zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE

Dostawa towarów przez organy egzekucyjne

Piotr Sokal
radca prawny,
doktorant w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego
WPiA UŚ w Katowicach

Ustanowienie organu egzekucyjnego płatnikiem ma zapewnić, że należny podatek od sprzedaży zostanie odprowadzony przez organ przeprowadzający dostawę w ramach czynności egzekucyjnych.


Regulacje dotyczące fakturowania w egzekucyjnej sprzedaży towarów zamieszczone zostały w rozporządzeniu MF z 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom (...), dalej: rozp. w sprawie zwrotu VAT. Jak stanowi § 24 ust. 1 tego rozporządzenia, organy egzekucyjne, określone w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (dalej: uopea), oraz komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu kodeksu postępowania cywilnego (dalej: k.p.c.)1, w przypadku sprzedaży towarów wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów.

Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów (§ 24 ust. 2 rozp. w sprawie zwrotu VAT). Również na podstawie art. 18 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: ustawy o VAT) organy egzekucyjne określone w uopea oraz komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów k.p.c. są płatnikami2 podatku od dostawy, dokonywanej w trybie egzekucji, towarów będących własnością dłużnika lub posiadanych przez niego z naruszeniem obowiązujących przepisów.

Opodatkowaniu VAT, w świetle art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Wymienione czynności podlegają opodatkowaniu niezależnie od tego, czy zostały wykonane z zachowaniem warunków oraz form określonych w przepisach prawa.

Ponadto, zgodnie z art. 12 ustawy o podatku akcyzowym (dalej: ustawa o pa), organy egzekucyjne, określone w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, oraz komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne, w rozumieniu przepisów k.p.c., są płatnikami akcyzy od sprzedaży wyrobów akcyzowych dokonywanej w trybie egzekucji.

Faktura potwierdzająca dokonanie sprzedaży

Faktura taka powinna spełniać warunki, o których mowa w § 9 i § 11 ust. 1 rozp. w sprawie zwrotu VAT, jak również zawierać nazwę i adresy organów egzekucyjnych, określonych w § 24 ust. 1. Podkreślenia wymaga, że zgodnie z postanowieniami tego rozporządzenia jako sprzedawcę podaje się na fakturze dłużnika (jego nazwę i adres), przy czym za podpisy osób uprawnionych do wystawienia faktury uważa się podpisy kierowników organów egzekucyjnych (lub osób przez nich upoważnionych).

WAŻNE
Odesłanie do k.p.c. oznacza, że do sprzedaży nieruchomości należy stosować całe postępowanie przewidziane dla egzekucji z nieruchomości, chyba żeby niektórych czynności nie dało się pogodzić z postępowaniem upadłościowym (postanowienie Sądu Najwyższego z 27 czerwca 2002 r., IV CKN 1167/00; podobnie SN w postanowieniu z 6 sierpnia 1996 r., III CRN 11/96; oraz z 23 stycznia 1996 r., II CRN 188/95).

Zgodnie z § 24 ust. 4 i 1 in fine wspomnianego rozporządzenia kopię faktury potwierdzającej dokonanie sprzedaży organ egzekucyjny przekazuje dłużnikowi, zachowując jedną kopię w swojej ewidencji.

Jak nakazuje ust. 5 § 24, przepisy § 12-19, tj. w zakresie stosowania cen urzędowych zawierających podatek, w fakturze potwierdzającej dokonanie sprzedaży, terminów wystawienia faktury, faktury korygującej, noty korygującej, opakowań zwrotnych, § 21 ust. 2 - oryginału i kopii faktury, w tym faktury korygującej, § 22 i § 23 - zniszczenia albo zaginięcia faktury, faktury korygującej, noty korygującej oraz obowiązku przechowywania oryginałów i kopii faktur, faktur korygujących, not korygujących, a także duplikatów tych dokumentów, stosuje się odpowiednio.
Wyjątek dotyczący przedstawiciela podatkowego

Z mocy § 26 rozporządzenia w sprawie zwrotu VAT przepisy § 9-25 tego rozporządzenia stosuje się odpowiednio do przedstawiciela podatkowego, o którym mowa w art. 15 ust. 7-9 ustawy o VAT. Warunkiem jest upoważnienie przedstawiciela podatkowego do wystawiania faktur, jak również to, że faktury wystawione przez niego powinny zawierać dodatkowo dane dotyczące nazwy i adresu przedstawiciela oraz jego numer identyfikacji podatkowej. Przedstawicielem podatkowym może być osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, posiadająca siedzibę na terytorium kraju, lub osoba fizyczna mająca stałe miejsce zamieszkania na terytorium kraju (art. 15 ust. 8 ustawy o VAT).

