zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE

Wynagrodzenie urlopowe

Muszę wyliczyć wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, biorąc jako podstawę trzy miesiące poprzedzające, z tym że w jednym z tych miesięcy pracownik był ponad połowę miesiąca na urlopie bezpłatnym. Czy mam pominąć ten miesiąc?

W omawianej sytuacji, przy ustalaniu podstawy wymiaru wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, nie musi Pani pomijać miesiąca, w którym pracownik przebywał na urlopie bezpłatnym. Jest to konieczne jedynie wtedy, gdy pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie przez cały okres przyjęty do ustalenia podstawy wymiaru lub przez okres krótszy, lecz obejmujący pełny miesiąc kalendarzowy lub pełne miesiące kalendarzowe.

W tym przypadku pracownik przebywał na urlopie bezpłatnym ponad połowę miesiąca, podstawą wymiaru wynagrodzenia urlopowego będą więc trzy miesiące kalendarzowe bezpośrednio poprzedzające miesiąc rozpoczęcia urlopu, obejmujące również niepełny miesiąc, w którym pracownik przebywał na urlopie bezpłatnym. Zasady wypłacania wynagrodzenia urlopowego reguluje art. 172 kodeksu pracy (dalej: k.p.) i przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (dalej: rozporządzenie).

W myśl powołanego przepisu art. 172 k.p., za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Do wynagrodzenia urlopowego należnego pracownikowi pracodawca wlicza zarówno stałe składniki wynagrodzenia, określone w stawce miesięcznej, jak i składniki wynagrodzenia zmienne w poszczególnych okresach.

Zgodnie z treścią § 7 rozporządzenia składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości uwzględnia się w wynagrodzeniu urlopowym w wysokości należnej pracownikowi w miesiącu wykorzystywania urlopu. Natomiast w przypadku składników wynagrodzenia zmiennych w poszczególnych okresach niezbędne jest ustalenie ich przewidywalnej wysokości w czasie wykorzystywania urlopu.

W tym celu art. 172 k.p. dopuszcza możliwość naliczania przeciętnej wartości zmiennych składników wynagrodzenia w postaci średniej z okresu trzech miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. Jednak w przypadku znacznego wahania wysokości wynagrodzenia okres ten może być przedłużony do 12 miesięcy.

WAŻNE
W wynagrodzeniu za czas urlopu wypoczynkowego nie uwzględnia się:
 • jednorazowych lub periodycznych wypłat za spełnienie określonego zadania bądź za określone osiągnięcie,
 • wynagrodzenia za czas gotowości do pracy oraz za czas niezawinionego przez pracownika przestoju,
 • gratyfikacji (nagród) jubileuszowych,
 • wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego, a także za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
 • ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy,
 • dodatkowego wynagrodzenia radcy prawnego z tytułu zastępstwa sądowego,
 • wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,
 • nagród z ZFŚS, należności przysługujących z tyt. udziału w zysku lub nadwyżce bilansowej,
 • odpraw emerytalnych lub rentowych albo innych odpraw pieniężnych,
 • wynagrodzenia i odszkodowania przysługującego w razie rozwiązania stosunku pracy.

Zasadniczo okres urlopu bezpłatnego nie jest wliczany do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Szczególne przepisy prawa pracy dopuszczają, na zasadzie wyjątku, odstępstwa od tej zasady, wprowadzając uregulowania, na mocy których pewne okresy urlopu bezpłatnego zalicza się do pracowniczego stażu pracy.

Nie dotyczy to jednak uprawnień związanych z wynagrodzeniem urlopowym, dlatego należy uznać, iż powyższa zasada wpływa również na sposób naliczania wynagrodzenia urlopowego i uzasadnia zaliczenie miesiąca, w którym pracownik przez dwa tygodnie przebywał na urlopie bezpłatnym, do okresu przyjętego do ustalenia podstawy wymiaru. Ponadto zgodnie z § 11 ust. 2 rozporządzenia, jeżeli pracownik przed rozpoczęciem urlopu wypoczynkowego otrzymał wynagrodzenie za okres krótszy niż przyjęty do ustalenia podstawy wymiaru, podstawę wymiaru stanowi wynagrodzenie wypłacone pracownikowi jedynie za okres faktycznie przepracowany.

Sebastian Papaj
specjalistąa ds. prawa pracy w kancelarii adwokackiej "Next"

Podstawa prawna
 • art. 172 i 174 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.)
 • § 6, 7, 8 i 11 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. nr 2, poz. 14 ze zm.)


TO WARTO WIEDZIEĆ
Zaliczka na poczet przyszłego wynagrodzenia
 "Zaliczka na poczet przyszłego wynagrodzenia" jest przychodem ze stosunku pracy, pomimo że nie jest wprost wymieniona w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zaliczka ta staje się przychodem (na mocy powołanego powyżej art. 11 ust. 1 tej ustawy) z chwilą jej otrzymania lub postawienia do dyspozycji podatnika (pracownika), od której Sp. z o.o. jako płatnik zobowiązana jest do obliczenia i pobrania na podstawie art. 31 ww. ustawy zaliczki na podatek dochodowy i odprowadzenia na warunkach określonych w art. 38 ust. 1 tej ustawy. Należy zauważyć, iż pobór zaliczki następuje od sumy wypłat pieniężnych w danym miesiącu.
(Decyzja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 12 maja 2006 r., sygn. akt PBB3-4117/3-0022/2006)

Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie opublikowania go w piśmie.
S2pXSLTransformator::missingFileError :: Plik z szablonem XSL /htdocs/e-podatnik.pl/epodatnik/xml/spisy_tresci_czasopism/doradca_podatnika/633.xml NIE ISTNIEJE !!!
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Hotelarz