zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE

Zwrot VAT w budownictwie

Z dniem 1 maja 2004 r. podwyższona została, z 7 do 22 proc., stawka VAT na artykuły budowlane. Jednocześnie ustawodawca pozostawił stosowanie obniżonej, 7-proc. stawki dla robót budowlanych (a ściślej mówiąc, robót budowlano-montażowych, remontów i robót konserwacyjnych) związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, jak również dla dostaw (sprzedaży) nowych obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części. Spowodowało to, iż osoby zlecające wykonanie prac budowlanych firmom budowlanym nabywają w ramach świadczonej usługi artykuły budowlane ze stawką 7 proc., podczas gdy osoby dokonujące takich prac we własnym zakresie płaciły przy nabyciu takich samych artykułów 22-proc. podatek od towarów i usług. Analogicznie, gdy osoby kupujące gotowe domy lub mieszkania (a w ramach tych transakcji – artykuły budowlane wykorzystywane do ich budowy) płacą 7-proc. VAT, osoby budujące domy we własnym zakresie płacą podatek ze stawką 22 proc. od nabywanych artykułów budowlanych wykorzystywanych do ich budowy.
  
Jeszcze przed wejściem w życie obecnie obowiązującej ustawy o VAT mówiło się o wprowadzeniu przepisów pozwalających na odzyskanie części zapłaconej kwoty przez osoby dokonujące prac budowlanych i remontowych we własnym zakresie (a w konsekwencji, zrekompensowanie powyższej różnicy). Musiał jednak minąć ponad rok, aby uchwalono stosowne regulacje, którymi są przepisy ustawy z 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (DzU nr 177, poz. 1468), zwane dalej ustawą o zwrocie VAT. Należy przypomnieć, że ustawa ta wejdzie w życie 1 stycznia 2006 r. 
  
Zakres przedmiotowy prawa do zwrotu
Zwrot VAT dotyczy wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, które do 30 kwietnia 2004 r. opodatkowane były VAT według stawki 7 proc., natomiast od 1 maja 2004 r. są opodatkowane stawką 22 proc. (por. art. 4 ust. 3 ustawy o zwrocie VAT). Chodzi zatem o materiały budowlane wymienione w załączniku nr 5 do poprzednio obowiązującej ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (załącznik ten wymieniał 82 rodzaje materiałów budowlanych). Wykaz tych materiałów zostanie ogłoszony w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej (rozporządzenie to może jednak zostać wydane najwcześniej w dniu wejścia w życie ustawy o zwrocie VAT, to jest 1 stycznia 2006 r.).
  
Jednak nie każdy zakup materiałów budowlanych uprawnia do zwrotu części wydatków. Przepisy ściśle określają czynności, w związku z którymi przysługuje zwrot wydatków. Z art. 3 ust. 1 ustawy o zwrocie VAT wynika, że zwrot przysługuje w związku z:
1) budową budynku mieszkalnego,
2) nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny spełniający wymagania określone w odrębnych przepisach,
3) remontem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego (wykaz robót zaliczanych do remontu budynku lub lokalu mieszkalnego stanowi załącznik do ustawy o zwrocie VAT; katalog tych robót jest bardzo podobny do katalogu robót uprawniających do korzystania z popularnej ulgi remontowej).
   
Jak wiadomo, umożliwienie uzyskania zwrotu VAT związane jest z podwyższeniem stawki tego podatku na artykuły budowlane, co nastąpiło 1 maja 2004 r. Dlatego też prawo do zwrotu dotyczy wyłącznie tych wydatków, które zostały poniesione i udokumentowane fakturami wystawionymi po tym właśnie dniu.
  