Obowiązek ustanowienia przedstawiciela podatkowego ustawa o VAT nakłada na podatników, o których mowa w art. 15 ust. 1. Dodatkowe warunki, jakie musi spełniać podmiot, który może być ustanowiony przedstawicielem podatkowym, tryb ustanawiania oraz czynności, jakie może on wykonywać, określa rozporządzenie MF w sprawie przedstawiciela podatkowego (dalej: rozp. w sprawie przed. pod.).

Organy egzekucyjne jako płatnicy VAT

WAŻNE
Przedstawiciela podatkowego ustanawia się w drodze umowy w formie aktu notarialnego, zawartej między podatnikiem a podmiotem wymienionym w § 2 rozp. w sprawie przed. pod., który przedłożył podatnikowi zaświadczenie organu podatkowego o spełnieniu warunków z art. 15 ust. 8 ustawy o VAT oraz § 2 tego rozporządzenia. Jeżeli przedstawiciel podatkowy przestaje spełniać wymagane wymogi, obowiązany jest pisemnie powiadomić o tym podatnika, dla którego został ustanowiony.

Jednocześnie na podstawie § 1 rozporządzenia MF w sprawie przypadków, w których nie ma konieczności ustanawiania przedstawiciela podatkowego, obowiązek ustanowienia przedstawiciela podatkowego nie występuje wtedy, gdy podatnikiem wykonującym czynności podlegające opodatkowaniu VAT jest podmiot posiadający siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności lub stałe miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego Wspólnoty Europejskiej.

Z powołanego na wstępie art. 18 ustawy o VAT wynika, że administracyjne organy egzekucyjne oraz komornicy sądowi są płatnikami podatku od dostawy dokonanej w trybie egzekucji, w przypadku gdy wykonują czynności egzekucyjne.

Organy te są płatnikami, a nie podatnikami odprowadzanego do urzędu skarbowego podatku, w odniesieniu do towarów będących własnością dłużnika lub posiadanych przez niego z naruszeniem obowiązujących przepisów. W egzekucji administracyjnej płatnikami VAT będą naczelnik urzędu skarbowego oraz dyrektor izby celnej (art. 1a pkt 7 w zw. z art. 19 § 1 i 5 uopea)3.

Ten ostatni jest organem właściwym do stosowania wszystkich środków egzekucyjnych, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości, w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych, do których poboru zobowiązane są organy celne na podstawie odrębnych przepisów. Odnośnie do sądowego postępowania egzekucyjnego płatnikiem od dokonanej dostawy egzekucyjnej, in concreto sprzedaży, będzie komornik sądowy wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów k.p.c. Fakt ten uzasadnia się m.in. tym, iż można przypuszczać, że podatnik jako niesolidny dłużnik, wobec którego wszczęto postępowanie egzekucyjne, nie będzie skory do uiszczenia podatku należnego w związku z dostawą następującą w ramach egzekucji.

Nie bez znaczenia jest też okoliczność, że dłużnik, który nie otrzymuje kwot uzyskanych przez organ egzekucyjny ze sprzedaży towarów dokonywanych w ramach egzekucji, nie będzie dysponował środkami finansowymi, którymi mógłby uiścić należny podatek. Ustanowienie organu egzekucyjnego płatnikiem ma zapewnić, że należny podatek od sprzedaży zostanie odprowadzony przez organ przeprowadzający dostawę w ramach czynności egzekucyjnych4.

WARTO WIEDZIEĆ
Płatnik pobiera od nabywców towarów ceny brutto, a na cele związane z egzekucją przeznacza kwoty netto uzyskane ze sprzedaży. Dodać można, że komornik nie jest stroną postępowania egzekucyjnego (postanowienie SN z 14 marca 2000 r., II CKN 496/00, OSNC 2000, nr 9, poz. 168).

Wykładnia językowa art. 18 ustawy o VAT pozwala przyjąć, że gdy towary nie stanowią własności dłużnika, organy egzekucyjne dokonujące ich sprzedaży nie są uprawnione do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

W sytuacji natomiast, gdy sprzedaż egzekucyjna dokonywana jest m.in. na rzecz dłużnika, który towary posiadał niezgodnie z prawem, organ egzekucyjny ma obowiązek pobrać i wpłacić podatek. Nie każda zatem sprzedaż egzekucyjna może być uznana za dostawę w rozumieniu VAT. Ocenić należy in casu, czy byłaby ona dostawą wykonywaną przez podatnika. Szczególnie w przypadku sprzedaży towarów należących do osoby fizycznej niebędącej w ogóle podatnikiem nie można przyjąć, że sprzedaż dokonywana jest w imieniu podatnika.

