zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE

Rozłożenie na raty zapłaty podatku (zaległości podatkowej) – cz. 1

Istnieją sytuacje, gdy mimo ściśle określonego terminu płatności podatku, organowi podatkowemu przysługuje prawo odroczenia tego terminu, a zatem przesunięcia w czasie na okres późniejszy, niż to wynika z przepisów prawa podatkowego. Należy jednak pamiętać, iż decyzje w tym przedmiocie wydawane są na zasadzie uznania administracyjnego, a zatem może się zdarzyć, iż mimo istnienia przesłanek przemawiających za wydaniem decyzji pozytywnej dla podatnika – organ podatkowy wyda decyzję odmowną. Warto zatem zwrócić uwagę na jedną z ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, przewidzianą w ustawie z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (j.t. DzU z 2005 r. nr 87, poz. 60 ze zm.) – rozłożenie na raty zapłaty podatku (zaległości podatkowej).
Na skutek ostatniej nowelizacji ordynacji podatkowej1 do ustawy wprowadzony został nowy rozdział 7a „Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych”, do którego przeniesiono treść dotychczasowego art. 48 § 1 pkt 1 i 2 i art. 67. W rozdziale tym znalazły się m.in. regulacje dotyczące rozłożenia na raty zapłaty podatku i zaległości podatkowej. Wynika z nich prawo organu podatkowego do rozłożenia na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę.
  
WNIOSEK O ROZŁOŻENIE NA RATY
Podatek może zostać rozłożony na raty, w przypadku gdy wniosek w tym zakresie został złożony w organie podatkowym przed upływem terminu jego płatności. Po upływie tego terminu jest już wnioskiem o rozłożenie na raty zaległości podatkowej, bowiem podatek niezapłacony w terminie staje się zaległością podatkową (art. 51 § 1 ordynacja podatkowa). W tym zakresie na uwagę zasługuje fakt, iż w przypadku gdy mamy do czynienia z zaległością podatkową, zarówno wniosek, jak i rozstrzygnięcie w zakresie rozłożenia jej na raty musi odnosić się także do odsetek za zwłokę związanych z zaległością podatkową.
 
Zgodnie z art. 67a § 1 ustawy, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, organ podatkowy może na wniosek podatnika rozłożyć na raty zaległość podatkową wraz z odsetkami za zwłokę lub same odsetki określone w decyzji, o której mowa w art. 53a ustawy. Zatem rozłożenie podatku lub zaległości podatkowej na raty następuje wyłącznie na wniosek podatnika, przy czym należy pamiętać, aby spełniał on wymogi formalne podania określone w art. 168 ustawy.
 
UWAGA
Podania mogą być wnoszone na piśmie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokółu. Podanie powinno zawierać co najmniej treść żądania, wskazanie osoby, od której pochodzi, oraz jej adresu (miejsca zamieszkania lub pobytu, siedziby albo miejsca prowadzenia działalności), a także czynić zadość innym wymogom, ustalonym w przepisach szczególnych.
W przypadku wniosku o rozłożenie na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej w podaniu należy przede wszystkim wskazać na „ważny interes podatnika” lub „interes publiczny”. Tego rodzaju pojęcia mają charakter niedookreślony. Organ podatkowy, rozpatrując wniosek, będzie zatem musiał stwierdzić na zasadzie uznania administracyjnego, że w konkretnej sytuacji występuje jeden z ww. interesów, przemawiający za rozłożeniem podatku lub zaległości podatkowej na raty. Stosowanie wszelkich ulg w spłatach zobowiązań publicznoprawnych jest traktowane wyjątkowo, stąd podatnik musi wykazać okoliczności faktyczne (i poprzeć je odpowiednimi dowodami), które pozwolą organowi podatkowemu na podjęcie decyzji w sprawie rozłożenia na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej. Chodzi przede wszystkim o podatnie konkretnych powodów braku środków pieniężnych na regulowanie w terminie płatności podatku (lub zaległości podatkowej) oraz wskazanie widoków na poprawę sytuacji finansowej podatnika, która umożliwi terminową spłatę rat oraz regulowanie bieżących zobowiązań podatkowych. We wniosku powinna znaleźć się także propozycja terminów płatności poszczególnych rat.
  
SZCZEGÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCY
Na wniosek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą organ podatkowy może udzielać ulg w spłacie zobowiązań podatkowych związanych z realizacją celów określonych szczegółowo w nowym art. 67b (ulgi stanowiące pomoc publiczną i niepubliczną czy też pomoc de minimis). Warto przypomnieć, iż ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, które stanowią pomoc de minimis – w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy przyznawanej w jej ramach – nie wymagają notyfikacji Komisji Europejskiej.
  
