zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE

Nadpłata składek

Płatnik składek jest zobowiązany za każdy miesiąc opłacać składki na ubezpieczenia w wysokości wynikającej ze złożonej deklaracji rozliczeniowej. Gdy wpłaci składki w wysokości wyższej, niż wynikałoby to ze złożonej deklaracji rozliczeniowej, mamy do czynienia z nadpłatą składek.

Płatnik składek uprawniony do wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego opłaca składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości różnicy pomiędzy kwotą należnych składek za dany miesiąc kalendarzowy wykazanych w deklaracji rozliczeniowej i kwotą wypłaconych ubezpieczonym zasiłków oraz przysługującego płatnikowi wynagrodzenia (za wykonywanie zadań związanych z ustalaniem prawa do świadczeń). Wpłata należności z tytułu składek jest dokonywana na trzy odrębne rachunki ZUS odpowiednio wydzielone w NBP.
Nadpłata składek powstaje, gdy płatnik wpłaci składki w wysokości wyższej niż wynikałoby to ze złożonej deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA.
Najczęściej nadpłata wystąpi, gdy płatnik składek dokonuje korekty złożonego za ubezpieczonego (np. pracownika, zleceniobiorcę) imiennego raportu miesięcznego, gdyż opłacił składki od przychodu, który jest zwolniony od składek.

PRZYKŁAD
Płatnik składek w imiennym raporcie miesięcznym składanym za kwiecień 2006 r. w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe uwzględnił składnik wynagrodzenia pracownika, który jest wyłączony z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia – nagrodę jubileuszową w wysokości 1000 zł.
Łączna podstawa wymiaru za kwiecień wyniosła:
1000 zł (należne wynagrodzenie) +1000 zł (nagroda jubileuszowa) = 2000 zł.
Płatnik naliczył składki na ubezpieczenia:
emerytalne – 9,76 proc. x 2000 zł = 195,20 zł
(tj. 195,20 zł finansowane przez płatnika i ubezpieczonego),
rentowe – 6,5 proc. x 2000 zł = 130 zł
(tj. 130 zł finansowane przez płatnika i ubezpieczonego),
chorobowe – 2,45 proc. x 2000 zł = 49 zł,
wypadkowe – 2 proc.* x 2000 zł = 40 zł.
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne:
2000 zł - 195,20 zł -130 zł - 49 zł = 1625,80 zł.
Składka na ubezpieczenie zdrowotne: 1625,80 zł x 8,75 proc. = 142,26 zł.
W skorygowanym imiennym raporcie miesięcznym składki powinny zostać wykazane od kwoty 1000 zł, tj.:
składka na ubezpieczenie emerytalne
1000 zł x 9,76 proc. = 97,60 zł
(tj. po 97,60 zł finansowane przez płatnika i ubezpieczonego),
składka na ubezpieczenia rentowe
1000 zł x 13 proc. = 130 zł,
składka na ubezpieczenie chorobowe
1000 zł x 6,5 proc. = 65 zł
(tj. po 65 zł finansowane przez płatnika i ubezpieczonego),
składka na ubezpieczenie wypadkowe
1000 zł x 2 proc.* = 20 zł.
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne 812,90 zł.
Składka na ubezpieczenie zdrowotne 812,90 zł x 8,75 proc. = 71,13 zł.
Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu od podatku.
W związku z tym po złożeniu korekty imiennego raportu miesięcznego na koncie płatnika powstała nadpłata na ubezpieczenia:
emerytalne – 390,40 zł - 195,20 zł = 195,20 zł,
rentowe – 260 zł - 130 zł = 130 zł,
chorobowe – 49 zł - 24,50 zł = 24,50 zł,
wypadkowe – 40 zł - 20 zł = 20 zł,
zdrowotne – 142,26 zł - 71,13 zł = 71,13 zł

Nadpłata może także powstać w przypadku przekroczenia przez ubezpieczonego kwoty trzydziestokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.
Płatnik składek jest zobowiązany zaprzestać obliczać i przekazywać składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe po przekroczeniu przez ubezpieczonego kwoty rocznej podstawy wymiaru składek. Jeżeli do opłacenia składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest zobowiązany więcej niż jeden płatnik, ubezpieczony powinien zawiadomić wszystkich płatników składek o przekroczeniu kwoty rocznej podstawy wymiaru. Za skutki błędnego zawiadomienia powodującego nieopłacenie należnych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe odpowiada ubezpieczony. Za datę stwierdzenia nienależnie opłaconych składek uważa się datę otrzymania przez ZUS imiennego raportu miesięcznego korygującego i deklaracji korygującej.
W 2006 r. górną roczną podstawę wymiaru składek stanowi kwota 73 560 zł, po przekroczeniu której składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za ubezpieczonego nie powinny być opłacane.
Jeżeli ubezpieczony ma jednego płatnika, powinien on zaprzestać opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na podstawie własnej dokumentacji płacowej. Natomiast gdy ubezpieczony ma równocześnie dwóch lub więcej płatników i nie poinformuje ich o osiągnięciu rocznej podstawy, każdy z płatników w dalszym ciągu będzie opłacał za niego składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, co doprowadzi do powstania nadpłaty składek.
W miesiącu, w którym następuje przekroczenie kwoty trzydziestokrotności, ubezpieczony może wskazać, który z płatników ma za niego opłacić składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
Nienależnie opłacone składki podlegają z urzędu zaliczeniu na poczet zaległych lub bieżących składek, a w razie ich braku na poczet przyszłych składek, chyba że płatnik złoży wniosek o zwrot składek.
Jeżeli po złożeniu korekty dokumentów rozliczeniowych okaże się, że płatnik nadpłacił składki i nie ma zaległości za poprzednie okresy, przy opłacaniu składek za kolejny miesiąc może pomniejszyć dokonywaną wpłatę na ubezpieczenia o kwotę nadpłaconych składek. Płatnik może złożyć również wniosek do ZUS o zwrot składek. Wniosek ten może złożyć po stwierdzeniu, że składki zostały nienależnie opłacone, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od otrzymania zawiadomienia. ZUS zawiadamia o kwocie nienależnie opłaconych składek, chyba że nie stanowią one więcej niż 5 proc. najniższego wynagrodzenia.
W związku z powyższym płatnik, który ma na koncie nadpłatę, nie musi czekać na zawiadomienie z ZUS. Po sporządzeniu korekty dokumentów rozliczeniowych kwotę nadpłaty może zaliczyć na poczet składek należnych w następnym miesiącu, jeżeli nie ma zaległości z tytułu składek za wcześniejsze miesiące. Wówczas o kwotę nadpłaty pomniejsza wpłatę w następnym miesiącu. W takim przypadku płatnik ma obowiązek zwrócić ubezpieczonemu nadpłacone składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe finansowane z jego środków.
Jeżeli płatnik ma zaległości z tytułu zaległych składek za wcześniejsze miesiące, kwota nadpłaty zostanie zaliczona na poczet najstarszych zaległości z tytułu składek.

Andrzej Radzisław
Autor jest specjalistą ds. ubezpieczeń społecznych w ZUS


PODSTAWA PRAWNA
– art. 24 ust. 6a-8 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. nr 137, poz.887, ze zm.)


Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie opublikowania go w piśmie.
S2pXSLTransformator::missingFileError :: Plik z szablonem XSL /htdocs/e-podatnik.pl/epodatnik/xml/spisy_tresci_czasopism/doradca_podatnika/633.xml NIE ISTNIEJE !!!
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Hotelarz