zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE

Powstanie obowiązku wpłaty na PFRON

Zatrudniamy 25 osób, w tym 3 na pół etatu. Czy mamy obowiązek dokonywać miesięcznych wpłat na PFRON? Kiedy powstaje taki obowiązek? W jaki sposób obliczyć składkę na PFRON?
  
W tym przypadku nie ma obowiązku wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), ponieważ obowiązkiem tym zostali objęci tylko pracodawcy, którzy zatrudniają ogółem co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. Tak stanowi art. 21 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Jeżeli w firmie zatrudnionych jest 25 osób, w tym 3 na pół etatu, to przeliczenie na pełny wymiar czasu pracy da 23,5 osoby – nie trzeba więc opłacać składek na PFRON.
 
Nie mają obowiązku dokonywać wpłat na PFRON:
– pracodawcy, u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6 proc.
– pracodawcy prowadzący zakłady pracy będące w likwidacji albo co do których ogłoszono upadłość.
Pracodawcy osiągający wymagane wskaźniki zatrudnienia niepełnosprawnych oraz jednostki organizacyjne zwolnione z wpłat na fundusz zobowiązani są do składania zarządowi PFRON miesięcznych i rocznych informacji odpowiednio o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, o zatrudnieniu i kształceniu osób niepełnosprawnych lub o działalności na rzecz takich osób, według wzoru ustalonego w rozporządzeniu przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. Informacja miesięczna składana jest do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy informacja, a informacja roczna – do 20 stycznia za rok poprzedni.
  
Jak obliczyć wysokość wpłaty na PFRON
Etap pierwszy
Najpierw należy ustalić liczbę pracowników zatrudnionych ogółem w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.
Ustalając liczbę pracowników, nie uwzględnia się – jeżeli nie są to osoby niepełnosprawne – osób:
  
1) zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego
2) przebywających na urlopach wychowawczych
3) nieświadczących pracy w związku z odbywaniem zasadniczej lub zastępczej służby wojskowej
4) będących uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy
5) nieświadczących pracy w związku z uzyskaniem świadczenia rehabilitacyjnego
6) przebywających na urlopach bezpłatnych, których obowiązek udzielenia określają odrębne ustawy (nawet dwudniowy urlop bezpłatny pracownika obniża wskaźnik zatrudnienia ogółem).
  
Etap drugi
Następnie należy ustalić liczbę pracowników odpowiadającą różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wymaganego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych według następującego wzoru:
6 proc. x liczba zatrudnionych pełnoetatowych pracowników ogółem  (3 x liczba etatów osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym ze szczególnymi schorzeniami + 2 x liczba etatów osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym ze szczególnymi schorzeniami + liczba etatów osób niepełnosprawnych ogółem).
Rodzaje szczególnych schorzeń określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 września 1998 r. w sprawie rodzajów schorzeń uzasadniających obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz sposobu jego obniżania.
  
Etap trzeci
Wynik otrzymany w etapie drugim należy pomnożyć przez 40,65 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale (od 1 grudnia 2005 r. do końca lutego 2006 r. obowiązuje kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w III kwartale 2005 r., tj. 2347,24 zł).
  
                   Przykład
Firma zatrudnia 24 osoby na pełny etat, 3 na pół etatu i 1 osobę niepełnosprawną w stopniu umiarkowanym ze szczególnymi schorzeniami na pół etatu. Składka na PFRON w styczniu 2006 r. wyniesie:
40,65 proc. x 2347,24 zł x [6 proc. x 26 – (2 x 0,5 + 0,5)] = 57,25 zł
Gdyby zatrudniana osoba niepełnosprawna w stopniu umiarkowanym nie miała szczególnych schorzeń, składka na PFRON wyniosłaby:
40,65 proc. x 2347,24 zł x [6 proc. x 26 – 0,5] = 1011,40 zł
Natomiast jeżeli firma zatrudni jeszcze jedną osobę niepełnosprawną w stopniu umiarkowanym ze szczególnymi schorzeniami na pół etatu, będzie zwolniona z wpłaty na PFRON.
Przemysław Gogojewicz
Podstawa prawna
art. 21 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (DzU nr 123, poz. 776); rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 września 1998 r. w sprawie rodzajów schorzeń uzasadniających obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz sposobu jego obniżania (DzU nr 124, poz. 820.).

Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie opublikowania go w piśmie.
S2pXSLTransformator::missingFileError :: Plik z szablonem XSL /htdocs/e-podatnik.pl/epodatnik/xml/spisy_tresci_czasopism/doradca_podatnika/633.xml NIE ISTNIEJE !!!
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Polski Jubiler