zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE

Jedna "europejska" podstawa opodatkowania - projekt CCCTB

Paweł Mazurkiewicz
doradca podatkowy
i partner w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy

Fiskus: Dlaczego Komisja Europejska właśnie teraz zajęła się kwestią ujednolicenia niektórych zasad dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych?

Paweł Mazurkiewicz: Wydaje się, że asumpt do rozważań o konieczności ujednolicenia podstawy opodatkowania dały działania ustawodawcze tych państw członkowskich, które - najoględniej rzecz ujmując - dość nietypowo ustalały np. sposób określenia kosztów podatkowych (np. uznawanie dywidendy wypłaconej udziałowcom za koszt uzyskania przychodu - co możliwe jest w niektórych sytuacjach w Luksemburgu). Wskazuje to na okoliczność, iż sposób określania podstawy opodatkowania w podatku dochodowym jest często - zwłaszcza z punktu widzenia przedsiębiorcy - bardziej istotny niż sama stawka podatku. Z tego punktu widzenia zainteresowanie Komisji Europejskiej tym zagadnieniem jest zrozumiałe. Wprowadzenie jednolitych standardów w dziedzinie podatków dochodowych byłoby także istotnym impulsem pozytywnie wpływającym na planowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w różnych państwach UE.

Fiskus: Na czym polegają zmiany w zakresie CIT proponowane przez KE?

Paweł Mazurkiewicz: Już w 2001 r. pojawił się projekt stworzenia systemu Wspólnej Skonsolidowanej Podstawy Opodatkowania (Common Consolidated Corporate Tax Base - CCCTB). Projekt ten ma obejmować ujednolicenie zarówno zasad obliczania podstawy opodatkowania, jak i zasad nakładania przez poszczególne państwa członkowskie podatku dochodowego na poszczególne elementy tak obliczonej "europejskiej podstawy opodatkowania" (tzw. sharing mechanism). Projekt CCCTB - pomimo zgłaszanych w tym zakresie w przeszłości inicjatyw ze strony niektórych państw członkowskich - nie ma na celu ujednolicania stawek podatkowych obowiązujących w poszczególnych państwach.

Fiskus: Jak Pan ocenia szanse na wejście w życie proponowanych rozwiązań?

Paweł Mazurkiewicz: Lansowany obecnie przez Komisję Europejską pomysł ujednolicenia sposobów kształtowania podstawy opodatkowania w podatku dochodowym od osób prawnych (Common Consolidated Corporate Tax Base - CCCTB) wydaje się jednak tyleż interesujący, co nierealny do zrealizowania - nawet w perspektywie długoterminowej (5-8 lat). W istocie rzeczy, przy daleko posuniętych rozbieżnościach dotyczących kształtowania podstaw opodatkowania w różnych państwach UE, inicjatywę Komisji trudno traktować inaczej niż jako polityczny manifest - nawet biorąc pod uwagę fakt, że dość aktywnie działa ekspercka grupa robocza (tzw. CCCTB Working Group), która od kilku lat prowadzi prace przygotowawcze dotyczące projektu CCCTB.

Fiskus: Dlaczego uważa Pan, że szanse na realizację propozycji KE są niewielkie? Paweł Mazurkiewicz: Wpływają na to dwie główne grupy czynników. Po pierwsze gospodarka w poszczególnych krajach unijnych bardzo się różni. Kwestie istotne z punktu widzenia gospodarki holenderskiej (np. uregulowania dotyczące kształtowania podstawy opodatkowania w spółkach holdingowych) są krańcowo różne od tych, które będą istotne z punktu widzenia gospodarki bułgarskiej lub rumuńskiej (np. opodatkowanie rolnictwa czy gospodarki turystycznej).

Poziom komplikacji regulacji podatkowych odnoszących się do różnych rodzajów transakcji jest więc w różnych państwach unijnych bardzo zróżnicowany. Po drugie niezależnie od różnic w brzmieniu przepisów ustaw podatkowych obowiązujących w krajach UE, stosowanie tych przepisów w praktyce jest w ogromnym zakresie pochodną interpretacji ustaw podatkowych, dokonywanych w ostatnich dziesięcioleciach przez sądy i organy administracyjne.

Interpretacje te stanowią newralgiczny element systemu podatkowego i wprowadzenie nowego zestawu przepisów tworzonego w oderwaniu od doświadczeń wypracowanych przez dotychczasowe orzecznictwo doprowadziłoby do chaosu. I chyba ze względu na te ograniczenia prace grupy roboczej CCCTB nadal koncentrują się na wymianie poglądów na najważniejsze kwestie dotyczące kształtowania podstawy opodatkowania.

