zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE

Kto może wystawić notę korygującą

W praktyce zdarza się, że przy wystawianiu faktury zostały popełnione błędy lub uległ zmianie stan zakupów (np. nabywca po jakimś czasie zwrócił towar). Ustawodawca w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy o VAT określił dopuszczalne sposoby zmieniania treści wystawionych wcześniej faktur.

Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług nakłada na podatników obowiązek wystawienia faktury potwierdzającej dokonanie sprzedaży. Faktura dokumentująca sprzedaż powinna zawierać co najmniej datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy. Obowiązek ten dotyczy podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni lub zwolnieni, o ile miejscem opodatkowania tych czynności jest terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju lub terytorium państwa trzeciego i dla tych czynności podatnicy ci nie są zidentyfikowani na potrzeby podatku od wartości dodanej lub – w przypadku terytorium państwa trzeciego – podatku o podobnym charakterze. Ponadto należy dodać, że nie jest objęta obowiązkiem wystawienia faktury sprzedaż towaru lub usługi dokonywana na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, jeśli osoba ta nie zażąda jej wystawienia, albo gdy sprzedaż ma charakter wysyłkowy lub dotyczy nowego środku transportu.

DOKUMENTOWANIE BŁĘDÓW, POMYŁEK LUB ZMIAN
Przepisy odnoszące się do zasad wystawiania dokumentu potwierdzającego sprzedaż lub wykonanie usługi, jakim niewątpliwie jest faktura, przewidują także procedury pozwalające na sprostowanie błędów, pomyłek lub zmian stwierdzonych po wystawieniu faktury. Omawiając zagadnienie noty korygującej, czyli dokumentu, który służy do sprostowania zawartych na fakturze (lub fakturze korygującej) pomyłek, należy dokonać analizy przypadków uzasadniających wystawienie tego dokumentu. Otóż zgodnie z § 18 rozporządzenia Ministra Finansów z 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług nabywca, który otrzymał fakturę lub fakturę korygującą zawierającą błędy dotyczące jakiejkolwiek informacji, wiążącej się zwłaszcza ze sprzedawcą lub nabywcą albo oznaczeniem towaru lub usługi, może wystawić fakturę zwaną notą korygującą.
Noty korygującej nie wystawia się natomiast w przypadku tzw. pomyłek wartościowych, dotyczących:
– jednostki miary i ilości sprzedanych towarów lub rodzaju wykonanych usług
– ceny jednostkowej towaru lub usługi bez kwoty podatku (ceny jednostkowej netto)
– wartości towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto)
– stawki podatku
– sumy wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług, z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu
– kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku
– wartości sprzedaży towarów lub wykonanych usług wraz z kwotą podatku (wartość sprzedaży brutto), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku lub zwolnionych od podatku, lub niepodlegających opodatkowaniu
– kwoty należności ogółem wraz z należnym podatkiem, wyrażonej cyframi i słownie.
Tym samym nota korygująca dotyczyć może treści faktury, z wyłączeniem niepodlegających sprostowaniu za jej pomocą, w szczególności:
– imienia i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skróconej sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresów
– numeru identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, chyba że dla określonej faktury numer, ten zgodnie z przepisami, nie jest wymagalny
– dnia, miesiąca i roku albo miesiąca i roku dokonania sprzedaży oraz daty wystawienia i numeru kolejnego faktury (faktury korygującej)
– nazwy towaru lub usługi.

WYSTAWCA NOTY KORYGUJĄCEJ
Jak wynika z ww. rozporządzenia, fakturę, zwaną notą korygującą, wystawia nabywca towaru lub usługi, który na otrzymanym dokumencie stwierdził błędy, których rodzaj (zgodnie z zasadami wystawiania not korygujących) mieści się w katalogu pomyłek, które mogą zostać sprostowane notą korygującą. Zarazem, nawiązując do tytułowej kwestii dotyczącej osoby, która może wystawić notę korygującą, należy przytoczyć treść § 18, określającą jako jedynego uprawnionego do wystawienia tej noty nabywcę towaru lub usługi. Należy więc stwierdzić, że nie jest dopuszczalne w oparciu o obowiązujące przepisy wystawienie noty korygującej przez wystawcę korygowanej faktury (faktury korygującej) dokumentującej sprzedaż towaru lub usługi, nawet w sytuacji, gdy stwierdził on na wystawionej fakturze błędy możliwe do skorygowania za pomocą noty korygującej. Treść wyrażona w § 16 omawianego rozporządzenia przewiduje wystawienie przez sprzedawcę faktury korygującej w sytuacji, gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów, dokonano zwrotu towaru lub zwrotu nabywcy kwot nienależnych albo zwrotu zaliczek, zadatków rat lub przedpłat podlegających opodatkowaniu. Ponadto, zgodnie z § 17, sprzedawca zobowiązany jest do wystawienia faktury korygującej również w przypadku podwyższenia ceny po wystawieniu faktury lub stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku, ale – co jest szczególnie istotne dla omawianej problematyki – także w razie stwierdzenia pomyłki w jakiejkolwiek innej pozycji faktury. W konsekwencji zasadne jest stwierdzenie, że w świetle obowiązującego stanu prawnego instrumentem sprzedawcy do dokonania sprostowania zawartych na fakturze błędów (które przedmiotowo nawet mieszczą się w dyspozycji przewidzianej dla noty korygującej ) może być jedynie faktura korygująca.

