zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE

TAX FREE

Co to jest TAX FREE i jakie warunki należy spełnić, aby dokonywać zwrotu VAT “podróżnym”?

TAX FREE jest to możliwość zwrotu VAT osobom fizycznym, zwanym “podróżnymi”, które nie posiadają miejsca stałego zamieszkania na terytorium Wspólnoty.
Osoby te mają prawo do otrzymania zwrotu VAT zapłaconego przy nabyciu towarów zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i terytorium innych państw należących do Unii Europejskiej. Po 1 maja 2004 r., czyli po rozszerzeniu Wspólnoty, system zwrotu VAT podróżnym nie jest stosowany w szerokim zakresie, głównie dlatego, że znacznie została ograniczona liczba państw nienależących do UE. Obecnie zwrot VAT podróżnym w Polsce obejmuje m.in. osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania na terytorium państw sąsiadujących z Polską, tj. na Białorusi, Ukrainie i w Rosji.
Aby zapewnić sprawne funkcjonowanie systemu zwrotu VAT podróżnym, musi być spełnione wiele warunków przez “podróżnych”, czyli osoby fizyczne ubiegające się o zwrot, jak i podmioty, które są uprawnione do dokonywania zwrotu, czyli “sprzedawców”.
Warunki te szczegółowo określone zostały przepisami ustawy z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (ustawa o VAT). Ustawodawca przeznaczył na regulacje dotyczące zwrotu podatku rozdział VI ustawy zatytułowany “System zwrotu podatku podróżnym”.
Pierwszy podstawowy warunek, wynikający z art. 126 ust. 1 ustawy o VAT, dotyczy tego, by nabyte przez podróżnego towary zostały wywiezione poza terytorium Wspólnoty w stanie nienaruszonym. Warto tu zaznaczyć, że system zwrotu VAT nie obejmuje nabycia paliw silnikowych – stanowi o tym art. 126 ust. 3 ustawy.
Kolejny warunek określający obowiązki formalne względem kupującego (art. 128 ust. 1) stanowi, że zwrot podatku może być dokonany, jeżeli podróżny wywiózł zakupiony towar poza terytorium Wspólnoty nie później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym podróżny dokonał zakupu.

WAŻNE
Zwrot VAT odbywa się na podstawie imiennego dokumentu wystawionego przez sprzedawcę z dołączonym do niego paragonem z kasy fiskalnej sprzedawcy.

Aby otrzymać zwrot podatku, podróżny, zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy o VAT, powinien przedstawić imienny dokument wystawiony przez sprzedawcę. Z dokumentu tego powinna wynikać kwota podatku zapłaconego przy zakupie danego towaru, a także powinien być do niego dołączony wystawiony przez sprzedawcę paragon z kasy rejestrującej. Wspomniany dokument musi zawierać potwierdzenie, że towar został wywieziony poza terytorium Wspólnoty. W praktyce potwierdzeniem jest stempel urzędu celnego. Stempel powinien być zaopatrzony w numerator.

WAŻNE
Podstawą do potwierdzenia przez urząd celny wywozu towaru poza terytorium Wspólnoty jest okazanie przez podróżnego wywożonego towaru i sprawdzenie zgodności danych osobowych podróżnego, zawartych w wystawionym przez sprzedawcę dokumencie, z danymi zawartymi w paszporcie bądź innym dokumencie stwierdzającym tożsamość. Wynika to z przepisu art. 126 ust. 2 oraz 128 ust. 3 ustawy o VAT.

