zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE

Jak zaksięgować przyznaną dotację unijną?

W 2005 r. otrzymaliśmy informację o przyznaniu nam dotacji ze środków unijnych. W jaki sposób powinniśmy zaksięgować w księgach rachunkowych przyznaną dotację unijną, jeżeli nie wpłynęła ona na nasz rachunek bankowy do końca 2005 r.? Jak należy ująć to zdarzenie w bilansie za rok 2005?

Sposób ujęcia dotacji w księgach rachunkowych jednostki nie zależy od źródła, z którego jest ona finansowana, ale od celu, na który została przyznana. Sama decyzja o przyznaniu dotacji jednostce nie jest tożsama z otrzymaniem środków pieniężnych.
Jeżeli z przyznanej jednostce dotacji z budżetu Unii Europejskiej miały zostać sfinansowane wydatki związane z nabyciem lub wytworzeniem środków trwałych lub środków trwałych w budowie bądź prac rozwojowych, kwota dotacji do czasu jej wpływu powinna zostać ujęta wyłącznie w ewidencji pozabilansowej, na koncie “Należności warunkowe” po stronie Wn. Wówczas nie podlega ona wykazaniu w bilansie sporządzonym na 31 grudnia 2005 r. Należy zaznaczyć, że zgodnie z przepisami ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. DzU z 2002 r. nr 76, poz. 694 ze zm.) informacja o przyznanej dotacji mogłaby zostać zamieszczona w “Dodatkowych informacjach i objaśnieniach”, które stanowią element sprawozdania finansowego. Ujmując to precyzyjniej, dla zapewnienia wiarygodnych, rzetelnych i kompletnych informacji o jednostce informacja ta nawet powinna tam się znaleźć.
Ewidencja wpływu dotacji na rachunek bankowy w 2006 r. oraz jej rozliczenie powinny odbywać się za pośrednictwem konta “Rozliczenia międzyokresowe przychodów” (art. 41 ust. 1 pkt 2 uor).
Ewidencja w księgach rachunkowych:
1. Wpływ środków pieniężnych potwierdzony wyciągiem bankowym:
Wn konto “Rachunki i kredyty bankowe” / Ma konto “Rozliczenia międzyokresowe przychodów” (analitycznie: Dotacja z UE).
2. Zaliczenie do przychodów części dotacji, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych lub kosztów prac rozwojowych sfinansowanych z dotacji:
Wn konto “Rozliczenia międzyokresowe przychodów” (analitycznie: Dotacja z UE) / Ma konto “Pozostałe przychody operacyjne”.
W dacie wpływu dotacji należy wyksięgować z ewidencji pozabilansowej kwotę dotacji po stronie Ma konta “Należności warunkowe”.
Jeżeli otrzymana dotacja wywołuje obowiązek w zakresie VAT, wówczas zobowiązanie z tytułu podatku należnego należy zaksięgować:
Wn konto “Rozliczenia międzyokresowe przychodów” (analitycznie: Dotacja z UE) / Ma konto “Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT należnego”, pomniejszając równocześnie kwotę podlegającą zaliczeniu do pozostałych przychodów operacyjnych.
Jeżeli przyznana, lecz nie otrzymana dotacja do końca 2005 r. jest przeznaczona na sfinansowanie innych celów niż nabycie środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych, to również należy ująć kwotę tej dotacji wyłącznie w ewidencji pozabilansowej.

Beata Piotrowska
Autorka jest inspektorem
Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie

Podstawa prawna
art. 7 ust. 1 pkt 5, art. 35d i art. 39 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. DzU z 2002 r. nr 76, poz. 694 ze zm.)


Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie opublikowania go w piśmie.
S2pXSLTransformator::missingFileError :: Plik z szablonem XSL /htdocs/e-podatnik.pl/epodatnik/xml/spisy_tresci_czasopism/doradca_podatnika/633.xml NIE ISTNIEJE !!!
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Polski Jubiler