zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE

Wycofanie wypowiedzenia umowy o pracę

Czy pracodawca może wycofać złożone wypowiedzenie i w jakim terminie?
 
Skuteczne cofnięcie złożonego wypowiedzenia może nastąpić do upływu okresu wypowiedzenia, za zgodą drugiej strony umowy.
Zgodnie z art. 61 kodeksu cywilnego (który ma odpowiednie zastosowanie w sprawach z zakresu prawa pracy, na mocy art. 300 kodeksu pracy) odwołanie złożonego oświadczenia woli jest skuteczne, jeżeli doszło do adresata jednocześnie z tym oświadczeniem lub wcześniej.
 
Jeżeli zatem pracodawca chciałby odwołać złożone wypowiedzenie po otrzymaniu go przez pracownika, musi uzyskać jego zgodę, gdyż – zgodnie z przytoczonym przepisem – nie wolno odwołać wypowiedzenia „jednostronnie”.
Należy przy tym zaznaczyć, że zgoda pracownika (stosownie do art. 60 kodeksu cywilnego) może być wyrażona nie tylko w sposób wyraźny (np. na piśmie, choć ta forma byłaby najwłaściwsza ze względów dowodowych), ale „przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej”.
 
Zgodę na cofnięcie wypowiedzenia może zostać wyrażona jedynie po złożeniu przez pracodawcę oświadczenia o wycofaniu wypowiedzenia.
W związku z tym za dorozumianą zgodę nie może zostać potraktowane złożenie przez pracownika pozwu o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne lub o przywrócenie do pracy, jeżeli wniesienie pozwu nastąpiło przed cofnięciem wypowiedzenia przez pracodawcę.
 
Analogiczne stanowisko zaprezentował Sąd Najwyższy w uchwale z 23 października 1986 r., sygn. akt III PZP62/86 (opubl. w OSNC z 1987 r. nr 10, poz. 156) – „Skuteczne cofnięcie przez zakłąd pracy wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę wymaga zgody tego pracownika, pomimo wcześniejszego odwołania się pracownika od wypowiedzenia do sądu”, oraz Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 17 listopada 1989 r., sygn. akt II SA 1177/89 ( opubl. w ONSA z 1989 r. nr 2, poz. 95), dotyczącym urzędnika państwowego – „wprawdzie wypowiedzenie stosunku pracy jest jednostronną czynnością prawną, jednakże cofnięcie wypowiedzenia jest skuteczne tylko pod warunkiem zgody drugiego podmiotu stosunku pracy”.
Anna Martuszewicz
PODSTAWA PRAWNA
art. 60 i 61 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) w związku z art. 300 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.).
Przepisy obowiązującej od 1 stycznia 2004 r. ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników stanowią, iż w przypadku ponownego zatrudniania w tej samej grupie zawodowej pracodawca powinien zatrudnić tego pracownika, z którym rozwiązał stosunek pracy w wyniku zwolnienia grupowego, jeśli pracownik ten zgłosił w ciągu roku od zwolnienia zamiar ponownego zatrudnienia się u byłego pracodawcy. Pracodawca ma obowiązek zatrudnienia byłego pracownika przez 15 miesięcy od dnia rozwiązania z nim stosunku pracy na skutek grupowego zwolnienia.

Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie opublikowania go w piśmie.
S2pXSLTransformator::missingFileError :: Plik z szablonem XSL /htdocs/e-podatnik.pl/epodatnik/xml/spisy_tresci_czasopism/doradca_podatnika/633.xml NIE ISTNIEJE !!!
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Restauracja