zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE

Usługi na majątku ruchomym

Ruchomy majątek rzeczowy stanowią towary, które nie są nieruchomościami oraz budowlami trwale związanymi z gruntem. Usługi świadczone na ruchomym majątku rzeczowym to szeroka kategoria usług wykonywanych w celu ulepszenia, naprawy, remontu, przetworzenia towaru, a także wytworzenia innego towaru z powierzonego materiału poprzez na przykład przerób uszlachetniający.
  
Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) reguluje kwestię miejsca opodatkowania usług świadczonych na ruchomym majątku rzeczowym.
Artykuł 27 ust. 2 pkt 3 w lit. c) i d) ustawy określa miejsce świadczenia usług wyceny majątku rzeczowego ruchomego oraz usług na ruchomym majątku rzeczowym. I tak, w przypadku tych usług miejscem świadczenia (a zarazem miejscem opodatkowania) jest miejsce (kraj), w którym usługi te są faktycznie świadczone (wykonywane).
   
Przepis ten odwołuje się również do art. 28 ustawy, który w ust. 7 stanowi, że w odniesieniu do wymienionych usług świadczonych na rzecz nabywcy, który wykonującemu te usługi podał numer, pod którym jest zidentyfikowany w związku z VAT lub podatkiem od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium państwa członkowskiego, na którym usługi te są wykonywane – miejscem świadczenia usług jest terytorium państwa członkowskiego, które wydało nabywcy usługi ten numer, pod warunkiem że po wykonaniu tych usług towary zostaną wywiezione z terytorium państwa członkowskiego, na którym usługi te faktycznie zostały wykonane. Według art. 28 ust. 8 ustawy, w przypadku gdy usługodawcą jest podatnik podatku od towarów i usług (polski podatnik), opisaną regułę stosuje się wówczas, gdy towary po wykonaniu tych usług zostaną niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 30 dni od wykonania usługi, wywiezione poza terytorium kraju. Gdyby wywóz nastąpił po tym terminie – usługę należałoby opodatkować w kraju.
Zastosowanie wymienionych przepisów zobrazujemy kilkoma przykładami.
                   PRZYKŁAD
Polska firma X podpisała umowę z belgijskim kontrahentem Y, w której zobowiązała się do uszycia pokrowców na fotele samochodowe. Materiał powierzyła spółce X firma z Belgii, która podała wykonawcy usługi numer, pod którym jest zidentyfikowana w swoim kraju na potrzeby podatku od wartości dodanej.
  
W tym przypadku zostanie zastosowany art. 28 ust. 7 ustawy. Usługa ta powinna być opodatkowana przez usługobiorcę w Belgii. Gdyby pokrowce samochodowe nie zostały wywiezione z Polski przez belgijskiego kontrahenta w ciągu 30 dni od ich wykonania – obowiązek podatkowy spoczywałby na polskim usługodawcy.
                   PRZYKŁAD
Polski podatnik świadczy na terytorium kraju usługi uszlachetniania na rzecz kontrahentów z innych krajów Wspólnoty Europejskiej. Dla usług tych usługobiorca podaje numer, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego. Usługi uszlachetniania materiałów powierzonych przez usługobiorcę wymagają niejednokrotnie zużycia materiałów nabywanych przez usługodawcę w ilości przewyższającej ilość materiału powierzonego przez kontrahenta.
  
