zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE

Ewidencja księgowa weksli

Często otrzymujemy od naszych kontrahentów weksle. Następnie albo je realizujemy, albo przekazujemy innym kontrahentom, uiszczając zapłatę za zobowiązania. Jak należy prawidłowo księgować takie operacje? Czy na kwotę dyskonta należy wystawiać notę księgową?
  
Podstawą prawną stosowania weksli w obrocie gospodarczym jest ustawa z 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe (Dz.U. Nr 37, poz. 282). Na mocy tej ustawy weksel to dokument, który ma ściśle określoną postać blankietu. Stanowi on zobowiązanie bezwarunkowe do zapłaty określonej osobie, w wyznaczonym terminie i miejscu, oznaczonej na tym dokumencie sumy pieniężnej, przez osobę zobowiązaną do zapłaty, która została wymieniona na wekslu (trasat).
W przypadku nieuregulowania zobowiązania, które zostało zabezpieczone wekslem gwarancyjnym, posiadacz weksla wypełnia go i używa zgodnie z ustaleniami porozumienia wekslowego zawartego przez strony. Jeśli natomiast zobowiązanie zabezpieczone wekslem zostanie uregulowane, weksel zostaje zwrócony gwarantowi.
   
W zasadzie sposób ujęcia weksli w księgach rachunkowych zależy od tego, czy są to weksle własne, wystawione przez jednostkę, czy weksle obce otrzymane od kontrahentów.
   
Ponadto pamiętać należy o tym, że:
– weksle obce z oznaczonym terminem wykupu nie dłuższym niż 3 miesiące od daty wystawienia zaliczamy w bilansie do aktywów pieniężnych, a w rachunku przepływów pieniężnych – do środków pieniężnych,
– weksle obce z oznaczonym terminem wykupu przekraczającym 3 miesiące, ale nie dłuższym niż 12 miesięcy od daty ich wystawienia, zaliczamy dla potrzeb bilansowych do krótkoterminowych aktywów finansowych.
Księgowanie poszczególnych operacji związanych z obrotem wekslowym przedstawiają poniższe przykłady:
                 PRZYKŁAD 1
Z powodu nieuregulowanych zobowiązań z tytułu kupna towarów w wysokości 32 000 zł spółka X wystawiła spółce Y weksel z oznaczoną suma pieniężną 35 000 zł oraz oznaczonym terminem płatności, który przypada na 70 dzień od daty wystawienia weksla. W terminie płatności spółka Y złożyła weksel do wykupu w banku dłużnika. Bank potwierdził przelew środków na rachunek bankowy w wysokości 34 700 zł (300 zł to prowizja banku). Opłata skarbowa od weksla wyniosła 35 zł. Naliczone przez spółkę X dyskonto od kwoty opłaconej wekslem wynosiło 3000 zł.
   
Księgowanie u wierzyciela (spółka Y):
1. Przyjęcie weksla: Wn konto: „Krótkoterminowe aktywa finansowe” – 35 000 / Ma konto: „Rozrachunki z odbiorcami” – 32 000, oraz Ma konto: „Przychody finansowe” – 3000.
2. Przedstawienie weksla w banku: Wn konto: „Weksle obce dyskontowane” – 35 000 (ewidencja pozabilansowa).
3. Wykup weksla przez bank: Wn konto: „Rachunek bankowy” – 34 700, oraz Wn konto: „Koszty finansowe” – 300 / Ma konto: „Krótkoterminowe aktywa finansowe” – 35 000.
4. Wyksięgowanie wykupionego przez bank weksla: Ma konto: „Weksle obce dyskontowane” – 35 000 (ewidencja pozabilansowa).
Księgowanie u dłużnika (spółka X):
1. Koszt wystawienia weksla odpowiadający opłacie skarbowej, uiszczony gotówką: Wn konto: „Koszty według rodzajów” / Ma konto: „Kasa” – 35.
2. Przekazanie weksla kontrahentowi: Wn konto „Rozrachunki z dostawcami” – 32 000, oraz Wn konto: „Koszty finansowe” – 3000 / Ma konto: „Pozostałe rozrachunki” – 35 000.
3. Otrzymanie wyciągu bankowego potwierdzającego wykup weksla ze środków na rachunku bieżącym: Wn konto: „Pozostałe rozrachunki” / Ma konto: „Rachunek bankowy” – 35 000.
                 PRZYKŁAD 2
Spółka Y otrzymała od spółki X weksel, który pokrywał wyłącznie kwotę należności głównej z tytułu sprzedaży towarów, tj.
   
