zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE

Dofinansowanie wypoczynku pracownika

W jaki sposób przepisy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz VAT wpływają na dofinansowanie wypoczynku?
 
W myśl art. 12 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. DzU z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.) ponoszenie wydatków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przez pracodawcę na dofinansowanie wszelkich form wypoczynku zarówno dla pracownika, jak i pełnoletnich członków jego rodziny jest świadczeniem pieniężnym, którego wartość stanowi przychód ze stosunku pracy niekorzystający ze zwolnienia od podatku.
 
Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy od podatku dochodowego od osób fizycznych zwolnione są:
  •  zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci – do kwoty nieprzekraczającej w roku podatkowym 2280 zł (pkt 26),
  •  świadczenia rzeczowe lub ekwiwalenty pieniężne zamiast tych świadczeń otrzymywane przez emerytów i rencistów od zakładów pracy z tytułu łączącego ich poprzednio stosunku służbowego, stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy oraz od związków zawodowych – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł (pkt 38), bez względu na źródło ich finansowania,
  •  wartości rzeczowych świadczeń otrzymanych przez pracownika, np. bony, talony i inne znaki legitymacyjne uprawniające do ich wymiany na towary i usługi (pkt 67) – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł,
  •  dopłaty do wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie (wczasy, kolonie, obozy i zimowiska, połączony z nauką pobyt na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych) oraz dopłaty do przejazdów związanych z wypoczynkiem czy pobytem na leczeniu – dzieci i młodzieży do lat 18:
1) z funduszu socjalnego (ZFŚS) oraz zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra – niezależnie od ich wysokości,
2) z innych źródeł – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł.
Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU nr 54, poz. 535 ze zm.) nieodpłatne świadczenie usług niebędące dostawą towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług, jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami, w całości lub w części, traktuje się jako odpłatne świadczenie usług.
W myśl art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego.
  
Zgodnie natomiast z art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. DzU z 2000 r. nr 54, poz. 654 ze zm.) za koszt uzyskania przychodu nie uznaje się m.in. odpisów i wpłat na różnego rodzaju fundusze tworzone przez podatnika. Jednak kosztem uzyskania przychodów są m.in. odpisy i zwiększenia, które w rozumieniu przepisów ustawy o ZFŚS obciążają koszty działalności pracodawcy, jeśli środki pieniężne stanowiące równowartość tych odpisów i zwiększeń wpłacono na rachunek funduszu.
  
W myśl art. 16 ust. 1 updop nie uznaje się za koszt uzyskania przychodu również:
  •  wydatków na działalność socjalną, o której mowa w przepisach o ZFŚS, ale świadczenia urlopowe wypłacone zgodnie z przepisami o ZFŚS (pkt 45) stanowią koszt uzyskania przychodów,
  •  kosztów utrzymania zakładowych obiektów socjalnych, w części pokrytej ze środków ZFŚS (pkt 55).
Pracodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego przy nabyciu usług finansowanych z ZFŚS. Przekazanie tych usług pracownikom nie jest więc świadczeniem usług opodatkowanym VAT. Zakupione dla pracowników wczasy, zarówno w całości sfinansowane z ZFŚS, jak i opłacone częściowo przez pracowników, nie podlegają więc VAT, a VAT naliczony przy zakupie tych usług nie podlega odliczeniu.
  
Należy jednak zwrócić uwagę na art. 88 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT, zgodnie z którym art. 88 ust. 1 pkt 2 nie dotyczy m.in. wydatków związanych ze świadczeniem usług w przypadkach określonych w art. 8 ust. 2, jeżeli czynności te zostały opodatkowane. Oznacza to, że pracodawca może odliczyć VAT naliczony przy nabyciu usług sfinansowanych z ZFŚS, wtedy jednak przekazanie usług pracownikowi podlega opodatkowaniu VAT i trzeba wystawić fakturę wewnętrzną.
  
Zgodnie z regulaminem ZFŚS pracodawca zwraca pracownikom część wydatków poniesionych na zorganizowanie wypoczynku krajowego.
I tak, jeżeli dochód na osobę wynosi:
  •  do 600 zł – 60 proc. dofinansowania
  •  od 600 do 800 zł – 50 proc.
  •  powyżej 800 zł – 40 proc.
Pracownik zgodnie z regulaminem ZFŚS przedstawił rachunki dotyczące wydatków na zorganizowanie wypoczynku we własnym zakresie na kwotę 3400 zł, a przysługuje mu dofinansowanie w wysokości 50 proc. poniesionych wydatków.
W jaki sposób będzie przebiegać ewidencja księgowa dofinansowania z ZFŚS wypoczynku organizowanego we własnym zakresie?
  
Ze środków ZFŚS mogą być finansowane usługi i świadczenia w zakresie różnych form wypoczynku wyłącznie na terenie kraju (art. 8 ust. 2a ustawy o ZFŚS).
  
Zasada ta dotyczy również dopłat ze środków funduszu do takich usług lub świadczeń.
Należy pamiętać, że zgodnie z art. 3 ust. 6 ustawy o ZFŚS świadczenie urlopowe nie podlega składce na ubezpieczenia społeczne pracowników.
  
Pracownik, składając wniosek o dofinansowanie z ZFŚS, powinien przedstawić odpowiednie dokumenty, potwierdzające, że poniósł wydatki na zakup wczasów, kolonii, obozu bądź zimowiska dla dziecka od podmiotu, który w ramach prowadzonej działalności zorganizował ten wypoczynek. Dowodem takim może być faktura VAT, rachunek, dowód wpłaty KP, dowód opłaty pocztowej lub przelewu bankowego i inny dowód wpłaty wystawiony przez podmiot organizujący wypoczynek.
  
Ewidencja księgowa dofinansowania z ZFŚS wypoczynku organizowanego przez pracownika we własnym zakresie:
1. Dofinansowanie z ZFŚS – zwrot wydatków:
a) kwota brutto – 1700 zł (3400 zł x 50 proc.)
Wn konto „Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” / Ma konto „Rozrachunki z pracownikami”,
b) podatek dochodowy od osób fizycznych – 323 zł (1700 zł x 19 proc.)
Wn konto „Rozrachunki z pracownikami” / Ma konto „Rozrachunki publicznoprawne”.
2. Wypłata świadczenia (kwota netto) – 1377 zł (1700 zł – 323 zł )
Wn konto „Rozrachunki z pracownikami” / Ma konto „Rachunek bieżący” lub „Kasa”.
3. Zapłata podatku dochodowego do US – 323 zł
Wn konto „Rozrachunki publicznoprawne” / Ma konto „Rachunek bieżący”.
4. Refundacja środków z ZFŚS – 1700 zł
Wn konto „Rachunek bieżący” / Ma konto „Rachunek wyodrębnionych środków ZFŚS”.
  
                                      
                        
Beata Piotrowska
Autorka jest inspektorem
Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie
Podstawa prawna
art. 12 ust. 1 pkt 26, 38, 67, art. 21 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. DzU z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.); art.16 ust.1 pkt 8, 45, 55 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. DzU z 2000 r. nr 54, poz. 654 ze zm.); art. 8 ust. 2, art. 88 ust. 1 pkt 2, ust. 3 pkt 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU nr 54, poz. 535 ze zm.); art. 8 ust. 2a ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (j.t. DzU z 1996 r. nr 70, poz. 335 ze zm.).

Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie opublikowania go w piśmie.
S2pXSLTransformator::missingFileError :: Plik z szablonem XSL /htdocs/e-podatnik.pl/epodatnik/xml/spisy_tresci_czasopism/doradca_podatnika/633.xml NIE ISTNIEJE !!!
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Hotelarz