Przegląd dokumentacji tworzonej w ramach CCCTB wskazuje, że polityczna waga omawianych problemów uniemożliwia, jak dotychczas, podjęcie decyzji co do chociażby niektórych głównych zagadnień wiążących się z funkcjonowaniem systemu wspólnej podstawy opodatkowania, jak wprowadzanie obliczania podatku zgodnie z CCCTB jako opcji (do wyboru przez podatnika) lub rozwiązania przymusowego.

Fiskus: W związku z tym można wnioskować, że wpływ na przyszłość proponowanych zmian w zakresie CIT mają przede wszystkim czynniki polityczne w Unii Europejskiej.

Paweł Mazurkiewicz: Wydaje się, że prace nad projektem CCCTB na razie są ofiarą bardzo ambitnego celu, jaki założyła sobie Komisja Europejska na etapie jego planowania. Stworzenie uniwersalnego i paneuropejskiego systemu obliczania podstawy opodatkowania wymaga bowiem nie tylko daleko idącej współpracy merytorycznej zespołu specjalistów podatkowych z państw Unii, ale również (a może przede wszystkim) politycznego konsensusu co do sposobu obliczania podstawy opodatkowania - który może mieć wpływ na wysokość podatku, a co za tym idzie wpływów budżetowych poszczególnych państw członkowskich.

Niektóre z początkowo proponowanych rozwiązań wchodzących w skład CCCTB (w tym zwłaszcza idea sharingu, polegająca na szacowaniu udziałów poszczególnych państw w "europejskiej podstawie opodatkowania") wydają się na obecnym etapie rozwoju Unii Europejskiej pomysłami rodem z political fiction. Trudno zresztą wyobrazić sobie spójne i akceptowalne dla wszystkich państw zasady dzielenia się wpływami podatkowymi z podatku dochodowego.

Fiskus: Co Pana zdaniem powinna więc zrobić KE, aby jej propozycje nie zostały zaprzepaszczone w wyniku sporów politycznych między poszczególnymi krajami członkowskimi?
Paweł Mazurkiewicz: Biorąc pod uwagę doświadczenia z prac nad CCCTB, chyba jedynym sposobem na sensowne wykorzystanie niewątpliwego dorobku intelektualnego kilkuletnich prac nad CCCTB byłoby przeformułowanie przez Komisję Europejską zakresu tego projektu.

Zamiast daleko idących propozycji zakładających rewolucję podatkową w państwach członkowskich UE, sensowne byłoby opracowanie kilku wdrażanych stopniowo dyrektyw, które regulowałyby poszczególne kwestie, np. amortyzację środków trwałych, zasady rozliczania przychodów i kosztów z transakcji finansowych, zaliczanie rezerw do kosztów uzyskania przychodu itp.

Ostatni komunikat z prac nad CCCTB (datowany: 2 maja 2007 r.) nadal tchnie jednak wiarą w możliwość wprowadzenia rozwiązań idących bardzo daleko. Szczegółowe informacje o pracach nad projektem CCCTB dostępne są pod adresem internetowym:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/company_tax/common_tax_base 

Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie opublikowania go w piśmie.
Fiskus
WYBRANY NUMER: 9-10/2007
DATA WYDANIA: 0000-00-00

Komentarze

Mniejsze dochody z akcyzy do budżetu

Aktualności

Współodpowiedzialność za długi małżonków takűe przy rozdzielności majątkowej
Syndyk tylko z licencją
Wyższe kary za wykroczenia
E-deklaracje na podatek transportowy

VAT

Przychody biura rachunkowego a VAT
Dostawa towarów przez organy egzekucyjne
Europejskie regulacje VAT ignorują rozwój mediów cyfrowych

PIT

Bilansowe i podatkowe rozliczanie przychodów i kosztów w czasie
Dochody z tytułu udziału w zyskach związanych z likwidacją spółek kapitałowych

Opinie

Uprawnienia wywiadu skarbowego a ochrona konstytucyjnych praw jednostki

Procedury

Wstrzymanie wykonania decyzji w postępowaniu kasacyjnym przed NSA (cz. 2)
Kilka słów o mediacji w podatkach
Jak się poskarżyć na opieszały sąd i uzyskać odszkodowanie od Skarbu Państwa
Proces karnoskarbowy bez udziału sprawcy

Przestępstwa gospodarcze

Przestępstwo przekupstwa menedżerskiego - art. 296a k.k. (cz. 2)

Egzamin na doradcę podatkowego

Ordynacja podatkowa

Autorytety o...

Jedna "europejska" podstawa opodatkowania - projekt CCCTB

Sukcesja podatkowa

Prawa i obowiązki następców prawnych
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Hotelarz