zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE

Rejestracja w VAT – złożenie druku VAT-R

Od jakiego momentu przysługuje podatnikowi prawo do wystawiania faktur i odliczania VAT – czy od dnia złożenia dokumentów rejestracyjnych w urzędzie, czy od momentu rejestracji?
 
Podatnik może wystawiać faktury oraz odliczać wykazany w nich naliczony VAT dopiero będąc zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Natomiast rejestracji powinien dokonać co najmniej na dzień przed wykonaniem pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu. Momentem dokonania rejestracji dla celów VAT jest złożenie w urzędzie skarbowym zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R.
 
Na mocy unormowania, wynikającego z art. 9 ust. 1 ustawy z 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, podatnicy zamierzający wykonywać czynności określone w art. 2 ustawy są obowiązani przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług złożyć do właściwego organu podatkowego zgłoszenie rejestracyjne.
Jak z tego wynika, termin złożenia zgłoszenia rejestracyjnego został określony wprost w ustawie. Jest nim dzień przed dniem dokonania pierwszych czynności podlegających opodatkowaniu VAT. Momentem dokonania rejestracji dla celów VAT jest więc złożenie w urzędzie skarbowym zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R. Dopiero z dokonaniem tego zgłoszenia wiążą się określone prawa. Są to między innymi prawa do:
  • obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony,
  • zwrotu różnicy między podatkiem należnym a podatkiem naliczonym,
  • wystawiania faktur i faktur korygujących, które dają nabywcom prawa, o których mowa w art. 19 i 32 ustawy.
Potwierdza to również Ministerstwo Finansów, które w piśmie z 6 września 1993 r. (nr MWM-2896/93/JB) stwierdziło wprost: „(...) od momentu złożenia zgłoszenia rejestracyjnego podmiot staje się podatnikiem zarejestrowanym (nie zaś od momentu otrzymania formularza VAT-5), czyli już od tego momentu korzysta z prawa do odliczeń i do zwrotów”.
Zgodnie z § 34 rozporządzenia z 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym faktury wystawiają zarejestrowani podatnicy, posiadający numer identyfikacji podatkowej lub posługujący się numerem tymczasowym, z wyjątkiem podatników:
– korzystających ze zwolnień określonych w art. 14 ust. ust. 1, 5 i 6 ustawy,
– wykonujących wyłącznie czynności wymienione w art. 7 ust. 1 ustawy lub czynności zwolnione, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 47.
 
Z kolei, według § 2 pkt 4 rozporządzenia, przez podatnika zarejestrowanego rozumie się podatnika zarejestrowanego na podstawie art. 9 ustawy. Podatnikiem tym jest podatnik, który dokonał zgłoszenia rejestracyjnego.
Właściwy urząd skarbowy po otrzymaniu takiego zgłoszenia i dokonaniu rejestracji podatnika wydaje potwierdzenie, na mocy rozporządzenia Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie określenia wzoru zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, wzoru potwierdzenia tego zgłoszenia, wzoru zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym oraz zasad ustalania tymczasowych numerów identyfikacyjnych – dla podatników podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego (Dz.U. Nr 152, poz. 1476).
 
Dlatego też za dzień rejestracji w podatku od towarów i usług uznaje się dzień złożenia przez podatnika druku VAT-R, a nie dzień dokonania rejestracji przez urząd skarbowy. Urząd rejestruje podatnika w prowadzonej przez siebie ewidencji podatników podatku od towarów i usług i na odpowiednim druku potwierdza ten fakt. Na tym samym stanowisku stoi również NSA, który przykładowo w wyroku z 29 października 1999 r. (sygn. akt ISA/Kr 1618/98) stwierdził, że „momentem dokonania rejestracji na potrzeby podatku od towarów i usług jest złożenie w urzędzie skarbowym zgłoszenia rejestracyjnego na formularzu VAT-R”.
 
Podkreślmy, że do momentu rejestracji podatnik nie będzie mógł korzystać ze swoich praw, o których była mowa wcześniej, tj. prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony oraz prawa do zwrotu różnicy między podatkiem należnym a podatkiem naliczonym. Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych ze sprzedażą opodatkowaną. Jednak na mocy art. 25 ust. 3 ustawy obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie dokonali zgłoszenia rejestracyjnego lub zostali wykreśleni z rejestru. Oznacza to, że dopiero od momentu złożenia druku VAT-R w urzędzie skarbowym podatnik nabywa prawo do odliczenia. Zasadę tę potwierdzają również liczne wyroki sądów, np. SN, który w wyroku z 5 stycznia 2001 r. (sygn. akt III RN 48/00, opubl. w: OSNP z 2001 r., nr 21/632) stwierdził, iż „do podatników, którzy dokonali czynności podlegającej opodatkowaniu przed zgłoszeniem rejestracyjnym, o którym mowa w art. 9 ustawy o VAT, nie stosuje się obniżenia kwoty (lub zwrotu różnicy) podatku należnego o podatek naliczony”.
 
Należy więc pamiętać, że podatnik, który chce skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego wykazanego w otrzymanej fakturze VAT, powinien nie tylko sam być podmiotem zarejestrowanym na cele tego podatku, (czyli złożyć zgłoszenie rejestracyjne), ale także otrzymać fakturę VAT od podmiotu zarejestrowanego dla VAT. Wynika to bezpośrednio z cytowanego wcześniej § 48 rozporządzenia.
Fakt niezarejestrowania się podatnika wyklucza więc korzystanie z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, jednak nie zwalnia od ciążącego na nim obowiązku podatkowego, a ponadto powoduje, że podatek należny staje się w całości zobowiązaniem podatkowym ze względu na niemożność zmniejszenia go o podatek naliczony.
 
Joanna Jesionowska
PODSTAWA PRAWNA
art. 9 ust. 1, art. 19 i art. 25 ust. 3 ustawy z 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50 ze zm.); § 34 i 48 rozporządzenia z 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 27, poz. 268 ze zm.).

Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie opublikowania go w piśmie.
S2pXSLTransformator::missingFileError :: Plik z szablonem XSL /htdocs/e-podatnik.pl/epodatnik/xml/spisy_tresci_czasopism/doradca_podatnika/633.xml NIE ISTNIEJE !!!
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Rynek Turystyczny