zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE

Instrukcja wypełniania informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS IWA

I. DANE ORGANIZACYJNE
Blok I „Dane organizacyjne” należy wypełnić w następujący sposób:
W polu 01 – należy wpisać identyfikator informacji (numer/rok) np. 01 2003, gdzie jako dwie pierwsze cyfry wpisuje się odpowiednio:
  • 01 – co oznacza informację pierwszorazową
  • 02 – co oznacza informację korygującą.
  • każdy kolejny numer od 03 do 39 – oznacza kolejną informację korygującą.
Jako cztery kolejne cyfry wpisuje się rok, za który składana jest informacja.
W polu 02 – należy wpisać 6-znakowy kod terytorialny jednostki terenowej ZUS właściwej ze względu na siedzibę płatnika składek.
Pól 03, 04 i 05 płatnik składek nie wypełnia.
W polu 06 – należy wpisać znak i numer decyzji pokontrolnej jeśli korekta ZUS IWA składana jest w następstwie ustaleń kontroli ZUS.
 
II. DANE IDENTYFIKACYJNE PŁATNIKA SKŁADEK
 
Blok II „Dane identyfikacyjne płatnika składek” należy wypełnić w następujący sposób:
W polu 01 – należy wpisać numer NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej nadany przez urząd skarbowy płatnikowi składek), nie oddzielając kreskami poszczególnych członów.
W polu 02 – należy wpisać numer REGON, zgodny z aktualnym zaświadczeniem o numerze identyfikacyjnym Regon, nie oddzielając kreskami poszczególnych członów.
Pola 03 do 05 oraz 07 do 09 – wypełnia płatnik składek będący osobą fizyczną. Jeżeli płatnikowi nie nadano numerów NIP i REGON lub jednego z nich – należy podać numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego albo paszportu.
W polu 03 – należy wpisać PESEL (numer ewidencyjny nadany przez Rządowe Centrum Informatyczne Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności).
W polu 04 – w zależności od rodzaju dokumentu należy wpisać:
1 – w przypadku dowodu osobistego,
2 – w przypadku paszportu.
W polu 05 – należy wpisać serię i numer dowodu osobistego lub paszportu.
W polu 06 – należy wpisać nazwę skróconą płatnika składek.
W polu 07 – należy wpisać nazwisko płatnika składek (poszczególne człony nazwiska należy oddzielić poziomą kreską).
W polu 08 – należy wpisać imię pierwsze płatnika składek.
W polu 09 – należy wpisać datę urodzenia płatnika składek (dzień/miesiąc/rok).
 
III. DANE O LICZBIE UBEZPIECZONYCH ZGŁOSZONYCH DO UBEZPIECZENIA WYPADKOWEGO
 
Blok III „Dane o liczbie ubezpieczonych zgłoszonych do ubezpieczenia wypadkowego” należy wypełnić w następujący sposób:
W polu 01 – należy wpisać liczbę ubezpieczonych zgłoszonych do ubezpieczenia wypadkowego.
 
IV. ZESTAWIENIE DANYCH DO USTALENIA KATEGORII RYZYKA DLA PŁATNIKA SKŁADKI
 
Blok IV „Zestawienie danych do ustalenia kategorii ryzyka dla płatnika składki” należy wypełnić w następujący sposób:
W polu 01 – należy wpisać rodzaj przeważającej działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), ujęty w rejestrze REGON w dniu 31 grudnia roku, za który składana jest informacja. Jest to 5-znakowy kod z „Zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON”, aktualnego na dzień 31 grudnia roku, za który składana jest informacja.
W polu 02 – należy wpisać liczbę poszkodowanych w wypadkach przy pracy ogółem, które miały miejsce w roku, za który składana jest informacja.
W polu 03 – należy wpisać liczbę poszkodowanych w wypadkach przy pracy śmiertelnych i ciężkich, które miały miejsce w ciągu roku, za który składana jest informacja.
W polu 04 – należy wpisać liczbę zatrudnionych w warunkach, w których występują przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, według stanu na dzień 31 grudnia roku, za który składana jest informacja.
 
V. ADRES DO KORESPONDENCJI PŁATNIKA SKŁADEK
 
Blok V „Adres do korespondencji płatnika składek” należy wypełnić w następujący sposób:
W polu 01 – należy wpisać kod pocztowy.
W polu 02 – należy wpisać nazwę miejscowości.
W polu 03 – należy wpisać nazwę ulicy.
W polu 04 – należy wpisać numer domu. Jeżeli numer domu jest łamany, wpisuje się go, oddzielając pochyłą kreską, np. 113/115. Natomiast jeżeli w numerze występuje litera, wpisuje się dużą drukowana literę (bez odstępu), np. 113A.
W polu 05 – należy wpisać numer lokalu. Jeśli w adresie nie ma numeru lokalu, pole należy pozostawić puste.
W polu 06 – należy wpisać numer telefonu do teletransmisji, poprzedzając go numerem kierunkowym, np. 022-6223355. Jeżeli płatnik przekazuje dokumenty ubezpieczeniowe do ZUS w formie innej niż przez teletransmisję danych – pole należy pozostawić puste.
W polu 07 – należy wpisać numer skrytki pocztowej. Jeżeli płatnik nie posiada skrytki pocztowej, pole należy pozostawić puste.
W polu 08 – należy wpisać numer telefonu, poprzedzając go numerem kierunkowym, np. 022-6223344.
W polu 09 – należy wpisać numer faksu, poprzedzając go numerem kierunkowym, np. 022-6223344. Jeśli płatnik nie posiada faksu, pole należy pozostawić puste.
W polu 10 – wpisuje się adres poczty elektronicznej. Jeśli płatnik nie posiada poczty elektronicznej, pole należy pozostawić puste.
 
VI. OŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK
 
Blok VI „Oświadczenie płatnika składek” należy wypełnić w następujący sposób:
W polu 01 – należy wpisać datę wypełnienia informacji ZUS IWA (dzień/miesiąc/rok).
W polu 02 – podpis składa płatnik składek lub osoba przez niego upoważniona.
W polu 03 – należy umieścić pieczątkę płatnika składek, jeśli płatnik ją posiada.
 
Joanna Goliniewska

Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie opublikowania go w piśmie.
S2pXSLTransformator::missingFileError :: Plik z szablonem XSL /htdocs/e-podatnik.pl/epodatnik/xml/spisy_tresci_czasopism/doradca_podatnika/633.xml NIE ISTNIEJE !!!
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Restauracja