zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE

Inwentaryzacja środków pieniężnych

Otworzyliśmy w siedzibie naszej firmy kasę. Jak często powinniśmy inwentaryzować środki pieniężne znajdujące się w kasie? Czy wystarczy to zrobić raz na koniec roku obrotowego? Prosimy o podanie nam wzorów zarządzenia o przeprowadzeniu inwentaryzacji oraz protokołu z inwentaryzacji.
  
Zasadniczo inwentaryzacja kasy przeprowadzana jest obowiązkowo na koniec roku. Celem inwentaryzacji jest:
  •  ustalenie rzeczywistego stanu środków pieniężnych znajdujących się w kasie poprzez spis z natury,
  •  porównanie wyników spisu ze stanem ewidencyjnym,
  •  wyjaśnienie i rozliczenie ewentualnych różnic.
Jednak inwentaryzację kasy należałoby przeprowadzać także w ciągu roku – w celach kontrolnych. Kierownik jednostki powołuje do przeprowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych znajdujących się w kasie zespół, zwany komisją inwentaryzacyjną. Komisja przelicza wszystkie znajdujące się w kasie banknoty i monety. Procedura kończy się rozliczeniem osób odpowiedzialnych. Jeśli żadne różnice nie występują, wówczas komisja stwierdza brak różnic do rozliczenia. Jeśli jednak pojawia się różnica między stanem rzeczywistym w kasie a stanem wynikającym z ewidencji księgowej, wówczas należy wyjaśnić jej przyczynę.
  
Oto wzór zarządzenia w sprawie inwentaryzacji kasy oraz protokół z przeprowadzonej inwentaryzacji:
ZARZĄDZENIE NR ..........
DYREKTORA NACZELNEGO
z dnia ............................
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kasy
§ 1
Zarządzam przeprowadzenie inwentaryzacji kasy nr .................... w dniu .................... przez komisję w składzie:
1. ........................................ – przewodniczący
2. ........................................ – członek
3. ........................................ – członek
§ 2
Zobowiązuję komisję w powyżej przedstawionym składzie do:
1) przeprowadzenia spisu z natury składników majątkowych znajdujących się w kasie, tj.
– gotówki w banknotach i bilonie,
– papierów wartościowych,
– znaczków skarbowych,
– waluty obcej,
– druków ścisłego zarachowania,
– innych
2) sporządzenia protokołu z arkuszami spisowymi,
3) pobrania od kasjerki (kasjera) oświadczenia na piśmie,
4) przekazania sporządzonych dokumentów głównemu księgowemu najpóźniej do następnego dnia po dniu przeprowadzenia inwentaryzacji kasy.
  
Przekazano do wykonania:
...............................................
                (pieczęć i podpis wydającego zarządzenie)     
Przewodniczący Komisji
..............................................
(data, podpis przyjmującego zarządzenie)
Protokół
z inwentaryzacji przeprowadzonej w kasie w dniu ....................
przez Komisję w składzie:
1. ........................................ – przewodniczący Komisji
2. ........................................ – członek
3. ........................................ – członek
w obecności kasjera ........................................
W wyniku inwentaryzacji stwierdzono:
1. Stan faktyczny gotówki w kasie:
a) banknoty     .................................. szt .........................     PLN .........................
                        .................................. szt .........................     PLN .........................
                        .................................. szt .........................     PLN .........................
                        .................................. szt .........................     PLN .........................
                        .................................. szt .........................     PLN .........................
b) bilon                                                                                              PLN .........................
Razem bilony + banknoty                                                                  PLN .........................
c) stan gotówki według ostatniego raportu kasowego nr ................ z dnia ......................
                                                                                                          PLN .........................
d) różnica inwentaryzacyjna (niedobór/nadwyżka)                             PLN .........................
2.
a) numer ostatniego raportu kasowego .............................................
b) numer ostatniego dowodu KP .............................................
c) numer ostatniego dowodu KW .............................................
d) numer ostatniego czeku gotówkowego .............................................
3. Inne wartości pieniężne .............................................
4. Nadwyżka/niedobór w kwocie .................................. została zapisana w raporcie kasowym nr .................. z dnia .................. 2005 r. w pozycji ..................
5. Przyczyny powstania nadwyżki/niedoboru ............................................................... ..........................................................................................................................
6. Inne stwierdzenia zespołu spisowego:
a) uwagi dotyczące stanu zabezpieczenia kasy, przechowywania gotówki oraz pomieszczenia, w którym znajduje się kasa ....................................................................................... ..........................................................................................................................
b) sprawność urządzeń alarmowych ...........................................................................
..........................................................................................................................
c) uwagi dotyczące dokumentacji kasowej ................................................................ ..........................................................................................................................
Protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostaje w kasie.
Podpis kasjera           
......................................... 

