. (nr USPDII/415-70/542/03/306), zamieszczonych na stronach internetowych Izby Skarbowej we Wrocławiu: „w przypadku organizowania imprez okolicznościowych związanych z kultywowaniem tradycji łowieckich na okoliczność np. obchodów rocznicy Koła lub innych imprez prowadzonych w ramach działalności statutowej Koła, polegających na zapewnieniu poczęstunku uczestnikom imprez, a skierowanym do ogółu uczestników, bez możliwości określenia kosztów przypadających na poszczególne osoby, koszty poczęstunku (napoje, art. spożywcze) poniesione przez Koło nie będą stanowiły przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych”.
 
                   PRZYKŁAD
Podczas imprezy zorganizowanej na targach informatycznych firma X rozdała 100 sztuk kalkulatorów o jednorazowej wartości 120 zł. Pracownicy firmy X nie mieli jednak możliwości skontrolowania, kto skorzystał z promocji, ponieważ kalkulatory nie były wręczane konkretnym osobom (leżały na ogólnodostępnym stole). Nie mogą więc przyporządkować wartości świadczenia określonej osobie, a co za tym idzie – nie ma obowiązku sporządzania informacji PIT-8C.
Dla firmy nieodpŁatne
Świadczenie
Artykuł 21 ust. 1 pkt 68a ustawy nie będzie miał zastosowania, gdy adresatem świadczenia jest firma, czyli gdy otrzymanie świadczenia jest związane z prowadzoną przez obdarowanego działalnością. W takiej sytuacji będziemy mieli do czynienia z przychodem z działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy, czyli z tytułu otrzymanych nieodpłatnych świadczeń. Oczywiście nie chodzi tu o sytuację, gdy przedsiębiorca otrzyma upominek przeznaczony na cele prywatne. Przychód z działalności powstanie wtedy, gdy otrzymana rzecz będzie wykorzystana w jego działalności.
Przemysław Wojtasik
Autor jest doradcą podatkowym

Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie opublikowania go w piśmie.
S2pXSLTransformator::missingFileError :: Plik z szablonem XSL /htdocs/e-podatnik.pl/epodatnik/xml/spisy_tresci_czasopism/doradca_podatnika/633.xml NIE ISTNIEJE !!!
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Polski Jubiler