zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE

Remont i budowa – czy wymagane jest pozwolenie, czy zgłoszenie

Jak wynika z nadsyłanych pytań, interpretacja prawa budowlanego budzi wiele wątpliwości. Poniżej przedstawiamy wybrane pytania dotyczące remontu i budowy. Ze względu na duże zainteresowanie tymi zagadnieniami, w kolejnych numerach nadal będziemy poruszać te tematy.
  
Czy przeprowadzenie remontu elewacji budynku wymaga pozwolenia na budowę?
  
Zgodnie z art. 28 prawa budowlanego roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie, montażu lub rozbiórce obiektu budowlanego można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. W tym samym przepisie ustawodawca wskazał jednak, że zasada powyższa nie dotyczy wymienionych w ustawie przypadków, gdy dla prowadzenia określonego rodzaju robót budowlanych wymagane jest zgłoszenie ich właściwemu organowi oraz gdy można prowadzić roboty bez potrzeby uzyskania jednego z tych aktów administracyjnych.
Pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych  polegających na remoncie istniejących obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych, z wyjątkiem obiektów wpisanych do rejestru zabytków.
  
WAŻNE
Dodajmy również, że pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót polegających na ociepleniu budynków do wysokości 12 metrów.
  
Zaznaczmy, że w świetle obecnie obowiązujących przepisów, w kształcie nadanym przez ustawę z 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych innych ustaw (DzU z 2005 r. nr 163, poz. 1364), remont został wyłączony z obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę (wyjątek stanowią obiekty wpisane do rejestru zabytków). Dotychczas wyłączenie takie nie dotyczyło robót remontowych obejmujących zmianę lub wymianę elementów konstrukcyjnych obiektu budowlanego – chcąc wykonać tego typu prace, należało uzyskać pozwolenie na budowę.
  
Należy jednak pamiętać, że art. 30 ust. 1 pkt 2 wprowadza obowiązek dokonania zgłoszenia robót budowlanych, w tym remontu obiektów budowlanych, właściwemu organowi, tj. staroście.
  
W zgłoszeniu należy określić rodzaj i zakres robót budowlanych, jakie zamierzamy prowadzić, a także przewidywany termin ich rozpoczęcia. Załącznikiem do takiego zgłoszenia powinno być oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością przeznaczoną na cele budowlane oraz, jeżeli przepisy szczególne tego wymagają, zezwolenia i decyzje innych organów.
  
W tym przypadku starosta nie musi wydawać decyzji administracyjnej zezwalającej na prowadzenie robót budowlanych. Jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ ten nie wniesie na piśmie sprzeciwu, możemy przystąpić do remontu.
Robót budowlanych nie można jednak rozpocząć po upływie dwóch lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.
  
Planujemy budowę garażu. Czy konieczne będzie pozwolenie na budowę, czy możemy dobudować garaż do już stojącego i użytkowanego budynku bez dodatkowych pozwoleń?
  
O tym, czy budowa garażu będzie wymagała uzyskania pozwolenia na budowę, czy wystarczy jedynie zgłoszenie – decyduje powierzchnia takiego obiektu budowlanego.
  
Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 2 prawa budowlanego pozwolenia na budowę nie wymagają wolno stojące parterowe budynki gospodarcze, wiaty i altany oraz przydomowe oranżerie (ogrody zimowe) o powierzchni zabudowy do 25 m2, jednak łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki.
   
WAŻNE
Zauważmy, że wskazany przepis nie mówi wprost o garażach, jednak powszechnie przyjmuje się, iż można tego typu obiekty zaliczyć do parterowych budynków gospodarczych.
  
Zwykle garaże samochodowe, nawet wolno stojące, nie przekraczają w swojej powierzchni zabudowy wartości 25 m2, można zatem przyjąć, że dla budowy takiego obiektu nie będzie wymagane pozwolenie na budowę. Nie zwalnia to jednak inwestorów z obowiązku zgłoszenia staroście budowy garażu, z zachowaniem procedury opisanej w odpowiedzi na pierwsze pytanie.
  
Odpowiadając na drugie pytanie, należy stwierdzić, że każdorazowo bierzemy pod uwagę rodzaj i powierzchnię obiektu objętego zamierzeniem budowlanym. Dlatego też w przypadku dobudowania garażu do już stojącego i użytkowanego budynku konieczne będzie uzyskanie pozwolenia na jego rozbudowę. W opisanej sytuacji mamy bowiem do czynienia z robotami polegającymi na rozbudowie budynku (garaż ma stanowić w przyszłości całość z budynkiem, do którego przylega), a w takiej sytuacji wymagane jest pozwolenie na budowę.
  
Czy po zakończeniu budowy konieczne jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie budynku?
 
Obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie nie dotyczy wszystkich zamierzeń budowlanych, lecz jedynie określonych w ustawie kategorii obiektów, i stanowi wyjątek od zasady, zgodnie z którą do użytkowania można przystąpić po dokonaniu zawiadomienia właściwego organu o zakończeniu budowy.
  
