zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE

Zaświadczenie lekarskie po długiej chorobie

Pracownik wrócił do pracy po chorobie trwającej przeszło 30 dni. Pierwszego dnia po powrocie skierowaliśmy go na kontrolne badania lekarskie. Dotychczas jednak nie przedstawił zaświadczenia lekarskiego, w związku z czym nie został dopuszczony do pracy. Co w takiej sytuacji powinniśmy zrobić? Jak go ukarać? Czy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie do momentu uzyskania właściwego zaświadczenia?

Przede wszystkim należy ustalić, czy pracownik nie odbył badań z przyczyn obiektywnych, niezależnych od niego, czy też z powodu własnego zaniedbania. W pierwszym przypadku jego postępowanie jest usprawiedliwione, ale ma obowiązek powiadomienia pracodawcy o przyczynach uniemożliwiających przeprowadzenie badania. Z pytania wynika, że mamy do czynienia raczej z drugą sytuacją.
W świetle przepisów kodeksu pracy dotychczasowe postępowanie pracodawcy jest prawidłowe: nie może dopuścić do pracy osoby bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Wynika to z art. 229 § 2 i 4 k.p., który stanowi, że w razie niezdolności do pracy trwającej przeszło 30 dni spowodowanej chorobą, pracownik powinien przejść badania kontrolne – nawet jeśli posiada aktualne badania okresowe.
Pracownik otrzymał skierowanie na badania, ale ich nie wykonał. Oznacza to, że nie wypełnił polecenia pracodawcy (art. 100 § 1), za co może zostać ukarany naganą. Co więcej, takie postępowanie może być przyczyną rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę, i to nawet bez wypowiedzenia. Ten sposób rozwiązania stosunku pracy znajduje zastosowanie m.in. wówczas, gdy nastąpi ciężkie naruszenie przez pracownika jego podstawowych obowiązków (art. 52 § 1 pkt 1 k.p.). Jednym z nich jest konieczność poddawania się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim (art. 211 pkt 5 k.p.). Pracownik obowiązku tego nie respektuje i poprzez własne zaniedbanie nie może podjąć pracy, stając się w ten sposób zbędny dla pracodawcy. Chcąc rozwiązać umowę – za wypowiedzeniem, czy też w trybie natychmiastowym – należy oczywiście stosować się do przepisów kodeksu pracy regulujących konkretny sposób rozstania się z pracownikiem.
Druga kwestia to sprawa wynagrodzenia. Przysługuje ono pracownikowi tylko za pracę wykonaną (art. 80 k.p.). Za czas jej niewykonywania pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią. Nie ma przepisu nakazującego wypłatę wynagrodzenia w opisanej sytuacji. Kodeks wyjaśnia jedynie, że pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy w związku z przeprowadzanymi badaniami, a w tym przypadku praca nie jest świadczona z powodu nieprzedstawienia pracodawcy wymaganego zaświadczenia. W związku z tym pracownikowi nie należy się wynagrodzenie za ten okres.
W przedstawionej sytuacji proponowałbym ukaranie karą nagany, pamiętając o zasadach wynikających z art. 108–112 k.p., oraz zwrócenie uwagi na konsekwencje takiego postępowania. Pracodawca powinien też pisemnie zobowiązać pracownika do przeprowadzenia wymaganych badań i dostarczenia zaświadczenia lekarskiego o ich wykonaniu w konkretnym terminie pod groźbą rozwiązania umowy o pracę.

Jan Beiger
Autor jest specjalistą ds. kadrowo-płacowych w ZUS


PODSTAWA PRAWNA
art. 52 § 1 pkt 1, art. 80, art. 100 § 1, art. 108, art. 211 pkt 5, art. 229 § 2 i 4 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.)


Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie opublikowania go w piśmie.
S2pXSLTransformator::missingFileError :: Plik z szablonem XSL /htdocs/e-podatnik.pl/epodatnik/xml/spisy_tresci_czasopism/doradca_podatnika/633.xml NIE ISTNIEJE !!!
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Hotelarz