zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE

Refundacja a rozliczenie obrotu apteki

W jaki sposób dokonać rozliczenia obrotu apteki? Czy należy ewidencjonować całą wartość sprzedawanych leków w momencie sprzedaży, czy tylko należność otrzymaną, od klienta? A jeśli dopiero w momencie refundacji, to czy podlega ona opodatkowaniu VAT? Jeżeli tak, to w jakiej wysokości?

W przypadku przedstawionego zagadnienia warto odnieść się do normy w art. 29 ust 1 ustawy o VAT, iż podstawą opodatkowania VAT jest obrót. Natomiast przez obrót należy rozumieć kwotę należną z tytułu sprzedaży pomniejszoną o kwotę należnego podatku. Warto podkreślić, iż kwota należna z tytułu sprzedaży stanowi całą wartość świadczenia od nabywcy. Niemniej, szczególnie istotna jest regulacja nakazująca zwiększenie obrotu o wartość otrzymanych dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, mających bezpośredni wpływ na cenę dostarczonych towarów lub usług, pomniejszoną o kwotę należnego podatku. Zatem obrót apteki z tytułu sprzedaży leków stanowią kwoty otrzymane od nabywców leków oraz kwoty zwiększające obrót, otrzymane tytułem refundacji leków z Narodowego Funduszu Zdrowia, pomniejszone o wartość należnego podatku.
Konsekwencją tak ustalonego obrotu, jako podstawy opodatkowania, jest wskazanie właściwego momentu powstania obowiązku podatkowego. Otóż, zgodnie z ogólną zasadą zawartą w art. 19 ust 1 ustawy o VAT obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi. Jednak omawiana ustawa wprowadza wiele przepisów ustanawiających szczególny moment powstania obowiązku podatkowego. Wśród nich przewidziano także regulacje ustanawiającą odrębny moment powstania obowiązku podatkowego w stosunku do otrzymanych dotacji, subwencji lub innych dopłat.
Stosownie do brzmienia art. 19 ust 21 obowiązek podatkowy z tytułu należnych na podstawie odrębnych przepisów dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze powstaje z chwilą uznania rachunku bankowego podatnika. Natomiast w przypadku uznania rachunku bankowego podatnika zaliczką na poczet dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze obowiązek podatkowy powstaje w tej części.
Skoro refundacja odnosząca się do sprzedaży leków wyczerpuje przesłanki określające ten szczególny moment powstania obowiązku podatkowego, to poprawne jest stosowanie do niej normy wynikającej z art. 19 ust. 21.

WAŻNE
Zasadny jest zatem wniosek, że podatnik, prowadząc aptekę, winien stosować przytoczone normy odnoszące się do powstania obowiązku podatkowego. Odpowiednio zastosowanie będzie miała regulacja wskazująca na powstanie obowiązku podatkowego z chwilą wydania towaru, w odniesieniu do wartości obrotu stanowiącego kwotę należną od nabywcy leku, a także norma stanowiąca o szczególnym momencie powstania obowiązku podatkowego w odniesieniu do otrzymanej przez podatnika refundacji sprzedanych leków.

