zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE

Warunkowe umorzenie postępowania karnego

Jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. Zamierzam wziąć udział w przetargu publicznym. Czy będzie to jednak możliwe, skoro 1 czerwca 2005 r. sąd warunkowo umorzył wobec mnie postępowanie karne na okres dwóch lat. Dodatkowo sąd nałożył na mnie obowiązek naprawienia szkody, który już spełniłem.

Ustawodawca wprowadził wiele przepisów mających na celu zabezpieczenie obrotu prawnego przed przedsiębiorcami, którzy w związku z prowadzoną przez siebie działalnością dopuścili się przestępstw w obrocie gospodarczym lub innych przestępstw popełnionych w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. I tak, zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

 • wykonawców: - którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,
  - w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego,
  - mających zaległości w zapłacie podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
 • osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
 • spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku, mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
 • spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
 • spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
 • osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
 • podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

WERYFIKACJA UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA
Weryfikację uczestników postępowania przetargowego - pod kątem ich wykluczenia - przeprowadza zamawiający na podstawie oceny oświadczeń złożonych przez dostawców lub wykonawców oraz przedstawionych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w przetargu publicznym. Jeżeli z treści dokumentów wynika, że brak podstaw do wykluczenia, istnieje domniemanie prawdziwości twierdzeń oferenta i może się on skutecznie ubiegać o zamówienie publiczne. W przypadku zaś uzyskania przez zamawiającego wiadomości o nieprawdziwości oświadczeń lub dokumentów złożonych przez dostawców lub wykonawców, zamawiający zobowiązany jest dokonać weryfikacji tych wiadomości.
Stosowanie przewidzianych w Prawie zamówień publicznych wykluczeń jest obligatoryjne, a dostawca lub wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne jest zobowiązany złożyć oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z przyczyn wskazanych w tym przepisie.

Z ORZECZNICTWA
Stosowanie ustawowych zasad weryfikacji uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ma na celu ochronę interesu publicznego i ograniczenie swobody (uznaniowości) zamawiającego w ocenie i przywoływaniu faktycznych podstaw wykluczenia (por. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, sygn. akt V Ca 1346/02, ZPO 2003/2/18).

WARUNKOWE UMORZENIE POSTĘPOWANIA KARNEGO A KARALNOŚĆ
Warunkowe umorzenie postępowania karnego jest środkiem probacyjnym (łac. probatio - próba), polegającym na poddaniu sprawcy próbie, po spełnieniu przez oskarżonego określonych w kodeksie karnym warunków, podobnie jak w przypadku pozostałych środków probacyjnych, jakimi są: warunkowe zawieszenie wykonania kary czy warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania reszty kary pozbawienia wolności. Środek ten jest stosowany pod warunkiem, że wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa (art. 66 § 1 k.k.). Sąd orzekając warunkowe umorzenie postępowania wydaje wyrok.

WAŻNE
Warunkowe umorzenie postępowania nie jest prawomocnym skazaniem w rozumieniu prawa karnego. Nie jest w ogóle skazaniem. Jest środkiem probacyjnym, za pomocą którego sąd poddaje sprawcę próbie. Oskarżonego, wobec którego sąd warunkowo umorzył postępowanie karne, uważa się za osobę niekaraną, co oznacza, że taka osoba będzie mogła brać udział we wszelkich przetargach.

Sąd karny podejmuje obligatoryjnie postępowanie karne, jeżeli sprawca w okresie próby popełnił przestępstwo umyślne, za które został prawomocnie skazany. Sąd może fakultatywnie podjąć postępowanie karne, jeżeli sprawca w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, w szczególności gdy popełnił inne przestępstwo, jeżeli uchyla się od dozoru, wykonania nałożonego obowiązku lub orzeczonego środka karnego albo nie wykonuje zawartej z pokrzywdzonym ugody. Sąd karny może również podjąć postępowanie karne, jeżeli sprawca po wydaniu orzeczenia o warunkowym umorzeniu postępowania, lecz przed jego uprawomocnieniem się, rażąco narusza porządek prawny, a w szczególności gdy w tym czasie popełnił przestępstwo. Warunkowo umorzonego postępowania nie można podjąć później niż w ciągu 6 miesięcy od zakończenia okresu próby (art. 68 k.k.).

WAŻNE
Podjęcie postępowania jest o tyle istotne, iż sąd karny może orzec co do istoty sprawy za czyn, który podlegał warunkowemu umorzeniu, i wydać wyrok, co z kolei skutkować może wykluczeniem z udziału w przyszłości w przetargu.

Wyrok warunkowo umarzający postępowanie zostaje odnotowany w bazie informatycznej Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego. Zgodnie z treścią art. 68 § 4 k.k. warunkowo umorzonego postępowania nie można podjąć później niż w ciągu 6 miesięcy od zakończenia okresu próby liczonego od uprawomocnienia się orzeczenia. Po tym terminie brak jest informacji o tym, iż sąd wydał wyrok warunkowo umarzający postępowanie. Wyrok warunkowo umarzający postępowanie zostaje odnotowany w bazie informatycznej Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego. Zgodnie z art. 68 § 4 k.k. warunkowo umorzonego postępowania nie można podjąć później niż w ciągu 6 miesięcy od zakończenia okresu próby, liczonego od uprawomocnienia się orzeczenia. Po tym terminie brak jest informacji o tym, iż sąd wydał wyrok warunkowo umarzający postępowanie.

Paweł Zaczek
Autor jest aplikantem prokuratorskim

Podstawa prawna
- art. 24 ust. 1 pkt 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19, poz. 177); art. 66 § 1 i art. 68 § 4 ustawy z 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. nr 88, poz. 553); art. 18 § 1 ustawy z 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. nr 94, poz. 1037 ze zm.); art. 5 ust. 3 pkt 4 ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (j.t. Dz.U. z 2004 r. nr 204, poz. 2088)

Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie opublikowania go w piśmie.
S2pXSLTransformator::missingFileError :: Plik z szablonem XSL /htdocs/e-podatnik.pl/epodatnik/xml/spisy_tresci_czasopism/doradca_podatnika/633.xml NIE ISTNIEJE !!!
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Hotelarz