Aby prawo do zwrotu przysługiwało, warunki powyższe muszą być spełnione łącznie, to znaczy, że faktura musi:
  •  być wystawiona najwcześniej 1 maja 2004 r.
  •  dokumentować wydatek poniesiony najwcześniej 1 maja 2004 r.
Nie stanowią zatem podstawy do ubiegania się o zwrot VAT faktury wystawione przed 1 maja 2004 r. (nawet jeśli zostały zapłacone po tym dniu), jak również faktury wystawione po 1 maja 2004 r., które jednak dokumentują wydatki poniesione przed tym dniem.
  
Możliwość ubiegania się o zwrot dotyczyć będzie wydatków poniesionych i udokumentowanych fakturami wystawionymi aż do 31 grudnia 2007 r. (a więc do końca okresu, w którym obowiązywać będzie obniżona, 7-proc. stawka dla robót budowlanych związanych z budownictwem mieszkaniowym oraz dostawy obiektów budownictwa mieszkaniowego).
  
Osoby uprawnione do zwrotu
Z art. 3 ust. 1 ustawy o zwrocie VAT wynika, że uprawnione do otrzymania zwrotu są osoby fizyczne w związku z wykonywaniem przez nie określonych prac budowlanych i remontowych (dalej w związku z inwestycjami). Zwrot nie przysługuje jednak w zakresie, w jakim osoby te (lub ich małżonkowie) wykonywały te czynności jako podatnicy VAT, w celu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem (por. art. 4 ust. 1 ustawy o zwrocie VAT).
Zauważyć należy, iż może zdarzyć się sytuacja, w której osoba fizyczna wykona czynności uprawniające do zwrotu zarówno w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (a więc działając jako podatnik VAT), jak i prywatnie (a więc niedziałając jako taki podatnik). Uznać należy, że w tej sytuacji może się ona ubiegać o zwrot VAT w zakresie, w jakim czynności uprawniające do zwrotu wykonywała prywatnie.
  
                   Przykład
Pan Jan prowadzi niewielki firmę budowlaną zajmującą się montażem okien. W ramach prowadzonej działalności wielokrotnie dokonywał montażu okien, a więc wykonywał czynności uprawniające do zwrotu VAT. Działał jednak w tym zakresie jako podatnik VAT, a więc prawo do zwrotu mu nie przysługuje.
Jednocześnie pan Jan w lipcu 2005 r. wymienił okna we własnym mieszkaniu. W tym zakresie pan Jan jest osobą fizyczną uprawnioną do otrzymania zwrotu od poniesionych wydatków w związku z remontem mieszkania.
 
Dodatkowy warunek określa art. 4 ust. 2 ustawy o zwrocie VAT. Wynika z niego, że prawo do zwrotu przysługuje, pod warunkiem że osoba fizyczna posiada:
1) prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu prawa budowlanego albo tytuł prawny do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w przypadku remontu (tytułem prawnym jest przede wszystkim własność, współwłasność, najem, dzierżawa, umowa dożywocia, umowa użyczenia)
2) pozwolenie na budowę w przypadku inwestycji, dla której zgodnie z przepisami prawa budowlanego wymagane jest takie pozwolenie (o tym, na jakie prace wymagane są pozwolenia na budowę, decydują przepisy prawa budowlanego).
  
Kwota zwrotu
Przepisy w bardzo skomplikowany sposób określają wysokość przysługującego zwrotu. Podkreślić należy, że limity te w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim dotyczą łącznie obojga małżonków (por. art. 4 ust. 3 ustawy o zwrocie VAT).
Zgodnie z zasadą określoną w art. 3 ust. 5 ustawy o zwrocie VAT kwotę tę stanowi 68,18 proc. kwoty VAT wynikającej z faktur dokumentujących wydatki uprawniające do zwrotu.
  
                   Przykład
Pan Witold w lipcu 2004 r. wyremontował jeden z pokojów w swoim mieszkaniu. Nabył w tym celu okładziny ścienne, panele podłogowe, kleje i wiele innych artykułów budowlanych, opodatkowanych przed 1 maja 2004 r. stawką 7 proc., za kwotę 2800 zł brutto. Kwota VAT zawarta w cenie towarów wyniosła 504,92 zł. Oznacza to, że pan Witold może otrzymać zwrot 345 zł (504,92 zł x 68,18 proc., w zaokrągleniu do pełnych złotych).
  
