zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE

Wynagrodzenie za czas choroby

Przez jaki okres choroby pracownika pracodawca musi wypłacać mu wynagrodzenie?
Zgodnie z art. 92 § 1 k.p., w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2004 r., pracodawca wypłaca pracownikowi wynagrodzenie za każdy dzień niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego.
 
Czy wynagrodzenie chorobowe przysługuje każdemu pracownikowi niezależnie od stażu pracy?
Pracownik uzyskuje prawo do wynagrodzenia za czas choroby po 30-dniowym okresie pozostawania w ubezpieczeniu chorobowym. Do tego okresu zalicza się również okres poprzedniego ubezpieczenia chorobowego, jeżeli przerwa między poprzednim okresem tego ubezpieczenia a następnym nie przekroczyła 30 dni, a jeśli przekroczyła – to była spowodowana urlopem bezpłatnym, wychowawczym bądź odbywaniem służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego. Od pierwszego dnia niezdolności do pracy wynagrodzenie chorobowe przysługuje absolwentom szkół lub szkół wyższych, którzy zostali objęci ubezpieczeniem chorobowym w ciągu 90 dni od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania dyplomu szkoły wyższej. Nie są objęci obowiązkiem wyczekiwania na wynagrodzenie za czas choroby pracownicy posiadający ogółem co najmniej 10-letni staż ubezpieczeniowy.
 
Jakie są zasady ustalania okresu choroby pracownika, finansowanego ze środków pracodawcy?
Pracodawca sumuje poszczególne dni niezdolności pracownika do pracy w danym roku kalendarzowym i wypłaca wynagrodzenie chorobowe aż do osiągnięcia limitu 33 dni. Jeśli pracownik w ciągu roku kalendarzowego zmieni pracę – sumuje się poszczególne okresy niezdolności do pracy w kolejnych zakładach. Dlatego takie istotne jest wpisywanie do świadectwa pracy informacji o liczbie dni choroby pracownika w ostatnim roku kalendarzowym zatrudnienia u danego pracodawcy, za które pracodawca wypłacił wynagrodzenie chorobowe.
 
W jakiej wysokości przysługuje pracownikowi wynagrodzenie chorobowe od pracodawcy?
Kodeks pracy nakłada na pracodawcę obowiązek wypłacenia pracownikowi za czas choroby 80 proc. wynagrodzenia. Możliwe jest jednak ustalenie tego wymiaru na wyższym poziomie, nawet do 100 proc. podstawy wymiaru. Taką regulację pracodawca musi zawrzeć w wewnętrznych przepisach prawa pracy. W pewnych sytuacjach pracodawca nie ma wyboru i musi wypłacić pracownikowi za czas choroby 100 proc. podstawy wymiaru wynagrodzenia. Jest tak na przykład wtedy, gdy niezdolność powstała wskutek wypadku, jakiemu uległ pracownik w drodze do pracy lub z pracy albo choroba przypadła w czasie ciąży pracownicy.
 
Czy pracodawca musi wypłacić wynagrodzenie chorobowe pracownikowi, który przebywał na zwolnieniu lekarskim z powodu obrażeń, jakich doznał po nadużyciu alkoholu?
Gdy niezdolność do pracy powstała wskutek nadużycia alkoholu przez pracownika, nie wypłaca się wynagrodzenia za pierwsze pięć dni zwolnienia lekarskiego. Oczywiście niezbędne jest ustalenie tego w odpowiednim postępowaniu i umieszczenie przez lekarza właściwego kodu na zaświadczeniu lekarskim.
 
Jak należy obliczać podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego?
Kodeks pracy stanowi, że wynagrodzenie za czas choroby oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. Są tu więc stosowane przepisy ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. Nr 60, poz. 636 ze zm.). Przy ustalaniu podstawy wymiaru wynagrodzenia za czas choroby należy uwzględnić te składniki wynagrodzenia, od których ustalono składkę na ubezpieczenie chorobowe. Podstawą tą jest przeciętne wynagrodzenie miesięczne wypłacone za sześć miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. W przypadku znacznych wahań kwot wynagrodzenia pracownika – za podstawę wynagrodzenia chorobowego należy przyjąć przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone w okresie 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Przypadki, w jakich dopuszczalne jest stosowanie tej metody ustalania podstawy wynagrodzenia, określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 sierpnia 1999 r. (Dz.U. Nr 70, poz. 790). 
 
Podczas choroby pracownik otrzymał podwyżkę. Jaki ma to wpływ na wysokość jego wynagrodzenia chorobowego?
Podwyżka nie będzie miała wpływu na wysokość bieżącego wynagrodzenia chorobowego. Wynagrodzenie to oblicza się bowiem od podstawy wymiaru stanowiącego przeciętne miesięczne wynagrodzenie z 6 lub 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.
 
Czy wynagrodzenie za czas choroby należy się pracującemu na zlecenie?
Wynagrodzenie za czas choroby jest świadczeniem należnym z mocy prawa osobom wykonującym pracę w ramach pracowniczego stosunku pracy. Umowa zlecenia jest umową regulowaną przepisami prawa cywilnego, wzajemne zobowiązania ustalają więc strony tej umowy. Mogą oczywiście ustalić, że zleceniobiorca ma prawo do zapłaty nie tylko za faktycznie świadczoną usługę, ale także za okres choroby potwierdzonej oświadczeniem własnym lub zaświadczeniem lekarskim. 
 
Jakie wynagrodzenie przysługuje pracownikowi za czas pobytu w szpitalu?
Za czas pobytu w szpitalu należy się pracownikowi 80 proc. podstawy wymiaru wynagrodzenia. Do 70 proc. będzie obniżony zasiłek chorobowy, jeżeli leczenie szpitalne przypadnie po wyczerpaniu 33-dniowego limitu dni, za które pracodawca wypłaca wynagrodzenie na podstawie art. 92 § 1 k.p.
 
Pracownik dostarczył zwolnienie lekarskie po 10 dniach od dnia jego otrzymania. Czy należy mu obniżyć wynagrodzenie chorobowe?
Wynagrodzenie chorobowe nie podlega obniżeniu z powodu zwłoki w dostarczeniu pracodawcy dokumentu zwolnienia. Obniżeniu o 25 proc. ulega natomiast zasiłek chorobowy lub opiekuńczy, jeśli pracownik dostarczy zwolnienie lekarskie po upływie 7 dni od dnia jego otrzymania.
 
Czy wynagrodzenie chorobowe wypłaca się za dni wolne od pracy – niedziele i święta?
Wynagrodzenie chorobowe wypłaca się za każdy kolejny dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy, w tym wolnych sobót, niedziel i świąt. Za każdy dzień zwolnienia należy się pracownikowi 1/30 miesięcznego wynagrodzenia chorobowego. n
Danuta Uchymiak
Autorka jest głównym specjalistą w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich
PODSTAWA PRAWNA
art. 92 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.); art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 4 ust. 2, art. 4 ust. 3 pkt 1–3, art. 11, 16, art. 36 ust. 1, art. 36 ust. 2, art. 36 ust. 4, art. 62 ust. 3 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. Nr 60, poz. 636 ze zm.).

Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie opublikowania go w piśmie.
S2pXSLTransformator::missingFileError :: Plik z szablonem XSL /htdocs/e-podatnik.pl/epodatnik/xml/spisy_tresci_czasopism/doradca_podatnika/633.xml NIE ISTNIEJE !!!
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Hotelarz