Zgodnie z art. 55 prawa budowlanego przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego należy uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli:
  •  na wzniesienie obiektu budowlanego było wymagane pozwolenie na budowę, a jednocześnie obiekt taki jest zaliczony do jednej z kategorii wymienionych w załączniku do ustawy (są to między innymi: obiekty sportu i rekreacji, obiekty kultury, kultu religijnego i administracji publicznej, budynki mieszkalne inne niż jednorodzinne, turystyczne, biurowe a także handlu, gastronomii i usług, budynki przemysłowe, parkingi, obiekty drogowe oraz służące do korzystania z zasobów wodnych)
  •  przy budowie obiektu miało miejsce odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub też wydano „następczą” decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego dla obiektu budowanego bez pozwolenia na budowę
  •  przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych.

Inwestor, na którym ciąży obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie, zawiadamia o zakończeniu budowy obiektu i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania następujące organy:

  •  Inspekcję Ochrony Środowiska
  •  Państwową Inspekcję Sanitarną
  •  Państwową Inspekcję Pracy
  •  Państwową Straż Pożarną.
Nie zawsze musi on jednak kierować zawiadomienie do wszystkich służb, lecz tylko do tych, które są wymienione przez przepisy dotyczące budowanego obiektu lub prowadzonej w nim działalności.
Wyżej wskazane organy zajmują stanowisko w sprawie zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, zaś niezajęcie stanowiska w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia oznacza niezgłoszenie sprzeciwu lub uwag.
Decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu wydaje organ nadzoru budowlanego na wniosek inwestora, po przeprowadzeniu obowiązkowej kontroli. Inwestor nie musi składać w tym celu odrębnego wniosku, bowiem wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu stanowi jednocześnie wezwanie organu do przeprowadzenia kontroli.
  
Jakie uprawnienia na budowie ma inspektor nadzoru budowlanego?
  
Podstawowym uprawnieniem inspektora nadzoru budowlanego, zgodnie z art. 81a prawa budowlanego, jest dokonywanie kontroli procesu budowlanego zarówno w trakcie trwania robót, jak i po ich zakończeniu.

WAŻNE
W ramach kontroli inspektor ma prawo wstępu na teren budowy lub do obiektu budowlanego. Należy pamiętać, że kontrola może zostać przeprowadzona nawet pod nieobecność inwestora, kierownika budowy lub robót albo właściciela czy zarządcy obiektu, jednak w takim przypadku czynności kontrolne prowadzone są w obecności przywołanego pełnoletniego świadka.
  
W trakcie kontroli oraz po jej przeprowadzeniu inspektor może również zażądać dokumentów związanych z prowadzeniem robót czy też oddawaniem obiektu do użytkowania. Ponadto na wezwanie musimy także przedstawić odpowiednie dokumenty potwierdzające dopuszczenie określonego wyrobu budowlanego do obrotu albo do zastosowania w budownictwie.
  
Jeśli osoba kontrolująca poweźmie wątpliwości co do jakości takich materiałów czy sposobu przeprowadzenia robót – może to spowodować poważne konsekwencje dla inwestora. Inspektor nadzoru może bowiem nałożyć na niego obowiązek uzyskania odpowiednich ocen lub ekspertyz.
  
WAŻNE
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie prowadzenia robót lub w stanie technicznym budynku oraz nieprawidłowości dotyczących materiałów budowlanych właściwy organ wydaje decyzje o wstrzymaniu robót, a nawet może podjąć decyzję nakazującą rozbiórkę obiektu.
  
Czy muszę mieć pozwolenie na budowę betonowego ogrodzenia od strony drogi? A jeżeli wykonam takie ogrodzenie z innych materiałów (np. z metalu), czy wymogi prawne będą inne?
  
Materiał, z jakiego budujemy ogrodzenie, nie ma znaczenia dla wymogów określonych w prawie budowlanym. Może jednak o tym decydować jego wysokość oraz umiejscowienie. Należy bowiem pamiętać, że budowa ogrodzeń od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych oraz ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m i wykonywanie robót budowlanych polegających na instalowaniu:
  •  krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiektach wpisanych do rejestru zabytków,
  •  urządzeń o wysokości powyżej 3 m na obiektach budowlanych
  •  na obiektach budowlanych – urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne, będących instalacjami, zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
– wiążą się z obowiązkiem zgłoszenia właściwemu organowi.
Marcin Polit
PODSTAWA PRAWNA
art. 28, art. 29 ust. 1 pkt 2, art. 30 ust. pkt 2, art. 55, art. 81a ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (j.t. DzU z 2003 r. nr 207, poz. 2016 ze zm.).

Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie opublikowania go w piśmie.
S2pXSLTransformator::missingFileError :: Plik z szablonem XSL /htdocs/e-podatnik.pl/epodatnik/xml/spisy_tresci_czasopism/doradca_podatnika/633.xml NIE ISTNIEJE !!!
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Hotelarz