zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE

Urząd skarbowy może wymierzyć karę porządkową

Podatnik, który nie stawił się na wezwanie urzędu skarbowego, może zostać ukarany za to karą porządkową. Ma jednak prawo wnieść o jej uchylenie.
  
Zgodnie z art. 155 § 1 ordynacji podatkowej organ podatkowy może wezwać stronę postępowania podatkowego lub inne osoby do złożenia wyjaśnień, zeznań lub dokonania określonej czynności. Wezwani powinni odpowiedzieć na wezwanie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, jeżeli jest to niezbędne dla wyjaśnienia stanu faktycznego lub rozstrzygnięcia sprawy. W wezwaniu organ podatkowy jest obowiązany wskazać m.in. skutki prawne niezastosowania się do niego (art. 159 § 1 pkt 6 ww. ustawy).
  
Artykuł 262 § 1 ordynacji podatkowej stanowi, że jeśli mimo prawidłowego wezwania strona postępowania podatkowego, pełnomocnik strony, świadek lub biegły:
1) nie stawili się osobiście bez uzasadnionej przyczyny, chociaż byli do tego zobowiązani, lub
2) bezzasadnie odmówili złożenia wyjaśnień, zeznań, wydania opinii, okazania przedmiotu oględzin lub udziału w innej czynności, lub
3) bez zezwolenia organu podatkowego opuścili miejsce przeprowadzenia czynności przed jej zakończeniem,
organ podatkowy może nałożyć na takie osoby kary porządkowe do 2500 zł.
  
Powyższy przepis stosuje się odpowiednio do osoby, która:
1) wyraziła zgodę na powołanie jej na biegłego
2) odmówiła wyjawienia rzeczy lub praw majątkowych mogących być przedmiotem hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego (art. 262 § 2 ordynacji podatkowej).
Artykuł 262 § 1 ma również zastosowanie do osób trzecich, które bezzasadnie odmawiają okazania przedmiotu oględzin (art. 262 § 3).
Kary porządkowej, o której mowa powyżej, nie stosuje się w przypadku przesłuchania strony w trybie art. 199 ww. ordynacji podatkowej (art. 262 § 4 tej ustawy), tj. gdy strona postępowania podatkowego wyraziła zgodę na przesłuchanie jej przez organ podatkowy.
  
WAŻNE
Organ podatkowy może zastosować karę porządkową bądź od niej odstąpić. Tryb postępowania w podobnych sprawach nie nakłada na organ podatkowy automatycznego obowiązku nałożenia kary na dany podmiot.
  
Zgodnie z art. 262 § 5 ordynacji podatkowej karę porządkową nakłada się w formie postanowienia, na które służy zażalenie. Termin płatności w przypadku kary porządkowej wynosi 7 dni od dnia doręczenia postanowienia (art. 262 § 5a).
  
MOŻLIWOŚĆ UCHYLENIA KAR PORZĄDKOWYCH
Podmiot, na który organ podatkowy nałożył karę porządkową, może odwołać się od tej decyzji, składając zażalenie. Dodatkowo ma jeszcze jedną możliwość obrony. Jeśli w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia o nałożeniu kary porządkowej ukarany złożył wniosek o uchylenie tej kary, to zgodnie z art. 262 § 6 ordynacji podatkowej organ podatkowy może uznać za usprawiedliwione niestawiennictwo lub niewykonanie innych obowiązków, o których była mowa wcześniej, i uchylić postanowienie nakładające karę. Na postanowienie o odmowie uchylenia kary porządkowej przysługuje zażalenie (art. 263 § 2 ww. ustawy).
  
O nałożeniu kary porządkowej oraz o jej uchyleniu rozstrzyga organ podatkowy, przed którym toczy się postępowanie (art. 263 § 1 ordynacji podatkowej). Zastosowanie kary porządkowej nie wyklucza możliwości zastosowania wobec opornego świadka lub biegłego środków przymusu przewidzianych w przepisach szczególnych (art. 263 § 3 ww. ustawy). Natomiast zgodnie z art. 263 § 4 przepisy art. 68 § 1 i art. 70 ordynacji podatkowej stosuje się odpowiednio w przypadku przedawnienia prawa do ukarania karą porządkową oraz przedawnienia samej kary porządkowej.
                   PRZYKŁAD
Naczelnik urzędu skarbowego wszczął wobec podatnika postępowanie podatkowe w sprawie określenia zaległości podatkowej w podatku VAT za październik 2005 r. Podatnik został wezwany do złożenia wyjaśnień w siedzibie urzędu skarbowego. Pomimo prawidłowego wezwania podatnik nie stawił się w urzędzie skarbowym i nie złożył wyjaśnień, dlatego naczelnik urzędu skarbowego nałożył na niego karę porządkową w wysokości 700 zł. Co w tej sytuacji może uczynić podatnik, aby uwolnić się od obowiązku zapłaty kary porządkowej?
Zgodnie z art. 262 § 5 ordynacji podatkowej karę porządkową nakłada się w formie postanowienia, na które służy zażalenie. Podatnik, który otrzymał postanowienie o nałożeniu na niego kary porządkowej, jest uprawniony do złożenia zażalenia na to postanowienie do dyrektora właściwej izby skarbowej. Ponadto zgodnie z art. 262 § 6 organ podatkowy, który nałożył karę porządkową, może na wniosek ukaranego (wniosek musi wpłynąć do urzędu w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia o nałożeniu kary porządkowej) uznać niestawiennictwo lub niewykonanie innych obowiązków, o których mowa w art. 262 § 1, za usprawiedliwione i uchylić postanowienie nakładające karę. Na postanowienie o odmowie uchylenia kary porządkowej przysługuje zażalenie (art. 263 § 2).
Tomasz Witkowski
Autor jest specjalistą ds. podatkowych
Podstawa prawna
art. 68 § 1, art. 70, art. 155 § 1, art. 159 § 1 pkt 6, art. 178, art. 199, art. 262 § 1–6, art. 262a § 1 i 2, art. 263 § 1–4, art. 264, art. 265 § 1 i 2, art. 266 § 1 i 2, art. 267 § 1 i 2, art. 268 § 1–4, art. 269, art. 270, art. 270a, art. 271 § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (j.t. DzU z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.); ustawa z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (j.t. DzU z 2002 r. nr 110, poz. 968 ze zm.).
 
  
Imię i nazwisko wnioskodawcy                                                          Miejscowość i data
Adres
                                                                                 Naczelnik Urzędu Skarbowego w K.
                                                                                 Adres
                                                                     (jeśli postanowienie o nałożeniu kary
                                                                     porządkowej wydał ww. naczelnik US w K.)
  
Wniosek o uchylenie postanowienia nakładającego karę porządkową
Na podstawie art. 262 § 6 w związku z art. 263 § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (j.t. DzU z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.) wnoszę o uchylenie postanowienia Urzędu Skarbowego w K. nr ….. z dnia ..… (doręczonego w dniu ..…) w sprawie nałożenia na mnie kary porządkowej w wysokości ..... zł.
  
Uzasadnienie
(podać przyczynę niestawiennictwa lub niewykonania innych obowiązków, o których mowa w art. 262 § 1 ordynacji podatkowej)
Mając na uwadze powyższe, wnoszę jak na wstępie.
                                                                                            ………………………………….
                                                                                            (podpis wnoszącego wniosek)

Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie opublikowania go w piśmie.
S2pXSLTransformator::missingFileError :: Plik z szablonem XSL /htdocs/e-podatnik.pl/epodatnik/xml/spisy_tresci_czasopism/doradca_podatnika/633.xml NIE ISTNIEJE !!!
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Polski Jubiler