32 000 zł. Termin płatności został oznaczony na 70 dzień od dnia wystawienia weksla. Uzgodniono, że prowizję bankową pokryje spółka X w ciągu 5 dni po otrzymaniu dokumentu obciążeniowego od kontrahenta. Spółka złożyła weksel do wykupu na 40 dni przed oznaczonym terminem. Bank wykupił weksel, potrącając z góry prowizję – 300 zł, oraz dyskonto za 40-dniowy okres kredytowania spółki X przy oprocentowaniu 15 proc. = 526 zł, tj. 32 000 x (15/365 x 40/100). Różnicę w wysokości 31174 zł przekazał na rachunek bankowy spółki. Spółka ta wystawiła dla spółki X księgową notę obciążeniową na łączną kwotę 826 zł. Bank potwierdził wpływ 826 zł od spółki X. Opłata skarbowa od weksla wyniosła 32 zł.
   
Księgowania u wierzyciela (spółka Y):
1. Przyjęcie weksla: Wn konto: „Krótkoterminowe aktywa finansowe” / Ma konto: „Rozrachunki z odbiorcami” – 32 000.
2. Złożenie weksla do inkasa bankowego: Wn konto: „Weksle obce dyskontowane” – 32 000 (ewidencja pozabilansowa).
3. Wyciąg bankowy potwierdzający wykup weksla przed oznaczonym terminem płatności: Wn konto: „Koszty finansowe” – 826, oraz Wn konto: „Rachunek bankowy” – 31 174 / Ma konto: „Krótkoterminowe aktywa finansowe” – 32 000.
4. Wyksięgowanie wykupionego weksla: Wn konto: „Weksle obce dyskontowane” – 32 000 (ewidencja pozabilansowa).
5. Nota obciążeniowa wystawiona dla spółki X na równowartość kosztów: Wn konto: „Pozostałe rozrachunki” / Ma konto: „Przychody finansowe” – 826.
6. Wyciąg bankowy potwierdzający wpływ środków dotyczących noty księgowej: Wn konto: „Rachunek bankowy” / Ma konto: „Pozostałe rozrachunki” – 826.
Księgowania u dłużnika (spółka X):
1. Koszt weksla równy opłacie skarbowej: Wn konto: „Koszty według rodzajów” / Ma konto: „Kasa” – 32.
2. Przekazanie weksla: Wn konto: „Rozrachunki z dostawcami” / Ma konto: „Pozostałe rozrachunki” – 32 000.
3. Nota księgowa dotycząca obciążenia kosztami: Wn konto: „Koszty finansowe” / Ma konto: „Pozostałe rozrachunki” – 826.
4. Przelew środków dotyczących noty obciążeniowej: Wn konto: „Pozostałe rozrachunki” / Ma konto: „Rachunek bankowy” – 826.
5. Wykup weksla w terminie płatności: Wn konto: „Pozostałe rozrachunki” / Ma konto: „Rachunek bankowy” – 32 000.
Jakub Morawiec
PODSTAWA PRAWNA
art. 34–42 ustawy z 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe (Dz.U. Nr 37, poz. 282).

Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie opublikowania go w piśmie.
S2pXSLTransformator::missingFileError :: Plik z szablonem XSL /htdocs/e-podatnik.pl/epodatnik/xml/spisy_tresci_czasopism/doradca_podatnika/633.xml NIE ISTNIEJE !!!
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Restauracja