W związku z tym, chociaż stanowi ona dostawę towarów, nie będzie podlegać opodatkowaniu. Ponieważ nie ma tu podatnika VAT, brakuje płatnika podatku od tej samej czynności. Jak to ujmuje się w piśmiennictwie, kwestię opodatkowania danej dostawy wykonywanej w trybie egzekucji należy rozpatrywać nie poprzez osobę płatnika, lecz "podstawiając" jako dostawcę podmiot, którego towary są sprzedawane.

WAŻNE
Jeśli dostawa dotyczy towarów używanych przez podatnika, któremu nie przysługiwało w stosunku do nich prawo obniżenia podatku, to ich sprzedaż egzekucyjna nie będzie podlegać opodatkowaniu, lecz powinna być z niego zwolniona5. Podatek należny od tej sprzedaży może być pomniejszany na ogólnych zasadach o kwotę podatku naliczonego (art. 86 i n. ustawy o VAT). Od dokonanej dostawy płatnik wystawia fakturę, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie zwrotu podatku.

Podatnik, dla którego dokonywana była sprzedaż, obowiązany jest do złożenia deklaracji VAT-7 za dany miesiąc rozliczeniowy na zasadach ogólnych i wykazania w niej podatku należnego od dostawy następującej w trybie egzekucji.

Wyjaśnienia organów podatkowych

W interpretacji z 28 lutego 2006 r. (nr PP5-0331-04/MZ/2006/PP-249) w sprawie stosowania przepisów ustawy o VAT dotyczących dostawy nieruchomości dokonanej w trybie egzekucji, w celu zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej, na podstawie art. 14 § 1 pkt 2 o.p., MF wskazał, że przez czynność egzekucyjną należy rozumieć każde formalne, oparte na przepisach procesowych, działanie uprawnionego organu egzekucyjnego wywołujące skutek prawny dla prowadzonej egzekucji.

W art. 18 ustawy o VAT brakuje jednoznacznego wymogu, aby komornik jako przyszły płatnik dokonywał w trakcie prowadzenia określonego rodzaju egzekucji czynności, której bezpośrednim skutkiem jest przeniesienie prawa własności określonego towaru. Tak więc, warunek z art. 18 ww. ustawy do uznania komornika za płatnika podatku od dostawy dokonanej w wyniku prowadzenia określonego rodzaju egzekucji zostanie spełniony również, gdy w trakcie egzekucji będzie on dokonywał tylko niektórych czynności egzekucyjnych, tak jak to jest w przypadku egzekucji z nieruchomości.

Z art. 759 § 1 k.p.c. wynika bowiem, że czynności egzekucyjne, co do zasady, wykonywane są przez komorników, z wyjątkiem czynności zastrzeżonych dla sądów. Jednocześnie zwrócono uwagę na fakt, iż wykonywanie przez sąd niektórych czynności, takich jak przybicie, wezwanie do złożenia do depozytu sądowego oraz przysądzenie, nie oznacza, że w przypadku egzekucji z nieruchomości komornik nie wykonuje żadnych czynności egzekucyjnych.

Dodać jednak należy, że zgodnie z 759 § 2 k.p.c. sąd może z urzędu wydawać komornikowi zarządzenia mające zapewnić należyte wykonanie egzekucji oraz usuwać spostrzeżone uchybienia.

WARTO WIEDZIEĆ
Przewidziany w art. 759 § 2 k.p.c. nadzór sądu nad postępowaniem egzekucyjnym dotyczyć może nie tylko strony formalnej, ale i merytorycznej, przy czym powinien zmierzać do należytego zagwarantowania i ochrony praw nie tylko wierzyciela, ale wszystkich uczestników tego postępowania
(postanowienie SN z 12 marca 1975 r., III CRN 456/74, OSP 1976, nr 10, poz. 18)

WAŻNE
W piśmie Dyrektora Izby Skarbowej w Białymstoku (nr PPI/4430-947/BO/05 z 9 stycznia 2006 r.) w sprawie wystawienia faktury VAT dokumentującej sprzedaż nieruchomości przeprowadzoną sposobem licytacji stwierdza się m.in., że jeżeli mamy do czynienia ze sprzedażą w drodze licytacji przez komornika sądowego pod nadzorem sędziego sądu rejonowego, nieruchomości będącej własnością spółki, w takiej sytuacji na spółce, jako dłużniku, nie ciąży obowiązek wystawienia faktury VAT dokumentującej sprzedaż w drodze licytacji. Brakuje bowiem umocowania prawnego do nałożenia na spółkę obowiązku wystawienia faktury sprzedaży.

