zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE

Wycinanie drzew bez pozwolenia

Część zadrzewionej działki mam zamiar przeznaczyć pod budowę pawilonu usługowego. Czy to prawda, że muszę mieć pozwolenie na wycięcie drzew, mimo że działka jest moją własnością?

Tak, na wycięcie drzew i krzewów trzeba mieć zezwolenie i uiścić ustaloną w nim opłatę. Nie dotyczy to jednak wszystkich drzew. Powinien Pan to sprawdzić, ponieważ za niedopełnienie obowiązku uzyskania pozwolenia na wycięcie drzew może zostać wymierzona kara administracyjna sięgająca nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. W art. 86 ustawy o ochronie przyrody wymieniono rodzaje drzew za wycięcie których nie pobiera się opłaty.
Zezwolenie wydawane jest przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta na wniosek zainteresowanego. Jeżeli działka położona jest na terenie wpisanym do rejestru zabytków, musi Pan uzyskać zgodę od wojewódzkiego konserwatora zabytków.
Wydanie zezwolenia może być uzależnione od przesadzenia drzew lub krzewów w miejsce wskazane przez wydającego zezwolenie albo zastąpienia ich innymi drzewami lub krzewami, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub krzewów. (art. 83 ust. 3 ustawy). Jeżeli takie drzewa lub krzewy zachowają żywotność po upływie 3 lat od dnia ich przesadzenia albo posadzenia lub nie zachowają żywotności z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości, należność opłaty za usunięcie drzew lub krzewów podlega umorzeniu (art. 84 ust. 5 ustawy).
Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać:
– dane wnioskodawcy (imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę; jeżeli jest on jedynie posiadaczem nieruchomości – również dane właściciela nieruchomości,
– tytuł prawny, na podstawie którego włada nieruchomością,
– nazwę gatunku drzewa lub krzewu podlegającego usunięciu,
– obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm,
– informację o przeznaczeniu terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew,
– przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu,
– wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy.
Zezwolenie (zgodnie z art. 83 ust. 6 ustawy) nie jest wymagane m.in. w przypadku usuwania drzew lub krzewów: w lasach, owocowych (chyba że rosną na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody), na plantacjach drzew i krzewów, których wiek nie przekracza 5 lat.
Niedotrzymanie terminu dokonania opłaty skutkuje przymusowym jej ściągnięciem wraz z odsetkami za zwłokę w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 87 ust. 5 ustawy). Obowiązek uiszczenia opłat przedawnia się z upływem pięciu lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin uiszczenia opłaty. Jeżeli przemawia za tym sytuacja materialna wnioskodawcy opłatę – na jego wniosek złożony w ciągu 14 dni od dnia ustalenia wysokości opłaty – można rozłożyć na raty lub przesunąć termin jej płatności, na okres do trzech lat.
Opłatę za usuniecie drzew ustala się na podstawie stawki zależnej od obwodu pnia oraz rodzaju i gatunku drzewa. Stawki opłat są corocznie waloryzowane.
Wysokość opłat za usuniecie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na 2006 r. zawiera obwieszczenie ministra środowiska z 18 października 2005 r. W tym roku maksymalne stawki opłat za usuwanie drzew za jeden centymetr obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 cm:
– 283,66 zł – przy obwodzie do 25 cm;
– 430,75 zł – od 26 do 50 cm;
– 672,38 zł – od 51 do 100 cm;
– 1050,60 zł – od 101 do 200 cm;
– 1575,90 zł – od 201 do 300 cm;
– 22006,26 zł – od 301 do 500 cm;
– 2836,62 zł – od 501 do 700 cm;
– 3577,10 zł – powyżej 700 cm.

WAŻNE
Jeżeli drzewo rozwidla się na wysokości poniżej 130 cm, każdy pień traktuje się jako odrębne drzewo.
Za usunięcie jednego metra kwadratowego powierzchni pokrytej krzewami trzeba zapłacić 210,12 zł.

– Opłaty za usunięcie drzew lub krzewów z terenu uzdrowisk, obszaru ochrony uzdrowiskowej, terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz terenów zieleni zwiększa się o 100 proc.
– Za usuniecie drzew nie musi płacić osoba fizyczna, która uzyskała na to zezwolenie, ale pod warunkiem, że usunięcie drzew następuje na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
– Kara administracyjna wymierzana w przypadku samowolnej wycinki ustalana jest w wysokości 3-krotnej opłaty za usunięcie drzew lub krzewów.

Marzena Jurczewska
Autorka jest specjalistką prawa gospodarczego i prawa pracy


PODSTAWA PRAWNA
art. 83 ust. 1, 3 i 6, art. 84 ust. 5, art. 85, 86 i art. 87 ust 5 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92, poz. 880 ze zm.); zał. nr 1 obwieszczenia ministra środowiska z 18 października 2005 r. w sprawie opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2006 (M.P. nr 62, poz. 861).


Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie opublikowania go w piśmie.
S2pXSLTransformator::missingFileError :: Plik z szablonem XSL /htdocs/e-podatnik.pl/epodatnik/xml/spisy_tresci_czasopism/doradca_podatnika/633.xml NIE ISTNIEJE !!!
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Restauracja