Zasada ta nie dotyczy jednak wydatków, które zostały (lub zostaną) odliczone w ramach korzystania z praw nabytych do ulg budowlanych oraz ulgi remontowej. W przypadkach tych, zgodnie z art. 3 ust. 6 ustawy o zwrocie VAT, kwotę zwrotu stanowi jedynie 55,23 proc. kwoty podatku wynikającej z faktur dokumentujących wydatki uprawniające do zwrotu.
  
                   Przykład
Załóżmy, że pan Witold z poprzedniego przykładu pomniejszył o poniesione wydatki na remont (w ramach ulgi remontowej) dochód uzyskany w 2004 r. W sytuacji tej przysługująca mu kwota zwrotu wynosi 279 zł (504,92 zł x 55,23 proc., w zaokrągleniu do pełnych złotych).
  
Należy podkreślić, że mimo niższej kwoty zwrotu VAT, warto – w stosunku do wydatków poniesionych od maja 2004 r. do końca 2005 r. – skorzystać zarówno z ulgi remontowej, jak i ze zwrotu VAT (mimo że oznacza to niższą kwotę zwrotu tego podatku).
  
                   Przykład
Pan Grzegorz przeprowadził w 2005 r. remont swojego mieszkania, nabywając materiały budowlane na kwotę 35 000 zł brutto (w tym VAT w wysokości 6311,48 zł). Tytułem ulgi remontowej pan Grzegorz odliczy od podatku kwotę 5670 zł (ulgą objęty jest wydatek w kwocie 29 842,11 zł). Natomiast zwrot VAT wyniesie 3486 zł (6411,48 zł x 55,23 proc., w zaokrągleniu do pełnych złotych). W sumie więc pan Grzegorz otrzyma 9156 zł. Gdyby jednak zrezygnował z ulgi remontowej, otrzymałby tylko 4304 zł (6311,48 x 68,18 proc., w zaokrągleniu do pełnych złotych).
  
Jednocześnie przepisy określają maksymalną kwotę przysługującego zwrotu. Limit ten określa się w oparciu o cenę 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, przyjmowanej na potrzeby obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, ogłoszonych za kwartał poprzedzających kwartał, w których złożony został wniosek o wydanie decyzji o zwrocie (w konsekwencji limit ten na przełomie trzech lat obowiązywania ustawy o zwrocie VAT będzie się zmieniać). Cena taka ogłaszana jest, cztery razy w roku, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i ogłaszana w Dzienniku Urzędowym GUS (można ją również sprawdzić na stronach internetowych GUS (www.stat.gov.pl/komunikaty/). Ostatnio ogłoszona cena 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za II kwartał 2005 r., wyniosła 2336 zł (dla przykładu cena 1 m2 powierzchni użytkowej za III kwartał 2004 r. wyniosła 2386 zł, za IV kwartał – 2195 zł, zaś za I kwartał 2005 r. – 2505 zł).
Limit zwrotu wynosi (otrzymane kwoty zaokrągla się do pełnych złotych):
1) w stosunku do wydatków, które nie zostały (lub zostaną) odliczone w ramach korzystania z ulg budowlanych oraz ulgi remontowej, w przypadku robót budowlanych związanych z wydatkami:
  •  wymagającymi pozwolenia na budowę – 70 x cena 1m2 x 12,295 proc. (przyjmując jako cenę 1m2 ogłoszoną dla II kwartału 2005 r. kwotę 2336 zł, co daje kwotę 20 105 zł)
  •  niewymagającymi pozwolenia na budowę – 30 x cena 1m2 x 12,295 proc. (przyjmując jako cenę 1m2 ogłoszoną dla II kwartału 2005 r. kwotę 2336 zł, co daje kwotę 8617 zł)
2) w stosunku do wydatków, które zostały (lub zostaną) odliczone w ramach korzystania z praw nabytych do ulg budowlanych oraz ulgi remontowej w przypadku robót budowlanych związanych z wydatkami:
  •  wymagającymi pozwolenia na budowę – 70 x cena 1m2 x 9,959 proc. (przyjmując jako cenę 1m2 ogłoszoną dla II kwartału 2005 r. kwotę 2336 zł, co daje kwotę 16 249 zł)
  •  niewymagającymi pozwolenia na budowę – 30 x cena 1m2 x 9,959 proc. (przyjmując jako cenę 1m2 ogłoszoną dla II kwartału 2005 r. kwotę 2336 zł, co daje kwotę 6980 zł).
Wniosek o zwrot
Omawiany zwrot dokonywany będzie na wniosek złożony w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby fizycznej składającej wniosek w dniu złożenia wniosku (por. art. 5 ust. 1 w zw. z art. 2 pkt 4 ustawy o zwrocie VAT).
  