Zagadnienia szczególne - postępowanie upadłościowe

W literaturze podnosi się, że postępowanie upadłościowe uważać należy za rodzaj sądowego postępowania cywilnego. Ze względu na podobieństwo celu postępowania upadłościowego i postępowania egzekucyjnego, jakim jest podział uzyskanej sumy pomiędzy wierzycieli, uzasadnione jest, aby nabycie rzeczy w toku upadłości traktowane było podobnie jak nabycie rzeczy w postępowaniu egzekucyjnym. Skutki zatem sprzedaży rzeczy w postępowaniu upadłościowym należy oceniać według przepisów o postępowaniu egzekucyjnym.

Zakres, w jakim w postępowaniu upadłościowym mają zastosowanie przepisy k.p.c., zależy m.in. od tego, czy przedmiotem sprzedaży jest ruchomość, czy nieruchomość. W odniesieniu do ruchomości w prawie upadłościowym i naprawczym nie ma szczególnych unormowań dotyczących skutków sprzedaży (por. art. 325).

W związku z tym w pełnej rozciągłości stosuje się przepisy k.p.c. o egzekucji z ruchomości, także sprzedaży z wolnej ręki (art. 867 i n. k.p.c.). Z kolei co do skutków sprzedaży nieruchomości w postępowaniu upadłościowym szczególne unormowania wynikają z art. 313 ust. 2-4 ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze (dalej: prawo up. i n.). Przepisy te wyłączają zastosowanie regulacji k.p.c. (art. 952 i n., a zwłaszcza art.1000 k.p.c.)6.

W piśmie z 20 czerwca 2005 r. (nr PP1-4407/SIP/5/05) na pytanie podatnika, czy sprzedaż nieruchomości w postępowaniu upadłościowym za pośrednictwem komornika sądowego i pod nadzorem sądu, realizowana w trybie przepisów k.p.c., podlega opodatkowaniu VAT, a jeżeli tak, to kto jest płatnikiem tego podatku i od jakiej podstawy opodatkowania należy naliczyć podatek, z zastrzeżeniem, że to komornik sądowy dokonał sprzedaży nieruchomości na procesowy wniosek syndyka na podstawie rozporządzenia Pr. RP z 24 października 1934 r. - Prawo upadłościowe (Dz.U. nr 118, poz. 512 ze zm.; dalej: prawo upad.), IS w Bydgoszczy wyjaśniła m.in., że komornik sądowy, sprzedając w toku postępowania upadłościowego przez licytację publiczną nieruchomość, nie wykonuje czynności egzekucyjnych w rozumieniu przepisów k.p.c. (a zwłaszcza nie dokonuje sprzedaży towarów na podstawie kp.c.), lecz jedynie według (w trybie) przepisów tej ustawy.

Podstawą prawną czynności komornika sądowego w takich sprawach jest bowiem art. 118 § 1 prawa upad.7. Tym samym komornik sądowy, dokonując czynności określonych w cyt. przepisie, czyli w toku postępowania upadłościowego, nie jest płatnikiem VAT w rozumieniu art. 18 ustawy o tym podatku.

Skoro komornik sądowy nie występuje w omawianej sytuacji w roli płatnika VAT, a upadły podmiot pozostaje podatnikiem VAT, to konsekwencją tego stanu rzeczy jest konieczność wykonywania przez syndyka, który reprezentuje upadłego, obowiązków określonych wskazaną ustawą, w tym obowiązku wystawienia faktury VAT, złożenia deklaracji VAT-7 oraz odprowadzenia należnego podatku.

Podstawę opodatkowania stanowi, zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, kwota należna z tytułu sprzedaży obejmująca całość świadczenia należnego od nabywcy nieruchomości, pomniejszona o kwotę należnego podatku. De lege lata, w myśl art. 313 ust. 1 prawa up. i n., sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej8. W związku z tym warto również nadmienić, że z mocy przepisów ogólnych o postępowaniu upadłościowym prowadzonym po ogłoszeniu upadłości, jeżeli syndyk napotyka przeszkody przy obejmowaniu majątku upadłego, wprowadzenia syndyka w posiadanie majątku upadłego dokonuje komornik sądowy (art. 174 ust. 1 zd. 1 prawa up. i n.).