Warto odnieść się do ewidencjonowania sprzedaży leków oraz otrzymanych refundacji w sposób pozwalający na prawidłowe dokonywanie rozliczeń z tytułu VAT. Zgodnie z art. 111 ustawy o VAT podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych zobowiązani są do prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kas fiskalnych. Skoro jednak, w świetle przytoczonych przepisów, sprzedaż refundowanych leków skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego w dwóch terminach, odnoszących się do obrotu uzyskanego od nabywcy oraz otrzymanej refundacji, wykazywane w ewidencjach oraz deklaracjach rozliczeniowych z tytułu VAT kwoty obrotu winny stanowić odzwierciedlenie tej szczególnej sytuacji.
Zatem zasadnym modelem postępowania wydaje się metoda, w myśl której podatnik, dokonując sprzedaży, powinien zaewidencjonować całą wartość sprzedaży, obejmującą zarówno kwotę należności otrzymanej przez nabywcę oraz kwotę refundacji należnej z NFZ. W efekcie, na koniec okresu rozliczeniowego wartość obrotu, a w konsekwencji podatku należnego będzie odzwierciedlała całą sprzedaż podatnika niezależnie od sposobu jej finansowania. Dlatego w celu prawidłowego rozliczenia należy pomniejszyć wartość obrotu oraz podatku o kwotę należnej, ale nie otrzymanej refundacji, która zgodnie ze szczególnym momentem powstania obowiązku podatkowego winna zostać wykazana z dniem uznania rachunku bankowego podatnika. Z kolei samą refundację należy udokumentować poprzez wystawienie przez podatnika faktury wewnętrznej. Przedstawiony model rozliczeń z tytułu refundowanego obrotu dokonywanego przez apteki uznany został również przez organy podatkowe za prawidłowy.
Warto przytoczyć interpretację Naczelnika II Urzędu Skarbowego w Toruniu z 15 września 2004 r. (sygn. PP/443-130/04), który stwierdził “Ze względu na to, iż niezależnie od tego, jaką część płatności za lek reguluje kupujący, specyfika ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej powoduje, że w miesięcznych raportach fiskalnych figurować będzie 100 proc. wartości sprzedaży i należnego od tej sprzedaży podatku. Zatem na koniec miesiąca rozliczeniowego podatek należny dotyczy zarówno kwot otrzymanych od klientów, jak i tych, które mają zostać zrefundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Dlatego też do czasu wpływu refundacji na rachunek bankowy spółki należy zmniejszyć podatek należny o wartość podatku przypadającą na kwotę refundacji”.
Zgodnie z art. 29 ust 1 ustawy o VAT obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje lub inne dopłaty mające bezpośredni wpływ na cenę dostarczanych towarów. Zatem przepis ten wykazuje nierozerwalny związek pomiędzy ceną sprzedawanego produktu a otrzymaną od NFZ refundacją, stanowiącą niejako część należności sprzedawcy z tytułu dokonanej dostawy i wskazujący na charakter dopłaty, która podlega opodatkowaniu. W konsekwencji należy podkreślić, iż opodatkowanie otrzymanej refundacji jako kwoty zwiększającej obrót a odnoszącej się do konkretnych i indywidualnie określonych towarów będących przedmiotem dostawy powinno zostać dokonane na podstawie stawki podatku właściwej dla sprzedanych leków objętych systemem refundacji.

WNIOSKI
Warto podkreślić, iż kwota refundacji otrzymanej w związku ze sprzedażą leków stanowi wartość zwiększającą obrót podatnika stosownie do treści art. 29 ust 1 ustawy. Ponadto w odniesieniu do omawianej refundacji zastosowanie znajduje norma wyrażająca szczególny moment powstania obowiązku podatkowego, tj. z chwilą uznania rachunku bankowego podatnika. Natomiast stawką podatku właściwą dla opodatkowania otrzymanej kwoty zwiększającej obrót, a związanej z ceną dostawy leków, jest stawka właściwa dla refundowanych towarów. Na marginesie prezentowanego zagadnienia odnoszącego się do rozliczeń z tytułu sprzedaży refundowanych leków warto odnieść się również do odrębności rozliczeń w tej materii z tytułu VAT oraz podatków dochodowych. Zgodnie z regulacjami ustaw o podatkach dochodowych przychód stanowi kwota należna z tytułu sprzedaży, chociażby nie została faktycznie otrzymana. Zatem przychód podatnika w związku ze sprzedażą refundowanych leków powstaje, niezależnie od momentu zapłaty refundacji przez NFZ, z chwilą dokonania sprzedaży refundowanego artykułu nabywcy. Odmiennie, obowiązek podatkowy w VAT powstaje, stosownie do omówionych regulacji, w dwóch terminach odnoszących się do obrotu uzyskanego od nabywcy leku oraz uznania rachunku bankowego z tytułu refundacji.

Marek Piotrowski
Autor jest prawnikiem, doradcą podatkowym

PODSTAWA PRAWNA

art. 19 ust 1,4, 21, art. 29 ust 1, art. 111 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zm.)


Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie opublikowania go w piśmie.
S2pXSLTransformator::missingFileError :: Plik z szablonem XSL /htdocs/e-podatnik.pl/epodatnik/xml/spisy_tresci_czasopism/doradca_podatnika/633.xml NIE ISTNIEJE !!!
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Polski Jubiler