zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE

Ustalanie prawa do świadczenia przedemerytalnego i jego wysokość

W nr. 20 „Doradcy Podatnika” przedstawiliśmy warunki wymagane do ustalenia prawa do świadczenia przedemerytalnego. W niniejszym opracowaniu wskażemy zasady związane z przyznawaniem tego świadczenia oraz ustalaniem jego wysokości.
  
Począwszy od 1 sierpnia 2004 r. organami właściwymi do przyznawania świadczeń przedemerytalnych są jednostki organizacyjne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
  
Prawo do świadczenia przedemerytalnego ustalane jest na wniosek osoby ubiegającej się o to świadczenie, złożony w oddziale (inspektoracie) ZUS właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.
  
ZUS przyzna prawo do świadczenia po przedłożeniu wszystkich dokumentów niezbędnych do ustalenia tego prawa.
  
Prawo do świadczenia przedemerytalnego powstaje od następnego dnia przypadającego po dniu, w którym został złożony wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów. Oznacza to, że przedłożenie dokumentu mającego wpływ na ustalenie prawa do świadczenia w terminie późniejszym niż złożenie wniosku będzie skutkowało przyznaniem świadczenia od dnia przypadającego po dniu, w którym został złożony ostatni dokument wymagany do przyznania tego świadczenia. Nieprzedłożenie kompletu dokumentów w ciągu 30 dni od wydania przez powiatowy urząd pracy dokumentu poświadczającego 6-miesięczny okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych lub przed upływem 14 dni od ustania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia, albo zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych (jeśli zatrudnienie to ustanie po upływie 6-miesięcznego okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych), będzie skutkowało odmową przyznania świadczenia przedemerytalnego.
  
Decyzja w sprawie Świadczenia przedemerytalnego
Decyzję w sprawie świadczenia przedemerytalnego wydaje organ rentowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej do świadczenia przedemerytalnego.
  
W przypadku gdy zostały spełnione wszystkie warunki wymagane do ustalenia prawa do tego świadczenia, organ rentowy wydaje decyzję o przyznaniu świadczenia przedemerytalnego.
  
Decyzja ta zawiera wszystkie – wymagane prawem – elementy istotne dla jej ważności.
Pierwszym z nich jest oznaczenie organu, który wydał tę decyzję. Jak już wskazano, jest to oddział ZUS właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej do świadczenia przedemerytalnego.
  
Następnie wskazana jest data wydania decyzji oraz znak (numer), na który należy się powoływać w przypadku korespondencji z organem rentowym. Data wydania decyzji ma bardzo istotne znaczenie. Oddział ZUS ma bowiem obowiązek wydania decyzji w ciągu 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji. W przypadku przekroczenia tego terminu oddział ZUS zobowiązany jest do wypłaty odsetek.
                   PRZYKŁAD
Pan Marian B. 25 kwietnia 2005 r. złożył w oddziale ZUS wniosek o świadczenie przedemerytalne. Staż pracy wymagany do przyznania tego świadczenia wynosi 39 lat, a pan Marian przedłożył dokumenty potwierdzające 38 lat i 9 miesięcy, podając we wniosku, że ostatni brakujący dokument przedłoży w ciągu 5 dni. 29 kwietnia 2005 r. złożył w oddziale ZUS książeczkę wojskową, potwierdzającą dwuletni okres zasadniczej służby wojskowej. Decyzję przyznającą od 30 kwietnia 2005 r. świadczenie przedemerytalne oddział ZUS wydał 27 maja 2005 r. W tym przypadku ZUS nie wypłaci odsetek, bowiem decyzja została wydana w ciągu 30 dni od przedłożenia dokumentu, od którego uzależnione było prawo do świadczenia. Gdyby decyzja została wydana po upływie 30 dni od przedłożenia książeczki wojskowej (a więc wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji) – ZUS byłby zobowiązany do wypłaty świadczenia wraz z odsetkami.
  
Kolejny, istotny element decyzji to wskazanie podstawy prawnej, a więc ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz.U. Nr 120, poz. 1252).
  
W dalszej kolejności w decyzji wskazana jest data wniosku o świadczenie, która – jak to już wskazano – decyduje o dacie, od której przyznawane jest świadczenie. W tym miejscu warto wskazać, że decyzja w sprawie świadczenia przedemerytalnego może być także wydana przez ZUS z urzędu. Przypadki takie mogą mieć miejsce wówczas, gdy uprzednio ZUS odmówił przyznania świadczenia, a następnie stwierdził swój błąd lub też gdy prawo do świadczenia zostało ustalone wskutek postępowania odwoławczego. W tej części wskazana jest także data, od której przysługuje prawo do świadczenia przedemerytalnego.
  
W dalszej części ZUS informuje o ustawowym terminie upływu prawa do świadczenia przedemerytalnego. Jeżeli wcześniej nie zajdą inne okoliczności powodujące ustanie prawa do świadczenia przedemerytalnego, świadczenie to przysługuje do dnia osiągnięcia przez kobietę wieku 60 lat, a w przypadku mężczyzny – wieku 65 lat.
  
W kolejnej części decyzji wskazane są niezmiernie istotne informacje, dotyczące wysokości świadczenia przedemerytalnego. Wskazana jest wysokość, w jakiej ustala się to świadczenie, oraz wysokość ustalona w przypadku, gdy ze świadczenia dokonywane są potrącenia (np. alimenty).
   
