zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE

Czy pracodawca może wysłać pracownika na urlop bezpłatny

Prowadzę mały zakład stolarski. Z powodu zbyt małej liczby zamówień chciałbym dać niektórym pracownikom urlopy bezpłatne, ale nie wszyscy się na to godzą. Czy mogę ich jakoś zmusić – np. ukarać karą porządkową? Jeżeli nie, to czy mogę zatrudniać ich tylko dwa dni w tygodniu? A może korzystniejsze będzie zawieszenie działalności?
   
Zgodnie z art. 174 kodeksu pracy urlop bezpłatny może być udzielony jedynie na wniosek pracownika wyrażony na piśmie. Zatem jeżeli pracownik stosownego wniosku nie złożył, nie można udzielić mu urlopu ani wyciągać wobec niego żadnych negatywnych konsekwencji.
Oczywiście można polecić pracownikom pracę jedynie w niektóre dni tygodnia. Rodzi to jednak po stronie pracodawcy obowiązek wypłaty wynagrodzenia za czas nieprzepracowany. Zgodnie z art. 81 kodeksu pracy pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania – 60 proc. wynagrodzenia. Wynagrodzenie to nie może być jednak niższe od najniższego wynagrodzenia określonego przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. Stanowi to więc znaczne obciążenie finansowe.
   
W opisanej sytuacji w celu zmniejszenia wymiaru czasu pracy można także zmienić warunki umowy o pracę. Może to nastąpić w dwóch formach: za porozumieniem stron lub za wypowiedzeniem. Jeżeli wybiera się rozwiązanie pierwsze, należy zaproponować pracownikom zmianę treści umów o pracę w zakresie wymiaru czasu pracy (np. pół etatu zamiast całego) i wynagrodzenia. Jeżeli pracownicy wyrażą zgodę, wraz z ustaloną datą warunki umowy ulegną zmianie. Zmiany tej należy dokonać na piśmie.
  
Innym wyjściem jest zastosowanie wypowiedzenia zmieniającego, zgodnie z art. 42 k.p. – należy wypowiedzieć postanowienia umowy dotyczące wymiaru czasu pracy i wysokości wynagrodzenia. W razie odmowy przyjęcia zaproponowanych warunków umowa o pracę ulegnie rozwiązaniu. Wadą tego typu wypowiedzenia jest to, że zmiana warunków umowy następuje dopiero z upływem okresu wypowiedzenia, a więc, w najgorszym przypadku, dopiero po trzech miesiącach.
   
Zawieszenie działalności, jeżeli pracodawca jest zdecydowany zatrzymać pracowników, nie jest dobrym sposobem, gdyż jeśli pracownicy nie będą chcieli skorzystać z urlopów bezpłatnych, przysługuje im wynagrodzenie na zasadach już wskazanych. Jeżeli zaś pracodawca zdecyduje się zawiesić działalność i rozwiązać wszystkie umowy o pracę – zastosowanie będą miały przepisy ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, odnoszące się zarówno do trybu dokonywania zwolnień, jak i do wypłacania odpraw.
Anna Martuszewicz
PODSTAWA PRAWNA
art. 81, art. 174 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.); art. 5, art. 6, art. 8 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. Nr 90, poz. 844 ze zm).

Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie opublikowania go w piśmie.
S2pXSLTransformator::missingFileError :: Plik z szablonem XSL /htdocs/e-podatnik.pl/epodatnik/xml/spisy_tresci_czasopism/doradca_podatnika/633.xml NIE ISTNIEJE !!!
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Hotelarz