zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE

Wynagrodzenie członka zarządu

Zarząd spółki pobiera wynagrodzenie na podstawie uchwały wspólników. Czy na posiedzeniu zarządu można także ustalić dodatkowe wynagrodzenia dla zarządu i czy także korzystałyby one ze zwolnienia od składek ubezpieczeniowych. Czy jeśli w posiedzeniach uczestniczy także prokurent, pełniący również obowiązki głównej księgowej zatrudnionej w spółce na umowę o pracę, to czy może on także otrzymać wynagrodzenie i czym ono jest obciążone?

Wynagrodzenia, w tym nagrody, są przyznawane członkom zarządu na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników lub uchwały rady nadzorczej. Wynagrodzenie otrzymane przez członka zarządu zalicza się do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w art. 13 pkt 7 ustawy o PIT.

Przepis ten mówi o przychodach otrzymywanych przez osoby należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych (niezależnie od sposobu ich powołania). Spółka jako płatnik powinna pobrać, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o PIT, zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 19 proc. należności pomniejszonej o koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 2 pkt 1 i ust. 9 pkt 5 ustawy o PIT. Wynagrodzenia wypłacane członkom zarządu na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników z tytułu wykonywania przez nich zadań na rzecz spółki nie są objęte :
  • ubezpieczeniem społecznym - nie zostały wymienione w art. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
  • ubezpieczeniem zdrowotnym - nie zostały wymienione w art. 66 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Z reguły prokura udzielana jest osobie, z którą spółka związana jest jakąś umową (umowa o pracę, umowa zlecenia). Jeżeli zakres obowiązków pracownika obejmuje czynności związane z prowadzeniem spółki i pokrywa się z zakresem udzielonej prokury, to wszelkie wynagrodzenia powstałe z tego tytułu należy zakwalifikować do przychodów ze stosunku pracy. Wynagrodzenie to należy opodatkować zgodnie z ustawą o PIT i naliczyć składki z tytułu ubezpieczenia społecznego i ubezpieczenia zdrowotnego w pełnej wysokości.

Osobną kwestią jest naliczenie wynagrodzenia członkom za posiedzenie rady. Zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 i art. 16 ust. 1 pkt 38a ustawy o CIT, wynagrodzenia wypłacane wspólnikom spółek kapitałowych z tytułu pełnienia funkcji w organach stanowiących spółki (w tym w radzie nadzorczej) podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, niezależnie od rodzaju umowy, na podstawie której wynagrodzenia te są wypłacane.

Wynagrodzenie to obciążone jest podatkiem dochodowym od osób fizycznych - na takich samych zasadach jak wynagrodzenia członków zarządu, z tym że członkowie rad nadzorczych pobierający świadczenia pieniężne za pełnienie funkcji podlegają z tego tytułu obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu, zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 35 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej.

Krystyna Piotrowska
Autorka jest biegłym rewidentem

Podstawa prawna
  • art. 66 ust. 1 pkt 35 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. nr 210, poz. 2135 z późn. zm.)
  • art. 13 pkt 7, art. 22 ust. 2 pkt 1 i ust. 9 pkt 5, art. 41 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz..U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.)
  • art. 15 ust. 1, art. 16 ust. 1 pkt 38a ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 ze zm.)


Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie opublikowania go w piśmie.
S2pXSLTransformator::missingFileError :: Plik z szablonem XSL /htdocs/e-podatnik.pl/epodatnik/xml/spisy_tresci_czasopism/doradca_podatnika/633.xml NIE ISTNIEJE !!!
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Rynek Turystyczny