Przepisy ustawy o VAT, określają też szeroki katalog przesłanek, które muszą zostać spełnione przez drugi podmiot uczestniczący w systemie zwrotu podatku podróżnym, czyli przez sprzedawcę lub przez podmioty, których przedmiotem działalności jest zwrot podatku. Podkreślić należy, że zgodnie z art. 127 ust. 5 ustawy o VAT zwrot podatku dokonywany jest na dwa sposoby:
- przez sprzedawcę towaru, jeśli obrót sprzedawcy za poprzedni rok podatkowy wyniósł powyżej 400 000 zł, a zwrot podatku dotyczy wyłącznie towarów nabytych u tego sprzedawcy,
- przez podmiot, którego przedmiotem działalności jest dokonywanie zwrotu podatku.
Warunki, jakie musi spełnić sprzedawca, aby mógł dokonywać zwrotu VAT, określone są w art. 127 ust. 1–7 ustawy o VAT.
Zgodnie z nimi, aby dokonywać zwrotu podatku podróżnym, należy być sprzedawcą, który:
- jest zarejestrowany jako podatnik VAT,
- prowadzi ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących,
- jeżeli nie dokonuje samodzielnie zwrotu, musi mieć umowę z podmiotem, który będzie tego zwrotu dokonywał.
Dodatkowy warunek dla sprzedawców stanowi konieczność uzyskania obrotów za poprzedni rok podatkowy powyżej 400 000 zł. Jeżeli sprzedawca nie spełnia obecnie tego warunku, zwrot jest możliwy tylko w odniesieniu do sprzedaży dokonanej w roku podatkowym, w którym ten warunek był spełniony.
Zwrot podatku obejmuje wyłącznie towary nabywane przez podróżnego u tego sprzedawcy i jest dokonywany w złotych.
Ponadto sprzedawca zobowiązany jest:
- poinformować na piśmie naczelnika urzędu skarbowego, że jest sprzedawcą
- zapewnić podróżnym pisemną informację w języku polskim, rosyjskim, angielskim i niemieckim o zasadach zwrotu podatku
- oznaczyć punkty sprzedaży znakiem informującym podróżnych o możliwości zakupu w tych punktach towarów, od których przysługuje zwrot podatku
- poinformować naczelnika urzędu skarbowego o miejscu, gdzie podróżny dokonujący u niego zakupu towarów może odebrać podatek oraz z kim sprzedawca ma zawarte umowy o zwrot podatku i przedłożyć kopie tych umów.

WAŻNE
Sprzedawcami nie mogą być podatnicy zwolnieni od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT.

Zwrotu VAT podróżnym mogą dokonywać nie tylko sprzedawcy, ale również podmioty, których przedmiot działalności stanowi właśnie zwrot VAT.
Warunki, jakie muszą spełniać te podmioty, określone są w art. 127 ust. 8–12 ustawy o VAT.
Podmioty te mogą dokonywać zwrotu pod warunkiem, że:
- są co najmniej od 12 miesięcy, przed złożeniem wniosku do ministra finansów o wydanie zaświadczenia, zarejestrowane jako podatnicy VAT,
- zawiadomiły na piśmie naczelnika urzędu skarbowego o zamiarze rozpoczęcia działalności w zakresie zwrotu podatku podróżnym,
- nie mają zaległości w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz zaległości z tytułu składek ZUS od co najmniej 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia,
- zawarły umowy ze sprzedawcami w sprawie zwrotu podatku,
- złożyły w urzędzie skarbowym kaucję gwarancyjną w wysokości 5 mln zł,
- uzyskały od ministra finansów zaświadczenie o spełnianiu wymienionych warunków. Warto zaznaczyć, że zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o VAT zaświadczenie wydane przez ministra finansów ważne jest przez okres nie dłuższy niż 1 rok.
Podmiotami tymi mogą być wyłącznie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne. Ważne, że członkami władz tych spółek nie mogą być osoby karane za przestępstwa popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

Sławomir Dziudzik
Autor jest doradcą podatkowym


PODSTAWA PRAWNA
art. 126-128 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zm.)


Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie opublikowania go w piśmie.
S2pXSLTransformator::missingFileError :: Plik z szablonem XSL /htdocs/e-podatnik.pl/epodatnik/xml/spisy_tresci_czasopism/doradca_podatnika/633.xml NIE ISTNIEJE !!!
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Rynek Turystyczny