zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE

Protest w zamówieniach publicznych

Czy do terminu wniesienia protestu wlicza się dzień odrzucenia oferty przez zamawiającego? Czy zamawiający może odrzucić protest złożony w ostatnim dniu terminu pod nieobecność pracownika zajmującego się postępowaniem?

System zamówień publicznych został stworzony przede wszystkim w celu zabezpieczenia interesów podmiotu, który wydatkuje publiczne środki finansowe (w rozumieniu przepisów o finansach publicznych). Często jednak wykonawca nie może złożyć oferty z powodu dyskryminujących zapisów w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) lub gdy jego oferta zostaje bezprawnie odrzucona. Oznacza to, że jego interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Wtedy przydatna staje się możliwość wykorzystania środków ochrony prawnej, jakimi z mocy ustawy – Prawo zamówień publicznych dysponuje wykonawca.
Jednym z nich jest protest, czyli środek odwoławczy, który wnosi się na piśmie do zamawiającego wobec czynności podjętej przez niego w toku postępowania o zamówienie publiczne oraz w przypadku zaniechania przez niego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy (art. 180 ust. 1 ustawy). Jeżeli protest zostanie oddalony lub odrzucony, podmiot, który stara się o uzyskanie zamówienia publicznego, może się od takiej decyzji odwołać. Przysługuje mu też skarga do sądu na wyrok zespołu arbitrów i skarga na postanowienie zespołu arbitrów kończące postępowanie odwoławcze.
Protest w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia (art. 180 ust. 2 ustawy). Oznacza to, że dla wykonawcy nie jest istotne, kiedy czynność została dokonana przez zamawiającego, ale to, kiedy został zawiadomiony o odrzuceniu oferty. Doręczenie wykonawcy zawiadomienia o takiej czynności skutkuje rozpoczęciem biegu terminu wniesienia protestu. Dnia, w którym nastąpiło doręczenie pisma, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu – zgodnie z art. 111 § 2 k.c.

WAŻNE
-Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.
-Zamawiający rozstrzyga protest nie później niż w terminie 5 dni od dnia jego wniesienia. Brak rozstrzygnięcia protestu w tym terminie uznaje się za jego oddalenie (art. 183 ust. 1 ustawy).

Prawo zamówień publicznych w jednym przypadku wprowadza inny termin wniesienia protestu. Protest dotyczący postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się nie później niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert (art. 180 ust. 3 ustawy). Konsekwencje, jakie niesie dla wykonawcy taka regulacja, są bardzo istotne, ponieważ w pewnych sytuacjach termin końcowy może spowodować skrócenie terminu, którego początkiem było np. uzyskanie SIWZ.

PRZYKŁAD
Przedsiębiorca wykupił SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na kilka dni przed upływem terminu złożenia ofert. Ponieważ specyfikacja zawierała zapisy dyskryminujące niektórych wykonawców, przygotował protest wobec jej postanowień, zachowując 7-dniowy termin, liczony od dnia otrzymania SIWZ. Protest został jednak odrzucony, gdyż złożono go w siedzibie zamawiającego na 2 dni przed otwarciem ofert, a więc z naruszeniem terminu określonego w art. 180 ust. 3 prawa zamówień publicznych.

O tym, czy termin wniesienia protestu został zachowany, decyduje dzień, w którym zamawiający otrzymał protest w taki sposób, by móc zapoznać się z jego treścią. Nie ma znaczenia, czy rzeczywiście się z nią zapoznał. Jeżeli wykonawca doręczył protest do siedziby zamawiającego w ostatnim dniu terminu jego złożenia i doręczenie nastąpiło w godzinach pracy zamawiającego, nie ma podstaw do odrzucenia takiego protestu jako wniesionego po terminie.
Do wniesienia protestu nie mają zastosowania zasady dotyczące wnoszenia pism procesowych w postępowaniu sądowym. Oznacza to, że przesłanie protestu listem poleconym z potwierdzoną datą w ostatnim dniu terminu nie będzie uznane za wniesienie takiego środka odwoławczego w terminie. Potwierdza to wyrok Zespołu Arbitrów z 18 września 2002 r., w którym stwierdzono, że “nadanie protestu siódmego dnia w urzędzie pocztowym jest skuteczne w dwóch przypadkach, a mianowicie: gdy w tym samym dniu poczta protest ten dostarczy do siedziby zamawiającego oraz gdy w tym samym dniu protest zostanie przekazany zamawiającemu faksem, a ten nie będzie kwestionował jego dotarcia”.

Marcin Polit
Autor jest doktorantem na Wydziale Prawa i Administracji KUL


PODSTAWA PRAWNA
art. 180 § 1, 2 i 3 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2004 r. nr 19, poz. 177 ze zm.); art. 111 § 2 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.)


Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie opublikowania go w piśmie.
S2pXSLTransformator::missingFileError :: Plik z szablonem XSL /htdocs/e-podatnik.pl/epodatnik/xml/spisy_tresci_czasopism/doradca_podatnika/633.xml NIE ISTNIEJE !!!
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Polski Jubiler