zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE

Wpływ korekty VAT na księgi rachunkowe

Wprowadzając skutki korekty VAT do ksiąg rachunkowych, musimy mieć na uwadze prawidłowe, zgodne z zasadą istotności, zaprezentowanie wyniku finansowego jednostki.

Nowelizacja ustawy o VAT z 21 kwietnia 2005 r. w sposób istotny zmieniła metody obliczania proporcji. Ustalenie proporcji ma wpływ na możliwość odliczenia VAT naliczonego związanego ze sprzedażą mieszaną. Przy obliczaniu proporcji nie uwzględnia się już kwot otrzymanych dotacji, które nie mają bezpośrednio wpływu na cenę towaru lub usługi.
Podkreślić należy, że ponieważ rocznej korekty podatku naliczonego za 2005 r. dokonujemy w roku 2006, przy obecnie obowiązującym brzmieniu art. 90 ustawy o VAT, nie uwzględniamy już w mianowniku – przy wyliczaniu proporcji – otrzymanych dotacji, które nie wpływają bezpośrednio na ceny sprzedanych towarów i usług.
W art. 91 ustawy o VAT określono zmiany powodujące obowiązek korekty podatku naliczanego, o którym mowa w art. 86 ust. 1, gdy po zakończeniu roku różnica między wskaźnikiem tymczasowym a wskaźnikiem definitywnym (wyliczona w oparciu o faktyczne obroty roku poprzedniego) przekroczy 2 punkty procentowe.
W przypadku, w którym różnica między proporcją określoną procentowo na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy a proporcją ustaloną na zakończenie roku podatkowego przekracza 2 punkty procentowe, podatnik musi dokonać korekty (art. 91 ust. 1 w zw. z art. 90 ust. 4).

WAŻNE
W stosunku do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji korekty tej dokonuje się przez 5 kolejnych lat, a w stosunku do nieruchomości – przez 10 lat.
Zmiana brzmienia art. 91 ust. 2 ustawy o VAT ogranicza w znacznym stopniu obowiązek 5- czy 10-letniej korekty w stosunku do środków trwałych, przyjętych do używania po 1 czerwca 2005 r., o wartości do 15 000 zł (jednorazowa korekta).

KOREKTA VAT KORYGUJE KOSZTY
Korekta podatku naliczonego ma istotny wpływ na zmianę kosztów. Korekta powodująca zwiększenie podatku obniży koszty roku obrotowego, za który sporządzono bilans, natomiast zmniejszenie podatku koszty te podwyższy.
Z przepisów art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. c) ustawy o CIT oraz z art. 23 ust. 1 pkt 43 lit. c) ustawy o PIT wynika, że gdy korekta dotyczy VAT, wartość powodująca zmniejszenie podatku odliczonego, zgodnie z art. 91 ustawy o VAT, jest kosztem uzyskania przychodów. Natomiast jeśli korekta powoduje zwiększenie podatku odliczonego, zgodnie z art. 91 ustawy o VAT, oznacza to, iż wartość ta stanowi przychód podatkowy (art. 12 ust. 1 pkt 4g ustawy o CIT i art. 14 ust. 2 pkt 7f ustawy o PIT). Wówczas różnice te odnoszone są na pozostałe przychody bądź pozostałe koszty operacyjne.

ZAPISY W KSIĘGACH
Mając na względzie wynik finansowy zysk/strata za rok 2005 i korekty kosztów (podwyższenie tych kosztów przy spadku wielkości wskaźnika proporcji i obniżenie przy jego wzroście), należałoby te zmiany wprowadzić w księgach roku 2005 (choć liczone są dopiero w deklaracji za styczeń 2006 r., składanej wyjątkowo do 27 lutego). W myśl art. 6 ustawy o rachunkowości skutki zmian (istotne) odnieść trzeba do roku, za który sporządzamy sprawozdanie finansowe (zasada memoriału). Przepis ten stanowi, że w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami, dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty. Fakt, że skutki korekty kosztem lub przychodem podatkowym będą dopiero w lutym 2006 r., nie stoi na przeszkodzie, by zmiany te uwzględnić w księgach roku 2005 i poprzez różnice przejściowe w podatku dochodowym zarezerwować podatek dochodowy pod przyszłe koszty (różnice ujemne) i przyszłe przychody (różnice dodatnie). Wówczas zgodnie z ustawą o rachunkowości koszty przypisane będą do tego okresu, którego dotyczą, a wynik będzie odpowiadał faktycznie osiągniętej wysokości w roku 2005. Czas wszelkich korekt upływa z dniem zamknięcia ksiąg rachunkowych związanych z rokiem obrotowym i datą obowiązku sporządzenia sprawozdania finansowego lub jego zatwierdzenia – jeśli to istotne.

EWIDENCJA W KSIĘGACH RACHUNKOWYCH

KSIĘGI 2006 ROKU
1. Korekta zwiększająca podatek naliczony:
Wn konto 22
– Rozrachunki z US z tytułu VAT
Ma konto 76
– Pozostałe przychody operacyjne
2. Korekta zmniejszająca podatek naliczony:
Wn konto 76
– Pozostałe koszty operacyjne
Ma konto 22
– Rozrachunek z US z tytułu VAT
Zarówno przychody, jak i koszty są przychodami i kosztami podatkowymi.