Analogicznie do art. 118 § 1 prawa upad., nie może być dokonywana bez zezwolenia rady wierzycieli dotycząca masy upadłości sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości. Z tą różnicą, że jeżeli wspomniana sprzedaż nieruchomości musi być dokonana niezwłocznie i dotyczy wartości nieprzewyższającej 10 000 zł, syndyk, nadzorca sądowy albo zarządca może ją wykonać bez zezwolenia rady (art. 206 ust. 1 pkt 3 prawa up. i n.). Powołane regulacje wypada uzupełnić o art. 536 prawa up. i n., nakazujący w sprawach, w których ogłoszono upadłość przed dniem wejścia w życie tej ustawy, tj. przed 1 października 2003 r., stosowanie przepisów prawa upad.

Obowiązki informacyjne

Zgodnie z art. 84 § 1 o.p. sądy, komornicy sądowi oraz notariusze są obowiązani sporządzać i przekazywać właściwym organom podatkowym informacje wynikające ze zdarzeń prawnych, które mogą spowodować powstanie zobowiązania podatkowego.

Rodzaje, zakres, formę, terminy oraz sposób przekazywania informacji przez ww. podmioty określa rozporządzenie MS z 28 czerwca 2004 r. w sprawie określenia rodzajów i zakresu informacji przekazywanych organom podatkowym przez sądy, komorników sądowych i notariuszy oraz terminu, formy, z uwzględnieniem formy wypisu aktu i sposobu ich przekazywania (Dz.U. nr 156, poz. 1640).

Zgodnie z § 2 cyt. rozporządzenia sądy przekazują organowi podatkowemu właściwemu miejscowo według ich siedziby, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, informacje wynikające ze zdarzeń prawnych, które mogą spowodować powstanie zobowiązania podatkowego, np. o przysądzeniu własności nieruchomości (art. 998 k.p.c.) i innych składników majątkowych, z których egzekucje prowadzi się według przepisów o egzekucji z nieruchomości.

Komornicy sądowi natomiast przekazują we wspomnianym terminie pisemne informacje o dokonanych w ciągu ubiegłego miesiąca sprzedażach egzekucyjnych zajętych praw majątkowych i towarów oraz kwocie podatków, o których mowa w art. 12 ustawy o pa oraz w art. 18 ustawy o VAT, organom podatkowym właściwym dla dłużnika ze względu na opodatkowanie tej sprzedaży odpowiednio podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym (§ 3 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia)9.

WAŻNE
Nawiązując do art. 12 ustawy o pa, stwierdzić należy, że ten przepis wskazuje przypadek, w którym należny podatek akcyzowy z tytułu dokonanych czynności opodatkowanych jest rozliczany przez inny podmiot niż podatnik, gdy dostawa wyrobu akcyzowego dokonywana jest za pośrednictwem organów egzekucyjnych.

W przypadku gdy w stosunku do podatnika podatku akcyzowego zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne, w którego wyniku dokonano sprzedaży wyrobów akcyzowych będących własnością tego podatnika lub znajdujących się w jego posiadaniu wbrew przepisom prawa, organy egzekucyjne w zakresie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych dotyczących podatku akcyzowego, tj. dyrektorzy izb celnych lub komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne zgodnie z przepisami k.p.c., zobowiązane są do rozliczenia podatku akcyzowego z tytułu dokonanej sprzedaży.

W rezultacie organy egzekucyjne dokonujące sprzedaży wyrobów akcyzowych w imieniu podatnika akcyzy jako płatnik zobowiązane są do naliczenia podatku akcyzowego oraz do jego zapłaty na właściwe konto izby celnej z tytułu dostawy wyrobów akcyzowych dokonanych w imieniu podatnika10.

Stosownie z kolei do art. 2 ust. 5 zd. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. nr 133, poz. 882 ze zm.) m.in.: organy administracji publicznej, urzędy skarbowe, banki, podmioty prowadzące działalność maklerską na podstawie przepisów ustawy z 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, zobowiązane są na pisemne żądanie komornika udzielić mu informacji niezbędnych dla prawidłowego prowadzenia postępowania egzekucyjnego.