Podpisy członków Komisji
     1. .......................................................
            2. .......................................................
            3. .......................................................
  
Po przeprowadzeniu inwentaryzacji kasy okazało się, że w kasie jest o 500 zł mniej, niż wynika to z dokumentów kasowych. Co powinna zrobić w tej sytuacji komisja inwentaryzacyjna? Jak ująć w księgach rachunkowych powstały niedobór gotówki? Co zrobić, jeżeli któryś z banknotów przyjętych przez kasjera okaże się fałszywy?
 
Osobą odpowiedzialną za stan gotówki w kasie oraz za prawidłowość operacji kasowych jest kasjer. Wyniki każdej inwentaryzacji środków pieniężnych w kasie ujęte są w protokole rozliczenia inwentaryzacji. Jeśli pojawia się różnica między stanem rzeczywistym w kasie a stanem wynikającym z ewidencji księgowej, komisja inwentaryzacyjna wyjaśnia przyczyny jej powstania. Sposób, w jaki zostanie rozliczona osoba odpowiedzialna za niedobór, oraz ujęcie tego niedoboru w księgach rachunkowych zależy od tego, czy niedobór uznany zostanie za zawiniony, czy niezawiniony. Z pytania wynika, że był to raczej niedobór zawiniony, a zatem odpowiedzialnością materialną należy obciążyć kasjera, który powinien wpłacić do kasy brakujące 500 zł. Gdyby okazało się, że powstały niedobór jest niezawiniony, wówczas niedobór należałoby w księgach rachunkowych zaliczyć do pozostałych kosztów operacyjnych. W poniższych tabelach wskazano ujęcie w ewidencji księgowej obu sytuacji.
  
Zgodnie z przepisami ustawy o Narodowym Banku Polskim fałszywe znaki pieniężne podlegają zatrzymaniu, bez prawa do zwrotu ich równowartości. W przypadku gdy w ręce kasjerki dostaje się fałszywy banknot, jest ona zobowiązana powiadomić policję. Jeżeli kasjer otrzyma banknot lub monetę fałszywą albo budzącą wątpliwość co do autentyczności, powinien pieniądz zatrzymać i sporządzić protokół. Osoba, która chciała takim banknotem zapłacić, otrzymuje kopię protokołu. Zatrzymany banknot zostaje przesłany do właściwej jednostki policji. Jeśli sytuacja okazałaby się pomyłką, czyli banknot byłby prawdziwy, to można liczyć na jego zwrot, ponieważ przepadają jedynie pieniądze fałszywe, a nie te, które po ekspertyzach rzeczoznawców NBP okazały się prawdziwe.
Zgodnie z art. 312 kodeksu karnego, kto puszcza w obieg m.in. podrobiony lub przerobiony pieniądz, który sam otrzymał jako prawdziwy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Odpowiedzialności za to przestępstwo będzie podlegał każdy, kto mając świadomość, że pieniądz jest sfałszowany, puszcza go dalej w obieg w celu uniknięcia straty. Oznacza to, że puszczenie w obieg sfałszowanego banknotu bez świadomości, że jest on fałszywy, nie stanowi przestępstwa.
  
 
Jestem księgową w małej firmie usługowej. Podczas inwentaryzacji środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym okazało się, że w operacjach na rachunku bankowym są błędy. Co powinnam zrobić w tej sytuacji? Jak ująć w księgach rachunkowych pomyłkę bankową?
Inwentaryzacja środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych dokonywana jest poprzez potwierdzenie przez bank stanu tych środków ulokowanych przez jednostkę na rachunkach bankowych. Podstawę zapisów księgowych na koncie 13 „Środki pieniężne na rachunku bankowym” stanowią wyciągi bankowe wraz z załącznikami w postaci dowodów źródłowych.
 
W sytuacji gdy w operacjach na rachunku bankowym stwierdzono błędy, wówczas jednostka powinna niezwłocznie zawiadomić o tym bank. Dopóki sprawa nie zostanie wyjaśniona, tak wykryte różnice należy ująć w księgach rachunkowych, jak pokazuje to poniższa tabela. Dopiero po wyjaśnieniu powstałych różnic bank przesyła dokument, na podstawie którego jednostka dokonuje korekty księgowań.Oto ewidencja opisanej sytuacji w pytaniu:
  
Jolanta Koszczak
PODSTAWA PRAWNA
art. 25 ust. 1 pkt 2, art. 26 ust. 1, art. 27 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.); art. 124 § 1 i 3 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.).

Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie opublikowania go w piśmie.
S2pXSLTransformator::missingFileError :: Plik z szablonem XSL /htdocs/e-podatnik.pl/epodatnik/xml/spisy_tresci_czasopism/doradca_podatnika/633.xml NIE ISTNIEJE !!!
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Hotelarz