W końcowej części wskazana jest wysokość zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wysokość świadczenia „netto”, a więc ustalona po dokonaniu wszystkich zmniejszeń i potrąceń.
  
W decyzji przyznającej świadczenie wskazany jest także termin jego płatności, którym – w każdym przypadku – jest pierwszy dzień miesiąca przypadający po miesiącu, za który przysługuje świadczenie przedemerytalne.
  
Decyzja zawiera również „Pouczenie”, w którym w sposób uporządkowany i syntetyczny przekazuje się informację o obowiązkach świadczeniobiorcy, związanych z ewentualną zmianą uprawnień do prawa lub wypłaty świadczenia.
  
W przypadku gdy nie zostały spełnione warunki wymagane do ustalenia prawa do świadczenia przedemerytalnego, organ rentowy wydaje decyzję o odmowie jego przyznania. W decyzji tej zobowiązany jest do szczegółowego wskazania przyczyn odmowy przyznania tego świadczenia.
  
Wysokość świadczenia przedemerytalnego
Świadczenie przedemerytalne wypłaca się za miesiąc kalendarzowy w terminie płatności wskazanym w decyzji organu rentowego.
  
Świadczenie przedemerytalne ustalane na podstawie ustawy z 30 kwietnia 2004 r. przysługuje w wysokości 670 zł.
Jeżeli świadczenie to przyznawane jest osobie uprzednio uprawnionej do renty z tytułu niezdolności do pracy, a więc osobie, która prawo do tego świadczenia nabyła na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy, wysokość tego świadczenia ustalana jest w kwocie renty, nie wyższej jednak niż 670 zł.
                   PRZYKŁAD
Pani Zuzanna T. pobierała rentę z tytułu niezdolności do pracy przez 8 lat. Prawo do tej renty ustało 30 czerwca 2004 r. Wysokość renty 30 czerwca 2004 r. wynosiła 582 zł. Pani Zuzanna zarejestrowała się w urzędzie pracy w połowie lipca 2004 r. i pobierała zasiłek dla bezrobotnych. W kwietniu 2005 r., następnego dnia po otrzymaniu zaświadczenia z urzędu pracy potwierdzającego pobieranie zasiłku dla bezrobotnych, zgłosiła wniosek o świadczenie przedemerytalne. Pani Zuzanna spełnia wszystkie warunki do przyznania świadczenia. ZUS przyzna prawo do świadczenia przedemerytalnego i ustali jego wysokość w kwocie 582 zł (w wysokości renty z tytułu niezdolności do pracy).
  
Należy przy tym dodać, że świadczenie przedemerytalne podlega okresowej waloryzacji, która przeprowadzana jest na zasadach i w terminach przewidzianych w ustawie emerytalnej.
Świadczenie przedemerytalne przysługujące za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę świadczenia przez liczbę dni w miesiącu kalendarzowym, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni, za które przysługuje świadczenie.
  
                   PRZYKŁAD
Pan Jerzy K. złożył wniosek o świadczenie przedemerytalne 18 kwietnia 2005 r. Spełniał wszystkie wymagane warunki do przyznania świadczenia przedemerytalnego. ZUS decyzją z 26 kwietnia 2005 r. przyznał prawo do świadczenia przedemerytalnego od 19 kwietnia 2004 r. w wysokości 670 zł. Należność z tytułu przysługującego świadczenia przedemerytalnego za okres od 19 kwietnia do 30 kwietnia 2005 r. wynosi 267,96 zł.
  
Odwołanie od decyzji
Od decyzji organu rentowego przysługują środki odwoławcze przewidziane w ustawie z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137, poz. 887 ze zm.) dla decyzji w sprawach emerytur i rent. Tryb odwoławczy w tych sprawach uregulowany jest w art. 83 wymienionej wyżej ustawy. Tak więc od decyzji w sprawach świadczeń przedemerytalnych zainteresowanemu przysługuje prawo wniesienia odwołania do sądu okręgowego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie przedemerytalne.
   
Termin na wniesienie odwołania wynosi miesiąc od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie wnosi się na piśmie do organu rentowego lub ustnie do protokołu sporządzonego przez organ, który wydał zaskarżaną decyzję.
Jeżeli organ rentowy uzna odwołanie za słuszne, zmienia lub uchyla decyzję niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od wniesienia odwołania. W tym wypadku odwołaniu nie nadaje się dalszego biegu. Jeżeli natomiast odwołanie nie zostało w całości lub w części uwzględnione, ZUS przekazuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od wniesienia odwołania, sprawę do sądu wraz z uzasadnieniem.
  
W dalszej części postępowanie odwoławcze toczy się według zasad określonych w kodeksie postępowania cywilnego.
Od wyroku sądu okręgowego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych przysługuje apelacja do sądu apelacyjnego. Apelację wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok, w terminie dwóch tygodni od doręczenia stronie skarżącej wyroku z uzasadnieniem, a jeżeli strona skarżąca nie zażądała uzasadnienia wyroku w ciągu dwu tygodni od ogłoszenia sentencji wyroku, termin na wniesienie apelacji biegnie od dnia, w którym upłynął termin żądania uzasadnienia.
  
Alicja Basiak, Maria Puchała

Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie opublikowania go w piśmie.
S2pXSLTransformator::missingFileError :: Plik z szablonem XSL /htdocs/e-podatnik.pl/epodatnik/xml/spisy_tresci_czasopism/doradca_podatnika/633.xml NIE ISTNIEJE !!!
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Hotelarz