UWAGA
Pomoc de minimis to pomoc, której wartość nie przekracza 100 tys. euro, przy czym zsumowaniu podlega tylko pomoc uzyskana przez przedsiębiorcę w ciągu trzech kolejnych lat.
  
Jeżeli podmiot ubiega się o pomoc w ramach pomocy de minimis, jest zobowiązany przedstawić informacje, o których mowa w art. 37 ust. 1 w związku z art. 63 ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (DzU nr 123, poz. 1291). Wynika z tego, że udzielenie ulgi w spłacie zobowiązania podatkowego (zaległości podatkowej) na wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta będącego przedsiębiorcą wymaga uwzględnienia przez organ podatkowy nie tylko procedur i kryteriów określonych w ustawie, ale także procedur przyznawania pomocy publicznej. Warto zwrócić uwagę, iż wniosek o udzielenie pomocy publicznej powinien zawierać:
 •  wskazanie przeznaczenia pomocy o udzielenie, której ubiega się przedsiębiorca
 •  podanie informacji, o których mowa w art. 37 i art. 63 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,
 •  precyzyjne określenie zakresu żądania,
 •  podanie zobowiązania podatkowego, które mają być przedmiotem postępowania (z uwzględnieniem tytułu podatkowego, okresu, jakiego dotyczy, i wysokości),
 •  podanie układu ratalnego (liczba, wysokość i terminy płatności rat),
 •  pełne uzasadnienie wraz z dokumentacją wskazującą przyczyny, które uniemożliwiają zapłatę zobowiązania podatkowego,
 •  przedstawienie i udokumentowanie ważnego interesu podatnika i interesu publicznego,
 •  podanie i udokumentowanie aktualnej sytuacji finansowej przedsiębiorcy,
 •  podanie i udokumentowanie klasy rodzaju podstawowej działalności wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (rozporządzenie Rady Ministrów z 20 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (DzU nr 33, poz. 289 ze zm.).
Dokumenty, jakie należy załączyć do wniosku:
 •  aktualne sprawozdanie finansowe,
 •  oświadczenie o stanie majątkowym,
 •  oświadczenie, czy wobec przedsiębiorstwa toczy się inne postępowanie w sprawie udzielenia pomocy publicznej,
 •  oświadczenie, czy w stosunku do wnioskodawcy orzeczono zakaz korzystania z innych form wsparcia finansowego środkami publicznymi zgodnie z ustawą o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
DECYZJA „RATALNA”
Jeżeli wniosek podatnika w sprawie przyznania ulgi w spłacie zobowiązania podatkowego zostanie rozpatrzony pozytywnie, w decyzji wydanej przez organ podatkowy na podstawie art. 67a § 1 pkt 1 lub pkt 2 ustawy, dotyczącej podatków stanowiących dochód budżetu państwa, organ podatkowy ustala opłatę prolongacyjną od kwoty podatku lub zaległości podatkowej (w wysokości połowy stawki odsetek za zwłokę). Wysokość stawki opłaty prolongacyjnej oblicza się z zastosowaniem stawki opłaty prolongacyjnej obowiązującej w dniu wydania decyzji.
  
UWAGA
Od zaległości podatkowych, których zapłata została rozłożona na raty, odsetki za zwłokę nalicza się do dnia wniesienia podania o rozłożenie na raty zaległości podatkowej (§ 8 rozporządzenia Ministra Finansów z 24 grudnia 2002 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, dokonywania zaokrągleń oraz zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach – DzU nr 240, poz. 2063).
Jeżeli jednak organ podatkowy wyda decyzję odmawiającą rozłożenia na raty zaległości podatkowej lub zapłaty podatku i doręczy ją podatnikowi:
 •  przed upływem dwóch miesięcy od dnia wniesienia podania – odsetki za zwłokę nalicza się, począwszy od dnia następującego po upływie terminu płatności podatku;
 •  po upływie dwóch miesięcy od dnia wniesienia podania – odsetki za zwłokę nalicza się z wyłączeniem okresu od dnia następującego po dniu wniesienia podania do dnia doręczenia decyzji, włącznie z tym dniem. n
Z następnego numeru „Doradcy Podatnika” dowiedzą się Państwo, jakie skutki wiążą się z niezapłaceniem raty podatku (zaległości podatkowej) w terminie określonym przez organ podatkowy. Ponadto przedstawiony zostanie przykładowy wzór wniosku o rozłożenie podatku na raty.
Jarosław Wowra
1 Ustawa z 2 sierpnia 2005 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (DzU nr 143, poz. 1199).

Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie opublikowania go w piśmie.
S2pXSLTransformator::missingFileError :: Plik z szablonem XSL /htdocs/e-podatnik.pl/epodatnik/xml/spisy_tresci_czasopism/doradca_podatnika/633.xml NIE ISTNIEJE !!!
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Restauracja