zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE

Ewidencja wspólnot mieszkaniowych

Czy wspólnota mieszkaniowa nieprowadząca działalności gospodarczej jest zobowiązana do prowadzenia ewidencji oraz składania sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego?

Zasady powstania i funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych określa ustawa o własności lokali. Zgodnie z art. 6 tej ustawy ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości tworzy wspólnotę mieszkaniową.
W myśl art. 29 ust. 1 tej ustawy zarząd lub zarządca, któremu powierzono zarząd nieruchomością jest obowiązany prowadzić dla każdej nieruchomości wspólnej określoną przez wspólnotę mieszkaniową, ewidencję pozaksięgową kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej.
Zakres i sposób prowadzenia ewidencji pozaksięgowej wymaga podjęcia uchwały właścicieli lokali zgodnie z zapisem art. 22 ust. 2 i ust. 3 pkt 10 ustawy o własności lokali. Uchwalenie ustalonej formy prowadzenia ewidencji należy do ogółu właścicieli każdej wspólnoty. Ustalona przez nich (według zasad określonych przez każdą wspólnotę odrębnie) ewidencja pozaksięgowa nie musi przybierać formy księgi rachunkowej. Jednakże podejmując decyzję o zakresie i sposobie jej prowadzenia, muszą uwzględnić, aby przedmiotowa ewidencja spełniała wymogi zakreślone w przepisach ustaw – o własności lokali i podatkowych.
Wspólnoty mieszkaniowe jako jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych.
W świetle powyższego ma zastosowanie art. 9 tejże ustawy w myśl, którego podatnicy są obowiązani do prowadzenia ewidencji rachunkowej, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy.
Ponieważ uchwalane przez ogół właścicieli ewidencje mają charakter ewidencji pozabilansowych, zasady ich prowadzenia, jakie wynikają z innych ustaw niż powołanych, nie są obowiązujące. Tym samym wspólnoty nie mają obowiązku składania we właściwym urzędzie skarbowym sprawozdań finansowych wymienionych w ustawie o rachunkowości.
Na mocy art. 5 ustawy z 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 202, poz. 1957) i art. 2 ustawy z dnia 18 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych ustaw (Dz.U. nr 254, poz. 2533) wspólnoty do 31 grudnia 2006 r. w zakresie określonym w art. 17 ust. 1 pkt 4m ustawy o CIT (w brzmieniu obowiązującym w 2003 r.) korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego. Jednakże powyższe nie zwalnia je z obowiązku składania miesięcznych deklaracji (art. 25 ust. 1 ustawy o CIT) oraz składania zeznań rocznych o osiągniętym w ciągu roku podatkowego dochodzie (art. 27 ust. 1 tej ustawy). Jeśli jednak wspólnoty przedłożą właściwemu urzędowi skarbowemu w formie pisemnej oświadczenie (art. 25 ust. 5 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), że są podatnikami zwolnionymi od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4m, nie osiągają przychodów z działalności wymienionej w art. 17 ust. 1a pkt 1 oraz nie dokonują wydatków na cele inne niż określone w art. 17 ust. 1b, 1e,i 1f, wówczas mogą być zwolnione z obowiązku składania od tego dnia miesięcznych deklaracji.

Krzysztof Hubert Dziewior
Doradca podatkowy, Centrum Informacji i Doradztwa Mieszkaniowego

Podstawa prawna
- art. 6, art. 29 ust. 1, art. 22 ust. 2 i ust. 3 pkt 10 ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2000 r. nr 80, poz. 903 ze zm.)
- ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 ze zm.)


Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie opublikowania go w piśmie.
S2pXSLTransformator::missingFileError :: Plik z szablonem XSL /htdocs/e-podatnik.pl/epodatnik/xml/spisy_tresci_czasopism/doradca_podatnika/633.xml NIE ISTNIEJE !!!
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Hotelarz