zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE

Sprzęt elektryczny i elektroniczny

Obowiązki przedsiębiorców związanych ze sprzętem elektrycznym i elektronicznym nie kończą się 30 września br., z datą wpisania do właściwego rejestru. Muszą oni dokonywać opłat rocznych i sporządzać liczne sprawozdania dotyczące prowadzonej działalności.

Wpis do rejestru podlega opłacie rejestrowej. Podmiot wprowadzający sprzęt wnosi dodatkowo, do końca lutego każdego roku, opłatę roczną. Nie pobiera się jej w roku, w którym zapłacono opłatę rejestrową. Górne stawki opłaty rejestrowej i opłaty rocznej wynoszą 8000 zł, tylko dla mikroprzedsiębiorców - 400 zł (art. 9 ust. 5 ustawy). Za wprowadzanie na teren Polski sprzętu elektrycznego i elektronicznego bez wpisu do rejestru grozi kara w wysokości od 5000 zł do 500 000 zł (art. 80 ust. 1 ustawy).

Obowiązki sprawozdawcze wprowadzających sprzęt

Przedsiębiorcy wpisani do rejestru zobowiązani są też do składania sprawozdań Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska. I tak, wprowadzający sprzęt musi przedłożyć:
 • do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym nastąpiło wprowadzenie sprzętu - sprawozdanie o ilości i masie tego sprzętu (z podziałem na grupy i rodzaje określone w zał. nr 1 do ustawy) z wyszczególnieniem danych o rodzaju i masie baterii i akumulatorów stosowanych na potrzeby działania sprzętu (art. 24 ust. 1 ustawy),
 • do 30 dnia miesiąca następującego po tym kwartale - sprawozdanie o masie zużytego sprzętu zebranego, poddanego przetwarzaniu, odzyskowi, w tym recyklingowi, oraz unieszkodliwianiu (art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy),
 • do 31 marca po roku, w którym nastąpiło zebranie lub odzysk, w tym recykling, zużytego sprzętu - sprawozdanie o osiągniętych poziomach zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu (art. 31 ust. 1 pkt 2 ustawy), (Wzory sprawozdań zawiera rozporządzenie Ministra Środowiska sprawie wzorów sprawozdań o zużytym sprzęcie, a także sposobie ich przekazywania),
 • do 31 marca każdego roku - wykaz zakładów przetwarzania, które tworzyły jego sieć zakładów przetwarzania (art. 33 ust. 4 ustawy); wzór zawiera, obowiązujące od 1 października br., rozporządzenie Ministra Środowiska z 29 listopada 2005 r. w sprawie wzoru wykazu zakadw przetwarzania oraz sposobu jego przekazywania.
Wprowadzający sprzęt prowadzi też ewidencję obejmującą informacje dotyczące ilości i masy wprowadzonego sprzętu (art. 32 ust. 1 ustawy).

WAŻNE
Wysokość odzysku i recyklingu zużytego sprzętu oblicza się na podstawie prowadzonej w tym celu ewidencji oraz zaświadczeń o zużytym sprzęcie. Dokumenty te należy przechowywać przez pięć lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którego dotyczą.

Obowiązki sprawozdawcze pozostałych podmiotów

Firmy zbierające zużyty sprzęt, prowadzące zakład przetwarzania lub działalność w zakresie recyklingu oraz w zakresie innych niż recykling procesów odzysku są obowiązane do przedłożenia GIOŚ w terminie do 30 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym prowadzili działalność, sprawozdań z tej działalności (art. 40 ust. 1). Wzory sprawozdań zawiera rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wzorów sprawozdań o zużytym sprzęcie, a także sposobie ich przekazywania.

Ustawodawca nałożył również na te podmioty obowiązek wystawiania zaświadczeń odpowiednio: o zużytym sprzęcie, potwierdzających recykling lub inne niż recykling procesy odzysku. Wzór zaświadczenia zawiera powyższe rozporządzenie. Zaświadczenia powinny być wydawane do 10 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym dokonano przedmiotowych czynności. Jedynie prowadzący zakład przetwarzania ma na to 20 dni (art. 53 ust. 1 i art. 50 ust. 1 ustawy). Zaświadczenia należy przechowywać przez pięć lat.

WAŻNE
Przedsiębiorcom, którzy nie złożą wniosku o wpis do rejestru, wniosku o zmianę wpisu albo wniosku, o wykreślenie z rejestru lub składają nierzetelne wnioski (rozumiane również jako brak wymaganych danych) grozi kara grzywny. Natomiast przedsiębiorca wprowadzający sprzęt, niewpisany do rejestru, podlega karze pieniężnej w wysokości od 5000 zł do 500 000 zł (art. 71 ustawy).

Zmiana danych i wykreślenie z rejestru

Zmiana danych wpisanych do rejestru pociąga za sobą konieczność złożenia przez przedsiębiorcę, w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana, wniosku o zmianę wpisu. Jedynie organizacja odzysku sprzęty elektrycznego i elektronicznego ma na to 30 dni (art. 8 ust. 4 i 5 ustawy). Wniosek o dokonanie zmiany musi zawierać:
 • numer rejestrowy,
 • firmę przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego siedziby i adres albo firmę organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz oznaczenie jej siedziby i adres,
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP) i nr REGON (o ile takie posiadają),
 • dane, które uległy zmianie.
W przypadku zakończenia działalności przedsiębiorca zobowiązany jest złożyć w terminie 7 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności wniosek o wykreślenie z rejestru. Natomiast organizacja odzysku sprzętu elektrycznego elektronicznego w tym samym terminie musi złożyć wniosek o wykreślenie w przypadku otwarcia postępowania likwidacyjnego lub ogłoszenia upadłości (art. 13 ustawy). Wnioski muszą zawierać takie same dane jak w przypadku wniosku o dokonanie zmiany w wpisu w rejestrze oraz datę zaprzestania wykonywania działalności albo datę otwarcia likwidacji lub ogłoszenia upadłości organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Główny Inspektor Ochrony Środowiska (zgodnie z art. 14 ustawy) może również z urzędu (w drodze decyzji) wykreślić przedsiębiorcę z rejestru w przypadku:
 • nieuiszczenia przez wprowadzającego sprzęt opłaty rocznej,
 • cofnięcia lub wygaśnięcia decyzji związanej z gospodarką odpadami,
 • niewniesienia w wymaganej wysokości zabezpieczenia finansowego.
Aneta Horajska
radca prawny w Koksztys Kancelarii Prawa Gospodarczego

PODSTAWA PRAWNA
 • art. 8 ust. 4 i 5, art. 9 ust. 5, art. 13 i 14, art. 24 ust 1, art. 31 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 32 ust. 1, art. 32 ust. 1, art. 40 ust. 1, art. 50 ust. 1, art. 53 ust. 1, art. 71, art. 80 ust. 4 ustawy z 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. nr 180, poz. 1495)
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z 9 stycznia 2006 r. w sprawie wzorów sprawozdań o zużytym sprzęcie, a także sposobie ich przekazywania (Dz.U. nr 6, poz. 40)
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z 6 stycznia 2006 r. w sprawie wzoru wniosku do rejestru oraz wzoru wniosku o zmianę wpisu do rejestru, a także sposobu ich przekazywania (Dz.U. nr 6, poz. 38)

Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie opublikowania go w piśmie.
S2pXSLTransformator::missingFileError :: Plik z szablonem XSL /htdocs/e-podatnik.pl/epodatnik/xml/spisy_tresci_czasopism/doradca_podatnika/633.xml NIE ISTNIEJE !!!
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Hotelarz