zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE

Czy koszty upomnienia są kosztem podatkowym

Z powodu trudności z uzyskaniem terminowych wpłat należności od moich kontrahentów zdarza się, że płacę podatki po terminie. Urząd skarbowy przysyła mi upomnienie, na którym – oprócz należności głównej – widnieją koszty upomnienia (8,80 zł). Czy koszty upomnienia będą podatkowymi kosztami uzyskania przychodu? Czy też należy je potraktować tak, jak odsetki budżetowe lub kary i zaksięgować jako koszty niestanowiące podatkowo kosztów uzyskania przychodu?

Koszty upomnienia w wysokości 8,80 zł, o których mowa w pytaniu, nie stanowią odsetek od zaległości podatkowych lub innych kar wymienionych w przepisach ustawy ordynacja podatkowa. Nie oznacza to wcale, że koszty te stanowią koszty uzyskania przychodu. Koszty upomnienia zdefiniowane są w art. 15 § 4 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Zgodnie z cytowanym zapisem, minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia, wysokość kosztów upomnienia. Wysokość kosztów upomnienia nie może przekraczać czterokrotnej wysokości kosztów doręczenia upomnienia jako przesyłki poleconej. W rozporządzeniu z 27 listopada 2001 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej minister finansów ustalił wysokość tej opłaty na najwyższym poziomie określonym w ustawie (czterokrotność kosztów doręczenia przesyłki poleconej). Natomiast zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 14 ustawy o PIT lub odpowiednio art. 16 ust. 1 pkt 17 ustawy o CIT nie stanowią kosztów uzyskania przychodów koszty egzekucyjne związane z niewykonaniem zobowiązań. Ponieważ wspomniana opłata jest kosztem egzekucyjnym związanym z niewykonywaniem zobowiązań podatkowych na podstawie cytowanego przepisu, nie stanowi kosztów uzyskania przychodów.

Hanna Lubińska
Autorka jest biegłym rewidentem, doradcą podatkowym w Kancelarii Doradców i Audytorów sp. z o.o.


PODSTAWA PRAWNA
art. 23 ust. 1 pkt 14 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.); art. 16 ust. 1 pkt 17 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.(Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 ze zm.); art. 15 4 ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (j.t. Dz.U. z 2005 r. nr 229, poz. 1954 ze zm.); rozporządzenie ministra finansów z 27 listopada 2001 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz.U. nr 137, poz. 1543)

TO WARTO WIEDZIEĆ
Odsetki od kredytu

(…) Biorąc pod uwagę ogólną zasadę wyrażoną w art. 22 ust. 1 ustawy o PIT, odsetki od kredytu zaciągniętego w związku z uzyskiwaniem przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej stanowią koszty uzyskania przychodów z tego źródła.
Z postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Świętokrzyskim z 12 maja 2006 r. (sygn. PDI/415-16/06)


Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie opublikowania go w piśmie.
S2pXSLTransformator::missingFileError :: Plik z szablonem XSL /htdocs/e-podatnik.pl/epodatnik/xml/spisy_tresci_czasopism/doradca_podatnika/633.xml NIE ISTNIEJE !!!
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Hotelarz