WAŻNE
Zasadniczą cechą różniącą notę korygującą od faktury korygującej jest fakt, że notę wystawia otrzymujący fakturę (lub korektę faktury).

PROCEDURA WYSTAWIENIA NOTY KORYGUJĄCEJ
Procedura wystawienia dokumentu, jakim jest nota korygująca, podlega szczególnym regulacjom przewidzianym w powołanym rozporządzeniu Ministra Finansów. Otóż wystawiona nota korygująca, zgodnie z § 18 ust. 2 rozporządzenia, powinna zostać przesłana wystawcy faktury (faktury korygującej) wraz z jej kopią. Zarazem treść tego przepisu obliguje wystawcę noty do wystawienia jej na dwóch kartach, stanowiących odpowiednio oryginał i kopię dokumentu.

CO ZAWIERA NOTA KORYGUJĄCA
Zawierać ona musi co najmniej:
– numer kolejny i datę jej wystawienia
– wyraz NOTA KORYGUJĄCA
– imiona i nazwiska albo nazwy bądź nazwy skrócone wystawcy noty i wystawcy faktury albo faktury korygującej oraz ich adresy i numery identyfikacji podatkowej
– dane zawarte w fakturze, której dotyczy nota korygująca, dotyczące sprzedawcy i nabywcy, ich numerów identyfikacji podatkowej oraz dat dokonania sprzedaży i wystawienia faktury, numeru kolejnego faktury
– wskazanie treści korygowanej informacji oraz treści prawidłowej.
Nota korygująca, przesłana wystawcy faktury lub faktury korygującej, wywołuje skutki dla niej przewidziane z chwilą jej akceptacji przez sprzedawcę. Oświadczenie o akceptacji wyrażone zostaje poprzez złożenie podpisu na otrzymanej nocie przez osobę uprawnioną do wystawienia faktury lub faktury korygującej.

KONKLUZJE
W oparciu o powołane regulacje prawne podmiotem uprawnionym do wystawienia noty korygującej jest wyłącznie nabywca towaru lub usługi udokumentowanej fakturą lub fakturą korygującą. Niemniej samo wystawienie noty możliwe jest jedynie w stosunku do określonych treści zawartych na dokumencie, do których nota się odnosi. Innymi słowy w stosunku do określonych powołanym rozporządzeniem pomyłek nie jest dopuszczalne wystawienie noty korygującej, a właściwym instrumentem do ich poprawienia jest faktura korygująca, dla której z kolei uprawnionym wystawcą jest podmiot, od którego pochodzi faktura dokumentująca sprzedaż towaru lub usługi. Zasadny jest wniosek, że jeżeli korygowana, wynikająca z faktury pomyłka nie mieści się w katalogu treści faktur, dla których nie jest możliwe wystawienie noty korygującej, to nabywca jest uprawniony do dokonania sprostowania błędu za pomocą instrumentu, jakim jest nota korygująca.

Marek Piotrowski
prawnik, doradca podatkowy

PODSTAWA PRAWNA
art. 106 ust. 8 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU nr 54, poz. 535 ze zm.); § 16–18 rozporządzenia Ministra Finansów z 25 maja 2005 r. sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur i sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (DzU nr 95 poz. 798)


Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie opublikowania go w piśmie.
S2pXSLTransformator::missingFileError :: Plik z szablonem XSL /htdocs/e-podatnik.pl/epodatnik/xml/spisy_tresci_czasopism/doradca_podatnika/633.xml NIE ISTNIEJE !!!
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Restauracja