zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE

Koszty nieterminowej zapłaty zobowiązań budżetowych

Zapłata zobowiązań wobec budżetu dokonana po obowiązującym terminie płatności skutkuje karą w postaci odsetek za zwłokę w opłaceniu należnych budżetowi podatków.
  
Zasady naliczania odsetek
Odsetki za zwłokę pobierane są od wszystkich podatków i innych należności budżetowych, a także od nadpłat, zwrotu podatku oraz wynagrodzeń płatników oraz inkasentów, pobranych nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej. Zaległością podatkową jest więc także zwrot podatku, jeśli podatnik otrzymał go nienależnie lub w wysokości wyższej niż należna.
  
Uwaga: zaliczka na podatek traktowana jest tak samo jak podatek i jeśli wystąpią zaległości w jej zapłacie, to od zaległości tej naliczane są odsetki.
Odsetki za zwłokę są obliczane i opłacane na podstawie ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60). Odsetki za zwłokę naliczane są, począwszy od najbliższego dnia po upływie terminu płatności, tzn. od:
– dnia następnego po upływie terminu płatności podatku lub terminu, w którym płatnik lub inkasent był obowiązany dokonać wpłaty podatku na rachunek organu podatkowego,
– dnia zwrotu podatnikowi wykazanej przez niego nienależnej nadpłaty albo zwrotu różnicy podatku lub podatku naliczonego w rozumieniu przepisów o VAT oraz o podatku akcyzowym,
– dnia następnego po upływie terminu płatności podatku, jeżeli nienależna nadpłata wykazana przez podatnika została zaliczona na poczet zaległości podatkowych albo bieżących lub przyszłych zobowiązań podatkowych,
– dnia pobrania przez płatnika lub inkasenta nienależnego wynagrodzenia.
  
Minister Finansów w drodze obwieszczenia ustala i ogłasza w Monitorze Polskim stawki odsetek za zwłokę. Od 30 czerwca br. odsetki od zaległości podatkowych wynoszą 13 proc. (poprzednio 14  proc.) i zostały ogłoszone w Monitorze Polskim z 2005 r. Nr 39, poz. 533. Stawka odsetek za zwłokę stanowi 200 proc. podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalonej przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Odsetki budżetowe nie są więc stałe, ale zależą od aktualnej stopy oprocentowania kredytu lombardowego. Podatnik wpłacając podatek po terminie, powinien dokonywaną wpłatę powiększyć o kwotę należnych z tego tytułu odsetek za zwłokę. Obowiązek naliczenia odsetek za zwłokę ciąży na podatniku, płatniku lub inkasencie; są one wpłacane bez wezwania organu podatkowego.
   
Gdy ostatni dzień terminu płatności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, to przyjmuje się, że ostatnim dniem terminu płatności jest następny dzień przypadający po dniu wolnym od pracy.
  
                   PRZYKŁAD
Termin płatności VAT przypadał na 25 lipca, tj. w sobotę, więc termin płatności tego podatku przesuwa się na pierwszy dzień roboczy po tym dniu, czyli na poniedziałek 27 lipca (pod warunkiem, że i poniedziałek nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy).
  
Wzór do obliczania odsetek od zaległości budżetowych
W celu obliczenia kwoty odsetek wykorzystuje się następujący wzór:
  
gdzie:
Ko – kwota odsetek
D – liczba dni zwłoki
So – stopa odsetek za zwłokę
Kz – kwota zaległości1.
Pamiętajmy, że jeśli wyliczona przez podatnika kwota odsetek za zwłokę nie przekracza 2 zł, to odsetek się nie nalicza. Zasada zaokrąglania odsetek jest następująca: mniej niż 5 groszy należy pominąć, czyli potocznie mówiąc „obciąć”, a 5 groszy i więcej podwyższa się do pełnych dziesiątek groszy. Odsetki za zwłokę należy naliczać włącznie do dnia, w którym dokonano wpłaty zaległości podatkowej.
  
W przypadku gdy firma wpłaci kwotę, która nie pokrywa w całości zaległości podatkowej, wówczas wpłatę tę zalicza się proporcjonalnie na poczet kwoty zaległości podatkowej oraz na poczet odsetek za zwłokę. Proporcjonalnie, czyli w takim stosunku, w jakim w danym dniu wpłaty była kwota zaległości podatkowej do kwoty odsetek za zwłokę.
  