W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim możliwe jest złożenie wniosku wspólnie z małżonkiem lub przez każde z małżonków odrębnie (por. art. 5 ust. 2 ustawy o zwrocie VAT). Wspólny wniosek powinien być złożony w urzędzie skarbowym właściwym dla małżonków ze względu na miejsce zamieszkania w dniu złożenia wniosku, a w przypadku gdy małżonkowie mają różne miejsca zamieszkania – jeden (wybrany przez małżonków) z właściwych dla nich urzędów skarbowych (por. art. 2 pkt 4 ustawy o zwrocie VAT). Jeżeli natomiast małżonkowie zdecydują się na odrębne składanie wniosku i właściwe dla nich są różne urzędy skarbowe (a w konsekwencji wnioski składane są do dwóch różnych urzędów skarbowych), są obowiązani zawiadomić o złożeniu wniosku urząd skarbowy właściwy dla złożenia wniosku przez małżonka (a więc mąż obowiązany jest zawiadomić urząd skarbowy właściwy dla żony, natomiast żona – urząd skarbowy właściwy dla męża).
  
W myśl art. 5 ust. 3 ustawy o zwrocie VAT wniosek o zwrot może być złożony:
  •  po zakończeniu inwestycji, nie później jednak niż przed upływem 6 miesięcy od dnia zakończenia inwestycji (termin ten, jako termin prawa materialnego, nie podlega przywróceniu) albo
  •  raz w roku (ostatni wniosek musi być jednak złożony nie później niż do 30 czerwca 2008 r.).
Z brzmienia przepisów wynika, że wnioski po zakończeniu inwestycji mogą być składane dowolną ilość razy w ciągu roku. A zatem nie ma przeszkód, aby osoby prowadzące kilka inwestycji (przykładowo remont jednego mieszkania, remont drugiego mieszkania, budowa nowego domu), które zostaną zakończone w ciągu jednego roku, złożyły w ciągu tego roku tyle wniosków o zwrot, ile prowadziły inwestycji.
   
Należy przy tym zauważyć, że w przypadku inwestycji zakończonych przed 1 stycznia 2006 r. termin ten liczy się od dnia wejścia w życie ustawy o zwrocie VAT (por. art. 11 ustawy o zwrocie VAT). A zatem w przypadku inwestycji zakończonych w latach 2004 i 2005 wnioski o zwrot można składać do 30 czerwca 2006 r.
  
Wnioski składane raz w roku dotyczą tych wydatków, które związane są z niezakończonymi jeszcze inwestycjami. Zauważyć przy tym należy, iż przepisy nie określają, kiedy ma być złożony wniosek składany raz do roku. Należy zatem uznać, że złożenie takiego wniosku może nastąpić w dowolnym momencie roku, z tym że złożenie takiego wniosku w danym roku uniemożliwia złożenie kolejnego wniosku w tym roku.
 