W przykładzie tym podatnik wykonuje na rzecz kontrahenta z kraju Wspólnoty innego niż Polska usługi przerobu uszlachetniającego na materiałach będących własnością zleceniodawcy, powierzonych do przerobu. Są to usługi, o których mowa w art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. d) ustawy, czyli usługi na ruchomym majątku rzeczowym. Fakt zużycia wyrobów własnych do wykonywanych na tych materiałach czynności nie ma znaczenia dla ustalenia miejsca ich opodatkowania. W tym przypadku będzie miał również zastosowanie art. 28 ust. 7 ustawy, stanowiący odstępstwo od zasady określonej w art. 27 ust. 2. Według tej zasady miejscem opodatkowania przy tego rodzaju usługach jest miejsce, w którym usługa jest faktycznie świadczona. I tak, jeśli w ciągu 30 dni od wykonania kompleksowej usługi gotowe wyroby zostaną przewiezione do usługobiorcy, który podał polskiemu podatnikowi swój numer VAT UE – usługa będzie podlegała opodatkowaniu przez unijnego kontrahenta w jego kraju.
                   PRZYKŁAD
Firma niemiecka wykonuje usługę naprawy serwisowej sprzętu komputerowego dla firmy polskiej, po czym naprawiony sprzęt zostaje przewieziony z powrotem do Polski.
  
W przykładzie tym mamy do czynienia z importem usług serwisowych, a zatem z importem usług świadczonych na ruchomym majątku rzeczowym.
Importem usług, według art. 2 pkt 9 ustawy, jest świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy. Zgodnie z tym przepisem podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące usługobiorcami usług świadczonych przez podatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania albo pobytu poza terytorium kraju. Wymieniony przepis stosuje się (art. 17 ust. 4) do usług wykonywanych na majątku ruchomym, o których mowa w art. 28 ust. 7 ustawy, jeżeli usługobiorca jest podatnikiem zarejestrowanym na potrzeby wymiany wewnątrzwspólnotowej.
  
Jeżeli zatem polski podatnik podał niemieckiemu usługodawcy swój numer, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby wymiany wewnątrzwspólnotowej, usługi te powinny być opodatkowane na terytorium Polski (art. 28 ust. 7).
Należy jednak pamiętać, że art. 17 ust. 2 ustawy nakłada status podatnika na usługobiorcę usług świadczonych na ruchomym majątku rzeczowym także wówczas, gdy podatek należny został rozliczony przez usługodawcę.
                   PRZYKŁAD
Spółka polska wykonuje usługi na majątku ruchomym na rzecz usługobiorcy z Holandii, zachowując 30-dniowy termin ich wywozu z kraju, liczony od daty wykonania usługi na powierzonym materiale. Wyprodukowane wyroby są dostarczane bezpośrednio do faktycznego odbiorcy towaru innego niż usługobiorca (również w Holandii), a faktura jest wystawiana usługobiorcy.
  
Jeżeli holenderski kontrahent podał polskiemu podatnikowi numer, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej w Holandii – miejscem świadczenia usług wykonywanych przez firmę polską jest Holandia, a obowiązek podatkowy spoczywa na usługobiorcy tych usług. W opisanej sytuacji został bowiem zachowany 30-dniowy termin warunkujący zastosowanie tej reguły.
Co istotne, gdy w takiej sytuacji jak przedstawiona w przykładzie uszlachetniony towar zostanie wywieziony z kraju do finalnego odbiorcy w innym kraju niż Holandia – usługa będzie nadal opodatkowana w kraju, którego numer identyfikacyjny podał kontrahent (usługobiorca). Podstawowe znaczenie w tym przypadku będzie miało – dla uniknięcia opodatkowania przez polską firmę – wywiezienie towaru z kraju w terminie 30-dniowym.
 
W fakturze wystawionej zgodnie z zasadami określonymi w § 30 rozporządzenia Ministra Finansów z 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 97, poz. 971) powinny się znaleźć dane określone w § 12 rozporządzenia, z wyjątkiem stawki i kwoty podatku oraz kwoty należności wraz z podatkiem. Podatnik powinien w fakturze podać dane dotyczące nabywcy usługi, czyli podmiotu, z którym łączy go umowa o wykonanie usługi (§ 12 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia).
Joanna Witt

Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie opublikowania go w piśmie.
S2pXSLTransformator::missingFileError :: Plik z szablonem XSL /htdocs/e-podatnik.pl/epodatnik/xml/spisy_tresci_czasopism/doradca_podatnika/633.xml NIE ISTNIEJE !!!
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Rynek Turystyczny