zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE

Koszty założenia spółki z o.o. a koszty uzyskania przychodów

Rozliczenie kosztów powstania nowej spółki dotyczy zarówno spółek już istniejących, które zakładają nowe spółki i będą ich udziałowcami, jak i samych nowo powstałych spółek. Poniżej prezentujemy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z rozliczeniem kosztów założenia spółki.
  
Pierwsze koszty powstają z chwilą podpisania umowy spółki. W momencie zawarcia umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powstaje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji – art. 161 § 1 ustawy z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.), dalej k.s.h. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji jest ułomną osobą prawną – jest to forma przejściowa. Istotą spółki z o.o. w organizacji jest doprowadzenie do powstania i rozpoczęcia działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – co następuje z chwilą wpisu do rejestru sądowego. Jednak spółka z o.o. w organizacji może we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana (art. 11 § 1 k.s.h.).
  
Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki związane ze sporządzeniem aktu notarialnego spółki z o.o.?
Przy zawieraniu umowy spółki ponoszone są wydatki:
– opłata notarialna za sporządzenie aktu notarialnego umowy spółki,
– podatek od czynności cywilnoprawnych,
– opłata za potwierdzenie podpisów.
  
W chwili zawarcia umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powstaje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji. Spółka z o.o. w organizacji, na mocy art. 1 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), dalej updop, jest podatnikiem i podlega przepisom ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednak spółka z o.o. w organizacji staje się podatnikiem podatku dochodowego dopiero w chwili podpisania aktu założycielskiego. Zatem wydatki poniesione w związku z zawarciem umowy spółki nie mogą stanowić kosztu uzyskania przychodów nowo powstałej spółki. Za taką interpretacją przemawia także art. 158 § 2 k.s.h., według którego wynagrodzenia za usługi świadczone przy powstaniu spółki nie mogą być wypłacane ze środków wpłaconych na pokrycie kapitału zakładowego, jak również zaliczane na poczet wkładu wspólnika. Przepis ten stanowi, że usług typu: koszty ekspertyz, doradztwa prawnego, a nawet usług notariusza nie należy przypisywać zawiązywanej spółce. Wydatki te należy przypisać założycielom, ponieważ stanowią one koszty udziałowców poniesione w celu nabycia udziałów. Natomiast na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 8 updop do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółce; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodów przy ustaleniu dochodów z odpłatnego zbycia tych udziałów.
  
                   PRZYKŁAD
Spółka z o.o. A oraz Spółka z o.o. B zawarły umowę spółki z o.o. X
W związku z tym w dniu podpisania umowy spółki poniesiono koszty opłat za sporządzenie aktu, podatek pcc. Koszty te stanowią koszty uzyskania przychodów odpowiednio Spółki A z o.o. oraz spółki B. Jednak spółki będą mogły te koszty zaliczyć do podatkowych kosztów dopiero z chwilą ustalenia dochodu z tytułu odpłatnego zbycia tych udziałów.
  
Potwierdzenie zaprezentowanego stanowiska można znaleźć w interpretacjach podatkowych udzielanych przez organy skarbowe.
I tak, przykładowo, w interpretacji z 21 października 2004 r. Izby Skarbowej w Gdańsku (nr BI/005-0731/04) stwierdzono, że „(...) wydatki dotyczące stadium tworzenia się spółki, czyli poniesione na zawiązanie spółki kapitałowej (np. koszty ekspertyz technicznych, ekonomicznych i finansowych, wydatki na opłatę notarialną za zawarcie umowy spółki), nie będą stanowiły kosztu uzyskania przychodów spółki. Są one bowiem wydatkami założycieli spółki, a nie samej spółki (…)”.
  
Jak rozliczać wydatki ponoszone przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji?
Od chwili zawarcia umowy spółki do dnia zarejestrowania w sądzie istnieje spółka z o.o. w organizacji, będąca zarówno uczestnikiem obrotu gospodarczego, działającym na własny rachunek i występującym we własnym imieniu, jak i podatnikiem. W związku z tym spółka z o.o. w organizacji może zaciągać zobowiązania, ponosić koszty itp. Natomiast w efekcie tego, że spółka z o.o. jest podatnikiem, koszty przez nią poniesione – jeśli spełniają przesłanki wynikające z art. 15 ust. 1 updop i jednocześnie nie zostały wymienione w art. 16 ust. 1 updop – stanowią koszty uzyskania przychodów. Jeśli więc spółka z o.o. w organizacji zatrudniła pracowników, to koszty wypłaconych wynagrodzeń stanowią koszty uzyskania przychodów.
Podstawowym celem istnienia takiej spółki jest doprowadzenie do rejestracji i powstania spółki z o.o. Dlatego zdaniem autorki również koszty poniesione w związku z rejestracją spółki w KRS, tj. opłata za wpis, opłata za ogłoszenie w Monitorze Sądowym, stanowią koszt uzyskania przychodów.
  
                   PRZYKŁAD
X Spółka z o.o. w organizacji poniosła:
– opłatę sądową związaną z wpisem spółki do KRS  1000 zł (§ 45 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 17 grudnia 1996 r. w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych),
– opłatę za zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o wpisie – 500 zł (§ 48 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 15 kwietnia 1996 r. w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalenia ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia).
Koszt tych opłat, zdaniem autorki, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.
  
Stanowisko takie zostało zaprezentowane m.in. we wspomnianej interpretacji z 21 października 2004 r. oraz w interpretacji z 7 października 2004 r. Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach (nr PDI/423-24/04).
Należy jednak podkreślić, że zdarzają się odmienne interpretacje (por. przykładowo interpretację z 14 lutego 2004 r. Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty, nr II/423 – 001/6/05/KPS). Istnieje więc ryzyko, że organ skarbowy zakwestionuje wydatki poniesione w związku z rejestracją w sądzie, zaliczone przez spółkę w organizacji do kosztów uzyskania przychodów. Aby uniknąć ewentualnego sporu z organem skarbowym, warto wystąpić do właściwego urzędu skarbowego o wiążącą interpretację przepisów prawa podatkowego.
   
Na zakończenie trzeba przypomnieć, że z dniem pierwszego zdarzenia wywołującego skutki o charakterze majątkowym lub finansowym powstaje obowiązek otwarcia ksiąg rachunkowych (art. 12 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości), zatem obowiązek ten dotyczy spółki z o.o. w organizacji.
Monika Boniek

Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie opublikowania go w piśmie.
S2pXSLTransformator::missingFileError :: Plik z szablonem XSL /htdocs/e-podatnik.pl/epodatnik/xml/spisy_tresci_czasopism/doradca_podatnika/633.xml NIE ISTNIEJE !!!
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Hotelarz