Warto skorzystać (w przypadkach przewidzianych przez ordynację podatkową) z możliwości ubiegania się o odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenia go na raty. Jeśli wnioski te podyktowane są ważnymi przyczynami, wówczas urząd – biorąc pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika – może wyrazić zgodę na odroczenie terminu płatności należności lub rozłożenie jej na raty. Jest to o połowę tańsze (opłata prolongacyjna wynosi 50 proc. odsetek od zaległości budżetowych) niż zapłata odsetek od zaległości budżetowych. Zwłaszcza gdy powodem nieopłacenia jest bankowe postępowanie ugodowe lub postępowanie układowe albo w przypadku klęsk żywiołowych czy też zdarzeń losowych (urząd skarbowy może odstąpić nawet od naliczania 50 proc. opłaty prolongacyjnej).
 
Odsetki na kontach księgowych
Odsetki za zwłokę ujmowane są w księgach rachunkowych jako koszty finansowe na koncie 751 „Koszty finansowe” w korespondencji z kontem 220 „Rozrachunki publicznoprawne”. W ewidencji księgowej należy wskazać konto analityczne w zależności od tytułu rozliczenia, czyli np. podatek dochodowy od osób prawnych czy VAT.
  
Odsetki budżetowe należą do ujemnych trwałych różnic między podstawą opodatkowania a wynikiem finansowym brutto jednostki. Trwałe w przypadku odsetek budżetowych oznacza, że niezależnie od momentu ich zarachowania nie będą one nigdy kosztem uzyskania przychodu. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176) i przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654) stanowią, ze nie uważa się za koszty uzyskania przychodu odsetek z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych i innych należności, do których stosuje się przepisy ustawy – Ordynacja podatkowa.|
  
Ewentualne skutki popełnionych błędów, także w rozliczeniach podatkowych – zaliczonych do błędów podstawowych – z lat poprzednich, powodujące obniżenie zysku lub zwiększenie straty, wykazane w sprawozdaniach finansowych za lata poprzednie, są ujmowane na koncie 82 „Rozliczenie wyniku finansowego”.
  
Ewidencja księgowa odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych przedstawiona została w tabeli 1.
 
Tab. 1. Ewidencja odsetek od zaległości budżetowych
  

 
   Schemat ewidencji odsetek za zwłokę
   
  
                   PRZYKŁAD
Nieterminowa zapłata składek na ubezpieczenia społeczne
Firma K była zobowiązana do zapłacenia składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 30 000 zł w terminie do 15 maja. Jednak ze względu na trudności płatnicze zobowiązanie wobec ZUS z tytułu składki na ubezpieczenia społeczne zostało uregulowane dopiero w 10 czerwca. Oznacza to, że aby być rozliczonym z ZUS z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, firma powinna była zapłacić należność główną, czyli 30 000 zł, plus odsetki. Oto wyliczenie odsetek:
(30 000 zł x 26 x 14 ) : (365 x 100 ) = 299,20 zł
  
Rozpatrujemy dwa przypadki: pierwszy – gdy firma wpłaci zaległość wraz z odsetkami, i drugi – gdy firma wpłaci tylko kwotę zaległej składki na ubezpieczenie, bez odsetek od zaległej wpłaty.
  
Pierwszy przypadek
Firma K wpłaca na konto ZUS 10 czerwca
30 299,20 zł, czyli zaległą kwotę składek wraz z odsetkami. Ujęcie tej wpłaty w księgach rachunkowych firmy K wygląda następująco:        
  
                                                                       
Drugi przypadek
Firma K nie wylicza odsetek od zaległych wpłat na ubezpieczenia społeczne, wpłacając tylko 30 000 zł.
W takiej sytuacji ZUS rozliczy otrzymaną kwotę w następujący sposób: wpłacona kwota zostanie podzielona proporcjonalnie na część składki i na odsetki za zwłokę. Do tych obliczeń posłużymy się poniższym układem proporcji:
  
                           
  gdzie:
X – należne odsetki za zwłokę od dokonanej wpłaty części składki,
Z – kwota zaległości, czyli suma należności głównej i odsetek wyliczonych na dzień dokonania wpłaty,
O – odsetki za zwłokę wyliczone na dzień wpłaty,
W – faktycznie dokonana wpłata.
W rozpatrywanym przykładzie kwota X, czyli kwota z wpłaty, która będzie zaliczona na poczet odsetek, wyliczona jest następująco:
  
           
X = 296,30 zł
Wyliczona kwota 296 zł i 30 groszy oznacza, że firma K ma jeszcze do zapłacenia 296 zł i 30 gr należności głównej i nadal odsetki za zwłokę.
  
Jolanta Koszczak
 
 PODSTAWA PRAWNA
art. 53 § 4 i 5 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60); art. 23 ust. 1 pkt 18 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.); art. 23 ust. 1 pkt 18 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.).

Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie opublikowania go w piśmie.
S2pXSLTransformator::missingFileError :: Plik z szablonem XSL /htdocs/e-podatnik.pl/epodatnik/xml/spisy_tresci_czasopism/doradca_podatnika/633.xml NIE ISTNIEJE !!!
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Hotelarz