                   Przykład
Państwo Kowalscy ponieśli w latach 2004 i 2005 wydatki na budowę domu jednorodzinnego (inwestycja jeszcze nie została zakończona, a jej planowane zakończenie nastąpi w 2007 r.). Wniosek o zwrot zamierzają złożyć w styczniu 2006 r. Muszą pamiętać, że kolejny wniosek będą mogli złożyć dopiero w 2007 r. Bez znaczenia jest fakt, że w ciągu 2006 r. poniosą wydatki na budowę przedmiotowego domu (chyba że budowa zakończy się jeszcze w 2006 r., wówczas będą mogli złożyć wniosek składany po zakończeniu inwestycji).
  
Nie jest jasne, czy o zwrot na podstawie wniosku składanego raz do roku mogą ubiegać się osoby, które nie dochowały 6-miesięcznego terminu na złożenie wniosku składanego po zakończeniu inwestycji. Zdaniem autora należy uznać, iż nie jest to możliwe. Dalsze przepisy wymagają bowiem, aby do wniosku składanego raz do roku dołączony był dokument określający stopień zaawansowania inwestycji, co sugeruje, że w ramach wniosków składanych raz do roku możliwe jest wyłącznie staranie się o zwrot w związku z niezakończonymi jeszcze inwestycjami.
   
Przepisy nie przewidują obowiązującego podatników wzoru wniosku o zwrot, a zatem zainteresowani zwrotem sami muszą zredagować wnioski o zwrot. Przepisy omawianej ustawy wskazują jedynie elementy, które powinien zawierać taki wniosek. Z art. 5 ust. 4 ustawy o zwrocie VAT wynika, że wniosek taki powinien zawierać co najmniej:
1) imię i nazwisko, numer identyfikacji podatkowej, miejsce zamieszkania osoby fizycznej, a w przypadku małżeństwa – obojga małżonków
2) wskazanie właściwego urzędu skarbowego, do którego kierowany jest wniosek
3) rodzaj poniesionych wydatków (budowa domu mieszkalnego; nadbudowa lub rozbudowa budynku na cele mieszkalne lub przebudowa – adaptacja budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne; remont domu mieszkalnego lub mieszkania)
4) rok rozpoczęcia inwestycji
5) wykaz faktur oraz wartość poniesionych wydatków na cele uprawniające do zwrotu
6) kwotę zwrotu (z uwzględnieniem obowiązujących limitów)
7) oświadczenie o zakresie przeprowadzonego remontu, jeżeli roboty te nie wymagają pozwolenia na budowę
8) wskazanie sposobu wypłaty kwoty zwrotu (w kasie urzędu skarbowego, za pośrednictwem poczty, za pośrednictwem banku); jeżeli wypłata ma nastąpić za pośrednictwem banku – wskazanie numeru rachunku bankowego, na który ma być dokonana wpłata
9) podpis osoby ubiegającej się o zwrot wydatków, a w przypadku gdy osoba ta pozostaje w związku małżeńskim, obojga małżonków.
  
