zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE

Odpowiedzialność posiłkowa spółki

Jeden z członków zarządu został skazany za przestępstwo skarbowe. Spółkę, której był członkiem zarządu, uczyniono odpowiedzialną posiłkowo za uiszczenie 500 000 zł grzywny. Czy oznacza to, że spółka będzie musiała uiścić tę kwotę?

Stosownie do dyspozycji art. 24 § l kodeksu karnego skarbowego (dalej: k.k.s.) za karę grzywny wymierzoną sprawcy można uczynić w części lub w całości odpowiedzialną posiłkowo osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, jeżeli sprawcą czynu zabronionego jest zastępca tego podmiotu, prowadzący jego sprawy jako pełnomocnik, zarządca, pracownik lub działający w jakimkolwiek innym charakterze, a zastępowany podmiot odniósł lub mógł odnieść z popełnionego przestępstwa skarbowego jakąkolwiek korzyść majątkową. Odnosi się to odpowiednio do ściągnięcia równowartości przedmiotów przestępstwa (art. 23 § 3 i art. 24 § 2 k.k.s.).
Niezależnie od odpowiedzialności posiłkowej sąd zobowiązuje podmiot, który uzyskał korzyść majątkową do jej zwrotu (w całości lub części) na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. W sytuacji gdy odpowiedzialność nałożono na kilka podmiotów odpowiedzialnych posiłkowo, odpowiadają one solidarnie (art. 24 § 4 k.k.s.). Podmiot odpowiedzialny posiłkowo uiszcza wymierzoną grzywnę tylko wtedy, gdy skazany nie uiści jej w terminie i kiedy zostanie stwierdzone, że nie można jej ściągnąć w drodze egzekucji.

Ściągnięcie grzywny od skazanego może zostać odroczone albo rozłożone na raty na czas nieprzekraczający jednego roku, licząc do dnia wydania pierwszego postanowienia w tym zakresie. Sąd może postąpić w ten sposób, jeśli natychmiastowe jej ściągnięcie mogłoby pociągnąć dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki (art. 49 § 1 kodeksu karnego wykonawczego - dalej: k.k.w. - w zw. z art. 178 § 1 k.k.s.).

Odroczenie uiszczenia wymierzonej kary grzywny lub rozłożenia jej na raty sąd dokonuje w formie postanowienia na zasadach ogólnych określonych w przepisach k.k.w. (art. 49 k.k.w. w zw. z art. 178 § 1 k.k.s.). Sąd może uzależnić to odroczenie od zabezpieczenia na majątku skazanego za przestępstwo skarbowe lub podmiotu odpowiedzialnego posiłkowo (art. 183 k.k.s.). Instytucja ta jest stosowana zawsze fakultatywnie, a sąd ma swobodę w wyborze podmiotu na majątku, z którego nastąpi ewentualne zabezpieczenie. Właściwym dla zabezpieczenia jest tryb przewidziany w art. 25 k.k.w. w zw. z art. 178 § 1 k.k.s., ponieważ wskazana regulacja nie mieści się w zakresie odrębności przewidzianych w k.k.s. (art. 179).

Śmierć skazanego nie powoduje umorzenia postępowania wykonawczego (art. 184 § 5 k.k.s.) w zakresie, w jakim kary mu wymierzone objęte są odpowiedzialnością posiłkową.

Uczestnicząc w postępowaniu wykonawczym, odpowiedzialny posiłkowo ma prawo udziału w posiedzeniach sądu, o których powinien być zawiadomiony. Ma on również prawo składania wniosków oraz zaskarżania rozstrzygnięć naruszających jego interesy albo sprzecznych z prawem (art. 6 § 1, art. 7, art. 19 § 1 i art. 22 § 1 k.k.w.). Osoba ta może działać przez pełnomocnika, którym ustanowić może adwokata lub radcę prawnego, może też działać przez organy uprawnione do działania w jego imieniu (jeżeli odpowiedzialna posiłkowo jest jednostka organizacyjna).

Prof. zw. dr hab. Feliks Prusak
Dziekan Wydziału Prawa WSZiP,
autor komentarzy z zakresu prawa karnego skarbowego

Podstawa prawna
  • art. 20 § 2, art. 23 § 3, art. 24 § 1, 2 i 4, art. 178 § 1, art. 184 § 5 ustawy z 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz.U. nr 83, poz. 930 ze zm.)
  • art. 6 § 1, art. 7, art. 19 § 1, art. 22 § 1, art. 25, art. 49 ustawy z 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. nr 90, poz. 557 ze zm.)
  • art. 103 § 1 pkt 3 ustawy z 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. nr 88, poz. 553 ze zm.)

Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie opublikowania go w piśmie.
S2pXSLTransformator::missingFileError :: Plik z szablonem XSL /htdocs/e-podatnik.pl/epodatnik/xml/spisy_tresci_czasopism/doradca_podatnika/633.xml NIE ISTNIEJE !!!
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Hotelarz