Uwagi końcowe

Płatnik, który nie wykonał obowiązków określonych w art. 8 o.p., odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany, a niewpłacony. Odpowiedzialność płatnika będzie wyłączona wówczas, gdy odrębne przepisy stanowią inaczej albo jeżeli podatek nie został pobrany z winy podatnika; w tych przypadkach organ podatkowy wydaje decyzję o odpowiedzialności podatnika (art. 30 § 1 i 5 o.p.).

Podstawa prawna
 • rozporządzenie Ministra Finansów z 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 95, poz. 798)
 • ustawa z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (j.t. Dz.U. z 2005 r. nr 229, poz. 1954 ze zm.)
 • ustawa z 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43, poz. 296 ze zm.)
 • ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zm.)
 • ustawa z 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. nr 29, poz. 257 i nr 68, poz. 623 ze zm.)
 • rozporządzenie Ministra Finansów z 16 kwietnia 2004 r. w sprawie przedstawiciela podatkowego (Dz.U. nr 66, poz. 609)
 • rozporządzenie Ministra Finansów z 15 kwietnia 2004 r. w sprawie przypadków, w których nie ma konieczności ustanawiania przedstawiciela podatkowego (Dz.U. nr 66, poz. 608)
 • ustawa z 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. nr 60, poz. 535 ze zm.)


 1. Zob. art. 758 k.p.c., zgodnie z którym sprawy egzekucyjne należą do właściwości sądów rejonowych i działających przy tych sądach komorników.
 2. Por. definicję płatnika zamieszczoną w art. 8 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.; o.p.).
 3. Por. też art. 13 § 1 pkt 1 i 2 o.p..
 4. Zob. A. Bartosiewicz [w:] VAT. Komentarz, Zakamycze, 2004, LEX/el.
 5. A. Bartosiewicz, j.w.
 6. Zob. A. Jakubecki [w:] Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, Zakamycze 2003 LEX/el. Podobnie Z. Świeboda, Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, Warszawa 2004, s. 378.
 7. Przepis ten przewidywał, że nieruchomość będzie sprzedana przez licytację publiczną według przepisów k.p.c. o egzekucji; jednak za zezwoleniem rady wierzycieli może być sprzedana z wolnej ręki.
 8. Por. też art. 108 prawa up. i n.
 9. Odnośnie do organów podatkowych w zakresie akcyzy zob. też art. 13 ustawy o pa, rozp. MF z 19 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu i terytorialnego zasięgu działania urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi do wykonywania zadań w zakresie akcyzy na terytorium kraju (Dz.U. nr 82, poz. 751ze zm.), art. 33 ust. 6 ustawy o VAT oraz art. 69 ustawy z 19 marca 2004 r. - Prawo celne (Dz.U. nr 68, poz. 622 ze zm.).
 10. Por. S. Parulski, Akcyza. Komentarz, Zakamycze 2005, LEX/el.

Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie opublikowania go w piśmie.
Fiskus
WYBRANY NUMER: 9-10/2007
DATA WYDANIA: 0000-00-00

Komentarze

Mniejsze dochody z akcyzy do budżetu

Aktualności

Współodpowiedzialność za długi małżonków takűe przy rozdzielności majątkowej
Syndyk tylko z licencją
Wyższe kary za wykroczenia
E-deklaracje na podatek transportowy

VAT

Przychody biura rachunkowego a VAT
Dostawa towarów przez organy egzekucyjne
Europejskie regulacje VAT ignorują rozwój mediów cyfrowych

PIT

Bilansowe i podatkowe rozliczanie przychodów i kosztów w czasie
Dochody z tytułu udziału w zyskach związanych z likwidacją spółek kapitałowych

Opinie

Uprawnienia wywiadu skarbowego a ochrona konstytucyjnych praw jednostki

Procedury

Wstrzymanie wykonania decyzji w postępowaniu kasacyjnym przed NSA (cz. 2)
Kilka słów o mediacji w podatkach
Jak się poskarżyć na opieszały sąd i uzyskać odszkodowanie od Skarbu Państwa
Proces karnoskarbowy bez udziału sprawcy

Przestępstwa gospodarcze

Przestępstwo przekupstwa menedżerskiego - art. 296a k.k. (cz. 2)

Egzamin na doradcę podatkowego

Ordynacja podatkowa

Autorytety o...

Jedna "europejska" podstawa opodatkowania - projekt CCCTB

Sukcesja podatkowa

Prawa i obowiązki następców prawnych
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Rynek Turystyczny