zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE

Darowizny dla jednostek budżetowych

Czy darowizny rzeczowe otrzymane przez jednostki budżetowe podlegają księgowaniu jako międzyokresowe rozliczenia przychodów, czy ujmowane są w pozostałych przychodach?
 
Darowizna może mieć postać pieniężną lub niepieniężną. Przedmiotem darowizny mogą być np. prawa majątkowe, środki trwałe, materiały czy towary. Darowizną może być również nieodpłatne świadczenie usług na rzecz osoby trzeciej.
  
Każda jednostka budżetowa prowadzi swoje księgi rachunkowe według przepisów ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.), jak również na podstawie przepisów ustawy z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) oraz rozporządzeń wydanych na podstawie delegacji ustawowej zawartej w ustawie o finansach publicznych, np. rozporządzenia Ministra Finansów z 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. Nr 153, poz. 1752).
 
Jeżeli przepisy ustawy o finansach publicznych czy też np. ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 ze zm.) nie wprowadzają odmiennych uregulowań, to ma wówczas zastosowanie art. 41 ust. 2 uor, pod warunkiem że otrzymane darowizny są w formie środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych.
  
Zgodnie z art. 41 ust. 1 pkt 2 uor środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, jeżeli stosownie do innych ustaw nie zwiększają one kapitałów (funduszy) własnych, zalicza się do rozliczeń międzyokresowych przychodów. Międzyokresowe rozliczenia przychodów, obejmujące przychody przyszłych okresów, przeprowadza się głównie w celu doliczenia przychodów do tego okresu, którego one dotyczą.
 
Przepis ust. 1 pkt 2 uor stosuje się odpowiednio do przyjętych nieodpłatnie, w tym także jako darowizna, środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
Zapisy księgowe związane z otrzymanymi darowiznami rzeczowymi w jednostkach budżetowych przebiegają następująco:
1. Otrzymanie przez jednostkę budżetową darowizny rzeczowej w formie środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych:
Wn konto 011 „Środki trwałe” / Ma konto 840 „Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów”.
2. Odpisy umorzeniowe od przyjętych nieodpłatnie środków trwałych:
Wn konto 401 „Amortyzacja” / Ma konto 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”.
3. Równowartość odpisów umorzeniowych od środków trwałych (na koniec roku):
Wn konto 840 „Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów” / Ma konto 760 „Pozostałe przychody i koszty”.             
  
        
Należy dodać, że w jednostkach budżetowych, zgodnie z planem kont określonym w rozporządzeniu z 18 grudnia 2001 r., występuje konto 761 „Pokrycie amortyzacji”, na którym dokonuje się zapisów równoległych do odpisów umorzeniowych, a więc po stronie Ma konta 761 „Pokrycie amortyzacji” w korespondencji z kontem 800 „Fundusz jednostki”, po stronie Wn. Konto 761 służy bowiem do ewidencji wartości amortyzacji ujętej na koncie 401. Na koniec roku obrotowego saldo konta 761 przenosi się na konto 860 „Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy”.
W przypadku otrzymania przez jednostki budżetowe rzeczy w formie darowizny, które nie są środkami trwałymi w budowie, środkami trwałymi czy też wartościami niematerialnymi i prawnymi, stosuje się przepis art. 3 ust. 1 pkt 32g uor. W świetle tego artykułu koszty i przychody związane z działalnością operacyjną jednostki, a w szczególności koszty i przychody związane z przekazaniem lub otrzymaniem nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny aktywów, w tym także środków pieniężnych na inne cele niż nabycie lub wytworzenie środków trwałych, środków trwałych w budowie albo wartości niematerialnych i prawnych, zalicza się do pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych, a w jednostkach budżetowych ujmuje się je na koncie 760 „Pozostałe przychody i koszty”.
                   PRZYKŁAD
Jednostka budżetowa otrzymała nieodpłatnie składniki majątkowe w formie towarów i materiałów, związane z działalnością operacyjną jednostki. Towary przyjęto do magazynu, natomiast materiały wydano bezpośrednio do zużycia.
1. Towary otrzymane nieodpłatnie i przyjęte do magazynu:
Wn konto 330 „Towary” / Ma konto 760 „Pozostałe przychody i koszty”.
2. Otrzymane nieodpłatnie materiały, wydane do zużycia:
Wn konto 400 „Koszty według rodzajów” (analitycznie: Zużycie materiałów) / Ma konto 760 „Pozostałe przychody i koszty”.
 
Reasumując, do otrzymanych darowizn rzeczowych w formie środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych mają zastosowanie przepisy art. 41 ust. 2 ustawy o rachunkowości. Natomiast darowizny rzeczowe otrzymane w innej formie podlegają przepisom art. 3 ust. 1 pkt 32g uor.
W myśl art. 28 ust. 2 uor nieodpłatnie otrzymane aktywa wycenia się według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu, a więc według aktualnej ceny rynkowej.
Beata Piotrowska
Autorka jest pracownikiem
Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie
PODSTAWA PRAWNA
art. 3 ust. 1 pkt 32g, art. 28 ust. 2, art. 41 ust. 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.); rozporządzenie Ministra Finansów z 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. Nr 153, poz. 1752).

Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie opublikowania go w piśmie.
S2pXSLTransformator::missingFileError :: Plik z szablonem XSL /htdocs/e-podatnik.pl/epodatnik/xml/spisy_tresci_czasopism/doradca_podatnika/633.xml NIE ISTNIEJE !!!
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Rynek Turystyczny