KSIĘGI 2005 ROKU
Jeśli kwota korekty jest znacząca i w sposób istotny zniekształci wynik finansowy roku, za który jest dokonywana, należałoby – zgodnie z ustawą o rachunkowości (art. 6 i 8) – zmiany do ksiąg rachunkowych roku 2005 wprowadzić w następujący sposób:
1. Korekta powodująca zwiększenie VAT naliczonego za rok 2005:
Wn konto 65
– Pozostałe rozliczenia międzyokresowe czynne
Ma konto zespołu 4,5
– Koszty
2. Korekta powodująca zmniejszenie VAT naliczonego za rok 2005:
Wn konto 4,5
– Koszty
Ma konto 65
– Pozostałe rozliczenia międzyokresowe bierne
Następnie, jeśli jest to istotne, ustalamy różnice przejściowe na podatek dochodowy od osób prawnych ze względu na odmienność zaliczania kosztów do bilansowych i podatkowych.
Do poz. 1
Kwota korekty zmniejszająca koszty x 19 proc.
Powstałą po wyliczeniu kwotę podatku należy zaksięgować:
Wn konto 65
– Aktywa z tytułu podatku dochodowego odroczonego oraz
Ma konto 87
– Podatek dochodowy odroczony.
Do poz. 2
Kwota korekty zwiększająca koszty x 19 proc.
Powstałą po wyliczeniu kwotę podatku zaksięgować:
Wn konto 87
– Podatek dochodowy odroczony oraz
Ma konto 83
– Rezerwa na odroczony podatek dochodowy.
Przeniesienie salda podatku dochodowego odroczonego na wynik finansowy
1. Jeśli saldo wystąpi po stronie Wn, należy zaksięgować:
Wn konto 86
– Wynik finansowy oraz
Ma konto 87
– Odroczony podatek dochodowy.
2. Jeśli saldo wystąpi po stronie Ma, należy zaksięgować:
Wn konto 870
– Odroczony podatek dochodowy oraz
Ma konto 860
– Wynik finansowy.
W rozliczeniu wyniku finansowego za luty 2006 r. wynikającego z ksiąg rachunkowych należy uwzględnić – ustalając dochód bądź stratę podatkową – różnice wynikające z korekt deklaracji styczniowej, dające koszty/przychody podatkowe.

NOTA MEMORIAŁOWA
Podstawę ewidencji w księgach rachunkowych stanowić będzie nota memoriałowa:
a) przychód podatkowy przy zwiększeniu podatku naliczonego,
b) koszt podatkowy przy zmniejszeniu podatku naliczonego.
Stosując wskazaną metodę, tj. dokonując powyższych zapisów w księgach rachunkowych roku 2005, powinniśmy mieć na uwadze, że w lutym 2006 r. trzeba było dokonać kolejnych ewidencji. Zapisy te powinny przedstawiać się następująco:
a) zwiększenie podatku naliczonego:
Wn konto 22
– Rrozrachunki z US z tytułu VAT oraz
Ma konto 65
– Pozostałe rozliczenia międzyokresowe,
a) zmniejszenie podatku naliczonego:
Wn konto 65
– Pozostałe rozliczenia międzyokresowe oraz
Ma konto 22
– Rozrachunki z US z tytułu VAT.
Równolegle należy rozwiązać:
1) utworzone aktywa z tytułu podatku dochodowego odroczonego, wynikającego z różnic ujemnych, zapisem:
Wn 87
– Podatek dochodowy odroczony oraz
Ma 65
– Aktywa z tytułu podatku dochodowego odroczonego,
2) jak też rezerwę na podatek odroczony, wynikającą z różnic przejściowych dodatnich, zapisem:
Wn konto 83
– Rezerwa na odroczony podatek dochodowy oraz
Ma konto 87
– Podatek dochodowy odroczony.
Zdaniem autora zaprezentowane podejście do korekty VAT zapewnia właściwe ustalenie wyniku finansowego roku, za jaki sporządzamy sprawozdanie finansowe, uwzględniające zasadę istotności.

Maria Pawlak
Autorka jest biegłym rewidentem


TO WARTO WIEDZIEĆ

RÓŻNICE KURSOWE – KOMPENSATY
Obecnie Ministerstwo Finansów stoi na stanowisku, że kompensata wzajemnych należności zobowiązań wyrażonych w walutach obcych generuje pewne różnice, ale nie wywołują one skutków podatkowych.
Nie ma wtedy mowy o zapłacie, a zdaniem ministerstwa czyni to tylko przepływ gotówki.
Użyte w art. 15 ust. 1 ustawy słowo “zapłata” oznacza bowiem tylko wygaśnięcie zobowiązania poprzez przelew lub zapłatę w gotówce. Stanowisko to zawarło w piśmie z 19 grudnia 2002 r. (PB4/KGK-8214-2292-335/02) i podtrzymało w odpowiedziach na interpelacje poselskie w 2004 r.


Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie opublikowania go w piśmie.
S2pXSLTransformator::missingFileError :: Plik z szablonem XSL /htdocs/e-podatnik.pl/epodatnik/xml/spisy_tresci_czasopism/doradca_podatnika/633.xml NIE ISTNIEJE !!!
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Rynek Turystyczny