zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE

Sprzedaż komisowa

Rozpoczynamy w tym miesiącu działalność polegającą na komisowej sprzedaży używanych samochodów. Samochody te będziemy nabywać od osób fizycznych nieprowadzących działalności. Jak należy zaksięgować taką sprzedaż ze szczególnym uwzględnieniem naszej prowizji, jeśli rozliczamy się za pomocą marży?
  
Przedmiotem obrotu będą samochody używane, co oznacza, że będą mogli Państwo korzystać ze szczególnej procedury określonej w art. 120 ust. 4 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U nr 54, poz. 535 ze zm.). Zgodnie z tym unormowaniem, w przypadku podatnika wykonującego czynności polegające na dostawie towarów używanych, nabytych uprzednio przez tego podatnika w związku z prowadzoną działalnością lub importowanych w celu odprzedaży, podstawą opodatkowania jest marża stanowiąca różnicę między całkowitą kwotą, którą ma zapłacić nabywca towaru, a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku.
  
WAŻNE
Przez towary używane rozumie się ruchome dobra materialne nadające się do dalszego użytku w ich aktualnym stanie lub po naprawie.
  
Aby skorzystać z możliwości stosowania szczególnego sposobu opodatkowania marży, przedmiotem sprzedaży muszą być samochody używane, i to takie, które przejechały więcej niż 6000 km lub od momentu dopuszczenia ich do użytku upłynęło więcej niż 6 miesięcy.
   
Ponadto zgodnie z art. 120 ust. 10 ustawy o VAT zastosowanie szczególnej procedury opodatkowania dostawy samochodów używanych będzie możliwe tylko wówczas, gdy nabędą je Państwo od ściśle określonego grona osób, nienaliczających podatku należnego w transakcjach kupna-sprzedaży lub niewykazujących go w wystawionych w fakturach, tj. od:
  
1) osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, niebędącej podatnikiem VAT lub niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej;
2) podatników, o których mowa w art. 15, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 (przedmiotowe zwolnienie dostawy towaru używanego) lub art. 113 (gdy osiągnięto obroty nieprzekraczające 10 000 euro);
3) podatników, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana na zasadzie marży, tj. od opodatkowanego pośrednika;
4) podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113;
5) podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana podatkiem od wartości dodanej na zasadach marży, a nabywca posiada dokumenty jednoznacznie potwierdzające nabycie towarów na tych zasadach.
  
Stawka VAT w stosunku do marży od sprzedaży towarów używanych wynosi 22 proc.
Stosując szczególną procedurę opodatkowania marży, nie będą mogli Państwo oddzielnie wykazywać na wystawianych przez siebie fakturach podatku od sprzedaży towarów. Związane jest to z opodatkowaniem w tym wypadku jedynie marży.
  
Ewidencja sprzedaży komisowej samochodów używanych na zlecenie osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, z zastosowaniem procedury szczególnej, powinna być prowadzona zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów ustawy o rachunkowości. Ewidencja ta może przebiegać następująco:
 
                   Przykład
Podatnik dokonuje komisowej sprzedaży samochodów używanych. Zgodnie z umową kwota, za jaką należy sprzedać samochód, została określona na poziomie 16 000 zł, z czego prowizja komisanta to 5000 zł. Podatek należny wyniesie więc 901,64 zł (5000 zł x 22/122). Marża netto stanowiąca przychód komisanta wynosi 4098,36 zł (5000 zł – 901,64 zł).
  
Księgowanie:
1. Przyjęcie towaru od osoby fizycznej – ewidencja pozabilansowa: Wn konto „Zapasy obce” 11 000 zł.
2. Utarg gotówkowy ze sprzedaży samochodu (dobowy raport fiskalny): Wn konto „Kasa”
16 000 zł / Ma konto „Rozrachunki z dostawcami” 11 000 zł; Ma konto „Sprzedaż komisowa” 4098,36 zł; Ma konto „Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT należnego” 901,64 zł.
3. Wyksięgowanie samochodu z ewidencji pozabilansowej: Ma konto „Zapasy obce” 11 000 zł.
4. Wypłata należności komitentowi: Wn konto „Rozrachunki z dostawcami” 11 000 zł / Ma konto „Kasa” 11 000 zł.
Joanna Jesionowska
Podstawa prawna
art. 120 ust. 4 i 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU nr 54, poz. 535 ze zm.).

Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie opublikowania go w piśmie.
S2pXSLTransformator::missingFileError :: Plik z szablonem XSL /htdocs/e-podatnik.pl/epodatnik/xml/spisy_tresci_czasopism/doradca_podatnika/633.xml NIE ISTNIEJE !!!
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Rynek Turystyczny