Zainteresowani zwrotem VAT muszą posiadać dodatkowo, oprócz faktur, wiele innych dokumentów, których kopie należy dołączyć do wniosku o zwrot. Z przepisu art. 5 ust. 5 ustawy o zwrocie VAT wynika, że do wniosku należy dołączyć kopie:
1) pozwolenia na budowę albo – w przypadku remontu, jeżeli roboty nie wymagają pozwolenia na budowę – dokumentu potwierdzającego tytuł prawny osoby fizycznej do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego (dokumentami takimi są: wypis z księgi wieczystej potwierdzający prawo własności w przypadku domów i mieszkań stanowiących odrębną nieruchomość; notarialna umowa kupna domu czy mieszkania stanowiącego odrębną nieruchomość; przydział mieszkania komunalnego czy kwaterunkowego; umowa najmu mieszkania albo domu; przydział mieszkania spółdzielczego lokatorskiego lub własnościowego; umowa kupna spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu; umowa dzierżawy domu; umowa użyczenia mieszkania lub domu; umowa dożywocia; umowa podnajmu)
2) faktur dokumentujących poniesione wydatki związane z inwestycją
3) w przypadku wniosku składanego:
  •  po zakończeniu inwestycji – pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, a w razie braku obowiązku jego uzyskania – zawiadomienia o zakończeniu inwestycji (o tym, kiedy wymagane jest pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego, a kiedy wystarczy tylko zawiadomienie właściwego organu o zakończeniu budowy, decydują przepisy prawa budowlanego)
  •  raz w roku – dokumentu określającego stopień zaawansowania inwestycji, sporządzonego przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, jeżeli roboty wymagają pozwolenia na budowę (zauważyć należy, że wymóg ten dotyczy wszystkich inwestycji, również remontu budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego; dlatego też należy spodziewać się, że remontujący będą składali wnioski o zwrot dopiero po zakończeniu remontu, ograniczając się do stosownego oświadczenia w treści samego wniosku).
Decyzja o zwrocie i wypłata zwrotu
Na podstawie wniosku o zwrot naczelnik urzędu skarbowego wydaje decyzję o zwrocie, w której określa kwotę zwrotu (warto zauważyć, że w ramach postępowania w sprawie wydania takiej decyzji organ podatkowy może żądać od sprzedawców materiałów budowlanych przedstawienia dokumentów w zakresie objętym postępowaniem, przede wszystkim kopii faktur zakupu). Decyzja taka powinna zostać wydana w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Od decyzji tej można odwołać się do dyrektora izby skarbowej, a potem wnieść skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego.
  
Kwota zwrotu podlega wypłaceniu w terminie 25 dni od dnia doręczenia powyższej decyzji, w sposób wskazany we wniosku o zwrot, to jest w kasie urzędu skarbowego, za pośrednictwem poczty lub za pośrednictwem banku (por. art. 6 ust. 2 ustawy o zwrocie VAT). Na marginesie należy zauważyć, że wypłacana kwota zwrotu wolna jest od podatku dochodowego od osób fizycznych. Stosowne zwolnienie wynika z dodanego (ustawą o zwrocie VAT) z dniem 1 stycznia 2006 r. art. 21 ust. 1 pkt 123 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
  
Jeśli decyzja o zwrocie nie zostanie wydana w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku lub kwota zwrotu nie zostanie wypłacona w terminie 25 dni od dnia doręczenia tej decyzji, kwota zwrotu podlega oprocentowaniu (por. art. 6 ust. 3 ustawy o zwrocie VAT). Oprocentowanie to przysługuje – odpowiednio – od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin wydania decyzji, do dnia wypłaty zwrotu lub od dnia, w którym zwrot powinien być wypłacony – do czasu jego wypłacenia (por. art. 6 ust. 4 ustawy o zwrocie VAT). Oprocentowanie nie przysługuje, jeżeli wina za niewydanie decyzji lub niewypłacenie kwoty zwrotu leży po stronie wnioskodawcy, lub opóźnienie powstało z przyczyn niezależnych od organu podatkowego (por. art. 6 ust. 5 ustawy o zwrocie VAT).
Tomasz Krywan
Podstawa prawna
art. 2 ust. 4, art. 3, art. 4, art. 5, art. 11 ustawy
z 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (DzU nr 177, poz. 1468).

Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie opublikowania go w piśmie.
S2pXSLTransformator::missingFileError :: Plik z szablonem XSL /htdocs/e-podatnik.pl/epodatnik/xml/spisy_tresci_czasopism/doradca_podatnika/633.xml NIE ISTNIEJE !!!
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Restauracja